Hotărârea nr. 130/2017

Hotărârea nr. 130/31.08.2017 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A.

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 42130/31.08.2017;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 41087/25.08.2017; Raportul de specialitate al Direcției Generale Juridice si al Direcției Economice înregistrat sub nr. 42131/31.08.2017;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice;

în conformitate cu prevederile:

HCL Sector 5 nr. 142/12.12.2016, privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

Art. 103' si Art. 1041 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990;

HCL Sector 5 nr. 53/31.07.2013 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A.;

HCL Sector 5 nr. 112/13.12.2014 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. ;

HCL Sector 5 nr. 113/13.12.2014 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. ;

HCL Sector 5 nr. 5/17.02.2015 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A.;

HCL Sector 5 nr. 104/28.12.2015 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art.81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1. Se modifica art. 1 al HCL Sector 5 nr. 53/31.07.2013 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A, care va avea următorul cuprins:

"Se aproba reducerea capitalului social subscris varsat al SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. de la 22.140.780 lei la 6.141.180 lei

Reducerea capitalului social varsat al SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A se operează astfel:

1.    Consiliul Local Sector 5 micșorează capitalul social subscris varsat, de la 16.495.181 lei la 4.094.120 lei

2.    Administrația Domeniului Public Sector 5 micșorează capitalul social subscris varsat de la 5.645.599 lei la 2.047.060 lei"

Art. 2 Se modifica art. 2 al HCL Sector 5 nr. 53/31.07.2013 privind modificarea actului constitutiv al SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A, care va avea următorul cuprins:

"Valoarea totala a capitalului social este de 15.145.500 lei, impartit in 1500 acțiuni, cu valoare nominala, fiecare de 10.097 lei.

Structura actionariatului societății este următoarea:

a)    Consiliul Local Sector 5 - 66,67%, respectiv 10.097.000 lei

b)    Administrația Domeniului Public Sector 5 - 33,33%, respectiv 5.048.500 lei"

Art. 3 Se modifica art. 3 al HCL Sector 5 nr. 53/31.07.2013 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A, care va avea următorul cuprins:

"Prin reducerea capitalului social subscris varsat de la 22.140.780 lei la 6.141.180 lei, se aproba acoperirea pierderii inregistrate la data de 30.06.2013, in suma de 14.880.563,45 lei. "

Art 4. Capitalul social al SC Amenejarea Edilitara si Salubrizare S.A. este de 12.489.614,43 lei, conform HCL Sector 5 nr. 53/31.07.2013, HCL Sector 5 nr. 112/13.12.2014, HCL Sector 5 nr. 113/13.12.2014, HCL Sector 5 nr. 5/17.02.2015, HCL Sector 5 nr. 104/28.12.2015, capital vărsat integral.

Art. 5 Se aproba transmiterea cu titlu gratuit a celor 500 de acțiuni deținute, pana in data de 01.01.2017, de către Administrația Domeniului Public al Sectorui 5, către SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A., pana la data de 01.10.2017.

Art. 6 Se aproba diminuarea capitalului social al SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. cu 5.835.509,43 lei, de la 12.489.614,43 lei la 6.654.105 lei.

Structura actionariatului societății este următoarea:

a)    Consiliul Local Sector 5 - 66,67%, respectiv 4.436.070 lei

b)    SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. - 33,33%, respectiv 2.218.035 lei

Art. 7 împuternicit al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, este doamna Aurelia-Mariana Costin, cetățean român, născuta la data de 21.04.1970 în Oraș Stefanesti, Județ Argeș, domiciliata în București, Strada Virgil Plesoianu, nr. 98, Sector 1, posesor a CI seria RR nr.977594 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 06.03.2013, CNP 2700421034970 să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea întocmirii, depunerii și înregistrării la toate instituțiile competente a documentației aferente modificării Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., semnând valabil în numele și pentru Consiliul Local Sector 5 oriunde este necesar, semnătura sa fiindu-ne opozabilă în limita prezentului mandat.

Art. 8 S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., Serviciul Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistenta Tehnica si Juridica si

s

persoana menționata la art.7, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretir Ș< ctor 5,


Cristina Corneli i


Ședință,


ean


Nr./3C/31.08.2017