Hotărârea nr. 142/2017

Hotărârea nr. 142/28.09.2017 privind validarea mandatului de consilier al doamnei Guiu Maria Cristina.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier al doamnei Guiu Maria Cristina

Ținând cont de Adresa Partidului Social Democrat nr. 297/28.09.2017 înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 46525/28.09.2017 prin care se solicită validarea mandatului de consilier al doamnei Guiu Maria Cristina;

Având în vedere Procesul-Verbal al Comisiei de Validare si Jurământul

5

doamnei consilier Guiu Maria Cristina;

In baza art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică

locală, republicată coroborat cu art.6 alin 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali reactualizată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează mandatul de consilier local al doamnei Guiu Maria Cristina supleant pe listele electorale ale Partidului Social Democrat.

Art.2. - Doamna Guiu Maria Cristina înlocuiește pe doamna Săndulescu Nina în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sector 5 constituite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.07/06.07.2016.

Art.3. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 7U- /28.09.2017