Hotărârea nr. 141/2017

Hotărârea nr. 141/28.09.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Săndulescu Nina..

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Săndulescu Nina

Având în vedere demisia doamnei consilier Săndulescu Nina înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.46510/28.09.2017;

Luând în considerare Referatul constatator întocmit de Primarul și Secretarul Sectorului 5;

în temeiul art. 9 alin.(2) lit.”a” și art.12 alin (1) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Săndulescu Nina și se declară vacant locul acesteia.

Art.2. - Primarul Sectorului 5 și Direcția Asistență Tehnică și Juridică -Serviciul Evidență Acte Administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează Secretâr Sector 5, Cristina Cornelia Eeurdean

Nr. W /28.09.2017