Hotărârea nr. 136/2017

Hotărârea nr. 136/18.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art. 81 alin. (2 ) lit. c)-h), p) și q) din Legea nr. 215/2001

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. c)-h), p) și q) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44452/14.09.2017, întocmit de Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Secretarul Sectorului 5, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art.81 alin.(2) lit. c)-h), p) și q) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. c)-h), p) și q) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

Art.2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /18.09.2017
Contr Secretat S Cristina Cornelia Fi