Hotărârea nr. 146/2017

Hotărârea nr. 146/28.09.2017 privind aprobarea Listei cu situații deosebite, a Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cu situațiile deosebite, a Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local și a Planului de acțiuni/Iucrări interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la Lista cu situațiile deosebite, Metodologia de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local și Planul de acțiuni/Iucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență,

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr. 14206/21.09.2017;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, precum și al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă,

în conformitate cu prevederile art.2, art.3, art.4, art.5, lit.a, lit.b, lit.c, lit.e, lit.r, art.7, art.8, alin.(l), lit.a, art.9, alin.(l), lit.a, art.ll, lit.b, art. 15, alin.(l) si alin.(3), art.54, alin.(l) si art.55, alin.(l) din Legea asistenței sociale nr.292/2011 coroborate cu cele ale art.28, alin.(2) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

în concordanță cu prevederile art.64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în baza dispozițiilor art.45, alin.(l) și alin.(6) coroborate cu cele ale art.81, alin.(2), lit.n teza I din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Lista cu situațiile deosebite în care se pot acorda ajutoare de urgență din bugetul local al sectorului 5, așa cum sunt prezentate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.2. Se aprobă Metodologia de lucru în vederea acordării de ajutoare de urgență din bugetul local al sectorului 5 persoanelor singure și famiilor rezidente pe raza sectorului 5, așa cum este prezentată în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.3. Se aprobă Planul de acțiuni/Iucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență, așa cum este prezentat în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr.46/2016 privind stabilirea situațiilor deosebite, a metodologiei și procedurilor de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local persoanelor și familiilor rezidente pe raza sectorului 5.

Art.5. Primarul sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Generală de AsisteiWLSQcială și Protecția Copilului sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de^qiițăNhfe^^,


Nr.


Mo


/28.09.2017DINȚĂ,

Contrasemn Secretar sei Cristina CorneliaAnexa nr.l la HCL sector 5 nr..Lf.Q).2017privind aprobarea Listei cu situațiile deosebite, a Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgența din bugetul local și a Planului de acțiuni/Iucrâri de interes loca! care urmează a Pi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență

Lista cu situațiile deosebite stabilite pentru acordarea ajutoarelor de urgență

z\

In vederea depășirii unor situații de dificultate și pentru a reduce riscul de excluziune socială, se propune acordarea de ajutoare de urgență pentru:

1.    Situația medicală deosebită, apărută ca urmare a unor afecțiuni acute sau cronice.

Se pot acorda ajutoare de urgență pentru medicamente, materiale sanitare și investigații medicale (ex.: RMN, CT), precum și pentru intervenții ale căror costuri nu sunt acoperite sau compensate parțial de asigurările sociale de sănătate.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

O persoana singură/familie aflată în situație de risc de acest tip poate beneficia de maximum 2 ajutoare de urgență într-un an calendaristic.

2.    Situația în care, înainte și după efectuarea unei intervenții chirurgicale, ale cărei costuri nu sunt acoperite sau compensate parțial de asigurările sociale de sănătate, șe impune un tratament de specialitate.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

O persoană singură/familie aflată în situație de risc de acest tip poate beneficia de maximum 2 ajutoare de urgență într-un an calendaristic.

3.    Situația unei persoane singure sau familii care are în întreținere o persoană cu handicap grav sau accentuat și care dispune lunar de un venit net sau, dupâ caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Se poate acorda ajutor de urgenta în vederea asigurării integrării si incluziunii sociale a persoanelor cu handicap , cu drepturi si obligații egale ca toti ceilalți membri ai societății (in conformitate cu dispozițiile art.3 lit.„p„ din Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare) -(ex. asigurarea dreptului la educație, atunci când acesta nu poate fi realizat, a dreptului la sanatate si recuperare medicala, a accesului la piața forței de munca si altele asemenea).

4.    Situația deosebită în care se află o persoană singură/familie ca urmare a decesului unei alte persoane din familie, cu excepția categoriilor de beneficiari conform

prevederilor art.129 din Legea nr.263/2010. privind sistemul public de pensii.

Pot beneficia de acest ajutor de urgența persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Ajutorul de urgență se acordă reprezentanților legali ai copilului, în accepțiunea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, în caz de deces al acestuia; copilului sau reprezentantului legal, în caz de deces al unuia dintre părinți; soțului sau soției, în caz de deces al unuia dintre ei.

5.    Situația decesului unei persoane vârstnice, definită în sensul Legii nr. 17/2000, republicată, lipsita de susținători legali sau când aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorita veniturilor reduse.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Acest ajutor se acordă doar în situația în care persoana vârstnică decedată nu figura ca beneficiară de ajutor social, stabilit în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, nu a realizat venituri până în momentul decesului sau/și nu figura ca asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat.

6.    Situația decesului unei persoane în străinătate, pentru repatrierea câreia familia trebuie sa suporte costuri foarte mari, însâ aceasta nu poate să își îndeplinească obligațiile legale datorita veniturilor reduse.

Pot beneficia de acest ajutor de urgența persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, dupâ caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Cuantumul acestui ajutor de urgența va fi de maxim 50% din cheltuielile ce urmeazâ a fi efectuate pentru repatriere și înhumare, așa cum sunt justificate prin documentele doveditoare prezentate în original.

7.    Situația de dificultate în care se află pensionarii (persoane singure sau familii) care dispun lunar de un venit net sau, dupâ caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țarâ garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Pentru o asemenea situație o persoană singurâ/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

8.    Situația persoanelor singure/familii care au fost evacuate în urma unei hotărâri judecătorești.

Pot beneficia de acest ajutor de urgența persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de baza minim brut pe țarâ garantat în plată, stabilit anual prin

Hotărâre de Guvern, până la rezolvarea situației locative prin repartizarea unei locuințe sociale.

9.    Situația persoanelor singure/familii care, deși trăiesc pe raza sectorului 5, nu au

o locuință proprie.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern, până la rezolvarea situației locative prin repartizarea unei locuințe sociale.

O persoană singurâ/familie aflată în situație de risc de acest tip poate beneficia de maximum 2 ajutoare de urgență într-un an calendaristic.

10.    Situația de dificultate în care se află persoana singură/familia care a înregistrat în ultimele 12 luni restante la plata cheltuielilor de întreținere.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Pentru o asemenea situație o persoană singurâ/familie poate beneficia de două ajutoare de urgență într-un an calendaristic, în vederea reducerii riscului de evacuare din locuință.

11.    Situația de dificultate în care se află beneficiarii de ajutor social acordat potrivit Legii nr,416/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru o asemenea situație o persoană singurâ/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

12.    Situația de dificultate în care se află persoanele singure/familiile care au în întreținere mai multi copii și care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Pentru o asemenea situație o persoană singurâ/familie poate beneficia de două ajutoare de urgență într-un an calendaristic.

13.    Situația de dificultate în care se află persoanele singure/familiile, în vederea înregistrării tardive a nașterii sau pentru punerea în legalitate pe linie de evidentă a

populației și stare civilă.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Pentru o asemenea situație o persoană singurâ/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgența într-un an calendaristic.

14.    Situația persoanelor vârstnice, cu vârsta egală sau mai mare de 100 ani, cu grad ridicat de vulnerabilitate datorat în primul rând vârstei, stării de sănătate, a nivelului scăzut al pensiei comparativ cu creșterea progresivă a costurilor medicamentelor și a nevoilor cotidiene.

Se poate acorda un ajutor de urgență pentru persoana vârstnică, în cuantum de 1.000 lei la momentul împlinirii vârstei de 100 ani.

Pentru persoanele vârstnice care la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri au depășit vârsta de 100 ani se vor acorda ajutoare de urgența în cuantum egal cu cel stabilit anterior.

15.    Situația persoanelor fără adăpost care au fost incluse în proiectul social de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chirie.

Aceste persoane/familii pot beneficia de acordarea unui ajutor de urgență, în vederea achiziționării unor bunuri strict necesare pentru asigurarea unui minim de trai decent, dacâ dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bazâ minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin HGR.

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia de două ajutoare de urgență într-un an calendaristic.

16.    în alte situații de necesitate, apărute ca urmare a unor evenimente neprevăzute, confirmate prin ancheta socială (ex.: cazul Braunstein).

Nu se pot acorda ajutoare de urgentă pentru următoarele situații:

♦    achitarea amenzilor, indiferent de natura acestora;

♦    achitarea la zi sau a restanțelor înregistrate la plata taxelor și impozitelor locale;

♦    asigurarea de active financiare (asigurări de viață, fonduri private de pensii

etc.).

z\

In situația în care prin ancheta socială se constată că nu există posibilitatea de susținere din venituri proprii, fără afectarea nevoilor de trai minimale, așa cum sunt definite de Legea asistenței sociale nr.292/2001, a cheltuielilor suplimentare generate de situația de necesitate sau deosebită în care se află persoana sau familia, aceasta poate beneficia de ajutor de urgența, prin excepție, în cazul în care venitul net lunar sau venitul net mediu pe membru de familie depășește plafonul stabilit, respectiv valoarea salariului de bazâ minim brut pe țară garantat în plată, stabilită anual prin HGR.

Anexa nr.2 la HCL sector 5 iir..l.!x>fs.../dfC..fjj.2Ol7privind aprobarea Listei cu situațiile deosebite, a Metodologiei de lucru in vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local și a Pianului de acțiuni/Iucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență

METODOLOGIE DE LUCRU în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local

Prezenta Metodologie reglementează la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 modalitatea prin care se pot acorda ajutoare de urgență în situații deosebite persoanelor singure/familiilor rezidente pe raza sectorului 5.

I.    Cadrul legal general

♦    Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;

♦    Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

♦    HGR nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

♦    HGR nr.778/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011;

♦    Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;

♦    Legea nr.448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

♦    Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

II.    Definiții

z\

In sensul prezentei metodologii, în conformitate cu Legea asistenței sociale nr.292/2011, se definesc următorii termeni:

>    sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginali zarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

>    asistența socială, prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.

>    beneficiile de asistență socială sunt măsuri de redistribuire financiară/materialâ destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de lege;

>    beneficiarul reprezintă persoana care primește beneficii de asistență socială și/sau, după caz, servicii sociale;

>    domiciliul reprezintă adresa la care persoana declară că are locuința principală, trecută și în documentul de identitate al persoanei;

>    locuirea reprezintă faptul de a trăi pe raza unei unități administrativ-teritoriale fără a deține o locuința principală sau secundară;

>    reședința reprezintă adresa la care persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu;

>    persoanele fără adăpost reprezintă o categorie socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință;

>    persoanele vârstnice sunt persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani;

>    procesul de incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, informârii-comunicârii, mobilității, securității, justiției și culturii, destinate combaterii excluziunii sociale și asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale și politice ale societății;

>    sărăcia reprezintă starea unei/unui persoane/familii/grup/comunitâți manifestată prin lipsa resurselor strict necesare cumpărării bunurilor și serviciilor considerate a asigura nivelul minim de trai într-o anumită perioadă de timp, raportat la condițiile socioeconomice ale societății. Pragul de sărăcie reprezintă cuantificarea resurselor, iar standardele utilizate pentru stabilirea acestuia sunt influențate de nivelul general al costului vieții, precum și de specificul politicilor sociale adoptate;

>    situația de dificultate este situația în care se află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viață, din cauze socioeconomice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață dezavantajat, și-a pierdut sau limitat propriile capacități de integrare socială; în situația de dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane și comunități, ca urmare a afectării majorității membrilor lor;

III. Selecția beneficiarilor

Criterii de eligibilitate:

♦    domiciliul sau reședința pe raza sectorului 5;

Ajutorul de urgență se acordă doar persoanelor/familiilor care locuiesc la o adresă situată în sectorul 5, indiferent dacă această adresă este sau nu și cea stabilită legal în actul de identitate; persoanelor care, deși au în actul de identitate înscris un domiciliu/resdinta pe raza sectorului 5, dar nu locuiesc în această unitate administrați v-teritoriala, nu li se poate stabili dreptul la ajutor de urgență.

♦    cuantumul venitului realizat lunar;

♦    situația deosebita, de dificultate sau de necesitate în care se află persoana singurâ/familia;

♦    bunurile mobile/imobile aflate în proprietate.

z\

In vederea depășirii unor situații de dificultate și pentru a reduce riscul de excluziune socială, se propune acordarea de ajutoare de urgență pentru:

1.    Situația medicală deosebită, apărută ca urmare a unor afecțiuni acute sau cronice.

Se pot acorda ajutoare de urgență pentru medicamente, materiale sanitare și investigații medicale (ex.: RMN, CT), precum și pentru intervenții ale căror costuri nu sunt acoperite sau compensate parțial de asigurările sociale de sănătate.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

O persoană singură/familie aflată în situație de risc de acest tip poate beneficia de maximum 2 ajutoare de urgență într-un an calendaristic.

2.    Situația în care, înainte și după efectuarea unei intervenții chirurgicale, ale cărei costuri nu sunt acoperite sau compensate parțial de asigurările sociale de sănătate, se impune un tratament de specialitate.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

O persoană singurâ/familie aflată în situație de risc de acest tip poate beneficia de maximum 2 ajutoare de urgență într-un an calendaristic.

3.    Situația unei persoane singure sau familii care are în întreținere o persoană cu handicap grav sau accentuat și care dispune lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Se poate acorda ajutor de urgenta în vederea asigurării integrării si incluziunii sociale a persoanelor cu handicap , cu drepturi si obligații egale ca toti ceilalți membri ai societății (in conformitate cu dispozițiile art.3 lit.„p„ din Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare) -(ex. asigurarea dreptului la educație, atunci când acesta nu poate fi realizat, a dreptului la sanatate si recuperare medicala, a accesului la piața forței de munca si altele asemenea).

4.    Situația deosebită în care se află o persoană singură/familie ca urmare a decesului unei alte persoane din familie, cu excepția categoriilor de beneficiari conform prevederilor art.129 din Legea nr.263/2010., privind sistemul public de pensii.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Ajutorul de urgența se acordă reprezentanților legali ai copilului, în accepțiunea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, în caz de deces al acestuia; copilului sau reprezentantului legal, în caz de deces al unuia dintre pârinți; soțului sau soției, în caz de deces al unuia dintre ei.

5.    Situația decesului unei persoane vârstnice, definita în sensul Legii nr. 17/2000, republicată, lipsită de susținători legali sau când aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorita veniturilor reduse.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Acest ajutor se acordă doar în situația în care persoana vârstnică decedată nu figura ca beneficiară de ajutor social, stabilit în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, nu a realizat venituri până în momentul decesului sau/și nu figura ca asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat.

6.    Situația decesului unei persoane în străinătate, pentru repatrierea căreia familia trebuie să suporte costuri foarte mari, însă aceasta nu poate să își îndeplinească obligațiile legale datorită veniturilor reduse.

Pot beneficia de acest ajutor de urgența persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Cuantumul acestui ajutor de urgență va fi de maxim 50% din cheltuielile ce urmează a fi efectuate pentru repatriere și înhumare, așa cum sunt justificate prin documentele doveditoare prezentate în original.

7.    Situația de dificultate în care se află pensionarii (persoane singure sau familii) care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Pentru o asemenea situație o persoană singurâ/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

8.    Situația persoanelor singure/familii care au fost evacuate în urma unei hotărâri judecătorești.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern, până la rezolvarea situației locative prin repartizarea unei locuințe sociale.

9.    Situația persoanelor singure/familii care, deși trăiesc pe raza sectorului 5, nu au o locuință proprie.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern, până la rezolvarea situației locative prin repartizarea unei locuințe sociale.

O persoana singurâ/familie aflată în situație de risc de acest tip poate beneficia de maximum 2 ajutoare de urgență într-un an calendaristic.

10.    Situația de dificultate în care se află persoana singură/familia care a înregistrat în ultimele 12 luni restante la plata cheltuielilor de întreținere.

Pot beneficia de acest ajutor de urgența persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Pentru o asemenea situație o persoană singurâ/familie poate beneficia de două ajutoare de urgență într-un an calendaristic, în vederea reducerii riscului de evacuare din locuință.

11.    Situația de dificultate în care se află beneficiarii de ajutor social acordat potrivit Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru o asemenea situație o persoană singurâ/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

12.    Situația de dificultate în care se află persoanele singure/familiile care au în întreținere mai multi copii și care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Pentru o asemenea situație o persoană singurâ/familie poate beneficia de două ajutoare de urgență într-un an calendaristic.

13.    Situația de dificultate în care se află persoanele singure/familiile, în vederea înregistrării tardive a nașterii sau pentru punerea în legalitate pe linie de evidentă a

populației și stare civilă.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Pentru o asemenea situație o persoană singurâ/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

14.    Situația persoanelor vârstnice, cu vârsta egală sau mai mare de 100 ani, cu grad ridicat de vulnerabilitate datorat în primul rând vârstei, stârii de sănătate, a nivelului scăzut al pensiei comparativ cu creșterea progresivă a costurilor medicamentelor și a nevoilor cotidiene.

Se poate acorda un ajutor de urgență pentru persoana vârstnică, în cuantum de 1.000 lei la momentul împlinirii vârstei de 100 ani.

Pentru persoanele vârstnice care la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri au depășit vârsta de 100 ani se vor acorda ajutoare de urgență în cuantum egal cu cel stabilit anterior.

15.    Situația persoanelor fără adăpost care au fost incluse în proiectul social de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chirie.

Aceste persoane/familii pot beneficia de acordarea unui ajutor de urgență, în vederea achiziționării unor bunuri strict necesare pentru asigurarea unui minim de trai decent, dacă dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin HGR.

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia de două ajutoare de urgență într-un an calendaristic.

16.    în alte situații de necesitate, apărute ca urmare a unor evenimente neprevăzute, confirmate prin ancheta socială (ex.: cazul Braunstein).

Nu se pot acorda ajutoare de urgență pentru următoarele situații:

♦    achitarea amenzilor, indiferent de natura acestora;

♦    achitarea la zi sau a restanțelor înregistrate la plata taxelor și impozitelor locale;

♦    asigurarea de active financiare (asigurări de viață, fonduri private de pensii

etc.).

în situația în care prin ancheta socială se constată că nu există posibilitatea de susținere din venituri proprii, fără afectarea nevoilor de trai minimale, așa cum sunt definite de Legea asistenței sociale nr.292/2001, a cheltuielilor suplimentare generate de situația de necesitate sau deosebită în care se află persoana sau familia, aceasta poate beneficia de ajutor de urgență, prin excepție, în cazul în care venitul net lunar sau venitul net mediu pe membru de familie depășește plafonul stabilit, respectiv valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilită anual prin HGR.

Persoanele singure/familiile aflate în situațiile deosebite menționate mai sus, dar care au în proprietate unul sau mai multe bunuri din tabelul de mai jos, nu sunt eligibile pentru a beneficia de ajutorul de urgență.

Ajutoarele de urgenta se vor acorda in limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta destinație.

Lista cu bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului de urgență1)

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă

Bunuri mobile(*)

1

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletâ/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul

persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei "Delta Dunării”

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

(*) Aflate în stare de funcționare.

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii

Terenuri/animale și/sau păsări

1

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

’’ Lista cu bunurile ce conduc la excluderea de la acordarea ajutorului de urgență se regăsește în Anexa nr.4 la Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Prin excepție, pot beneficia de beneficii de asistenta sociala si persoanele/familiile ce dețin bunuri/venituri din categoria celor aratate mai sus, in cazul in care prin acordarea acestora s-ar asigura respectarea dreptului la sanatate, educație, viata, etc.

în cazul în care solicitantul sau oricare dintre membri de familie deține un cont bancar cu o valoare mai mică de 3.000 lei, la stabilirea venitului net lunar sau a venitului net mediu pe membru de familie se iau în considerare doar veniturile obținute din dobândă.

în cazul persoanelor singure sau al persoanelor din familiile ce solicită acordarea ajutorului de urgență, care sunt apte de muncă și declară că nu realizează nici un venit, acestea vor trebui să respecte obligația de a efectua un număr de ore de muncă în folosul comunității locale.

Prin “persoană aptă de muncă” se înțelege persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a)    are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare;

b)    nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzută de lege;

c)    are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.

Face excepție de la îndeplinirea acestei condiții persoana aptă de muncă și care se află în una dintre următoarele situații:

a)    asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani și până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecția copilului;

b)    asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condițiile legii;

c)    participă la un program de pregătire profesională;

d)    se află în incapacitate temporară sau permanentă de muncă, iar aceasta este dovedita prin prezentarea, în original, a unui certificat medical emis de Comisia de Expertiza a Capacității de Muncă;

e)    femeile însărcinate, de la data la care pot beneficia de concediu prenatal sau care din motive medicale nu pot presta orele de muncă;

f)    persoanele singure/familiile care solicită acordarea ajutorului de urgența întrucât se află într-o situație de necesitate datorată calamităților naturale/incendiilor/ accidentelor.

Numărul de ore de acțiuni sau lucrări de interes local ce trebuie efectuate de aceste persoane, ca urmare a acordării ajutorului de urgență se calculează după formula prevăzută în anexele la normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, astfel:

Număr ore de muncă =


166() x cuantum ajutor de urgență_

salariul de bază minim brut pe țară garantat în platâ2) 1} 166 ore reprezintă numărul de ore medii aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Numărul de ore se modifica anual.

2) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este cel aprobat anual prin hotărâre a Guvernului. în prezent, potrivit prevederilor HGR nr. 1/2017, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 1.450 lei.

Ex.: în cazul unui ajutor de urgență stabilit în cuantum de 1.000 lei numărul de ore ce trebuie efectuate în folosul comunității locale este de:

166 x 1.000


1.450


114,48 ore


Orele de muncă în folosul comunității locale, în limita unui numâr de 40 de ore/săptămână, se efectuează în zona limitrofă (100 m) adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de urgență sau în infrastructura serviciilor sociale aflate în subordinea DGASPC sector 5.

Pentru efectuarea orelor de muncă în zona limitrofă adresei de domiciliu, în vederea punerii în practica a acestor prevederi, DGASPC sector 5 încheie un protocol de colaborare cu S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., instituție aflată în subordinea Consiliului Local al sectorului 5 și în sarcina căreia intră: realizarea instructajului de protecție și securitate a muncii, distribuirea echipamentului necesar, monitorizarea modului în care persoanele repartizate se achită de obligația efectuării orelor de muncă în folosul comunității.

După efectuarea orelor de munca, S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. va comunica în scris către DGASPC sector 5, finalizarea acestor activități desfășurate în folosul comunității pentru fiecare persoană în parte.

In situația în care persoana repartizată pentru efectuarea orelor de muncă în folosul comunității se angajează, cu forme legale, în perioada în care desfășoară aceste activități, și face dovada prin prezentarea la DGASPC sector 5 a unei adeverințe în original emisă de angajator, obligația de a presta orele de muncă în folos local încetează.

Obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată altor persoane din familie în situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă.

Dosarele depuse de persoane singure sau familii care au în componență persoane care declară că nu realizează venituri, vor fi în mod obligatoriu completate, în termen de 15 zile lucrătoare, cu o adeverință emisă de Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă, din care să reiasă că persoana/persoanele în cauză s-au înregistrat în vederea ocupării unui loc de muncă sau pentru a urma cursuri de calificare/recalificare.

IV. Stabilirea/respingerea dreptului la ajutor de urgență

Pentru acordarea prestațiilor sociale sub forma ajutoarelor de urgență solicitanții vor depune la registratura DGASPC sector 5 o cerere tip, așa cum aceasta este prezentată în anexă, care va fi în mod obligatoriu însotițâ de documente doveditoare privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singura, alte documente privind situația membrilor familiei (acte de stare civilă, dovada spațiului locativ etc.), precum și de documente justificative, de la caz la caz, referitoare la situația deosebită sau de necesitate în care se află persoana/familia în cauză.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții DGASPC Sector 5 - Serviciul Acordare Beneficii Sociale și Serviciul Prelucrarea Informatizată a Datelor, pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererea, a informațiilor ce se regăsesc în sistemul informatic PATRIMVEN, precum și pe baza anchetei sociale efectuată la domiciliului solicitantului.

în vederea acordării ajutoarelor de urgența, la nivelul DGASPC sector 5 se va constitui o comisie, prin dispoziție a Directorului General, care va analiza fiecare dosar depus și va face propuneri în consecință.

Organizarea și funcționarea comisiei se vor stabili prin aceeași dispoziție a Directorului General al DGASPC sector 5.

Dezbaterile din cadrul comisiei vor fi consemnate într-un proces-verbal de ședință, care va fi semnat de fiecare dintre membri și va sta la baza propunerii motivate de acordare a ajutorului, ce va fi înaintată Primarului sectorului 5, în vederea emiterii dispoziției de acordare a ajutorului de urgență. Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la emitere.

Propunerea de acordare a ajutorului de urgență, precum și cuantumul acestuia, se va face de către responsabilul de caz, după identificarea și evaluarea nevoilor socio-economice și/sau medicale reale ale persoanei/familiei care a solicitat sprijinul financiar.

Respingerea dreptului la acordarea ajutorului de urgenta se va realiza prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea motivata a DGASPC sector 5. Dispoziția se va comunica petentului în termen de 15 zile de la emiterea ei.

în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor sau accidentelor, DGASPC sector 5 poate propune acordarea ajutorului de urgență, având în vedere pagubele înregistrate, așa după cum acestea sunt evidențiate în procesul-verbal eliberat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Cererile însoțite de documente justificative se analizează în ordinea înregistrării.

In cazul persoanei singure/familiei care a beneficiat de un ajutor de urgență care, potrivit listei de situații deosebite, se poate acorda o singură dată într-un an calendaristic, prin excepție se poate acorda al doilea ajutor de urgență dacă solicitatul se află într-o altă situație, deosebită decât cea pentru care s-a dispus primul ajutor.

Dacă valoarea ajutorului de urgență aprobat este mai mare de 3.000 lei, dosarul inițial se completează în mod obligatoriu, în termen de 30 de zile de la ridicarea ajutorului, cu documentele care demonstrează că titularul a utilizat suma acordată în scopul pentru care a solicitat-o.

In cazul neprezentârii de către titular, în termen de 30 de zile, a dovezii solicitate, nu se vor mai acorda ajutoare de urgență nici unuia dintre membrii familiei înscriși în dosar pe o perioadă de 2 ani.

Constituie motive de respingere a cererii de acordare a ajutorului de urgență următoarele:

>    nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

>    refuzul de a oferi informațiile solicitate sau de a pune la dispoziție documentele necesare în vederea finalizării anchetei sociale efectuată la domiciliul solicitantului;

>    refuzul de a efectua orele de muncă în folosul comunității locale, în cazul persoanelor care declară că nu realizează venituri și sunt apte de muncă.

V. Obligațiile solicitanților/beneficiarilor

La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea prevăzute în anexa la prezenta metodologie.

Solicitanții ajutorului de urgență au obligația să comunice DGASPC sector 5, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu sau venituri, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Dacă nu se respectă obligația de a efectua ore de muncă în folosul comunității sau aceasta este îndeplinită parțial, sumele acordate cu titlu de ajutor de urgență se recuperează integral sau, după caz, parțial, proporțional cu numărul de ore de muncă neefectuate, iar titularul acestui beneficiu social sau oricare dintre membrii familiei înscriși la dosar nu vor mai putea accesa această prestație socială pe o perioadă de 2 ani.

Recuperarea sumelor in cauza se va face de către DGASPC sector 5 in baza dispoziției Primarului sectorului 5.

VI. Acordarea efectivă a ajutoarelor de urgență

Titularii dreptului la ajutor de urgență pot ridica acest beneficiu social doar prin prezentarea actului de identitate în original, pe bază de semnătură pe ștatul de plată, la casieria DGASPC sector 5.

In cazul persoanelor singure sau familiilor care au în componența unul sau mai mulți membri ce trebuie să efectueze ore de muncă în folosul comunității locale, odată cu ridicarea ajutorului financiar se va elibera, pe bază de semnătură, într-un registru special, și repartiția către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Dacă titularul ajutorului se află în imposibilitatea de a se prezenta pentru a intra în posesia ajutorului financiar, acesta poate fi ridicat de către reprezentantul legal al acestuia, membrii de familie sau alte persoane legal împuternicite de acesta.

în cazul în care un titular al dreptului la ajutor de urgența decedează înainte de ridicarea sprijinului financiar, acesta nu mai poate fi ridicat de către moștenitori. De asemenea, moștenitorii nu mai pot ridica nici ajutoarele de urgență aflate în soldul DGASPC sector 5, acestea urmând a fi virate către sursa de finanțare, respectiv bugetul local.

A

In cazul în care se constată că ajutoarele de urgență nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost acordate, acestea vor fi recuperate de la titularul dreptului în termenul de prescripție stabilit de lege pentru creanțele bugetare. Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor de urgență se face de către DGASPC sector 5, în urma dispoziției emisă de Primarul sectorului 5, care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emitere.

Ajutorul de urgență neridicat de către titular, direct sau printr-o persoană împuternicită, în termen de 6 luni de la data înregistrării dispoziției de stabilire a dreptului, se virează către bugetul local.

Dosarele înregistrate la sediul DGASPC sector 5 până la intrarea în vigoare a noii Hotărâri de Consiliul Local referitoare la acordarea ajutoarelor de urgență, se instrumentează în conformitate cu prevederile HCL sector 5 nr.46/2016.

Anexa nr.3 la HCL sector 5 nr../z/3a.../l\țP.iPl/.2Ol 7privind aprobarea Listei cu situațiile deosebite,

a Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local

și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă,

ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență

Planul de acțiuni/lucrări de interes local

care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care au beneficiat de ajutor de urgență acordat din bugetul local

Nr. crt.

Tipul activității

Perioada

Locul desfășurării

Resurse implicate/responsabili

1.

Instructaj de protecție și securitate a muncii

Lunar, la repartizarea în muncă

Sediul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare

S.A.

Persoanele repartizate în munca și angajați ai S.C. Amenajare Edilitara și Salubrizare S.A.

2.

întreținerea și curățenia

spațiilor verzi din zona limitrofa adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de urgență

-    defrișări și toaletâri arbori la sesizări;

-    tăieri de corecție la arbori și arbuști;

-    tuns gard viu;

-    cosit iarbă;

-    greblat peluze;

-    strâns hârtii din peluze, garduri vii;

-    golit coșuri de gunoi.

Lunar

Spațiile verzi de pe raza Sectorului 5 - zona limitrofa adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de urgența

Persoanele cu vârsta cuprinsa între 18 și 65 de ani, apte de munca, ce declara câ nu realizeazâ venituri și care au beneficiat de ajutor de urgența acordat din bugetul local.

3.

Amenajarea și reamenajarea spațiilor verzi din zona limitrofa adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de

Lunar

Spațiile verzi de pe raza Sectorului 5 - zona limitrofa adresei de domiciliu indicata în cererea de solicitare a

Persoanele cu vârsta cuprinsa între 18 și 65 de ani, apte de munca, ce declara ca nu realizează venituri și care au beneficiat de ajutor de urgența acordat din bugetul local.

urgența

-    dezgropat, tuns și săpat trandafiri;

-    sâpat șeibi de arbori și arbuști;

-    cioplit margini la alei;

-    greblat peluze;

-    plantarea materialului dendro-floricol;

-    montarea de gard metalic în jurul spațiilor verzi aferente blocurilor.

ajutorului de urgența

4.

Salubrizarea permanenta a zonelor limitrofe adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de urgența

-    maturat alei;

udat material dendro-floricol;

-    încârcat gunoi la tractor;

-    curâțat zâpada de pe alei;

-    spart gheața de pe alei.

Lunar și specific pentru sezonul rece

Zona limitrofa adresei de domiciliu indicata în cererea de solicitare a ajutorului de urgența

Persoanele cu vârsta cuprinsa între 18 și 65 de ani, apte de munca, ce declara ca nu realizeazâ venituri și care au beneficiat de ajutor de urgența acordat din bugetul local.

5.

întocmirea pontajelor și comunicarea câtre DGASPC sector 5 a finalizării numărului de ore de acțiuni sau lucrâri de interes local

Lunar

Sediul S.C. Amenajare Edilitara și Salubrizare

S.A.

Angajați ai S.C. Amenajare Edilitara și Salubrizare S.A.

PREȘ