Hotărârea nr. 137/2017

Hotărârea nr. 137/18.09.2017 privind schimbarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind schimbarea sediului Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5

Luând in considerare Raportul de specialitate nr. 13694/13.09.2017, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

Ținând seama de H.C.L. Sector 5 nr.82/24.12.2004, privind înființarea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, modificata prin H.C.L. Sector 5 nr.l 1/19.04.2014, precum si de H.C.L. Sector 5 nr.42/31.08.2006, privind darea in administrarea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 a unor spatii situate in imobilul din București, B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31;

In conformitate cu dispozițiile art. 228 Cod. Civ. coroborate cu cele ale art. 58, art. 59 si art. 64 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare,;

In temeiul art. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin.(2) lit. „h” si „n” tezal din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE

Art.l. începând cu data de 2 octombrie 2017, art. 2 al H.C.L. Sector 5    nr.82/24.12.2004,

privind înființarea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, modificata prin H.C.L. Sector 5 nr.l 1/19.04.2014, se modifica si va avea următorul cuprins „Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 , va avea sediul pe str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București.”

Art. 2. începând cu data de 2 octombrie 2017 Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 i se dau in folosința cu titlu gratuit spatiile in suprafața totala de 1301,76 mp., situate la parterul imobilului din București, sector 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr.9-11.

Art.3. Cheltuielile privind plata chiriei si a utilităților publice generate de folosirea spatiilor menționate la art. 2 al prezentului proiect de hotarare vor fi suportate de către Primăria Sectorului 5, iar in bugetul D.G.A.S.P.C. Sector 5 nu vor mai fi alocate fonduri aferente acestor cheltuieli.

Art.4. începând cu data de 2 octombrie 2017 se abroga FI.C.L. Sector 5 nr.42/31.08.2006, privind darea in administrarea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 a unor spatii situate in imobilul din BucurestLgs&tkRegina Elisabeta nr. 29-31.

Art.5. Serviciul Evidența Act^^d)n^fisftr4fiyfejPirecția de Asistență Tehnică și Juridică și


D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la î

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETÂR SECTOR CRISTINA CORNELIA FEERt)EAN

NR


/18.09.2017