Hotărârea nr. 140/2017

Hotărârea nr. 140/18.09.2017 privind modificarea H.C.L.Sector 5 nr.11/14.02.2017 privind propunerea de modificare a destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de H.G. nr. 1481/2008 și H.G. nr. 291/2011.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL Sector 5 nr.11/14.02.2017 privind propunerea de modificare a destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de HG nr.1481/2008 și HG nr.291/2011

Având în vedere Raportul de specialitate nr.44951/18.09.2017, întocmit de Direcția Generală de Administrație Publică Locală, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, precum și Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr.l 10632/18.09.2017, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.44861/18.09.2017;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuințe și ale Hotărârii Guvernului nr.291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică art. 1 al HCL Sector 5 nr.l 1/14.02.2017 și va avea următorul cuprins: „Se va înainta Ministerului Apărării Naționale propunerea de modificare a destinației terenurilor care fac obiectul H.G. nr.1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuințe și ale H.G. nr.291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului, în sensul că Terenurile care fac obiectul HG 1481/2008 și părțile de imobile care fac obiectul HG nr. 291/2011 se vor utiliza de către Consiliul Local Sector 5 pentru realizarea unor obiective de interes public în cadrul unor programe de dezvoltare urbană, cu fonduri alocate din bugetul local și alte surse legal constituite, potrivit hotărârilor administrației publice locale”.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr.l 1/14.02.2017 rămân neschimbate.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


SECRETAR SRCT0R 5, CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

Nr. ftfO /18.09.2017