Hotărârea nr. 139/2017

Hotărârea nr. 139/18.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a spațiilor verzi aflate în administrarea ALPAB, conform H.C.G.M.B. Nr.124/2010.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a spațiilor verzi aflate în administrarea A.L.P.A.B. conform H.C.G.M.B. nr.124/2010

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44486/14.09.2017 întocmit de Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5 - Direcția Tehnică si

’    »    5

Verificare Investiții Edilitare - Serviciul Inspecție Gospodărie Comunală și Verificare Lucrări Edilitare, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 124/30.06.2010 privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea Consiliului Local Sector 5 în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art.81 alin.(2) lit. f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a spațiilor verzi aflate în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.124/30.06.2010, potrivit Anexei , parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. TAJ /18.09.2017CONTRASEMNEAZĂ SECRETAI? SECTOR,

CRISTINA CORNELIA 17EIflBț>E\N

Anexa la H.C.L. Sector 5 nr. (33 /18.09.2017

SPATII VERZI PE TRASEELE R.A.T.B

Nr. Crt.

Aliniamente

Suprafata(mp)

1

Calea Rahovei-Bdul. G. Cosbuc

3232

2

Sos. Bucuresti-Magurele

3500

3

Calea 13 Septembrie-Bdul. Libertății

4452

4

Bdul. Eroilor

3406

5

Opera-Bdul. Mihail Kogalniceanu

843

6

Trafic Greu- Razoare-C. Istrati

2538

7

Panduri-Calea 13 Septembrie

2859

8

Bdul. Eroilor Sanitari

640

9

Sos. Salaj

1492

10

Calea Ferentari

1203

11

Strada Toporasi

343

12

Strada Mărgeanului

620

13

Strada Buzoieni

452

14

Strada Petre Ispirescu

850

15

Prelugirea Ferentari

850

16

Bdul. Pieptănari

340

17

Sos. Viilor

425

28045

Nr. Crt.

Peluze

Suprafata(mp)

1

Str. Sebastian-Centrocoop

3197

2

Panduri-Calea 13 Septembrie

7114

3

Bdul. Libertatii-Strada Izvor

3422

4

Strada Prof. Dr. Ghe. Marinescu

3087

5

Strada Mărgeanului

1428

18248

Nr. Crt.

Squaruri

Suprafata(mp)

1

Antiaeriana-Strada P. Ispirescu

548

2

Piața M. Kogalniceanu

125

3

Calea Ferentari

1286

4

Strada Amurgului-Strada Bachus

555

2514

Nr. Crt.

Ansambluri

Suprafata(mp)

1

Aliniamente+Peluze Academia Militara-Carol Davila

3406

2

Academia Militară

4307

3

Opera Romana

12047

4

Piața Arsenalului+Platbande Central Calea 13 Septembrie

4854

24614