Hotărârea nr. 15/2017

Hotărârea nr. 15/28.02.2017 și Anexă privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, a costului acestor servicii, precum și a cuantumului contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, a costului acestor servicii, precum și a cuantumului contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr.2163/10.02.2017,

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, precum și al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă,

în conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu cele ale art.10 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art.4, alin.(l), litri din HGR nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale,

în baza dispozițiilor art.45, alin.(l) și alin.(6), coroborate cu cele ale art.81, alin.(2), lit.n din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă tipurile de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, costul acestor servicii de îngrijire la domiciliu, precum și cuantumul contribuției pe care trebuie să o achite persoanele vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu, așa după cum sunt prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr.97/2003 referitoare la valoarea contribuției pentru serviciile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

Art.3. Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRET ARSECTOR 5 CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

la Hotărârea privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice,

prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, a costului acestor servfcii,

precum și a cuantumului contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu

1. Tipurile de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice

Servicii sociale

Servicii socio-medicale

1) îngrijirea persoanei

•    igiena corporală

•    îmbracare/dezbrăcare

•    igiena eliminărilor

1) Ajutorul pentru realizarea igienei personale

•    igiena corporală

•    îmbracare/dezbrăcare

•    igiena eliminărilor

2) Prevenirea marginalizării sociale și

sprijinirea pentru reintegrarea socială

•    comunicare și companie

•    activități de petrecere a timpului liber

2) ReadaDtarea caoacitatilor fizice si psihice

•    ușoare tehnici de masaj și relaxare

•    încurajare pentru mobilizare

3) Sprijin pentru plata unor servicii si

obligații curente

•    acțiuni de administrare și gestionare a bunurilor

•    efectuarea de cumpărături

3) Adaptarea locuinței la nevoile nersonei

vârstnice si antrenarea la activități economico.

sociale si culturale

•    deplasarea în interior

•    însoțirea în mijloace de transport

•    facilitarea deplasării în exterior

•    activități de petrecere a timpului liber

•    însoțirea la medicul de familie

4) îngrijirea locuinței și gospodăriei

(menaj)

4) Supravegherea și administrarea de

medicamente

5) Prepararea hranei, hrănirea si

hidratarea

5) Consiliere juridică si administrativă

---

2. Costul total lunar al serviciilor de îngrijire la domiciliu oferite prin intermediul DGASPC sector 5

= cheltuieli directe (13,92 lei x 166 h - îngrijitor la domiciliu) + cheltuieli indirecte (A4.3 \ lei x 2 h - consilier juridic + 37,85 lei x 1 h - asistent social)

= 2.310,72 lei/lună + 28,62 lei/lună + 37,85 lei/lună = 2.377,19 lei/lună

în componența cheltuielilor directe au fost incluse următoarele:

• salariile brute, inclusiv contribuțiile angajatorului:

2.242,00 lei/lună+

• abonamente transport:

60,00 lei/lună+

• medicina muncii:

7,30 lei/lună

Total cheltuieli directe =

2.309,30 lei/lună

Cost/oră =

13,92 lei

Costul mediu pe oră are valoarea de 14,32 lei (2.377,19 lei/166 h).

3. Cuantumul contribuției persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu

Grad de dependență IA, IB, IC

Grad de dependență IIA, IIB, IIC

Grad de dependență IILA, IIIB

Nr.

crt.

Nivelul venitului net al persoanei vârstnice (lei)

Procent din costul integral al serviciilor (%)

Valoarea

contribuției

(lei)

Valoarea

contribuției

(lei)

Valoarea

contribuției

(lei)

1

0-500

0%

0

0

0

2

501 - 1.000

5%

65

48,75

32,50

3

1.001 - 1.500

10%

130

97,50

65

4

1.501 -2.000

15%

195

146,25

97,50

5

2.001 - 2.500

20%

260

195

130

6

Peste 2.500

25%

325

243,75

162,50

Costul lunar al serviciilor

1.300

975

650

Costul integral al serviciilor, conform Standardelor minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice - Anexa

4 din HGR nr.978/2015

15.600

11.700

7.800