Hotărârea nr. 149/2017

Hotărârea nr. 149/28.09.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5

Ținând cont de expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 45909/22.09.2017.

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Resurse Umane nr. 45908/22.09.2017.

Ținând cont de avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 55198 conexat cu 54869, 53903, 53627 din 2017;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

în conformitate cu HCGMB nr. 157/20.06.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a atribuțiilor privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Primăria Sectorului 5;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit.„e” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale aparatului propriu al Primarului Sectorului 5, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, care va intra în vigoare începând cu 01.10.2017.

Art.2 - Primarul Sectorului 5, Direcția Generală Resurse Umane și Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONT!    kZĂ


SECRE    OR

CRISTINA CO    EURDEAN


Nr
2017


1® MUNICIPIUL BUCUREȘTI PS$1 PRIMĂRIA SECTORULUI 5


ORGANIGRAMA


ADMINISTRATOR

PUBLIC


CABINET PRIMAR

|1+112

|1+53 |

| 1+51

EK

DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI

DIRECȚIA GENERALĂ DE TRANSPARENȚĂ

Șl CONTROL

---1-

DIRECȚIA GENERALA EDUCAȚIE Șl CARIERĂ

I

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

I

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


DIRECȚIA TEHNICA Șl

VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE


DIRECȚIA DE TRANSPARENȚA INSTITUPONALÂ


DIRECȚIA DE iNVÂTAMANT. TINERET SI SPORT


DIRECȚIA DE RESURSE UMANE


BIROUL AUTORIZARE PANOURI PUBLICITARE Șl FIRME LUMINOASE


COMPARTIMENTUL

PROGNOZE

URBANISTICE


SERVICIUL CADASTRU, FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL


SERVICIUL INSPECȚIE GOSPODĂRIE COMUNALA Șl VERIFICARE LUCRĂRI EDILITARE


1+14


SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII VERZI Șl

PARCURI


BIROUL

AUTORIZARE

ACTIVITĂȚI

COMERCIALE


BIROUL SPAȚII DE LOCUIT Șl SPApi CU ALTA DESTINAPE


SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE


COMPARTIMENTUL

INVESTIȚII


SERVICIUL

ADMINISTRATIV,

TRANSPORT,

ÎNTREȚINERE


SERVICIUL

URMĂRIRE

DERULARE

CONTRACTE


SERVICIUL RELAȚII CU MASS MEDIA Șl SOCIETATEA CIVILA


1+7


SERVICIUL

CONTROL

INSTITUT!!

PUBLICE

SUBORDONATE

CLS5


1+8


COMPARTIMENTUL

MANAGEMENT

INFORMAȚIONAL


SERVICIUL ADMINISTRARE UNITÂTI DE ÎNVĂȚĂMÂNT


SERVICIUL MANAGEMENTUL FUNCȚIEI PUBLICE


SERVICIUL ORGANIZAREA MUNCII SI MANAGEMENTUL CALITĂȚII MUNCII


l+O


BIROUL DE SECURITATE Șl SĂNĂTATE IN

MUNCĂ


BIROUL PREGĂTIRE Șl PERFECȚIONARE


I

DIRECPA

BUGET Șl UMRÂRIRE EXECUpE BUGETARA

SERVICIUL BUGET

I 1+8

SERVICIUL

URMĂRIRE

EXECUȚIE

BUGETARA

1. !±L

DIRECȚIA

FINANCIAR-

CONTABILITATE

SERVICIUL

FINANCIAR-

CONTABILITATE


BIROUL PARCAJE AUTO DE REȘEDINȚA

COMPARTIMENTUL EXPERT) ETNIE RROMA


COMPARTIMENTUL

RELAȚII

COOPERARE CU UNITĂȚILE DE CULT

PRIMAR


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


ANEXA 1 LA H.C.L. SECTOR 5 NR.


AX


2017


VICEPRIMARCENTRUL CULTURAL Șl DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE" AL SECTORULUI 5

DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SAECTORULUI 5

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5


BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

DIRECȚIA EVIDENTA PERSOANELOR

DIRECȚIA DE

SIGURANȚĂ A CETĂȚEANULUI


SERVICIUL

INTERVENȚIE


SERVICIUL

CIRCULAȚIE

1*50 [
COMPARTIMENTUL PREVENIRE SITUAȚII DE URGENTĂ

TOTAL POSTURI - 782 din care:

Demnitari - 2

Posturi de funcție publică - 707 din care:

a)    Conducere - 71

b)    Execuție - 636

Posturi cu contract individual de muncă - 73 din care:

a)    Conducere - 3

b)    Execuție - 70


STAT FUNCȚII PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ANEXA 2 LA H.C.L. SECTOR 5 NR. //-&. 2017

Funcția publica

Funcția contractuala

NR.

CRT.

Numele, prenumeleZVACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

înalt

funcționar

public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

de conducere

de

execuție

T reapta grad prof.

Nivelul

studiilor

OBS.

1

Florea Daniel

Demnitar

Primar

2

Tiqănus Marian

Viceprimar

3

Coman Victor Viorel

1

S

Administrator Public

4

Feurdean Cristina Cornelia

Secretar Sector

1

S

Cabinet primar

5

Savulescu Madalina Mihaela

Consilier

S

6

TEMPORAR OCUPAT

Dimache Ramona

Consilier

S

7

VACANT

Consilier

S

8

Toma Tudor

Consilier

S

Biroul Audit Public Intern

9

Costache Luminița

Șef Birou

1

S

10

Gârjoabă Marius Dan

auditor

1

Superior

S

11

VACANT

auditor

1

Asistent

S

12

Pătrascu Sora

auditor

1

Principal

S

13

Stoleriu Areta Isabel

auditor

1

Superior

S

14

VACANT

auditor

1

Asistent

S

DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECT ȘEF

15

lliescu Stere Doru

detașat

Arhitect Șef

1

S

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

16

VACANT

Director Executiv

1

S

Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

17

TEMPORAR VACANT - Popescu Cătălin Vlăd

suspendat

Șef Serviciu

1

S

18

VACANT

consilier

1

Superior

S

19

Lupascu Muqur Petre

suspendat

inspector

1

Superior

S

20

Luca Dan

consilier

1

Superior

S

21

Dănălache Roxana Gabriela

consilier

1

Superior

S

22

Pârvan Rodica

consilier

1

Superior

S

23

Burciu Marius Cristian

suspendat

inspector

1

Principal

S

24

Vindereu Irina

inspector

1

Asistent

S

25

Botilă Alma

inspector

1

Principal

S

26

Trocan Elena Adriana

consilier

1

Superior

S

27

Bertesteanu Marioara

inspector

1

Superior

S

28

Nistor Teodora

referent specialitate

2

Superior

SSD

29

Maftei Andra Roxana

suspendata

inspector

1

Principal

S

30

Lada Mihaela

inspector

1

Superior

S

31

Exerescu Nicoleta

suspendata

referent

3

Superior

M

32

Ghiojdeanu Oana Maria

inspector

1

Debutant

s

33

VACANT

inspector

1

Principal

s

34

Răducescu Elena Mirabela

inspector

1

Principal

s

35

VACANT

inspector

1

Asistent

s

Biroul Autorizare Panouri Publicitare si Firme Luminoase

36

VACANT

Șef Birou

1

S

37

Botilă Georqe Crisu

inspector

1

Principal

S

38

Matache Ana

inspector

1

Principal

s

39

Stancu Claudia Florentina

inspector

1

Debutant

S

40

VACANT

inspector

1

Superior

S

41

VACANT

referent

3

Superior

M

42

VACANT

inspector

1

Principal

S

Compartimentul Prognoze Urbanistice

43

VACANT

inspector

1

Superior

s

44

VACANT

inspector

1

Principal

s

45

VACANT

referent

3

Superior

M

Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Rec

istru Agricol

46

Halipa Veronica

Șef Serviciu

1

S

47

Condrea Adrian

Inspector

1

Superior

s

48

Draqan Gabriela Alexandra

Consilier juridic

1

Debutant

s

49

Marinescu Gheorqhe

referent specialitate

2

Superior

SSD

50

Catorobai Euqenia

inspector

1

Superior

S

51

Bestoiu Draqos

inspector

1

Superior

S

52

Olteanu luliana

inspector

1

Principal

S

53

VACANT

inspector

1

Principal

S

DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI

54

VACANT

Director General

s

55

VACANT

Director General Adj.

s

DIRECȚIA TEHNICĂ Șl VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE

56

VACANT

Director Executiv

s

Serviciul Inspecție Gospodărie Comunală si Verificare Lucrări Edilitare

57

VACANT

Șef Serviciu

1

S

58

Teodorescu Daniela

consilier

1

Superior

s

59

Soare Cezar-Radu

consilier

1

Superior

s

60

Năstase Sanda

referent

3

Superior

M

61

lordache Mariana

referent

3

Superior

M

62

Naidin Victorita

inspector

1

Asistent

S

63

Marin Ion

secretar dactilograf

Tr. I

M

64

Podoleanu Mihaela Cătălină

inspector

1

Principal

S

65

Focsa Mihai

inspector

1

Superior

S

66

Barbu Mariana

referent

3

Superior

M

67

Ion Georqeta

referent

3

Superior

M

68

Urlan Florina Constantina

inspector

1

Asistent

S

69

lonită Răzvan lonut

inspector

1

Principal

S

70

Bobină Bianca Maria

inspector

1

Principal

S

71

Ostafe Adelina Constanta

inspector

1

Asistent

S

Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

72

lorqa luliana

Șef Serviciu

1

S

73

Danea Cristina Petruta

Inspector

1

Debutant

S

74

Munteanu Dumitru

Inspector

1

Principal

S

75

Dumitru Cornel Nicusor

Inspector

1

Superior

S

76

Crânq Badea

Inspector

1

Principal

S

77

Radu ( Seorici) Elena-luliana

Inspector

1

Debutant

S

78

Niculae Florina

referent

3

Superior

M

79

Turtureanu Florentin Daniel

Referent

3

Superior

M

80

Nitu Marcel

referent

3

Asistent

M

Biroul Autorizare Activități Comerciale

81

VACANT

Șef Birou

1

S

82

Tudorache Anqelica

inspector

1

Superior

S

83

VACANT

inspector

1

Principal

S

84

Cherciu Odeta

inspector

1

Superior

s

85

VACANT

inspector

1

Principal

s

86

VACANT

inspector

1

Principal

s

87

Dan Adriana

inspector

1

Asistent

s

88

Anton Ancuta

inspector

1

Debutant

s

Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

89

VACANT

Șef Birou

1

s

90

Pavel Viorica

inspector

1

Superior

s

91

VACANT

referent

3

Superior

M

92

VACANT

inspector

1

Principal

s

93

Stefănescu Zina Laura

inspector

1

Principal

s

94

Stănimir Geanina Felicia

inspector

1

Asistent

s

Biroul Parcaje Auto de Reședință

95

VACANT

Șef Birou

1

s

96

VACANT

referent

3

superior

M

97

VACANT

referent

3

superior

M

98

VACANT

referent

3

superior

M

99

VACANT

referent

3

superior

M

100

VACANT

referent

3

superior

M

101

VACANT

referent

3

superior

M

102

VACANT

inspector

1

superior

S

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

103

Mincu Daniela

Director Executiv

Serviciul Achiziții Publice

104

VACANT

Șef Serviciu

1

S

105

Neqru Aurelia

inspector

1

Superior

S

106

Enache Mariana

inspector

1

Superior

S

107

Ion Marieta

inspector

1

Asistent

S

108

Samoilă-Lăzărescu

Elena-Gabriela

inspector

1

Asistent

S

109

VACANT

inspector

1

Principal

S

110

Banu Alina

suspendat

inspector

1

Superior

S

111

Runcan Alexandru

inspector

1

Superior

S

4

112

Tica Maria

inspector

1

Principal

S

113

VACANT

inspector

1

Asistent

S

114

VACANT

inspector

1

Superior

S

115

VACANT

referent

3

Superior

M

116

VACANT

inspector

1

Principal

S

117

lonită Gabriela

inspector

1

Asistent

S

118

Vasiliu Mihaela

inspector

1

Superior

5

Compartimentul Investiții

119

Munteanu Daniel Constantin

inspector

1

Debutant

s

120

Beberechi Gabriela

referent

3

Superior

M

121

VACANT

-1

inspector

1

Superior

S

Serviciul Administrativ, Transport, întreținere

122

VACANT

Șef Serviciu

Gr. I

S

123

Draqomir Cristina Ioana

Inspector specialitate

Gr. II

S

124

Ivănus Lenuta

inspector specialitate

Tr. IA

S

125

Bozsanui Maria

inspector specialitate

Tr. I

s

125

Ghibea Neculai

referent

Tr. IA

M

127

Năstase Mihai

referent

Tr.l

M

128

Juncu Paula-Pansela

referent

Tr.H

M

129

Griqore Alexandra-Stefania

referent

Tr.l

M

130

Sacuiu Aura-Cerasela

inspector specialitate

IA

S

131

Văcăriu Gabriela

inspector specialitate

IA

s

132

Joldes Dan-Draqos

inspector specialitate

IA

s

133

Cristescu Florin

muncitor

Tr. I

M/G

134

Lincu Paul

muncitor

Tr. 1

M/G

135

Munteanu Gheorqhe

muncitor

Tr. 1

M/G

136

Lupescu Mihai Marian

muncitor

Tr. 1

M/G

137

Dulqheru Elena Roxana

ingrijitoare

Tr.l

M/G

138

Nicolae Georqeta

îngrijitoare

Tr. 1

M/G

139

Neacsu Elena

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

140

Crivineanu Cristina

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

141

Andrei Valerica

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

142

Toader Gica

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

143

Moqos Maqdalena

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

144

Griqoriu Georqeta

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

145

Mares Elena

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

146

Obesteanu Mariana

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

147

TEMPORAR OCUPAT

Mocanu Cosmin-Gheorqhe

muncitor

M

148

TEMPORAR OCUPAT

Mocanu Sorinei Viorel

muncitor

M

149

Pîrvu Alexandrina

îngrijitor

M

Serviciul Urmărire Derulare Contracte

150

VACANT

Șef Serviciu

1

S

151

VACANT

inspector

1

Superior

s

152

Popescu Alexandra Mihaela

inspector

1

Principal

s

153

VACANT

inspector

1

Asistent

s

154

Nitu Ana

referent

3

Superior

M

155

Manolescu Oana Cristina

inspector

1

Superior

S

156

Murea Boqdan Florian

referent

3

Principal

M

2

157

Dumitru Ileana Marinela

referent

3

Asistent

M

2

158

Dumitras Boqdan loan Sorin

referent

3

Debutant

M

159

Faur Alina

suspendat

inspector

1

Principal

S

160

Zanfir Roxana Maria

inspector

1

Principal

S

5

161

Gherqhe Marinela

inspector

1

Asistent

S

4

162

Dianca Diana Lucia

inspector

1

Superior

S

163

VACANT

inspector

1

Asistent

S

164

Marin S.Lucian

inspector

1

Debutant

S

165

Clei Roxana Emilia

inspector

1

Principal

s

166

Popa Florea Madalina

inspector

1

Debutant

s

DIRECȚIA GENERALA DE TRANSPAREN

TĂ Șl CONTROL

167

VACANT

Director General

168

VACANT

Director General Adj.

DIRECȚIA DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

169

VACANT

Director Executiv

Serviciul Relații cu Mass Media si Societatea Civilă

170

Popa Cristina Claudia

Șef Serviciu

1

S

171

Panaitescu Marian

consilier

1

Superior

S

172

Ciobanu Mariana

inspector

1

Superior

s

173

Constantin Petruta

inspector

1

Superior

s

174

Pane Andreea Lavinia

inspector

1

Principal

s

175

Zeciu Maria Maqdalena

inspector

1

Superior

s

176

Ionica Ancuta Carmen

Inspector

1

Superior

s

177

Nedelcu Florina

inspector specialitate

IA

S

Biroul Relații cu Publicul

178

VACANT

Șef Birou

1

s

179

VACANT

Referent

III

Principal

M

180

Suciu Liliana

inspector

1

Principal

s

181

Dediu Emilia

consilier

1

Superior

s

182

Stoica Maria

inspector

1

Superior

s

183

Del Salto-Boada Gustavo-Ramon

inspector

1

Asistent

s

Serviciul Proiecte

184

VACANT

Șef Serviciu

1

s

185

Stoica Adrian

inspector

1

Principal

s

186

Soare Alina

inspector

1

Superior

s

187

Rosenberq Sarina

inspector

1

Asistent

s

188

Badoi Alexandra

inspector

1

Asistent

s

189

Cora Corina

inspector

1

Debutant

s

190

Ciocănea Nicusor Daniel

inspector

1

Superior

s

191

VACANT

inspector

1

Principal

S

192

VACANT

inspector

1

Debutant

S

193

Dobrescu Dina Andreea

detasata

Consilier

IA

S

194

Dinu Andra-Corina

temporar ocupat - detașat

consilier

IA

s

Compartimentul Management Informațional

195

VACANT

inspector

1

Debutant

s

196

Ivănăsciuc luliana

inspector

1

Principal

s

197

Marinescu Răzvan Marian

inspector specialitate

I

S

198

TEMPORAR OCUPAT

Radocea David

inspector specialitate

IA

S

Compartimentul Experți Etnie Rromă

199

Dumitru Ioana Raluca

inspector

1

Superior

s

200

Gheorghe Ștefan

suspendat

inspector

1

Asistent

s

Compartimentul Relații de Cooperare cu Unitățile de Cult

201

VACANT

inspector

1

Superior

s

202

Niculescu Gavrila

inspector

1

Asistent

s

DIRECȚIA DE CONTROL

203

VACANT

Director Executiv

Serviciul Corp de Control

204

VACANT

Șef Serviciu

1

S

205

VACANT

inspector

1

Superior

s

206

VACANT

inspector

1

Principal

s

207

VACANT

inspector

1

Asistent

s

208

VACANT

inspector

1

Asistent

s

209

VACANT

inspector

1

Debutant

S

210

VACANT

referent

3

Superior

M

211

VACANT

referent

3

Debutant

M

Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS5

212

VACANT

Șef Serviciu

1

S

213

VACANT

inspector

1

Superior

S

214

VACANT

inspector

1

Debutant

S

215

VACANT

inspector

1

Debutant

S

216

Cretu Oana

inspector

1

Principal

S

217

VACANT

inspector

1

Asistent

S

218

VACANT

referent

3

Superior

M

219

VACANT

inspector

1

Debutant

S

220

VACANT

referent

3

Debutant

M

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE Șl CARIERĂ

221

VACANT

Director General

222

VACANT

Director General Adj.

1

S

DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT. TINERET Șl SPORT

223

Nedelcu Roxana Elena

Director Executiv

1

S

Serviciul Administrare Unități de învățământ

224

Militaru Raluca Dana

Șef Serviciu

1

s

225

Bălan Lăcrămioara Elena

consilier

1

Superior

s

226

Bălăet Denisa Georqiana

inspector

1

Principal

S

227

Archiudean Corina Paula

inspector

1

Principal

s

223

VACANT

inspector

1

Principal

S

229

Crăciun Marqareta

inspector

1

Principal

S

230

Bălmău Marius

inspector

1

Principal

s

231

Florea Oana

inspector

1

Asistent

s

232

Stănciulescu Irina Georgiana

referent

3

Principal

M

233

Sileanu Maria

inspector

1

Asistent

S

234

Spătaru Aurelia

referent

3

Principal

M

235

Teodoriu Cristian Gabriel

inspector

1

Debutant

s

Compartimentul Tineret și S

port

236

VACANT

inspector

1

superior

s

237

VACANT

inspector

1

debutant

S

238

VACANT

inspector

1

debutant

s

239

VACANT

inspector

1

debutant

s

DIRECȚIA DE RESURSE UMANE

240

Dobre Violeta

Director Executiv

1

S

Serviciul Managementul Funcției Publice

241

Bratu Carmen

Șef Serviciu

1

s

242

Mincă Lucian Nicusor

inspector

1

Superior

s

243

Bădună Nicoleta

inspector

1

Superior

s

244

Enache Claudia Sorina

inspector

1

Principal

s

245

Rădulescu Mădălina

suspendat

referent

3

Superior

s

246

Zvârcolescu Chirani Corina

inspector

1

Debutant

s

247

Gânfăleanu Paula

inspector

1

Principal

s

248

VACANT

inspector

1

Superior

s

249

VACANT

inspector

1

Superior

s

Serviciul Organizarea Muncii si Managementul Calității Muncii

250

Frunză Denisa-Elena

Șef Serviciu

1

s

251

Catană Constanta

inspector

1

Superior

S

252

Anqhel Mihaela

inspector

1

Principal

S

5

253

Dumitrache Elena

inspector

1

Principal

s

254

Vidroiu Adriana

inspector

1

Superior

s

255

Brînaru Tudor

inspector

1

Asistent

s

256

Moise (Pantale) Elena

inspector

1

Asistent

s

257

VACANT

inspector

1

Principal

S

258

Ciobotaru Dorina

inspector

1

Principal

s

259

VACANT

referent

3

Superior

M

Biroul de Securitate și Sănătate în Muncă

260

VACANT

Șef Birou

1

S

261

Simionov Viorica Fulquta

inspector

1

Superior

s

262

Mihart Gheorqhe

inspector

1

Asistent

s

263

VACANT

inspector

1

Superior

s

264

Lazăr Raluca

inspector

1

superior

s

265

Maită Stefania

inspector

1

principal

s

Biroul Pregătire și Perfecționare

266

VACANT

Șef Birou

1

S

267

VACANT

inspector

1

Debutant

S

268

Dăncilă Elena

Consilier juridic

1

Debutant

s

269

Atomei Lilica

referent

3

Superior

M

270

VACANT

inspector

1

Superior

s

271

Tănase Mihaela

inspector

1

Principal

s

4

272

VACANT

inspector

1

superior

s

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

273

VACANT

Director General

1

S

274

VACANT

Director General Adj.

1

s

DIRECȚIA FINANCIAR-CONTABILITATE

275

VACANT

Director Exectuiv

1

S

Serviciul Patrimoniu

276

VACANT

Șef Serviciu

1

s

277

lonescu Valentina

inspector

1

Superior

S

278

VACANT

inspector

1

Asistent

S

279

VACANT

referent

3

Superior

M

280

Constantin Mihaela

inspector

1

Superior

s

281

Turcu Florin lonut

inspector

1

Superior

s

282

Hoaja Georqiana Polixenia

inspector

1

Principal

S

283

VACANT

inspector

1

Asistent

s

Serviciul Financîar-Contabilitate

284

VACANT

Șef Serviciu

285

Mihalascu Mariana Gina

inspector

1

Superior

s

286

Stanciulescu Adriana

inspector

1

Principal

s

287

Chircă Gilda Mioara

inspector

1

Principal

S

288

Niculae Ana Maria

inspector

1

Asistent

s

289

VACANT

inspector

1

Asistent

s

290

Enache luliana Andi

inspector

1

Superior

S

291

lancu Mădălina Violeta

inspector

1

Superior

s

292

Pană Adriana

inspector

1

Superior

s

5

293

Dumitras Maria

referent

3

Superior

M

294

Sîrbu Alexandrina

inspector

1

Asistent

S

5

295

VACANT

inspector

1

Superior

S

296

VACANT

inspector

1

Debutant

S

DIRECȚIA BUGET Șl URMĂRIRE EXECU

NE BUGETARĂ

297

Disăqilă Isabela Nicoleta

Director Executiv

1

S

Serviciul Buget

298

VACANT

Șef Serviciu

1

S

299

Mititelu Mihaela

inspector

1

Superior

s

300

Proscanu Claudia

inspector

1

Superior

s

301

Neqrilă Ioana Theodora

referent

3

Asistent

M

302

Gusoi Andreea Mihaela

referent

3

Asistent

M

303

VACANT

referent

3

Debutant

M

304

Petre Mircea Auqustin

inspector

1

Superior

S

305

Stanciu Iulian

referent

3

Principal

M

306

State Stefania Irina

inspector

1

Debutant

S

Serviciul Urmărire Execuție Bu

getară

307

VACANT

Șef Serviciu

1

S

308

Nanis Dumitru Alexandru

inspector

1

Debutant

s

309

Popa Tatiana Gratiela

referent

3

Superior

M

310

Georqescu Elena Mihaela

inspector

1

Principal

S

311

Mihaescu Mihaela

inspector

1

Debutant

S

312

Ion D. Maria

referent

3

Superior

M

313

VACANT

inspector

1

Debutant

S

314

VACANT

inspector

1

Debutant

S

315

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

316

Tincu Ion

spor doctorat

Director General

1

S

317

VACANT

Director General Adj.

1

S

DIRECȚIA DE CONTENCIOS Șl EVIDENȚĂ CONTRAVENȚII

318

Draqnea Florina

Director Executiv

1

S

Serviciul Contencios Administrativ

319

VACANT

Șef Serviciu

1

S

320

VACANT

consilier juridic

1

Debutant

S

321

VACANT

consilier juridic

1

Debutant

S

322

Popescu Radu Marian

consilier juridic

1

Superior

S

323

Andrei Mariana

consilier juridic

1

Principal

S

3

324

VACANT

consilier juridic

1

Debutant

S

325

VACANT

consilier juridic

1

Debutant

S

326

Gheorqhe Laura Sofica

consilier juridic

1

Superior

s

4

327

Mocanu Georqiana Alina

consilier juridic

1

Principal

s

328

Costache Florica Liliana

consilier juridic

1

Principal

s

329

Stăiculescu Liana

referent

3

Asistent

M

330

VACANT

consilier juridic

1

Debutant

S

Biroul îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor

331

Oprescu Mirela

Șef Birou

1

S

332

Vasile Gili

inspector

1

superior

S

333

Mijea loana-Roxana

suspendat

consilier juridic

1

principal

S

334

VACANT

consilier juridic

1

principal

S

335

Aqheorqhiesei Diana

consilier juridic

1

asistent

s

336

VACANT

consilier juridic

1

principal

S

337

VACANT

inspector

1

superior

s

DIRECȚIA DE LEGALITATE ACTE

338

VACANT

Director executiv

1

S

Serviciul Juridic, Legalitate Acte

339

Gresoi Stefania

Șef Serviciu

1

S

340

Pacearescu Tatiana Cristina

consilier juridic

1

Superior

s

341

Dicu Anca

consilier juridic

1

Superior

s

342

Radu Sanda

consilier juridic

1

Principal

s

343

Sîia luliana Mădălina

consilier juridic

1

Asistent

s

344

Mustăreată Mădălina

consilier juridic

1

Asistent

s

345

Tundrea Mirela

consilier juridic

1

Debutant

s

346

Dită Geta Mirela

consilier juridic

1

Superior

s

Serviciul Autoritate Tutelară

347

Marin Gabriela

suspendat

Șef Serviciu

1

s

348

Stoica Mariana

inspector

1

Asistent

s

349

Avram Elisabeta

inspector

1

Superior

s

350

Chirita Cornelia Nela

inspector

1

Superior

s

5

351

Moldoveanu Viorica Lidia

inspector

1

Superior

S

352

Botoran Mădălina Euqenia

inspector

1

Asistent

s

353

VACANT

inspector

1

Asistent

s

354

Dumitru Mihaela

inspector

1

Asistent

s

355

Micliuc Elena

inspector

1

Debutant

s

356

Draqhici Petre Florian

inspector

1

Debutant

s

357

Anqhel Elena

suspendat

inspector specialitate

S

SECRETAR

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ

358

VACANT

Director Executiv

1

S

Serviciul Evidență Acte Administrative

359

VACANT

Sef Serviciu

1

s

360

Dună Mariana

consilier juridic

1

superior

s

361

VACANT

inspector

1

debutant

S

362

Dichiu Niculina

inspector

1

superior

s

363

Vasilescu Petra

inspector

1

superior

s

364

Stirbu Maria

inspector

1

principal

S

365

Draqu Vasilica

inspector

1

debutant

s

366

Drăqan Liviu-Nicolae

inspector specialitate

IA

S

367

Chivu Roxana-Florentina

inspector specialitate

IA

S

368

VACANT

inspector specialitate

IA

S

369

VACANT

inspector specialitate

IA

S

Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

370

Lupascu Marian

losif Cristina

Șef Serviciu

S

371

Piscanu Andrei-Cosmin

inspector specialitate

Gr. IA

S

372

Pavel Felicia-Mirela

inspector specialitate

Gr. IA

S

373

Mocanu Antoneta

suspendat

referent

IA

M

374

losif Cristina

inspector specialitate

IA

S

375

Ștefan Vasilica

inspector specialitate

IA

S

376

VACANT

curier

I

M/G

377

Savu Roxana-Elena

inspector specialitate

II

S

378

Ștefan Mariana

referent

II

M

379

Bisa Comel-Constantin

referent

II

M

380

Gâscă Mihai

referent

M

381

Ursu Aqripina

curier

M/G

382

Ciurezu Mădălina-Georqiana

referent

II

M

383

TEMPORAR OCUPAT

Guiu Maria Cristina

inspector specialitate

IA

S

384

Soare Mirela

inspector specialitate

IA

S

385

lonescu Adriana-Corina

inspector specialitate

IA

s

386

Bazavan Rose-Mary

inspector specialitate

IA

s

387

Uretean Codruta-Ecaterina

inspector specialitate

IA

S

388

Micluc Nelu

inspector specialitate

IA

S

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

389

VACANT

Director Executiv

Serviciul Evidența Populației

390

VACANT

Șef Serviciu

1

S

391

Stoica Nina

inspector

1

Superior

S

392

Ciobanu Euqenia

inspector

1

Superior

S

393

Alecsa Ioana

inspector

1

Superior

S

394

Constatinescu Liliana Adina

inspector

1

Superior

S

395

Neamtu Silvica

referent

3

Superior

M

396

Ion Simona Daniela

referent

3

Principal

M

397

Goqea Oana

suspendat

referent

3

debutant

M

398

Cristescu Cristian Euqen

inspector

1

Superior

S

399

Unqureanu Georqe Marius

inspector

1

Superior

S

400

Ghenqhea Petruta Cici

inspector

1

Principal

S

401

lonescu Marioara

referent specialitate

2

Superior

SSD

402

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

403

Alexandrescu Denisse Anca

referent

3

Superior

M

404

Gheorqhe Roxana

referent

3

Superior

M

405

Marcus Elena Lacramioara

inspector

1

Superior

S

406

Cămaru Mariana Cristina

referent

3

Asistent

M

407

Avram Mioara

referent

3

Principal

M

408

Călin Euqenia M.

inspector

1

Superior

S

409

Eftimie Dumitra

inspector

1

Superior

S

410

Zamfirescu Georqica Marius

inspector

1

Principal

S

411

Constantin Denisa Andreea

inspector

1

Principal

S

412

Crăciun Felicia Gina

inspector

1

Principal

S

413

Zamfirescu Roxana Irina

inspector

1

Principal

S

414

Vîqu Florentina

referent

3

Superior

M

415

Bălăsoiu Georqeta

inspector

1

Principal

S

416

TEMPORAR OCUPAT

Grigore Marin Alina Cristina

inspector

1

Superior

S

417

Popa Rodica

referent

3

Principal

M

418

Crăciun Gabriela Petruta

inspector

1

Superior

S

419

Cemescu Luminița

inspector

1

Superior

S

420

losif Marius Cristian

inspector

1

Superior

S

421

Grosu Daniela

referent

3

Superior

M

422

Miu Veronica

inspector

1

Superior

S

423

Catană Claudia

referent

3

Superior

M

424

Pășune Monica Marioara

inspector

1

Superior

S

425

VACANT

referent

3

Principal

M

426

VACANT

inspector

1

Superior

s

427

VACANT

inspector

1

Superior

S

Serviciul Stare Civilă

428

Neaqu Alina Cristina

Șef Serviciu

1

S

429

Epuran Carmen Silvia

Cosilier juridic

1

Principal

S

430

Comănceanu Ionica Mirela

Inspector

1

Asistent

S

431

Pârvu Diana Maria

inspector

1

Principal

s

432

VACANT

Inspector

1

Debutant

s

433

VACANT

Inspector

1

Debutant

s

434

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

435

Neaqu Mioara

inspector

1

Principal

s

436

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

437

Paler Adriana

inspector

1

Superior

s

438

Stan Ana

referent

3

Superior

m

439

Honciuc Simona Daniela

inspector

1

Principal

S

440

Cimpoieru Amalia Ana Maria

referent

3

Principal

M

441

Rădoi Victoria

referent

3

Principal

M

442

Stan Adriana

referent

3

Asistent

M

443

Ghită Rodica Emilia

Inspector

1

Debutant

S

444

Filip Ana Maria

Inspector

1

Debutant

S

445

Roșea Daniela

Inspector

1

Debutant

s

446

Mirea Alexandru

Inspector

1

Debutant

s

447

Dănescu Maqdalena Gabriela

Inspector

1

Debutant

s

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLITIE LOCALÂ

448

VACANT

Director General

1

s

449

VACANT

Director General Adj.

DIRECȚIA DE SIGURANȚĂ A CETĂ'

rEANULUI

450

VACANT

Directo Executiv

1

s

Serviciul Ordine Publică

451

VACANT

Șef Serviciu

1

s

452

Călin Lorin

polițist local

1

principal

s

453

Stratulat Gheorqhe

polițist local

1

principal

s

454

Bran Laurentiu

polițist local

1

superior

s

455

Ștefan Euqenia

polițist local

1

superior

s

456

Belezan Coman

polițist local

3

superior

M

457

Pană Florea

polițist local

3

superior

M

458

Tănase Doru

polițist local

3

superior

M

459

Nechita Mihai

polițist local

3

superior

M

460

Caseru Constantin

polițist local

3

superior

M

461

VACANT

polițist local

3

superior

M

462

Drăqoi Octavian

polițist local

3

superior

M

463

Milan Marin

polițist local

3

superior

M

464

Gheorqhe Vasile-Silviu

polițist local

3

superior

M

465

Codrea Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

466

Novac Constantin

polițist local

3

superior

M

467

Ceorsoiu Dan

polițist local

3

superior

M

468

Burlacu Dumitru

polițist local

3

superior

M

469

Matache Cornel

polițist local

3

superior

M

470

Radu Florin-Daniel

polițist local

3

principal

M

471

Pândele Elena

polițist local

3

superior

M

472

Tiu Ionel

polițist local

3

superior

M

473

Draqne Daniela

polițist local

3

superior

M

474

Surche Marian

polițist local

3

superior

M

475

Draqu Alexandru

polițist local

3

superior

M

476

Stoian lancu

polițist local

3

superior

M

477

Popa Meltiade

polițist local

3

superior

M

473

Pană Mariana

polițist local

3

superior

M

479

Caracuda Mihai-Florin

polițist local

3

principal

M

480

Paraschiv Petre

polițist local

3

principal

M

481

Macovei Gabriel

polițist local

3

principal

M

4S2

Bănică Niculae

polițist local

3

principal

M

483

Dumitru Gheorqhe

polițist local

3

principal

M

484

Bucur Stan

polițist local

1

principal

S

485

Serban Serbănica

polițist local

1

principal

S

486

Ducută Marian-Stelian

polițist local

1

principal

S

487

Bărbieru Daniela

polițist local

3

superior

M

488

Constantin Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

489

Frunză Cristian

polițist local

3

superior

M

490

Costea Marian

polițist local

1

asistent

S

491

Grădescu Mihaela

polițist local

3

superior

M

492

Vlad Paul

polițist local

3

superior

M

493

lonescu Daniel

polițist local

3

superior

M

494

Constantin Vasilica

polițist local

3

superior

M

495

Mânatu Mircea

polițist local

3

superior

M

496

Canale Viorel

polițist local

3

superior

M

497

Bătrînu Octavian-lon

polițist local

3

superior

M

498

Stan Cristian-Adrian

polițist local

3

superior

M

499

Popa Nicolae-Viorel

polițist local

3

superior

M

500

Udrea Valentin

polițist local

3

principal

M

501

Ban Gheorqhe

polițist local

3

principal

M

502

Zotea loan

polițist local

3

principal

M

503

Oprina Marian

polițist local

1

asistent

S

504

Stefănescu Viorel

polițist local

3

principal

M

505

Pârqhel Ilie-lulius-Daniel

polițist local

3

principal

M

506

Stemate Paulina

polițist local

3

asistent

M

507

Tănase Aurel

polițist local

1

superior

S

508

Roman Tudor

polițist local

1

principal

S

509

Melinte Nicolae-Mihai

polițist local

1

principal

S

510

Bratu Florentina

polițist local

1

principal

S

511

Hera Benone

polițist local

1

superior

S

512

Fronoiu Ion

polițist local

1

superior

S

513

Crăciun Comeliu

polițist local

3

superior

M

514

Vilău Tanta

polițist local

3

superior

M

515

Vulcan Valeriu

polițist local

3

superior

M

516

Marinescu Teodor

polițist local

3

superior

M

517

Cristea Adrian

polițist local

3

superior

M

518

Burdeanca Adrian

polițist local

3

superior

M

519

Georqescu Gabriel

polițist local

1

asistent

S

520

Anqhel lon-llie

polițist local

1

asistent

S

521

Cosereanu Marius

polițist local

3

superior

M

522

Drăqhici Marinela

polițist local

3

superior

M

523

Căldare Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

524

Rotaru Maria

polițist local

3

superior

M

525

Ciocan Dalia-Elena

polițist local

1

asistent

S

525

Geantă Mihai

polițist local

3

superior

M

527

Puncioiu Mihail

polițist local

1

asistent

S

528

Panait Rodica

polițist local

1

asistent

S

529

VACANT

polițist local

1

principal

S

530

Grăjdan Mariana-Dana

polițist local

3

principal

M

531

Codrescu Niculae

polițist local

3

asistent

M

532

Marin lonut-Alexandru

suspendat

polițist local

3

asistent

M

533

Nicolescu Alexandru

polițist local

1

asistent

S

534

VACANT

polițist local

3

asistent

M

535

VACANT

polițist local

1

asistent

S

535

Toma Marin

polițist local

1

superior

S

537

Pamacu Eftalia

polițist local

1

principal

s

538

Opris Marinica

polițist local

1

principal

s

539

Ciobotaru Maria

polițist local

1

principal

s

540

Scîntei Marian

polițist local

3

superior

M

541

Diaconu Boqdan-Păstorel

polițist local

3

superior

M

542

Stan Niculae

polițist local

3

superior

M

543

Vlas Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

544

Căluqărita Marian-Codrut

polițist local

3

superior

M

545

Burcus Florea

polițist local

3

superior

M

545

Scîntei Vica

polițist local

3

superior

M

547

Radu Ionel

polițist local

3

superior

M

548

Breazu-Călin Silvia

polițist local

3

superior

M

549

Petcu Marin

polițist local

3

superior

M

550

Griqore Nicolae-Alin

polițist local

3

superior

M

551

Ciulinaru Ovidiu

polițist local

3

principal

M

552

Cila Dumitru

polițist local

3

superior

M

553

Lazăr Nicolae

polițist local

3

superior

M

554

Adafinei Petrică

polițist local

3

superior

M

555

Paraschivescu Dumitru

polițist local

3

superior

M

556

Lascu Nicolae

polițist local

3

superior

M

557

Ciucardel Vasile-Aurel

polițist local

1

asistent

S

558

Filimon Filica-Florica

polițist local

3

principal

M

559

Titzclis Mircea

polițist local

3

principal

M

560

Bărăitărus Liviu

polițist local

3

asistent

M

561

Cătănoiu Florian

polițist local

3

principal

M

562

Roman Mirela-Justina

polițist local

1

superior

S

563

Opris Georqe

polițist local

1

principal

S

564

Preda Gheorqhe

polițist local

1

principal

s

565

VACANT

polițist local

1

principal

s

566

Murariu Dumitru

polițist local

3

superior

M

567

Călin Alexandru

polițist local

3

superior

M

568

VACANT

polițist local

1

superior

S

569

Chirica Marian

polițist local

3

superior

M

570

Constantin Ion

polițist local

3

superior

M

571

Moqos Ion

polițist local

3

superior

M

572

Stoica Georqeta

polițist local

3

superior

M

573

Ștefan Emil

polițist local

3

superior

M

574

Liutic Auqustin

polițist local

1

asistent

S

575

VACANT

polițist local

1

superior

S

575

Duma Marian

polițist local

3

superior

M

577

Toader Fănel

polițist local

3

superior

M

578

Chidovăt Marian

polițist local

3

superior

M

579

Braboveanu Claudiu-lon

polițist local

1

asistent

S

580

Harbuzariu Anisoara

polițist local

1

superior

S

581

Burcus Fănica

polițist local

1

superior

S

582

Ciuqulea Ionica

polițist local

1

superior

S

583

Belezan Valentina

polițist local

1

superior

S

584

Barbu Geta

polițist local

1

principal

S

585

Robescu Floarea

polițist local

1

principal

S

586

Udroiu Marius-Muqurel

polițist local

1

principal

S

587

Olteanu Daniela

polițist local

1

principal

S

588

Tache Mihai-Răzvan

polițist local

1

asistent

S

589

Ene Violeta

polițist local

1

asistent

S

590

Chelaru Anica

polițist local

3

superior

M

591

Radu Petre

polițist local

3

superior

M

592

Putaru Ecaterina

polițist local

3

superior

M

593

Dobrică Radu

polițist local

3

superior

M

594

Ganea Mihaela

polițist local

3

superior

M

595

Neacsu Mihai-Eduard

polițist local

1

asistent

S

596

Melnicenco Elena

polițist local

3

superior

M

597

Dinescu Valentin

polițist local

3

superior

M

598

Suhăianu Nina

polițist local

3

superior

M

599

Ștefan Georqeta

polițist local

3

superior

M

600

Ștefan Milian

polițist local

3

superior

M

601

Stancu Claudia

polițist local

1

asistent

S

602

Stancu Marian

polițist local

3

principal

M

603

Manea Ioana

polițist local

3

asistent

M

604

Cococi Constantin

polițist local

3

principal

M

605

Anica Marin

polițist local

3

superior

M

606

Bălan Lică

polițist local

3

asistent

M

607

VACANT

polițist local

1

superior

S

608

VACANT

polițist local

1

superior

S

609

VACANT

polițist local

1

asistent

S

Serviciul Intervenție

610

Stemate Cristian

Șef Serviciu

611

Socol Mariana-Liliana

polițist local

1

principal

612

Popoiu Decebal-Vasile

polițist local

1

principal

613

Diaconu Petruta-Raluca

polițist local

1

principal

S

614

Munteanu Constantin

polițist local

1

principal

S

615

Stanculescu Mihaita-Cristian

polițist local

3

superior

M

616

Pietraru Titus-Cezar

polițist local

3

superior

M

617

Aradoaie Ionel

polițist local

3

superior

M

618

Serban lonut-Daniel

polițist local

3

superior

M

619

Griqore Marian

polițist local

3

superior

M

620

Nastasa Nicusor-Marius

polițist local

3

superior

M

621

Buqaru Ștefan

polițist local

3

superior

M

622

Eftene Cristian

polițist local

3

superior

M

623

Stoian Euqen

polițist local

3

superior

M

624

Ganea lon-Daniel

polițist local

3

asistent

M

625

Stancu Nicolae

polițist local

3

principal

M

626

Costache Nicolai

polițist local

3

principal

M

SERVICIUL CIRCULAȚIE

627

Frîntu Aurel

Șef Serviciu

1

S

628

Bud Daniel

polițist local

1

superior

S

629

Stoica Jenica

polițist local

1

superior

S

630

Băbuță Steluta

polițist local

1

principal

S

631

Boicu Vasile-Valeriu

polițist local

1

principal

S

632

Vieru Alexandru

polițist local

1

principal

S

633

VACANT

polițist local

1

principal

S

634

Garaliu Aurel

polițist local

1

principal

S

635

Calota Lenuta

polițist local

1

principal

S

636

VACANT

polițist local

3

superior

M

637

Schipor Ionel

polițist local

3

superior

M

638

Bosman Dumitru

polițist local

3

superior

M

639

Gheorqhită Petrisor-Andrei

polițist local

3

superior

M

640

Mihai Liviu

polițist local

3

superior

M

641

Ene Mihai

polițist local

3

superior

M

642

Stoica Petre

polițist local

3

superior

M

643

Dumitru Paraschiv

polițist local

3

superior

M

644

Mămularu David

polițist local

3

superior

M

645

VACANT

polițist local

3

superior

M

646

Dinu Dorel

polițist local

3

superior

M

647

Gheorqhe Ștefan

polițist local

3

principal

M

648

Toader Marius-Tudorel

polițist local

3

principal

M

649

Avram Nicusor

polițist local

3

principal

M

650

Ciocodei Lucian-lon

referent

IA

M

651

VACANT

polițist local

1

asistent

S

652

VACANT

polițist local

3

asistent

M

653

Bud Florentin

polițist local

1

superior

S

654

Nitoi Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

655

Stan Vasile

polițist local

3

superior

M

656

Vodă Aurelia

polițist local

3

superior

M

657

Neaqu Tudorel

polițist local

3

superior

M

658

Babuta Costel

polițist local

3

superior

M

659

Stoica Dumitru-Viorel

polițist local

3

superior

M

660

VACANT

polițist local

3

superior

M

661

Jalbă Romeo

polițist local

3

superior

M

662

Pană Ramona

polițist local

3

superior

M

663

Vasie Vladimir-Andrei

polițist local

3

principal

M

664

Stana Cornel

polițist local

1

principal

S

665

Velciov Petrica

polițist local

1

principal

S

666

Tiqanila Mitus

polițist local

1

principal

S

667

Tincu Marius Adrian

polițist local

1

asistent

s

668

VACANT

polițist local

1

asistent

s

669

Costrasel Ionel Silviu

polițist local

3

superior

M

670

Sima loana-Nela

polițist local

3

superior

M

671

Dimitriu Emanuel-Costel

polițist local

3

principal

M

672

lordache Ștefan Daniel

polițist local

3

principal

M

673

Lacatusu Alin

polițist local

3

principal

M

674

VACANT

polițist local

3

principal

M

675

VACANT

polițist local

3

asistent

M

676

VACANT

polițist local

3

asistent

M

677

VACANT

polițist local

3

asistent

M

Serviciul Dispecerat

678

Dumitru Mihai

Șef Serviciu

1

S

679

Purcel Ovidiu

polițist local

3

principal

M

680

Neaqu Geta

polițist local

1

principal

S

681

Puncioiu Liliana

polițist local

1

asistent

S

682

Olteanu Gabriela

polițist local

1

asistent

S

683

Dondas Marinei

polițist local

3

superior

M

684

VACANT

polițist local

3

superior

M

685

Patrascu Oana Veronica

polițist local

3

superior

M

686

Lăbuscă Dumitru-Claudiu

polițist local

3

superior

M

687

Avramovici Mihail

polițist local

3

superior

M

688

Georqescu Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

689

Serban Constantin

polițist local

3

superior

M

Compartimentul de Analiză și Sinteză a Activității Dispeceratului

690

DRAGOTA MARIUS - CĂTĂLIN

polițist local

1

superior

S

691

VACANT

polițist local

1

superior

S

692

Oprea Alina-Mariana

polițist local

1

principal

S

Compartimentul Prevenire Situații de Urgență

693

Epure Lăzărescu Ion

referent

3

Superior

M

694

TEMPORAR OCUPAT

Crânguș Florea

inspector

IA

S

695

VACANT

referent

IA

M

DIRECȚIA INSPECȚIE SI CONTROL GENERAL

696

Bădescu Sorin

Director Executiv

Serviciul Control Activități Comerciale și Protecția Mediului

697

VACANT

Șef Serviciu

1

S

698

Nitu Claudiu Cătălin

polițist local

1

superior

S

699

Mirea Cristian-Stefan

suspendat

polițist local

1

superior

s

700

Trandafir Andrei lonut

polițist local

1

principal

s

701

Neaqoe Alexandra

suspendat

polițist local

1

asistent

s

702

Vulpasu Dana

spor doctorat

polițist local

1

principal

s

703

Soare Cristina

suspendat

polițist local

1

asistent

s

704

Vasile Gina-Adriana

polițist local

1

asistent

s

705

Arqesanu Alina Camelia

polițist local

1

principal

s

706

Doqaru Andreea-Claudia

polițist local

1

principal

s

707

lacob Ramona Mihaeia

polițist local

1

asistent

s

708

Tară Mihaeia

polițist local

1

superior

s

709

Sofian Victor

polițist local

1

asistent

s

710

Lazăr Costel

polițist local

3

superior

M

711

Popescu Cătălin-lon

polițist local

3

superior

M

712

Mosneaq Nicoleta

polițist local

1

superior

s

713

Neculai Corina Luiza

polițist local

3

principal

M

714

Costea Robert-Nicusor

polițist local

3

principal

M

715

Pricop (Lebe) Adriana

post rezervat conform AVIZ ANFP nr. 42125/2016

polițist local

3

asistent

M

716

Radu Mirela Violeta

polițist local

1

principal

S

717

Tuqearu Ana-Maria

polițist local

1

principal

S

713

Costineanu Cristina

polițist local

3

superior

M

719

Scărlătescu Maria

polițist local

1

superior

S

720

Codescu Constantin

polițist local

1

superior

s

721

Rizea Doru-Georqe

polițist local

1

superior

s

722

Simion Petre

polițist local

1

superior

s

723

Pescaru Andrei-Dorinel

polițist local

1

asistent

s

724

Birlescu Maria-Sorina

polițist local

1

principal

s

725

Preda Adriana

polițist local

1

principal

s

726

Ivan Vasile

polițist local

3

superior

M

727

Bistrian Steliana

polițist local

3

superior

M

728

Ene Carmen

polițist local

1

principal

s

729

VACANT

polițist local

1

superior

s

Serviciul Disciplină în Construcții

730

VACANT

Șef Serviciu

I

s

731

Barbarasa Nicolae Ciprian

polițist local

1

superior

s

732

Florea Clara-Daniela

polițist local

1

superior

s

733

Pufan luliana

polițist local

1

superior

s

734

Chioran Florin

polițist local

1

principal

s

735

Munteanu Constanta-Liliana

polițist local

1

principal

s

736

Ivascu Romeo

polițist local

1

asistent

s

737

Podqoreanu lulian-Comeliu

polițist local

1

principal

s

738

VACANT

polițist local

3

superior

M

739

Serban Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

740

Apostol Nadia

detașat

polițist local

3

superior

M

741

Bololoi Ana-Maria

suspendat

polițist local

1

asistent

S

742

Amza Mair

polițist local

1

asistent

S

743

Radulescu Boqdan Daniel

polițist local

1

superior

s

744

lamandi Mihaela

polițist local

1

principal

s

745

VACANT

polițist local

1

asistent

s

746

Codău Veronica

polițist local

3

superior

M

747

VACANT

polițist local

3

principal

M

Serviciul Poliția Animalelor

748

VACANT

Șef Serviciu

1

S

749

Moqa Paul

polițist local

3

superior

M

750

Nitu Iulian

polițist local

3

superior

M

751

Ion Florin

polițist local

3

superior

M

752

Gâlcâ Marcel

polițist local

3

asistent

M

753

lonescu Adrian Comeliu

post rezervat conform AVIZ ANFP nr. 42125/2016

polițist local

1

superior

S

754

TEMPORAR OCUPAT

Olaru Mihai Florin

referent

IA

M

755

TEMPORAR OCUPAT

Mehmet Vasile

muncitor

M/G

756

TEMPORAR OCUPAT

Mehmet Elvis

muncitor

M/G

757

Popaene Mihai-Fiorin

muncitor

I

M/G

758

Samoilâ-Lăzârescu lancu

muncitor

I

M/G

DIRECȚIA EVIDENTA ELECTORALA SI A PERSOANELOR

759

VACANT

Director executiv

1

s

Se

rviciul Evidența Persoanelor

760

VACANT

Șef Serviciu

1

s

761

Dobre Cristian

polițist local

1

superior

s

762

Elisabeta Marilena-Roxana

polițist local

1

superior

s

763

Tuqearu Nicolae-Claudiu

polițist local

1

principal

S

764

Cosofret Cristian

polițist local

1

superior

S

765

Abrudan Euqenia

polițist local

3

asistent

M

766

VACANT

polițist local

1

asistent

S

767

Clonaru Graziella Anca

polițist local

1

superior

S

763

Siliște Cristina

polițist local

3

superior

M

769

Avieritei Elena

polițist local

1

asistent

S

770

Simionov Alexandru

polițist local

3

principal

M

771

Doqaru Aurelia

referent

II

M

772

Mocanu Cristian

polițist local

3

superior

M

773

Drăqoi Jane

polițist local

1

superior

S

774

Goliță Niculae

polițist local

1

superior

S

Serviciul Evidență Electorală

775

Niculai Constanta Cornelia

Șef Serviciu

1

s

776

Cotea Ioana

inspector

1

Superior

s

777

Constantin Gheorqhe

inspector

1

Superior

s

778

VACANT

inspector

1

Superior

s

779

Dobre Cristina Georqiana

inspector

1

Asistent

s

780

lonescu Gloria Elena

inspector

1

Asistent

s

781

Bicheru Beatrice

suspendat

referent

3

Asistent

M

782

VACANT

inspector

1

Debutant    S

OCUPATE

VACANTE

TOTAL

Pir. Total de demnitari

2

0

2

Nr. Total funcții publice

538

169

707

Nr. total de funcții publice de conducere

27

«

71

Nr. total dc funcții publice de execuție

511

125

636

Nr.total polițiști locali

267

38

305

Nr. total de funcții contractuale de conducere

2

1

3

Nr. total de funcții contractuale de execuție

56

14

70

Nr. Total funcții contractuale

58

15

73

Nr. total de posturi din cadrul instituțici/autorității publice

598

184

782

Nr. total de posturi potrivit art. iii alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 privind finanțele publice locale, precum ți pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări Și completări prin lc»ea nr. 18/2011. cu modificările ulterioare

l-t.

\

1224

{/'■

- /

vA

1lp

’ȘW

ț\, U

W -

z

l\°

Ui

&//