Hotărârea nr. 138/2017

Hotărârea nr. 138/18.09.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii Neamului), în anul 2017.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii Neamului), în anul 2017

Având în vedere:

-    raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică și de Investiții și

Direcția Generală de Administrație Publică Locală, înregistrat sub nr. 44.352/14.09.2017;

-    expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 44.446/14.09.2017;

-    adresa nr. 44.347/14.09.2017, emisă de Patriarhia Română;

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în anul 2017 pentru Patriarhia Română -Catedrala Mântuirii Neamului, în valoare de 4.000.000 lei.

Art.2 - Suma menționată la art. 1 va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult.

Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum și justificarea sprijinului financiar se va face potrivit H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică Juridică, Direcția Generală de Administrație Publică Locală și Direcția Generală Economică și de Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.PREȘED


ȘE0INȚĂ,