Hotărârea nr. 150/2017

Hotărârea nr. 150/28.09.2017 privind înființarea Administrației Domeniului Public Sector 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind înființarea Administrației Domeniului Public Sector 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică

Ținând cont de expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr.45907/22.09.2017;

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Resurse Umane nr.45906/22.09.2017;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 157720.06.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a atribuțiilor privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de funcții pentru Primăria sectorului5 ;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81 alin (2) lit. e) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l începând cu data de 01.10.2017 se înființează Administrația Domeniului Public Sector 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică, cu sediul în București, Str.Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5.

Art.2 Administrația Domeniului Public Sector 5 funcționează ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul local al Sectorului 5.

Art.3 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcții, conform anexelor 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Până la rectificarea bugetului și aprobarea bugetului propriu al Administrației Domeniului Public Sector 5, cheltuielile vor fi efectuate de către Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală Economică.

Art.5 (1) Dotările tehnico-materiale, mijloacele fixe și obiectele de inventar necesare organizării și funcționării Administrației Domeniului Public Sector 5 se transferă din patrimoniul Primăriei Sectorului 5 în patrimoniul nou înființatului serviciu public Administrația Domeniului Public sector 5.

(2) Predarea-primirea se face pe bază de proces verbal.

Art.6 Primarul Sectorului 5, Direcția Generală Resurse Umane și Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

SERVICIUL

TEHNIC

-


SERVICIUL

MECANIZARE

-


DIRECȚIA

TEHNICĂ


PRIMĂRIA SECTOR 5FORMAȚIA 1

FORMAȚIA 2

FORMAȚIA 3

FORMAȚIA 405


SERVICIUL ÎNTREȚINERE

REPARAȚII DRUMURI


SERVICIUL

SALUBRIZARE


COMPARTIMENT

RESURSE UMANE


COMPARTIMENT

ADMINISTRATIV SSM SI PSI
COMPARTIMENTUL CONTENCIOS

ADMINISTRATIV SI JURIDIC


SERVICIUL ACHIZIȚII

PUBLICE SI DERULARE CONTRACTE


COMPARTIMENTUL

FINANCIAR/CONTABILITATE
ANEXA NR. 2

STAT FUNCȚII

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

NR.

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

Nivelul

studiilor

Treapta

grad

prof.

Funcția contractuala

de conducere

de execuție

CONDUCERE

1

VACANT

S

II

Director General

2

VACANT

S

II

Director General Adjunct

DIF

tECTIA ECONIM

CA

3

VACANT

s

II

Director

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI DE

RULARE CONTRACTE

4

VACANT

II

Sef Serviciu

5

VACANT

s

IA

Inspector de specialitate

6

VACANT

s

IA

Inspector de specialitate

7

VACANT

M

IA

Referent

8

VACANT

M

1

Referent

9

VACANT

S

1

Inspector de specialitate

10

VACANT

s

1

Inspector de specialitate

11

VACANT

s

IA

Inspector de specialitate

12

VACANT

s

IA

Inspector de specialitate

13

VACANT

s

1

Inspector de specialitate

14

VACANT

s

II

Inspector de specialitate

15

VACANT

s

debutant

Inspector de specialitate

COMPARTIMEN1

rUL FINANCIAR/CONTA

BILITAT

16

VACANT

s

IA

Inspector de specialitate

17

VACANT

s

IA

Inspector de specialitate

18

VACANT

s

1

Inspector de specialitate

19

VACANT

M

IA

Referent

COMPARTIMENTUL CONTENCIOS ADIV

INISTRATIV SI JURIDIC

20

VACANT

s

IA

consilier juridic

21

VACANT

S

IA

consilier juridic

COMPARTI

V1ENTUL RESURSE UMANE

22

VACANT

s

IA

Inspector de pecialitate

23

VACANT

s

IA

Inspector de pecialitate

COMPARTIMENT

rUL ADMINISTRATIV SSM SI PSI

24

VACANT

s

IA

Inspector de pecialitae

25

VACANT

s

1

Inspector de pecialitae

26

VACANT

M

IA

Referent

27

VACANT

S

1

Inspector de pecialitae

28

VACANT

S

IA

Inspector de pecialitae

29

VACANT

S

IA

Inspector de pecialitae

D

RECTIA TEHNICA

30

VACANT

s

II

Director

s

ERVICIUL TEHN

C

31

VACANT

II

Sef Serviciu

32

VACANT

s

IA

Inspector de specialitate

33

VACANT

s

1

Inspector de specialitate

34

VACANT

M

IA

Referent

35

VACANT

M

1

Referent

36

VACANT

S

IA

Inspector de specialitate

37

VACANT

S

1

Inspector de specialitate

38

VACANT

S

II

Inspector de specialitate

SERVICIUL MECANIZARE

39

VACANT

S

II

Sef Serviciu

40

VACANT

s

IA

Inspector specialitate

41

VACANT

s

IA

Inspector specialitate

42

VACANT

M

IA

referent

43

VACANT

M

IA

referent

44

VACANT

M

II

referent

45

VACANT

S

1

Inspector specialitate

46

VACANT

M/G

1

Șofer

47

VACANT

M/G

1

Șofer

48

VACANT

M/G

1

Șofer

49

VACANT

M/G

1

Șofer

50

VACANT

M/G

1

Șofer

51

VACANT

M/G

1

Șofer

52

VACANT

M/G

1

Șofer

53

VACANT

M/G

1

Șofer

54

VACANT

M/G

1

Șofer

55

VACANT

M/G

1

Șofer

56

VACANT

M/G

1

Șofer

57

VACANT

M/G

1

Șofer

58

VACANT

M/G

1

Șofer

59

VACANT

M/G

1

Șofer

60

VACANT

M/G

1

Șofer

61

VACANT

M/G

1

Șofer

62

VACANT

M/G

1

Șofer

63

VACANT

M/G

1

Șofer

64

VACANT

M/G

1

Șofer

65

VACANT

M/G

1

Șofer

66

VACANT

M/G

1

Șofer

67

VACANT

M/G

1

Șofer

68

VACANT

M/G

1

Șofer

69

VACANT

M/G

1

Șofer

70

VACANT

M/G

1

Șofer

71

VACANT

M/G

1

Șofer

72

VACANT

M/G

1

Șofer

73

VACANT

M/G

1

Șofer

74

VACANT

M/G

1

Șofer

75

VACANT

M/G

1

Șofer

76

VACANT

M/G

1

Șofer

77

VACANT

M/G

1

Șofer

78

VACANT

M/G

1

Șofer

79

VACANT

M/G

1

Șofer

80

VACANT

M/G

1

Șofer

81

VACANT

M/G

II

Șofer

82

VACANT

M/G

II

Șofer

83

VACANT

M/G

II

Șofer

84

VACANT

M/G

II

Șofer

85

VACANT

M/G

II

Șofer

86

VACANT

M/G

II

Șofer

87

VACANT

M/G

II

Șofer

88

VACANT

M/G

II

Șofer

89

VACANT

M/G

II

Șofer

90

VACANT

M/G

II

Șofer

91

VACANT

M/G

II

Șofer

92

VACANT

M/G

II

Șofer

93

VACANT

M/G

II

Șofer

94

VACANT

M/G

1

magazineri

95

VACANT

M/G

1

magazineri

96

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

97

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

98

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

99

VACANT

M/G

II

portar

100

VACANT

M/G

II

portar

101

VACANT

M/G

II

portar

102

VACANT

M/G

II

portar

SERVICIUL ÎNTREȚINERE REPARAȚII D

RUMUR

103

VACANT

S

li

Sef serviciu

104

VACANT

S

IA

Inspector specialitate

105

VACANT

S

IA

Inspector specialitate

106

VACANT

M

IA

referent

107

VACANT

M

II

sef formație muncitori

108

VACANT

M

II

sef formație muncitori

109

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

110

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

111

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

112

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

113

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

114

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

115

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

116

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

117

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

118

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

119

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

120

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

121

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

122

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

123

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

124

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

125

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

126

VACANT

M/G

II

muncitori necalificat

DIRECȚIA SALli

BRIZARE

127

VACANT

s

II

Director

SERVICIUL SA

-UBRIZARE

128

VACANT

s

II

Sef serviciu

129

VACANT

s

IA

Inspector specialitate

130

VACANT

s

1

Inspector specialitate

131

VACANT

M

IA

referent

132

VACANT

M

1

sef formație muncitori

133

VACANT

M

1

sef formație muncitori

134

VACANT

M

1

sef formație muncitori

135

VACANT

M

1

sef formație muncitori

136

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

137

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

138

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

139

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

140

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

141

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

142

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

143

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

144

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

145

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

146

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

147

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

148

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

149

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

150

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

151

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

152

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

153

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

154

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

155

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

156

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

157

VACANT^:^5^

M/G

II

muncitor necalificat

158

VACA&jfo

---J——-

M/G

II

muncitor necalificat

ÎEDIN1