Hotărârea nr. 131/2017

Hotărârea nr. 131/31.08.2017 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 m.p, din cadrul Școlii nr. 131, Strada Gutuilor, nr.1, Sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin "Programul național de construcții de interes public sau social-Subprogramul săli de sport".

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

Privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp, din cadrul Școlii nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin „Programul național de construcții de interes public sau social - Subprogramul săli de sport”

Având în vedere:

Raportul Direcției Generale de Administrație publică Locală, nr. 41.076/25.08.2017;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei pentru Educație, tineret și sport;

Raportul Comisiei pentru Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europenesi alte activități economice;

Raportul Comisiei pentru Urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public și patrimoniului, fond funciar;

Ținând cont de prevederile Anexei 3 la O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 3 și art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către CNI SA a terenului în suprafață de 900 mp din cadrul Școlii nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin programul guvernamental de construire săli de sport.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea lucrărilor de sistematizare pe verticală a amplasamentului, a racordurilor la utilități (energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat), precum și întreținerea și exploatarea obiectivului de investiție. Destinația obiectivului de investiții va fi menținută pe o perioadă de minimum 15 ani.

Art. 3 - Se mandatează Primarul Sectorului 5 să semneze Protocolul de predare primire a amplasamentului menționat la art. 1, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Transmiterea în folosință gratuită a terenului menționat la art. 1, din administrarea Consiliului Local Sector 5 către CNI SA, se realizează pe o perioadă de maximum 5 ani.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică Juridică, Direcția Generală de Administrație Publică Locală și Direcția Generală Economică și de Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa la HCLS 5 NR.


p»xo2017


BENEFICIAR

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5    Nr............/..............

Nr............/..............

prin

Compania Națională de Investiții - CNI S.A.

Nr............/..............

PROTOCOL

ÎNCHEIAT ASTĂZI

7.    Beneficiarul, Consiliul Local Sector 5, cu sediul în Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, reprezentat prin Primar Daniel Florea, în calitate de predător,

Și

8.    Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice ȘI Fondurilor Europene, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul București, Piața Națiunile Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, în calitate de primitor,

în baza HCLS 5 nr......../................, am procedat la predarea-primirea amplasamentului, în

suprafață totală de.........mp, identificate potrivit Cărții funciare nr..................., nr. topo ............,

în scopul................................................................................., după cum urmează:

Prezentul Protocol a fost încheiat în exemplar pentru fiecare parte.


Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafața

Categoria de investiții

1

Școala gimnazială nr. 131

900 mp

Sală de sport

două exemplare de valoare juridică egală, câte un


2