Hotărârea nr. 133/2017

Hotărârea nr. 133/31.08.2017 privind aprobarea organizării în parteneriat cu Clubul Sportiv Scorpion București a unor evenimente sportive pentru locuitorii Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării în parteneriat cu Clubul Sportiv Scorpion București a unor evenimente sportive pentru locuitorii sectorului 5

Având în vedere:

raportul comun al Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Generale Economice și de Investiții, înregistrat sub nr. 42103/31.08.2017;

adresa Clubului Sportiv Scorpion București, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35499/24.07.2017;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organizarea, în parteneriat cu Clubul Sportiv Scorpion București, a unor evenimente sportive pentru locuitorii sectorului 5, conform Acordului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 - Realizarea activităților la care face referire Acordul de parteneriat va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Generală de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și Direcția Generală Economică și de Investiții -Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR/pECTOR,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

Nr.)y>    /_2017


ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei Clubului Sportiv Scorpion București, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35499/24.07.2017, părțile, respectiv:

Clubul Sportiv Scorpion București

Cu sediul în București, Str. Prelungirea Ferentari, nr. 52-60, bl. B, ac. 2, etaj 1, ap. 43, Sector 5, CIF 17914100, numit în continuare Clubul Sportiv Scorpion București, reprezentat prin domnul prof. Cătălin Dumitru, Antrenor Emerit 2DAN Karate Shito-Ryu, în calitate de Președinte, și

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Victor Viorel Coman, în calitate de Administrator Public, Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea financiară a clubului de către Primăria Sectorului 5, pe parcursul anului 2017, în vederea participării reprezentanților acestei entități sportive la competiții internaționale și pentru organizarea evenimentului Cupa Scorpion, ediția a X-a.

Context

Clubul Sportiv Scorpion București a luat ființă în 2005, își desfășoară activitatea în Sectorul 5 și este afiliat Federației Române de Karate. Clubul are în componență 30 de sportivi, cu vârste cuprinse între 5 și 20 de ani, rezidenți ai Sectorului 5, majoritatea provenind din familii cu situație materială modestă.

In cei 10 ani de activitate, clubul a înregistrat, prin sportivii afiliați, rezultate notabile la campionatele naționale, europene, balcanice sau mondiale.

De asemenea, prin intermediul programului Educație prin sport la nivelul clubului a fost urmărită realizarea unor obiective ce vizează:

atragerea copiilor și tinerilor către un mediu educațional și sportiv-marțial, pentru a fi evitate violența, drogurile și alte vicii stradale;

stimularea dezvoltării armonioase psihice și fizice a copiilor/tinerilor, prin orientarea acestora către arte marțiale, în particular;

deprinderea tehnicilor de autoapărare de către copii/tineri și aplicarea acestora în viața cotidiană;

completarea educației formale cu elemente din sfera dezvoltării personale, specifice sportului, prin stimularea gândirii și imaginației copiilor/tinerilor, a spiritului de competiție al acestora și al celui de echipă;

formarea unui comportament civic pozitiv prin dezvoltarea abilităților sociale ale copiilor/tinerilor.

Activitățile proiectului, participanți și buget:

Conducerea clubului sportiv solicită sprijin financiar astfel încât reprezentanțiii lotului afiliat să participe la un cantonament de pregătire, precum și la o serie de competiții, conform următorului calendar:

Nr.

Crt

Competiție/Cantonament

Locul și perioada de desfășurare

Nr. participanți

Buget

estimativ

1

Cantonament de pregătire

Brezoi - Complex Hotel Class 11.09 -17.09.2017

35

29.400

lei

2

Karate 1, Series A

Istanbul

23.09-24.09.2017

2

(1 sportiv și 1 antrenor)

3.600 lei

3

Karate 1, Series A

Salzburg

07.10-08.10.2017

2

(1 sportiv și 1 antrenor)

4.500 Iei

4

Karate 1, Series A

Okinawa

25.11 -26.11.2017

2

(1 sportiv și 1 antrenor)

18.000

lei

De asemenea, clubul intenționează să organizeze cea de-a zecea ediție a Cupei Scorpion și solicită sprijin în cuantum de 25.000 lei, pentru a acoperi următoarele tipuri de cheltuieli:

de natură organizatorică - chirie sală, plată arbitri;

pentru promovarea evenimentului (tipărire și montare bannere);

pentru asigurarea fondului de premiere (constând din medalii și diplome ce vor fi acordate sportivilor participanți la eveniment).

Scopul proiectului îl constituie încurajarea performanței și a excelenței în sport, prin participarea copiilor/tinerilor din Sectorul 5 la competiții de nivel național și internațional.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă stimularea copiilor/tinerilor români pentru participarea la competiții sportive naționale și internaționale, în spiritul cooperării, al competențelor personale și al performanțelor individuale.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea totală estimată a proiectului este de 80.500 lei.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de cinci luni de la data semnării sale.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți.

Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3. Obligațiile Clubului Sportiv Scorpion București

Art. 4.3.1. Se obligă să coordoneze toate activitățile aferente participării reprezentanților lotului de performanță al clubului la o serie de competiții, conform calendarului detaliat la Cap. 1, art. 1.1., Activitățile proiectului, participanți și buget din prezentul acord de parteneriat..

Art. 4.3.2. Se obligă să achiziționeze servicii de transport și cazare, în vederea asigurării participării reprezentanților lotului afiliat la evenimentele sportive, în baza sprijinului financiar primit de la Primăria Sectorului 5.

Art. 4.3.4 Va asigura organizarea și derularea celei de-a zecea ediții a Cupei Scorpion.

Art. 4.3.5. Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările oficiale ale proiectului, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 4.3.6. Se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 în toate materialele de promovare a proiectului.

Art. 4.3.7. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Clubul Sportiv Scorpion București va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5 documentele justificative aferente solicitării de plată. în termen de 10 zile de la data efectuării plății, clubul va prezenta Primăriei Sectorului 5 un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.3.7 Va prezenta Primăriei Sectorului 5 un raport descriptiv al activităților susținute în cadrul proiectului, inclusiv fotografii sau materiale video care să reflecte respectivele activități și chestionare de feedback completate de beneficiarii direcți sau indirecți (copii, părinți ai acestora, tineri).

Art. 4.4. Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1. Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală Economică și de Investiții, va achita, în baza decontului justificativ și a facturii/facturilor emise de Clubul Sportiv Scorpion București, suma prevăzută la art. 2.1., reprezentând exclusiv costuri eligibile în cadrul prezentului acord de parteneriat.

Art. 4.4.2. Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală de Administrație Publică Locală -Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, se obligă să monitorizeze implementarea activităților prevăzute în prezentul acord de parteneriat, desemnând o persoană de legătură în acest sens.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    .2017, în două exemplare cu

caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

CONTRAS    ZĂ

SECRETA    9R,CRISTINA CORNELIA I    AN