Hotărârea nr. 144/2017

Hotărârea nr. 144/28.09.2017 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5, CONSTITUITĂ PRIN H.C.L. SECTOR 5 NR. 104/28.07.2017

Având în vedere raportul de specialitate al SECRETARULUI SECTORULUI 5 înregistrat sub numărul 45862/22.09.2017 si Expunerea de motive a PRIMARULUI SECTORULUI 5 înregistrata sub numărul 45863/22.09.2017.

Luând in considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice si raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate si Societate Civila;

In conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1, art. 3 si art. 5 alin. (1) lit. “a” si “c” din H.G. 502/2017, privind organizarea si funcționarea comisiei pentru protecția copilului precum și art 59 din Legea nr. 24/2000 privind normnele de tehnică legislativă, republicată

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2) lit. “n” teza I din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Art. 1. Se modifica componenta Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 stabilita prin Hotararea Consiliului Local sector 5 nr. 104/28.07.2017 in sensul ca reprezentantul Direcției de Sanatate a Municipiului București este doamna Miruna Constantinescu iar reprezentanții Inspectoratul Școlar al Municipiului București sunt doamna State Daniela in calitate de membru titular si doamna Farcas Daniela in calitate de membru supleant.

Art.2. Durata mandatului membrilor comisiei este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia in situații temeinic motivate.

Art.3. Președintele, vicepreședintele și membrii Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5, precum și secretarul acesteia au dreptul la o indemnizație de ședință echivalentă cu 1% din indemnizația Primarului Sectorului 5 al Municipiului București.

Art.4. Primarul, Serviciul Evidenta Acte Administrative, Direcția de Asistenta Tehnica si Juridica si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotarare.

Nr.


/28.09.2017