Hotărârea nr. 134/2017

Hotărârea nr. 134/18.09.2017 privind rectificarea Bugetului pe Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIU LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2017 si Raportul de specialitate nr.44572/14.09.2017 intocmit de Direcția Economica , precum si Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ;

Având in vedere Legea privind bugetul de stat pe anul 2017, Legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale completata si modificata prin OUG nr.63/2010 ;

Având in vedere H.C.G.M.B. nr. 228/2002;

In temeiul art. 45 , alin(2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART .2 Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2017 , conform anexelor nr. 59-59.1,66.1 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 3 Prevederile art. 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/10.04.2017 raman neschimbate

ART 4 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii (Invatamant Preuniversitar de stat) pe anul 2017 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 5 Prevederile art. 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/10.04.2017 raman neschimbate

.ART 6 Prevederile art. 6 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/10.04.2017 raman neschimbate