Hotărârea nr. 13/2017

Hotărârea nr. 13/28.02.2017 și Anexa nr. 1 privind înființarea funcției de administrator public la nivelul Sectorului 5 și aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice postului de administrator public al Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind înființarea funcției de administrator public la nivelul Sectorului 5 și aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice postului de administrator public al Sectorului 5

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Resurse Umane;

Ținând cont de Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte

Activități Economice;

Luând în considerare prevederile art. 1 12 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit. e) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se înființează funcția de administrator public la nivelul Sectorului 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, în subordinea directă a acestuia.

Art.2 - Se aprobă criteriile, procedurile și atribuțiile specifice în vederea numirii/eliberării din funcție a administratorului public al Sectorului 5, conform anexei nr. I a prezentei hotărâri, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 - Se modifică Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, corespunzător art. 1 al prezentei hotărâri, conform anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4 - Se modifică Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, corespunzător art. 1 al prezentei hotărâri, conform anexei nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.5. - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRLȚA1CȘECTOR 5,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

NR. Z3


Z 2017


Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.

CRITERIILE, PROCEDURILE SI ATRIBUȚIILE SPECIFICE ÎN VEDEREA NUMIRH / ELIBERĂRH DIN FUNCȚIE A ADMINISTRATORULUI PUBLIC LA NIVELUL SECTORULUI 5

I.    Criterii generale

Poate ocupa postul vacant de administrator public al Sectorului 5, persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a)    are cetățenia română și domiciliul în România;

b)    cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exercițiu;

e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

0 îndeplinește condițiile de studii și alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori

contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

II.    Criterii specifice:

1.    studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

2.    abi 1 i tați, calități și aptitudini: abilitați de comunicare și adaptabilitate la situațiile neprevăzute, de a evita și rezolva stările conflictuale, capacitate de analiză și sinteză, de a lua decizii, etc.;

3.    aptitudini legate de procesul decizional, de organizare si coordonare, de analiză și sinteză, control și depistare deficiențe, rezolvare operativă și eficientă a problemelor, capacitate de observație, capacitate de consiliere și informare, capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocate.

III. Procedura de selecție în vederea ocupării funcției de administrator public:

Ocuparea funcției de administrator public se face prin concurs, organizat în condițiile legislației aplicabile personalului contractual, respectiv HG nr.286/201 1 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Primăria Sectorului 5 București va publica, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului, anunțul privind concursul, în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a, într-un cotidian de largă circulație, pe pagina proprie de internet, la secțiunea „Concursuri”, pe portalul Guvernului României posturi.gov.ro, precum și la sediul instituției.

Anunțul va conține: denumirea postului, nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul, data, ora și locul de desfășurare a acestuia, data-limită până la care se poate depune dosarul de concurs, bibliografia, datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs și alte date necesare desfășurării concursului.

Prin Dispoziția Primarului Sectorului 5 se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, până cel târziu la data publicării anunțului de concurs.

Atât comisia de concurs, cât și comisia de soluționare a contestațiilor au fiecare în componența lor un președinte, 2 membri și un secretar.

Președintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

Persoanele care vor fi nominalizate ca membri în comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

-să aibă o probitate morală recunoscută;

-să nu aibă antecedente penale;

-să nu se afle în situație de incompatibilitate sau conflict de interese.

Nu poate fi desemnată în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care a fost sancționată disciplinar, iar sancțiunea aplicată nu a fost radiată, în condițiile legii.

Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care se află în următoarele situații:

-are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soțului sau soției pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării;

-este soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor;

-este sau urmează să fie, în situația ocupării postului pentru care se organizează concursul și/sau direct subordonat ierarhic al acestuia.

Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:

a)    selectează dosarele de concurs ale candidaților;

b)    stabilește subiectele pentru proba scrisă;

c)    stabilește planul interviului și realizează interviul;

d)    notează, pentru fiecare candidat, proba scrisă și interviul;

e)    transmite secretarului comisiei rezultatele concursului, pentru a fi comunicate candidaților;

f)    semnează procesele verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum și raportul final al concursului.

Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:

a)    soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția dosarelor și cu privire la notarea probei scrise și a interviului;

b)    transmite secretarului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților.

Secretarul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții

principale:

a)    primește dosarele de concurs ale candidaților, respectiv contestațiile;

b)    convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, la solicitarea președintelui comisiei;

c)    întocmește, redactează și semnează, alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul verbal al selecției dosarelor și raportul concursului;

d)    asigură afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestații;

e)    îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.

în vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării concursului.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

(1) a)cerere de înscriere la concurs, adresată Primarului Sectorului 5;

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după

caz;

c)    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului,

solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d)    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)    cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)    adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;

gjcurriculum vitae.

(2)    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3)    în cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

(4)    Actele prevăzute la alin.(l) lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Procedura de desfășurare a concursului:

Concursul constă în:

1.    Selecția dosarelor

2.    Proba scrisă

3.    Interviu

Pentru a fi declarați „admis” candidații trebuie să obțină minimum 70 puncte la fiecare din probele 2 și 3.

1. Selecția dosarelor

în vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției de administrator public la secretarul comisiei de concurs.

în termen de aproximativ o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs, stabilită prin dispoziția Primarului Sectorului 5, are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Primăriei Sectorului 5 și pe pagina de internet a instituției, în termen de o zi lucrătoare de la data selecției.

(2) Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante.

După finalizarea selecției dosarelor, se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toți membrii comisiei și de secretarul comisiei.

2. Proba scrisă

Proba scrisă constă în răspunsuri la întrebările stabilite de comisia de concurs pe baza bibliografiei stabilite și comunicate prin anunțul de organizare a concursului.

Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Subiectele pentru proba scrisă, stabilite pe baza bibliografiei concursului, sunt concepute astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului.

Comisia de concurs stabilește subiectele și alcătuiește seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfășoară proba scrisă.

Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmește minimum două seturi de subiecte, care vor fi prezentate candidaților.

Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidențialității subiectelor propuse.

Seturile de subiecte se semnează de toți membrii comisiei de concurs și se închid în plicuri sigilate purtând ștampila Direcției Generale Resurse Umane.

Comisia de concurs stabilește punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele și se afișează la locul desfășurării concursului.

Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de concurs au obligația de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afișează la avizierul instituției.

înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face pe baza cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt considerați absenți.

După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.

La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaților seturile de subiecte și invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care întârzie, sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum și a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfășurării probei.

în încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziții, elimină candidatul din sală, înscrie mențiunea „anulat” pe lucrare și consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

Lucrările se redactează, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de Direcția Generală Resurse Umane, purtând ștampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapta sus, se lipește, astfel încât datele înscrise să nu poate fi identificate și se aplică ștampila Direcției Generale Resurse Umane, cu excepția situației în care există un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz în care nu mai există obligația sigilării lucrării.

Candidatul are obligația de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă la finalizarea lucrării, la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Pentru promovarea probei scrise este obligatorie obținerea a minim 70 de puncte.

3. Proba de interviu

în cadrul interviului, se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.

Interviul poate fi susținut doar de către candidații declarați admiși la proba scrisă.

Interviul se desfășoară conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului:

Abilități și cunoștințe impuse de funcție;

Capacitatea de analiză și sinteză;

Motivația candidatului;

Comportamentul în situații de criză;

Inițiativă și creativitate;

Capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;

Exercitarea controlului decizional;

Capacitatea managerială.

Interviul se va susține, după soluționarea eventualelor contestații, de regulă, într-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

întrebările și răspunsurile la interviu se consemnează în anexa la procesul verbal, de către secretarul comisiei de concurs și se semnează de membrii comisiei de examinare și de candidat.

Pentru promovarea probei interviu este obligatorie obținerea a minim 70 de puncte.

Acordarea punctajului la fiecare probă se face pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

Punctajul obținut, cu mențiunea „Admis” sau „Respins” se comunică candidaților prin afișare la sediul Primăriei Sectorului 5, în termen de 24 ore de la susținerea fiecărei probe, termen în care pot fi depuse și eventualele contestații.

Se consideră „Admis” candidatul care a obținut punctajul cel mai mare, cu condiția ca punctajul respectiv să nu fie mai mic de punctajul minim necesar promovării de 70 puncte. La punctaj egal, se susține o probă eliminatorie din bibliografia concursului.

Comunicarea rezultatului final se face prin afișare la sediul Primăriei Sectorului 5, în termen de maxim 3 zile de la susținerea ultimei probe, termen care include și eventualele contestații.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot face contestație, în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise sau interviului. Contestațiile se pot depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluționare a contestațiilor admite contestația, modificând rezultatul selecției dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situația în care:

a)    candidatul îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs, în situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor;

b)    constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate și răspunsurilor candidaților în cadrul interviului;

c)    ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat inițial „respins” obține cel puțin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestațiilor se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Numirea în funcția de administrator public se va face prin dispoziție a Primarului Sectorului 5, în condițiile legii, pe durată determinată, care nu poate depăși mandatul acestuia.

Eliberarea din funcția de administrator public se face prin dispoziție a Primarului Sectorului 5, în următoarele situații:

•    La expirarea contractului de management;

•    în cazul neîndeplinirii culpabile a obligațiilor asumate prin contractul de management (neîndeplinirea indicatorilor de performanță, abuzuri);

•    Prin acordul de voință exprimat    al    celor    două    părți;

•    Punerea sub interdicție judecătorească a    administratorului public;

•    Deces;

•    Alte situații prevăzute de lege.

Salarizarea administratorului public se face în condițiile Legii nr. 284/2010-legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice aplicabilă personalului contractual, Anexa nr. I, cap. II, lit. A-salarizarea personalului contractual din administrația publică, nota 4.

Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către Primarul Sectorului 5, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului-anexă contractului de management, între limite, astfel: limita minimă este salariul de bază al Secretarului Sectorului 5, iar limita maximă este indemnizația Primarului Sectorului 5 București.

IV. Atribuții specifice funcției de administrator public sunt:

în baza contractului de management încheiat cu Primarul Sectorului 5, administratorul public poate să îndeplinească atribuții de coordonare a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, a serviciilor și instituțiilor publice de interes local, precum și a societăților comerciale înființate de Consiliul Local al Sectorului 5.

Astfel, în funcție de numărul și importanța atribuțiilor delegate, administratorul public poate organiza, coordona și gestiona activitatea Primăriei Sectorului 5, fiind un partener al managementului de vârf în procesul de adoptare a deciziilor strategice.

Primarul Sectorului 5 poate delega către administratorul public, în condițiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

Administratorul public îndeplinește orice alte atribuții specifice postului, încredințate de Primarul Sectorului 5 prin act administrativ, notă internă sau care rezultă din modificările legislative care reglementează domeniul de competență.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ORGANIGRAMĂ


□[


CABINET PRIMAR


PRIMAR


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


ANEXA 2 LA H.C.L. SECTOR 5 NR.


/W


2017


ADMINISTRATOR

PUBLIC


VICEPRIMAR


DIRECȚIA CORPUL DE CONTROL AL PRIMARULUI


DIRECȚIA AUDIT PUBLIC


r«~i-


SERVICIUL CONTROL INSTITUȚII PUBLICE SUBORDONATE CLS5


SERVICIUL AUDITARE

INSTITUȚII PUBLICE

SUBORDONATE CLS 5 SI UNITĂȚILE DE InvAțAmAnt


SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN


DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI


ADMINISTRAȚIA

PIEȚELOR


S.A.

AMENAJARE EDILITARĂ Șl SALUBRIZARE

S.R.L.


S.A.

ECONOMAT

S.R.L.


CENTRUL CULTURAL Șl DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE" AL SECTORULUI 5DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT AL SECTORULUI 5


DIRECȚIA GENERALĂ

DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALA


DIRECȚIA GENERALĂ RESURSE UMANE


DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ Șl DE INVESTIȚII


i»i»i


DIRECȚIA

TEHNICA Șl VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE


DIRECȚIA DE TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALA


DIRECȚIA

INVATAMANT, CULTURA, CULTE, SPORT Șl RELAȚII CU MINORITĂȚILE


DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILA


DIRECȚIA

MANAGEMENT Șl PERFECȚIONARE


DIRECȚIA

ORGANIZAREA MUNCII Șl SECURITATEA SI SĂNĂTATEA IN MUNCÂ


DIRECȚIA

ACHIZIȚII

PUBLICE


DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE


1+51 |


DIRECȚIA DE

URMĂRIRE,

DERULARE:

CONTRACTE


SERVICIUL URBANISM Șl AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE


SERVICIUL INSPECȚIE GOSPODĂRIE COMUNALA Șl

VERIFICARE LUCRĂRI EDIUTARE


1+25


BIROUL AUTORIZARE PANOURI PUBLICITARE Șl FIRME LUMINOASE


SERVICIUL

ADMINISTRARE SPAȚII VERZI Șl PARCURI


COMPARTIMENTUL

PROGNOZE

URBANISTICE


SERVICIUL CADASTRU, FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL


COMPARTIMENTUL RELAȚII CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARISERVICIUL PARCAJE AUTO DE REȘEDINȚA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA VALERIU NICOLAE SUHAN


DIRECȚIA GENERALA JURIDICA


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ


BIROUL

AUTORIZARE

ACTIVITĂȚI

COMERCIALE


1+7


COMPARTIMENTUL PREVENIRE SITUAȚII DE URGENȚA


TET


UT


SERVICIUL RELAȚII CU MASS MEDIA Șl SOCIETATEA CIVILA


COMPARTIMENTUL

MANAGEMENT

INFORMAȚIONAL


SERVICIUL

ADMINISTRARE


SERVICIUL POLITICI DE DEZVOLTARE DURABILA


SERVICIUL MANAGEMENTUL FUNCȚIEI PUBLICE


BIROUL PREGĂTIRE Șl PERFECȚIONARE


COMPARTIMENTUL RELAȚII COOPERARE CU UNITÂȚILE DE CULT


lZT


SERVICIUL

ORGANIZAREA MUNCII Șl MANAGEMNTUL CAUTÂȚII MUNCII


SERVICIUL DE

SECURITATE Șl SANATATE ÎN MUNCA


SERVICIUL CONSTATARE Șl IMPUNERE PF1


DIRECȚIA BUGET Șl URMĂRIRE EXECUȚIE BUGETARA

DIRECȚIA DE

CONTENCIOS Șl JURIDIC

DIRECȚIA DE

LEGALITATE ACTE

FINANCIAR

Șl EVIDENȚĂ

FISCAL

CONTRAVENȚII


DIRECȚIA DE ASISTENȚA TEHNICA Șl JURIDICA


DIRECȚIA DE

DIRECȚIA DE

SIGURANȚA A

CIRCULAȚIE PE

CETĂȚEANULUI

DRUMURILE PUBLICE


DIRECȚIA DE EVIDENȚA A PERSOANELOR Șl COORDONARE METODOLOGICĂ


SERVICIUL

ACHIZIȚII

PUBLICE


SERVICIUL CONSTATARE Șl IMPUNERE PF 2


SERVICIUL

TRANSPORT

Întreținere

SERVICIUL URMĂRIRE ÎNCASARE Șl EXECUTARE PF

11*1» 1

SERVICIUL CONSTATARE Șl IMPUNERE PJ

11*1°1

SERVICIUL URMĂRIRE ÎNCASARE Șl EXECUTARE PJ

11*1» I

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA

SERVICIUL AMENZI Șl ALTE VENITURI

r^i

BIROUL ÎNCASĂRI

I W»l

SERVICIUL EVIDENȚĂ VENITURI

SERVICIUL

P.A.D.SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE


SERVICIUL

INVESTIȚII


SERVICIUL

CONTENCIOS

ADMINI8TRATIV


SERVICIUL

JURIDIC,

LEGALITATE

ACTE


SERVICIUL EVIDENȚA ACTE ADMINISTRATIVE


I 1*10 I


BIROUL 1

EVIDENȚA POPULAȚIEI


SERVICIUL

SERVICIUL

URMĂRIRE

JURIDIC

EXECUȚIE

FINANCIAR

BUGETARA

FISCAL

biroul Îndrumare JURIDICĂ Șl EVIDENȚA

CONTRAVENȚIILOR


SERVICIUL

SECRETARIAT,

REGISTRATURAȘI

ARHIVA


SERVICIUL RELAȚII CU CETĂȚENII/ CONTRIBUABILII


SERVICIUL EVIDENȚA ELECTORALA


BIROUL 2

EVIDENȚA POPULAȚIEI


BIROUL 3

EVIDENȚA POPULAȚIEI


BIROUL 4

EVIDENȚA POPULAȚIEISERVICIUL ORDINE PUBLICA (3)


SERVICIUL ORDINE PUBLICA (4)
COMPARTIMENTUL DE ANALIZA Șl SINTEZA A ACTIVITĂȚII DISPECERATULUI


TOTAL POSTURI - 1108


Demnitari - 2

Posturi de funcție publică - 955 din care:

a)    Conducere - 81

b)    Execute- 864

Posturi cu contract Individual de muncă -151 din care:

a)    Conducere - 7

b)    Execuție- 144LitîiJ


BIROUL DE INSTRUIRE ORGANIZARE Șl PERFECȚIONARE


ANEXA 3 LA H.C.L. SECTOR 5 NR. Z3

2017

STAT FUNCȚII PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Funcția publica

Funcția contractuala

NR.

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICA

înalt

funcționar

public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

de

conducere

de

execuție

Treapta

grad

prof.

Nivelul

studiilor

OBS.

1

Florea Daniel

Demnitar

Primar

2

Țiqănuș Marian

Viceprimar

3

VACANT

Administrator Public

1

S

4

Feurdean Cristina Cornelia

Secretar Sector

1

S

Cabinet primar

5

Săiăvăstru Valerian

Consilier

S

5

6

TEMPORAR OCUPAT

Dimache Ramona

Consilier

S

7

Neculae Daniela

Consilier

S

2

8

Toma Tudor

Consilier

S

5

Direcția Corp de Control al Primarului

9

TEMPORAR OCUPAT

Brăiloiu lon-Ovidiu

Director Executiv

Serviciul Corp de Control

10

VACANT

Șef Serviciu

1

S

11

VACANT

inspector

1

Superior

S

12

VACANT

inspector

1

Principal

S

13

Roman Livia-Teodora

inspector

1

Asistent

S

0

14

Nae Mădălina Mihaela

inspector

1

Asistent

s

0

15

VACANT

inspector

1

Debutant

s

16

VACANT

referent

3

Superior

M

17

VACANT

referent

3

Debutant

M

Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS5

18

TEMPORAR OCUPAT

Roman Livia-Teodora

Șef Serviciu

1

S

19

Brăiloiu Ion Ovidiu

inspector

1

Superior

S

5

20

VACANT

inspector

1

Debutant

S

21

VACANT

inspector

1

Debutant

s

22

Crețu Oana

inspector

1

Principal

s

3

23

VACANT

inspector

1

Asistent

s

24

VACANT

referent

3

Superior

M

25

VACANT

inspector

1

Debutant

s

26

VACANT

referent

3

Debutant

M

Direcția Audit Public

27

VACANT

Director Executiv

1

S

Serviciul Auditare Instituții Publice Subordonate CLS 5 si Unitățile de învățământ

28

VACANT

Șef Serviciu

1

s

29

VACANT

auditor

1

Superior

s

30

VACANT

auditor

1

Principal

s

31

VACANT

auditor

1

Superior

s

32

VACANT

auditor

1

Principal

s

33

VACANT

auditor

1

Asistent

s

34

VACANT

auditor

1

Asistent

s

35

VACANT

auditor

1

Superior

s

36

VACANT

auditor

1

Asistent

s

Serviciul Audit Public Intern

37

Costache Luminița

Șef Serviciu

1

s

5

38

Gârjoabă Marius Dan

auditor

1

Superior

s

5

39

VACANT

auditor

1

Asistent

s

40

Pătrascu Sora

auditor

1

Principal

s

5

41

Stoleriu Areta Isabel

auditor

1

Superior

s

5

42

VACANT

auditor

1

Asistent

s

43

VACANT

auditor

1

Asistent

s

44

VACANT

auditor

1

Principal

s

DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECT ȘEF

45

lliescu Stere Doru

Arhitect Șef

1

s

5

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

46

Basturescu Cristina Daniela

Director Executiv

1

s

5

Serviciul Urbanism si Autorizații de Construire

47

Popescu Cătălin Vlădut

Șef Serviciu

1

s

2

48

VACANT

consilier

1

Superior

s

49

Hernicsar Renate

consilier

1

Superior

s

5

50

Lupașcu Mugur Petre

inspector

1

Superior

s

5

51

Luca Dan

consilier

1

Superior

s

5

52

Dănălache Roxana Gabriela

consilier

1

Superior

s

5

53

Pârvan Rodica

consilier

1

Superior

s

5

54

Burciu Marius Cristian

inspector

1

Principal

S

3

55

Chișamera Valentin

inspector

1

Asistent

S

3

56

Vindereu Irina

inspector

1

Asistent

s

2

57

Răducescu Elena Mirabela

inspector

1

Asistent

s

1

58

lonescu Gabriela Rodica

referent specialitate

2

Superior

SSD

5

59

VACANT

referent

3

Superior

M

60

Boțilă Alma

inspector

1

Principal

S

5

61

VACANT

referent

3

Superior

M

62

Rădulescu Laurenția

consilier

1

Superior

S

5

63

Berteșteanu Marioara

inspector

1

Superior

S

4

64

Nistor Teodora

referent specialitate

2

Superior

SSD

65

Maftei Andra Roxana

inspector

1

Principal

S

2

66

Lada Mihaela

inspector

1

Superior

S

5

67

Exerescu Nicoleta

referent

3

Superior

M

4

68

VACANT

inspector

1

Debutant

S

69

VACANT

inspector

1

Debutant

S

70

VACANT

inspector

1

Principal

s

71

VACANT

inspector

1

Principal

s

72

VACANT

inspector

1

Asistent

s

Biroul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

73

VACANT

Șef Birou

1

s

74

VACANT

inspector

1

Asistent

s

75

Stancu Claudia Florentina

referent

3

Asistent

M

1

76

Botilă George Crisu

inspector

1

Principal

S

3

77

Matache Ana

inspector

1

Principal

S

3

78

VACANT

inspector

1

Debutant

S

79

VACANT

inspector

1

Superior

S

80

VACANT

referent

3

Superior

M

81

VACANT

inspector

1

Principal

S

82

VACANT

inspector

1

Asistent

S

83

VACANT

inspector

1

Debutant

S

84

VACANT

inspector

1

Debutant

S

Compartimentul Prognoze Urbanistice

85

VACANT

inspector

1

Superior

S

86

VACANT

inspector

1

Principal

S

87

VACANT

inspector

1

Asistent

s

88

VACANT

inspector

1

Debutant

s

89

VACANT

inspector

1

Debutant

s

90

VACANT

referent

3

Superior

M

91

VACANT

referent

3

Principal

M

92

VACANT

referent

3

Superior

M

DIRECȚIA GENERALA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL SECTORULUI 5

93

TEMPORAR OCUPAT

Militaru Raluca Dana

Director General

S

DIRECȚIA TEHNICA Șl VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE

94

VACANT

Director Executiv

s

Serviciul Inspecție Gospodărie Comunală si Verificare Lucrări Edilitare

95

TEMPORAR OCUPAT

loniță Răzvan lonuț

Șef Serviciu

1

s

96

Teodorescu Daniela

consilier

1

Superior

s

5

97

Blaqa Daniel Valeriu

consilier

1

Superior

s

5

98

Simionov Alexandru

referent

3

Principal

M

2

99

VACANT

referent

3

Principal

M

100

Năstase Sanda

referent

3

Superior

M

5

101

lordache Mariana

referent

3

Superior

M

5

102

Șeorici Elena luliana

referent

3

Principal

M

2

103

Naidin Victorita

inspector

1

Asistent

S

5

104

Marin Ion

secretar dactilograf

Tr. I

M

5

105

VACANT

consilier

1

Superior

S

106

Podoleanu Mihaela Cătălină

inspector

1

Principal

S

2

107

Focșa Mihai

inspector

1

Superior

S

5

108

Huidu Alexandru Laurențiu

inspector

1

Asistent

S

2

109

Amza Mair

inspector

1

Asistent

s

0

110

VACANT

referent

3

Asistent

M

111

VACANT

consilier

1

Superior

S

112

VACANT

referent

3

Debutant

M

113

Barbu Mariana

referent

3

Superior

M

5

114

Ion Georqeta

referent

3

Superior

M

5

115

Urlan Florina Constantina

inspector

1

Asistent

S

5

116

Ochea Daniela Maria

referent

3

Superior

M

5

117

lonită Răzvan lonut

inspector

1

Principal

S

3

118

Mihăilescu Răzvan

inspector

1

Superior

S

5

119

Bobină Bianca Maria

inspector

1

Principal

s

2

119

Ostafe Adelina Constanta

inspector

1

Asistent

s

1

Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

121

lorqa luliana

Șef Serviciu

1

s

5

122

Danea Cristina Petruta

Inspector

1

Debutant

s

0

123

Munteanu Dumitru

Inspector

1

Principal

s

3

124

VACANT

Inspector

1

Superior

s

125

VACANT

Inspector

1

Principal

s

126

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

127

VACANT

Inspector

1

Debutant

s

128

VACANT

Referent

3

Superior

M

129

VACANT

Referent

3

Debutant

M

Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

130

VACANT

Șef Serviciu

1

s

131

VACANT

Inspector

1

Superior

S

132

VACANT

Consilier juridic

1

Debutant

S

133

Marinescu Gheorghe

referent specialitate

2

Superior

SSD

5

134

Catorobai Eugenia

inspector

1

Superior

s

5

135

Beștoiu Dragos

inspector

1

Superior

s

5

136

Olteanu luiiana

inspector

1

Principal

s

5

137

Mihăiiă Marilena

Inspector

1

Asistent

s

5

138

VACANT

inspector

1

Principal

s

139

VACANT

inspector

1

Debutant

s

Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari

140

Dediu Emilia

consilier

1

Superior

s

5

141

Popescu Ștefania

inspector

1

Superior

s

5

142

Stoica Maria

inspector

1

Superior

s

5

143

VACANT

inspector

1

Principal

s

144

VACANT

inspector

1

Asistent

s

145

VACANT

referent

3

Principal

M

Serviciul Patrimoniu

146

VACANT

Șef Serviciu

1

S

147

Vorniceanu Marius

inspector

1

Superior

s

5

148

VACANT

inspector

1

Asistent

s

149

VACANT

referent

3

Superior

M

150

VACANT

inspector

1

Superior

S

151

VACANT

inspector

1

Superior

S

152

VACANT

inspector

1

Principal

S

153

VACANT

inspector

1

Asistent

S

154

VACANT

inspector

1

Debutant

S

Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

155

VACANT

Șef Birou

1

s

156

Pavel Viorica

inspector

1

Superior

s

4

157

VACANT

referent

3

Superior

M

158

VACANT

inspector

1

Principal

s

159

Stefănescu Zina Laura

inspector

1

Principal

s

2

160

Stănimir Geanina Felicia

inspector

1

Asistent

s

2

Serviciul Parcaje Auto de Reședință

161

Colibă Corneliu-Laurentiu

Șef Serviciu

S

5

162

Gherqhe P. Mariana Gabriela

referent

IA

M

4

163

Ion Ondine Simona ingrid

referent

IA

M

4

164

lonită Stela

referent

IA

M

5

165

Olteanu Ținea

referent

IA

M

5

166

Paraschiv Nela

referent

IA

M

5

167

Tulpan 1. Angela

referent

IA

M

5

168

VACANT

referent

IA

M

169

VACANT

referent

IA

M

170

VACANT

inspector specialitate

IA

S

171

VACANT

inspector specialitate

IA

S

DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

172

Soare Cezar Radu

Director General

1

s

Biroul Autorizare Activități Comerciale

173

TEMPORAR OCUPAT

Tugearu Ana-Maria

Șef Birou

1

s

174

VACANT

inspector

1

Superior

s

175

VACANT

inspector

1

Principal

s

176

VACANT

inspector

1

Superior

s

177

VACANT

inspector

1

Principal

s

178

VACANT

inspector

1

Principal

s

179

VACANT

inspector

1

Asistent

s

180

VACANT

inspector

1

Debutant

s

Compartimentul Prevenire Situații de Urgență

181

VACANT

inspector

1

Superior

s

182

VACANT

inspector

1

Principal

s

183

VACANT

inspector

1

Debutant

s

184

Epure Lăzărescu Ion

referent

3

Superior

M

5

185

TEMPORAR OCUPAT

Crânguș Florea

inspector

IA

s

186

TEMPORAR OCUPAT

Leuștean Ion

referent

IA

M

5

Compartimentul Relații cu P.A.I.D.

187

Niculae Monica

inspector

1

Superior

s

4

188

VACANT

inspector

1

Superior

s

189

VACANT

inspector

1

Principal

s

190

VACANT

inspector

1

Principal

s

191

VACANT

inspector

1

Asistent

s

192

VACANT

inspector

1

Debutant

s

DIRECȚIA DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

193

TEMPORAR OCUPAT

Popa Cristina Claudia

Director Executiv

Serviciul Relații cu Mass Media și Societatea Civilă

194

Popa Cristina Claudia

Șef Serviciu

1

s

3

195

Panaitescu Marian

consilier

1

Superior

s

5

196

Popescu Adriana

consilier

1

Superior

s

5

197

Ciobanu Mariana

inspector

1

Superior

s

4

198

Constantin Petruta

inspector

1

Superior

s

5

199

Pane Andreea Lavinia

inspector

1

Principal

s

2

200

Clei Roxana Emilia

inspector

1

Principal

S

2

201

Zeciu Maria Magdalena

inspector

1

Superior

s

5

202

Ionica Ancuta Carmen

Inspector

1

Superior

s

4

203

Diceanu Gabriel

inspector specialitate

IA

S

5

204

Nedelcu Florina

inspector specialitate

IA

S

5

Compartimentul Management Informațional

205

VACANT

inspector

1

Superior

S

206

VACANT

inspector

1

Principal

S

207

VACANT

inspector

1

Asistent

s

208

VACANT

inspector

1

Debutant

s

209

VACANT

inspector

1

Principal

s

210

Marinescu Răzvan Marian

inspector specialitate

I

S

5

211

TEMPORAR OCUPAT

Radocea David

inspector specialitate

IA

S

5

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, CULTE, SPORT Șl RELAȚII CU MINORITĂȚILE

212

Nedelcu Roxana Elena

Director Executiv

1

s

3

Serviciul Administrare Unităti de învățământ

213

Militaru Raluca Dana

Șef Serviciu

1

s

5

214

Bălan Lăcrămioara Elena

consilier

1

Superior

s

5

215

Bălăeț Denisa Georgiana

inspector

1

Principal

s

3

216

Archiudean Corina Paula

inspector

1

Principal

s

3

217

VACANT

inspector

1

Principal

s

218

Crăciun Margareta

inspector

1

Principal

s

3

219

Bălmău Marius

inspector

1

Principal

s

3

220

Florea Oana

inspector

1

Asistent

s

3

221

Stănciulescu Irina Georgiana

referent

3

Principal

M

2

222

Sileanu Maria

inspector

1

Asistent

s

3

223

Spătaru Aurelia

referent

3

Principal

M

3

224

VACANT

inspector

1

Debutant

s

Compartimentul Experți Etnie Rromă

225

Dumitru Ioana Raluca

inspector

1

Superior

s

3

226

Gheorghe Ștefan

suspendat

inspector

1

Asistent

s

Compartimentul Relații de Cooperare cu Unitățile de Cult

227

VACANT

inspector

1

Superior

s

228

VACANT

inspector

1

Asistent

s

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ

229

Vasile Anna Maria

Director Executiv

5

Serviciul Politici de Dezvoltare Durabilă

230

TEMPORAR OCUPAT

Enache Mihai Adrian

Șef Serviciu

1

s

231

VACANT

inspector

1

Superior

s

232

Enache Mihai Adrian

inspector

1

Principal

s

2

233

VACANT

inspector

1

Debutant

s

234

Rosenberg Sarina

detașat

Consilier

IA

s

235

Bădoi Alexandra

detașat

Consilier

IA

s

236

Cora Corina

detașat

Consilier

2

237

VACANT

Consilier

IA

s

Serviciul Implementarea și Monitorizarea Proiectelor

238

Neaqu Alina Cristina

Șef Serviciu

1

s

3

239

Stoica Adrian

inspector

1

Principal

S

5

240

VACANT

inspector

1

Superior

s

241

VACANT

inspector

1

Asistent

s

242

VACANT

inspector

1

Asistent

s

243

VACANT

inspector

1

Debutant

s

244

VACANT

Consilier

IA

S

245

Giuca Victor

detașat

Consilier

IA

S

245

VACANT

Consilier

IA

S

247

VACANT

Consilier

IA

S

248

VACANT

Consilier

IA

s

249

VACANT

Consilier

IA

s

DIRECȚIA GENERALĂ DE RESURSE UMANE

250

Dobre Violeta

Director General

1

s

5

DIRECȚIA MANAGEMENT SI PERFECȚIONARE

251

VACANT

Director Executiv

Serviciul Managementul Funcției Publice

252

Bratu Carmen

Șef Serviciu

1

s

4

253

Mincă Lucian Nicusor

inspector

1

Superior

s

5

254

Bădună Nicoleta

inspector

1

Superior

s

4

255

Enache Claudia Sorina

inspector

1

Principal

s

3

255

VACANT

inspector

1

Debutant

s

257

Rădulescu Mădălina

suspendat

referent

3

Superior

s

258

VACANT

inspector

1

Superior

s

259

VACANT

inspector

1

Superior

s

260

VACANT

inspector

1

Asistent

s

261

VACANT

inspector

1

Debutant

s

262

Gânfăleanu Paula

inspector

1

Principal

s

5

Biroul Pregătire și Perfecționare

263

VACANT

Șef Birou

1

s

264

VACANT

referent

3

Asistent

M

265

Dăncilă Elena

Consilier juridic

1

Debutant

s

0

266

Atomei Lilica

referent

3

Superior

M

5

267

TEMPORAR OCUPAT

Moroianu Stefania-Maria

inspector

1

Superior

s

5

268

Tănase Mihaela

inspector

1

Principal

s

4

DIRECȚIA ORGANIZAREA MUNCII Șl SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

269

VACANT

Director executiv

Serviciul Organizarea Muncii și Managementul Calității Muncii

270

Frunză Denisa Elena

Șef Serviciu

1

S

3

271

Carp Simona Elena

inspector

1

Superior

s

5

272

Catană Constanta

inspector

1

Superior

s

5

273

Anqhel Mihaela

inspector

1

Principal

s

5

274

Dumitrache Elena

inspector

1

Principal

S

4

275

Ciobotaru Dorina

inspector

1

Principal

S

5

276

Vidroiu Adriana

inspector

1

Superior

s

4

277

Brînaru Tudor

inspector

1

Asistent

s

2

278

Ghelase Mihaela/Bardac Cristia

suspendat

secretar dactilograf

G

279

Pantale Elena

inspector

1

Asistent

s

2

280

Mihăilă Mihaela Andreea

suspendat

inspector

1

Debutant

s

Serviciu! Securitate și Sănătate în Muncă

281

VACANT

Șef Serviciu

1

s

282

Piticaș Eugeniu

inspector

1

Superior

s

5

283

Simionov Viorica Fulguta

inspector

1

Superior

s

5

284

Mihart Gheorghe

inspector

1

Asistent

s

5

285

Cristea Ioana Roxana

inspector

1

Asistent

s

2

286

Lazăr Raluca

inspector

1

superior

s

4

287

Maiță Ștefania

inspector

1

principal

s

5

288

VACANT

referent

3

Superior

M

289

VACANT

referent

3

Principal

M

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

290

TEMPORAR OCUPAT

Munteanu Dumitru

Director Executiv

1

s

Serviciul Achiziții Publice

291

TEMPORAR OCUPAT

Negru Aurelia

Șef Serviciu

1

s

292

Negru Aurelia

inspector

1

Superior

s

5

293

Enache Mariana

inspector

1

Superior

s

5

294

Ion Marieta

inspector

1

Asistent

S

5

295

Samoilă-Lăzărescu

Elena-Gabriela

inspector

1

Asistent

s

5

296

Scripcariu Daniela

inspector

1

Principal

S

5

297

Banu Alina

suspendat

inspector

1

Superior

s

298

Hudisteanu lordana

inspector

1

Superior

s

5

299

Țigănuș Liana Raluca

inspector

1

Principal

S

3

300

Ștefan Gabrieia

inspector

1

Debutant

s

0

301

Piticu Neli-Adriana

referent

3

Superior

M

5

302

Nitu Adriana-Raluca

inspector

1

Asistent

s

0

303

Runcan Alexandru

inspector

1

Superior

s

4

304

VACANT

inspector

1

Principal

S

305

Ghita Ioana Valentina

inspector

1

Principal

s

2

306

lonită Gabrieia

inspector

1

Asistent

s

2

307

Vasiliu Mihaela

inspector

1

Superior

s

5

Serviciul Administrativ

308

TEMPORAR OCUPAT

Ivănuș Lenuța

Șef Serviciu

S

309

Ivănuș Lenuța

inspector specialitate

Tr. IA

S

5

310

Bozsanui Maria

inspector specialitate

Tr. I

S

5

311

Ghibea Neculai

referent

Tr. IA

M

5

312

TEMPORAR OCUPAT

Stanciu Iulian

referent

Tr.ll

M

313

Radu Silviu Lucian

suspendat

Inspector specialitate

Gr. II

S

314

VACANT

referent

M

315

VACANT

referent

M

315

VACANT

inspector specialitate

IA

s

317

VACANT

inspector specialitate

IA

s

318

VACANT

inspector specialitate

IA

s

319

VACANT

inspector specialitate

IA

s

Serviciul Transport întreținere

320

VACANT

Șef Serviciu

Gr. I

s

321

VACANT

Inspector specialitate

Gr. II

s

322

Cristescu Florin

muncitor

Tr. I

M/G

5

323

VACANT

muncitor

Tr. I

M/G

324

Lincu Paul

muncitor

Tr. I

M/G

5

325

Bobe Sora

muncitor

Tr. I

M/G

5

326

Munteanu Gheorghe

muncitor

Tr. 1

M/G

5

327

Lupescu Mihai Marian

muncitor

Tr. 1

M/G

3

328

VACANT

muncitor

Tr. II

M/G

329

Dulgheru Elena Roxana

ingrijitoare

Tr, 1

M/G

5

330

Nicolae Georgeta

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

3

331

Neacsu Elena

ingrijitoare

Tr, 1

M/G

4

332

Crivineanu Cristina

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

3

333

VACANT

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

334

Toader Gica

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

5

335

Mogos Magdalena

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

5

336

Grigoriu Georgeta

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

5

337

Mares Elena

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

3

338

VACANT

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

339

Vition Elisabeta-Geta

îngrijitor

Tr.l

G/M

5

340

Gavrilescu Valeria-Mirela

îngrijitor

Tr.l

G/M

5

341

VACANT

Muncitor

Tr.l

M

342

VACANT

Muncitor

Tr.l

M

5

343

TEMPORAR OCUPAT

Mocanu Cosmin-Gheorghe

muncitor

1

M

5

344

VACANT

muncitor

1

M

345

Pîrvu Alexandrina

îngrijitor

1

M

5

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ Șl DE INVESTIȚII

346

TEMPORAR OCUPAT

Dobre Daniela

Director General

1

S

4

DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE

347

VACANT

f

Director Executiv

Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice 1

348

Săvulescu Reli-Silvia

Crăiniceanu Daniela

Șef Serviciu

I

S

349

Magheru Mirela

Consilier

I

Superior

S

350

Crăiniceanu Daniela

Inspector

1

Superior

S

5

351

Rădulescu Nicoleta

Inspector

1

Principal

S

352

Turcu lonela-Cerasela

Inspector

1

Principal

s

353

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

354

Bucur Ecaterina

Referent

III

Superior

M

355

VACANT

Referent

III

Superior

M

356

Cucu-Năstase Florentina

Referent

III

Superior

M

357

Năstase Mariana

Inspector

1

Principal

S

358

Olteanu Gabriela-Nicoleta

Inspector

1

Asistent

s

359

Unciuleanu Laura

Referent

III

Superior

M

360

Constantin Andreea-Teodora

Inspector

1

Asistent

S

361

Stănciulescu Simona

suspendat

Inspector

1

Asistent

s

362

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

363

VACANT

Inspector

1

Debutant

s

364

VACANT

Inspector

1

Principal

s

365

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

366

VACANT

Referent

3

Principal

M

Serviciu! Constatare și Impunere Persoane Fizice 2

367

Rusu Cristina

Șef Serviciu

I

s

368

VACANT

Consilier

I

Superior

s

369

Sillo Luiza-Laura

Consilier

I

Superior

s

370

Cotiqa Mariana

Inspector

I

Superior

s

371

VACANT

Inspector

I

Superior

s

372

Roibu Justina

Inspector

I

Principal

s

373

Cucurezeanu Camelia

Inspector

I

Asistent

s

374

VACANT

Referent

III

Superior

M

375

Dona Anqhilina

Referent

III

Superior

M

376

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

377

Eftene Elena-Oana

Referent

III

Asistent

M

378

Ciobanu Elena

Referent

III

Asistent

M

379

Selea Maria-Alina

Referent

III

Asistent

M

380

Geoqloman Lucia

Inspector

I

Debutant

S

381

VACANT

Inspector

I

Asistent

S

382

Chiru Cristina

Inspector

I

Debutant

s

383

VACANT

Inspector

1

Principal

s

384

VACANT

Inspector

1

Principal

s

385

VACANT

Referent

3

Principal

M

Serviciul Urmărire încasare și Executare Persoane Fizice

386

Grigoriu Mariana

Șef serviciu

I

s

387

Râpeanu Anda-Carmen

Inspector

I

Superior

s

388

Tudora Elena

Consilier

I

Superior

s

389

Ene Maria-Corina

Inspector

I

principal

s

390

Mihailescu Georqeta-Alina

inspector

1

superior

S

391

Honciuc Mihaela-lonuta

Inspector

1

asistent

S

392

Druga Diana-Karina

Inspector

1

Asistent

S

393

Nae Luminița

Inspector

1

Asistent

S

394

Stefanescu Vasiiica

Inspector

1

Asistent

S

395

Alexe Florina

Inspector

1

Asistent

S

396

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

397

Tanase Geani

Referent

III

Superior

M

398

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

399

VACANT

Referent

III

superior

M

400

Simion Carmen

Inspector

1

Asistent

S

401

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

402

VACANT

Inspector

1

principal

s

403

VACANT

Inspector

1

principal

s

404

VACANT

Referent

3

principal

M

Serviciul Constatare și Impunere Persoane Juridice

405

Doltu Lazăr-Gabriel

Șef Serviciu

I

S

406

Grigoriu Emanuel-Grigore

Consilier

I

Superior

S

407

Oprică Rodica

Inspector

I

Superior

s

408

Arapu Marc Cristian

Inspector

I

Superior

s

409

VACANT

Inspector

I

Principal

s

410

Cretu Manuela

Inspector

I

Asistent

s

411

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

412

lonita Consuela-Rodica

Inspector

I

Principal

s

413

Stoian Mariana

Inspector

I

Principal

s

414

Simion lulia

Referent

III

Superior

M

415

Ghiță Carmen-Anastasia

Referent

III

Superior

M

416

Barbu Virginia

Inspector

I

Asistent

s

417

Medreqa Elena

Inspector

I

Debutant

s

418

Albu Alina-Mihaela

Inspector

I

Asistent

s

419

VACANT

Inspector

1

Principal

s

420

VACANT

Inspector

1

Principal

s

421

VACANT

Referent

3

Principal

M

Serviciul Urmărire, încasare și Executare Persoane Juridice

422

VACANT

Șef Serviciu

I

S

423

VACANT

Referent

III

Superior

M

424

Stănculescu Cristina

Inspector

I

Superior

S

425

Tălpus Narcis-Alexandru

Inspector

I

Superior

S

426

Vulpe Gabriela-Adriana

Inspector

I

Principal

S

427

Șillo George

Inspector

I

Principal

s

428

Neagu Alexandra

suspendat

Inspector

I

Principal

s

429

Năstase Elisabeta-Cristina

suspendat

Inspector

I

Asistent

s

430

Geamănu Luminița

Inspector

I

Asistent

S

431

VACANT

Inspector

I

Asistent

S

432

Popescu Ani Violeta

vacant 15.02.2017

Inspector

I

Debutant

S

433

Preda Andreea-Georgeta

Inspector

I

Asistent

S

434

Csiszer Tiberiu

Inspector

I

Principal

s

435

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

436

VACANT

Inspector

1

Principal

s

437

VACANT

Referent

3

Principal

M

438

VACANT

Referent

3

Asistent

M

Serviciul Inspecție Fiscală

439

VACANT

Șef Serviciu

I

S

440

Sandu-Petre Elena

Inspector

I

Superior

S

441

Grigore Victoria-Maria

Inspector

I

Superior

S

442

VACANT

Inspector

I

Principal

S

443

VACANT

Inspector

I

Principal

s

444

Cocolea-Roman Alexandra

Inspector

I

Asistent

s

445

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

446

Lăzărescu Marius-Cătălin

Inspector

I

asistent

s

447

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

448

VACANT

Inspector

1

Superior

s

449

VACANT

Inspector

1

Principal

s

450

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

Serviciul Amenzi și Alte Venituri

451

Pasaniuc Andreea-Daniela

Șef Serviciu

I

s

3

452

Pîrvan Veronica

Inspector

I

Superior

s

453

Mărican Viorica

Inspector

I

Superior

s

454

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

455

Gindes Ramona

Inspector

I

Asistent

s

456

Nită Loredana

Inspector

I

Principal

s

457

VACANT

Referent

III

Superior

M

458

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

459

Bucur Simona Elena

Referent

III

Superior

M

460

VACANT

Referent

III

Superior

M

461

Unqureanu Elena-Antoaneta

Referent

III

Superior

M

462

Manciu Adriana

Inspector

I

Principal

S

463

Neaqoe Elena-Gabrieia

Inspector

I

Asistent

s

464

Popa (Tomașu) Daniela-Elena

suspendat

Inspector

I

Asistent

s

465

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

466

Colceag Mirela-Gabriela

Inspector

I

Debutant

s

467

VACANT

Inspector

1

Superior

s

468

VACANT

Inspector

1

Principal

S

469

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

470

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

471

VACANT

Inspector

1

Debutant

S

472

VACANT

Inspector

1

Debutant

S

473

VACANT

Inspector

1

Principal

S

474

VACANT

Referent

3

Principal

M

475

VACANT

Referent

3

Asistent

M

Biroul încasări

476

VACANT

Șef Birou

Gr.lA

S

477

Datcu Corina

Casier

Tr.l

M

2

478

Lazăr Livia-lonela

Casier

Tr.l

M

2

479

Smadea Diana

Casier

Tr.l

M

5

480

Anghelescu Georgeta

Casier

Tr.l

M

5

481

Gioană Ionela

Casier

Tr.l

M

3

482

Dumitru Zoica

Casier

Tr.l

M

5

483

VACANT

Casier

Tr.l

M

484

VACANT

Casier

Tr.l

M

485

VACANT

Casier

Tr.l

M

486

VACANT

Casier

Tr.l

M

487

VACANT

Casier

Tr.l

M

488

VACANT

Casier

Tr.l

M

Serviciul Evidentă Venituri

489

TEMPORAR OCUPAT

Magheru Mirela

Șef Serviciu

I

S

490

Basturescu Mihaela

Consilier

I

Superior

S

5

491

Neshan Rodica Letitia

Inspector

I

Superior

s

492

Micu Ionica

Inspector

I

Superior

s

493

Serbănescu Leliana

Inspector

I

Superior

s

494

Brezeanu Monica

suspendat

Inspector

I

Principal

s

495

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

496

Zaharia Vasilica

Inspector

I

Principal

s

497

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

498

Vasilache Andra-Maria

Inspector

I

Debutant

s

499

Cristian lonela-Cristina

Inspector

I

Debutant

s

500

Enache Stefania-Mihaela

Inspector

I

Asistent

s

501

VACANT

Inspector

I

Principal

s

502

VACANT

Inspector

I

Superior

s

Serviciul P.A.D.

503

VACANT

Șef Serviciu

504

Manea Mirabela-Cristina

Inspector specialitate

Gr.ll

S

3

505

Bălan Adriana

Programator ajutor

Tr.lA

M

5

506

Pătrașcu Adrian

Inspector specialitate

Gr.lll

s

3

507

Marcoci Silvia-Ancuta

Programator ajutor

Tr.ll

M

3

508

Dumitru Nicoleta-Andreea

Programator ajutor

Tr.l

M

3

509

Burda Alexandru-Gheorghe

Programator ajutor

Tr.lA

M

0

510

Gușman Mihaela

Programator ajutor

Tr.l

M

5

511

Răducan Maria-Andreea

Programator ajutor

Tr.lA

M

0

512

Popescu Constantin

Inspector specialitate

Tr.lA

S

4

513

Lupu Cristian

Inspector specialitate

Tr.lA

S

4

514

Stanciu Nicoleta Andreea

Programator ajutor

IA

S

3

515

VACANT

inspector specialitate

IA

S

516

VACANT

inspector specialitate

IA

S

DIRECȚIA DE URMĂRIRE, DERULARE CONTRACTE

517

VACANT

Director Executiv

1

S

Serviciul Urmărire Derulare Contracte

518

VACANT

Șef Serviciu

1

S

519

Dumitru Cornel Nicușor

inspector

1

Superior

S

3

520

VACANT

inspector

1

Principal

s

521

Anechiței Andreea Alexandra

inspector

1

Asistent

s

0

522

VACANT

inspector

1

Debutant

s

523

VACANT

referent

3

Superior

M

524

VACANT

inspector

1

Superior

s

525

Crâng Badea

inspector

1

Principal

s

5

526

VACANT

inspector

1

Debutant

s

527

Nitu Marcel

referent

3

Asistent

M

5

527

Niculae Florina

referent

3

Superior

M

5

529

Murea Bogdan Florian

referent

3

Principal

M

2

530

Turtureanu Florentin Daniel

referent

3

Superior

M

5

531

Dumitru Ileana Marinela

referent

3

Asistent

M

2

532

Ion D. Maria

referent

3

Superior

M

5

533

Faur Alina

suspendat

inspector

1

Principal

S

2

534

Zamfir Roxana Maria

inspector

1

Principal

S

5

535

Gherghe Marinela

inspector

1

Asistent

S

4

Serviciul Urmărire Derulare Contracte Unităti de învățământ

536

VACANT

Șef Serviciu

1

S

537

VACANT

inspector

1

Superior

s

538

VACANT

inspector

1

Asistent

s

539

VACANT

inspector

1

Asistent

s

540

VACANT

referent

3

Superior

M

541

VACANT

referent

3

Debutant

M

542

VACANT

inspector

1

Superior

S

543

VACANT

inspector

1

Principal

S

544

VACANT

inspector

1

Debutant

s

Serviciul Financiar-Contabilitate

545

VACANT

Șef Serviciu

546

VACANT

consilier

1

Superior

s

547

Mihalașcu Mariana Gina

inspector

1

Superior

S

5

548

Stanciulescu Adriana

inspector

1

Principal

S

5

549

Tica Maria

inspector

1

Principal

s

550

VACANT

inspector

1

Asistent

s

5

551

Dan Mirela

inspector

1

Asistent

s

3

552

Chircă Gilda Mioara

inspector

1

Principal

s

5

553

Niculae Ana Maria

inspector

1

Debutant

s

0

554

Deak Adela

referent

3

Superior

M

5

555

Georgescu Elena Mihaela

inspector

1

Asistent

S

555

Enache luliana Andi

inspector

1

Superior

s

3

557

lancu Mădălina Violeta

inspector

1

Superior

s

5

558

Pană Adriana

inspector

1

Superior

s

5

559

Dumitraș Maria

referent

3

Superior

M

5

560

Sîrbu Alexandrina

inspector

1

Asistent

s

5

Serviciul Investiții

551

VACANT

Șef Serviciu

562

VACANT

inspector

1

Superior

s

563

VACANT

inspector

1

Principal

s

564

VACANT

inspector

1

Asistent

s

565

VACANT

inspector

1

Debutant

s

566

VACANT

inspector

1

Debutant

s

567

VACANT

referent

3

Superior

M

568

VACANT

referent

3

Debutant

M

DIRECȚIA BUGET Șl URMĂRIRE EXECUȚIE BUGETARĂ

569

Disăqilă Isabela Nicoleta

Director Exectuiv

1

S

Serviciul Buget

570

VACANT

Șef Serviciu

1

S

571

Mititelu Mihaela

inspector

1

Superior

S

3

572

VACANT

inspector

1

Superior

S

573

Proscanu Claudia

inspector

1

Superior

S

5

574

VACANT

inspector

1

Debutant

s

575

VACANT

inspector

1

Debutant

s

576

Cretu Gabriela Rodica

inspector

1

Debutant

S

0

577

Neqrilă Ioana Theodora

referent

3

Asistent

M

0

578

Gusoi Andreea Mihaela

referent

3

Asistent

M

0

Serviciul Urmărire Execuție Bugetară

579

VACANT

Șef Serviciu

580

VACANT

inspector

1

Superior

S

581

VACANT

inspector

1

Asistent

s

582

VACANT

inspector

1

Debutant

s

583

VACANT

referent

3

Superior

M

584

VACANT

referent

3

Debutant

M

585

VACANT

inspector

1

Superior

S

586

VACANT

inspector

1

Principal

S

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

587

Țincu Ion

spor doctorat

Director General

5

DIRECȚIA DE CONTENCIOS SI JURIDIC FINANCIAR FISCAL

588

Dragnea Florina

Director Executiv

4

Serviciul Contencios Administrativ

589

TEMPORAR OCUPAT

Agheorghiesei Diana

Șef Serviciu

1

s

590

Teodorescu Mihaela Constanta

consilier juridic

1

Superior

s

5

591

VACANT

consilier juridic

1

Superior

s

592

Popescu Radu Marian

consilier juridic

1

Superior

s

5

593

Andrei Mariana

consilier juridic

1

Principal

s

3

594

Roescu Daniel

consilier juridic

1

Asistent

s

0

595

Radu Mirela Violeta

consilier juridic

1

Principal

s

2

596

Gheorghe Laura Sofica

consilier juridic

1

Superior

s

4

597

Mocanu Georgiana Alina

consilier juridic

1

Principal

s

3

598

Costache Florica Liliana

consilier juridic

1

Principal

s

5

599

VACANT

consilier juridic

1

Superior

s

600

VACANT

referent

3

Asistent

M

601

Stăiculescu Liana

referent

3

Asistent

M

5

Serviciul Juridic Financiar Fiscal

602

Deca Elena-Denisa

Șef Serviciu

I

S

4

603

VACANT

Consilier juridic

I

Superior

s

604

VACANT

Consilier juridic

I

Principal

s

605

VACANT

Consilier juridic

I

Asistent

s

606

VACANT

Consilier juridic

I

Asistent

s

607

Gaspar Ana-Maria

Consilier juridic

I

Asistent

s

1

608

Muicaru Andreea-lzabela

Consilier juridic

I

Debutant

s

0

609

VACANT

Referent

III

Debutant

M

DIRECȚIA DE LEGALITATE ACTE Șl EVIDENȚĂ CONTRAVENȚII

610

VACANT

Director executiv

Serviciul Juridic, Legalitate Acte

611

Gresoi Stefania

Șef Serviciu

1

S

4

612

VACANT

consilier juridic

1

Superior

S

613

Dicu Anca

consilier juridic

1

Superior

S

4

614

Radu Sanda

consilier juridic

1

Principal

s

3

615

Sîia luliana Mădălina

consilier juridic

1

Asistent

s

0

616

Mustăreată Mădălina

consilier juridic

1

Asistent

s

1

617

Țundrea Mirela

consilier juridic

1

Debutant

s

3

618

VACANT

consilier juridic

1

Superior

s

Biroul îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor

619

Oprescu Mirela

Șef Birou

1

s

4

620

Vasile Gili

inspector

1

superior

S

5

621

Mijea loana-Roxana

suspendat

consilier juridic

1

principal

s

622

VACANT

consilier juridic

1

principal

s

623

Agheorghiesei Diana

consilier juridic

1

asistent

s

3

624

VACANT

consilier juridic

1

principal

s

625

VACANT

inspector

1

principal

s

626

VACANT

inspector

1

asistent

s

627

VACANT

inspector

1

principal

s

628

VACANT

inspector

1

principal

s

629

VACANT

referent

3

superior

M

SECRETAR

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ

630

VACANT

Director Executiv

Serviciul Evidență Acte Administrative

631

TEMPORAR OCUPAT

Dună Mariana

Sef Serviciu

632

Dună Mariana

consilier juridic

1

superior

s

3

633

Enache Anica

inspector specialitate

Gr. IA

S

5

634

Dichiu Niculina

inspector

1

superior

s

5

635

Vasilescu Petra

inspector

1

superior

s

5

636

Stirbu Maria

inspector

1

principal

s

5

637

Dragu Vasilica

inspector

1

debutant

s

3

638

VACANT

inspector specialitate

Gr. IA

S

639

VACANT

inspector specialitate

Gr. IA

s

640

VACANT

inspector specialitate

IA

s

641

VACANT

inspector specialitate

IA

s

Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

642

Lupascu Marian

losif Cristina

Șef Serviciu

643

Coste Rada

inspector specialitate

Gr. IA

s

5

644

Purice Ciprian

detașat

inspector specialitate

Gr. I

s

645

TEMPORAR OCUPAT (Mocani

Munteanu luliana (detașat)

referent

Tr. IA

M

646

losif Cristina

inspector specialitate

IA

s

4

647

Ștefan Vasilica

inspector specialitate

Gr. II

s

5

648

Petrican Tanta

curier

Tr. I

M/G

5

649

Boteanu Laurentiu Ciementin

curier

Tr. I

M/G

4

650

Savu Roxana-Elena

inspector specialitate

II

s

5

651

Costineanu Cristina

referent

II

M

5

652

Bisa Cornel-Constantin

Referent

Tr.lA

M

5

653

Gâscă Mihai

Referent

Tr.ll

M

2

654

Ursu Agripina

Curier

Tr.l

M

5

655

VACANT

Curier

Tr.l

M

656

TEMPORAR OCUPAT

Neculai Corina-Luiza

Referent

Tr.lA

M

4

657

VACANT

Referent

Tr.lA

M

658

VACANT

Referent

Tr.lA

M

659

TEMPORAR OCUPAT

Guiu Maria Cristina

inspector specialitate

Gr. IA

S

660

VACANT

inspector specialitate

Gr. IA

S

661

VACANT

inspector specialitate

Gr. IA

s

662

TEMPORAR OCUPAT

Stroescu Costel

inspector specialitate

IA

s

663

VACANT

inspector specialitate

IA

s

664

VACANT

inspector specialitate

IA

s

Serviciul Relații cu Cetățenii / Contribuabilii

665

Joițoiu Monica

Șef Serviciu

1

S

4

666

VACANT

inspector

1

Asistent

S

667

Băncilă Veronica-Elizabeth

Inspector

I

Debutant

S

1

668

Lepădat loana-Cătălina

Inspector

I

Debutant

S

0

669

Manaș Florentina

Inspector

I

Debutant

s

0

670

VACANT

Referent

III

Principal

M

671

VACANT

inspector

1

Principal

S

672

VACANT

inspector

1

Principal

s

673

VACANT

inspector

1

Principal

s

674

VACANT

inspector

1

Asistent

s

675

VACANT

Referent

3

Principal

M

676

VACANT

Referent

3

Principal

M

Serviciul Evidență Electorală

677

Niculai Constanta Cornelia

Șef Serviciu

1

s

5

678

Dumitrescu Elena

inspector

1

Superior

s

5

679

VACANT

inspector

1

Superior

s

680

VACANT

inspector

1

Superior

s

681

Dobre Cristina Georqiana

inspector

1

Asistent

s

1

682

Petre Marinica

suspendat

inspector

1

Principal

s

683

VACANT

inspector

1

Asistent

s

684

Bicheru Beatrice

suspendat

referent

3

Asistent

M

Serviciul Autoritate Tutelară

685

Marin Gabriela

suspendat

Șef Serviciu

1

s

686

Mihaiache Ileana

inspector

1

Superior

s

5

687

VACANT

inspector

1

Asistent

s

688

Avram Elisabeta

inspector

1

Superior

s

5

689

Chirita Cornelia Nela

inspector

1

Superior

s

4

690

Moldoveanu Viorica Lidia

inspector

1

Superior

s

5

691

Botoran Mădălina Euqenia

inspector

1

Asistent

s

0

692

VACANT

referent

3

Superior

M

693

Dumitru Mihaela

inspector

1

Asistent

S

3

694

VACANT

inspector

1

Debutant

s

695

VACANT

inspector

1

Debutant

s

696

Anqhel Elena

suspendat

inspector specialitate

s

DIRECȚIA EVIDENTA POPULAȚIEI

697

TEMPORAR OCUPAT

Neagu Alina Cristina

Director Executiv

1

S

Biroul 1 Evidența Populației

698

TEMPORAR OCUPAT

Stoica Nina

Șef Birou

1

s

699

Ciupitu Teodor

inspector

1

Superior

s

5

700

Ciobanu Eugenia

inspector

1

Superior

s

5

701

Alecsa Ioana

inspector

1

Superior

s

5

702

Constatinescu Liliana Adina

inspector

1

Superior

s

5

703

Neamtu Silvica

referent

3

Superior

M

5

704

Ion Simona Daniela

referent

3

Principal

M

2

705

Gogea Oana

referent

3

Asistent

M

0

Biroul 2 Evidența Populației

706

TEMPORAR OCUPAT

Cristescu Cristian-Eugen

Șef Birou

707

Cristescu Cristian Eugen

inspector

1

Superior

S

4

708

Ungureanu George Marius

inspector

1

Superior

s

3

709

Ghenghea Petruta Cici

inspector

1

Principal

s

2

710

lonescu Marioara

referent de specialitate

2

Superior

SSD

5

711

Mandreși Alina

Inspector

1

Asistent

s

5

712

Alexandrescu Denisse Anca

referent

3

Superior

M

5

713

Gheorghe Roxana

referent

3

Superior

M

3

714

Marcus Elena Lacramioara

inspector

1

Superior

S

5

715

Cărnaru Mariana Cristina

referent

3

Asistent

M

0

716

Avram Mioara

referent

3

Principal

M

2

Biroul 3 Evidența Populației

717

Nicolae Mariana

Șef Birou

1

S

5

718

Călin Eugenia M.

inspector

1

Superior

S

5

719

Eftimie Dumitra

inspector

1

Superior

s

5

720

Zamfirescu Georgica Marius

inspector

1

Principal

s

2

721

Constantin Denisa Andreea

inspector

1

Principal

s

3

722

Crăciun Felicia Gina

inspector

1

Principal

s

5

723

Vârban Neli

inspector

1

Principal

s

5

724

Vîgu Florentina

referent

3

Superior

M

5

725

Bălăsoiu Georqeta

inspector

1

Principal

s

5

726

Stoica Nina

inspector

1

Superior

s

5

727

VACANT

referent

3

Principal

M

Biroul 4 Evidența Populației

728

Grecu Maria

Șef Birou

1

s

5

729

Crăciun Gabriela Petruta

inspector

1

Superior

s

5

730

Cernescu Luminița

inspector

1

Superior

s

5

731

losif Marius Cristian

inspector

1

Superior

s

4

732

Grosu Daniela

referent

3

Superior

M

5

733

Miu Veronica

inspector

1

Superior

s

5

734

Catană Claudia

referent

3

Superior

M

5

735

Pășune Monica Marioara

inspector

1

Superior

S

5

736

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

Serviciul Stare Civilă

737

TEMPORAR OCUPAT

Crețu Oana

Șef Serviciu

1

S

738

Epuran Carmen Silvia

Cosilier juridic

1

Principal

S

2

739

Comănceanu Ionica Mirela

Inspector

1

Asistent

s

1

740

Pârvu Diana Maria

inspector

1

Principal

s

2

741

Dragomir Maria

Referent

3

Superior

M

5

742

Graur Brandusa

referent

3

Superior

M

5

743

Militaru Petra

referent

3

Superior

M

5

744

Neagu Mioara

inspector

1

Principal

S

5

745

Popa Rodica

referent

3

Superior

M

5

746

Paler Adriana

inspector

1

Superior

S

5

747

Stan Ana

referent

3

Superior

m

5

748

Honciuc Simona Daniela

inspector

1

Principal

s

5

749

VACANT

referent

3

Principal

M

750

Rădoi Victoria

referent

3

Principal

M

5

751

Stan Adriana

referent

3

Asistent

M

1

752

Ghită Rodica Emilia

Inspector

1

Debutant

S

4

753

Filip Ana Maria

Inspector

1

Debutant

S

0

754

Roșea Daniela

Inspector

1

Debutant

s

0

755

Mirea Alexandru

Inspector

1

Debutant

s

4

756

Dănescu Maqdalena Gabriela

Inspector

1

Debutant

s

5

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

757

TEMPORAR OCUPAT

Sofian Victor

Director General

1

s

DIRECȚIA DE SIGURANȚĂ A CETĂȚEANULUI

758

TEMPORAR OCUPAT

Vârlan Dan

Director Executiv

1

s

Serviciul Intervenție

759

Stemate Cristian

Șef Serviciu

1

s

3

760

Socol Mariana-Liliana

polițist local

1

principal

s

5

761

Popoiu Decebal-Vasile

polițist local

1

principal

s

2

762

Diaconu Petruta-Raluca

polițist local

1

principal

s

2

763

Munteanu Constantin

polițist local

1

principal

s

5

764

Stanculescu Mihaita-Cristian

polițist local

3

superior

M

5

765

Pietraru Titus-Cezar

polițist local

3

superior

M

5

766

Aradoaie Ionel

polițist local

3

superior

M

5

767

Serban lonut-Daniel

polițist local

3

superior

M

4

768

Grigore Marian

polițist local

3

superior

M

5

769

Nastasa Nicusor-Marius

polițist local

3

superior

M

5

770

Bugaru Ștefan

polițist local

3

superior

M

5

771

Stoica Dumitru-Viorel

polițist local

3

superior

M

5

772

Stoian Eugen

polițist local

3

superior

M

5

773

Ganea lon-Daniel

polițist local

3

asistent

M

4

774

Costache Nicolai

polițist local

3

principal

M

5

775

Stancu Nicolae

polițist local

3

principal

M

5

Serviciul Ordine Publică (1)

776

TEMPORAR OCUPAT

Șerban Șerbănica

Șef Serviciu

1

s

777

Călin Lorin

polițist local

1

principal

s

4

778

Stratulat Gheorghe

polițist local

1

principal

s

4

779

Bran Laurențiu

polițist local

1

superior

s

5

780

Bud Florentin

polițist local

1

superior

s

5

781

Belezan Coman

polițist local

3

superior

M

5

782

Pană Florea

polițist local

3

superior

M

5

783

Tănase Doru

polițist local

3

superior

M

5

784

Nechita Mihai

polițist local

3

superior

M

5

785

Caseru Constantin

polițist local

3

superior

M

5

786

Chirilă loan

polițist local

3

superior

M

5

787

Drăgoi Octavian

polițist local

3

superior

M

5

788

Milan Marin

polițist local

3

superior

M

5

789

Gheorqhe Vasile-Silviu

polițist local

3

superior

M

5

790

Codrea Gheorghe

polițist local

3

superior

M

5

791

Novac Constantin

polițist local

3

superior

M

5

792

Ceorsoiu Dan

polițist local

3

superior

M

5

793

Burlacu Dumitru

polițist local

3

superior

M

5

794

Matache Cornel

polițist local

3

superior

M

4

795

Radu Florin-Daniel

polițist local

3

principal

M

4

796

Pândele Elena

polițist local

3

superior

M

5

797

Tiu Ionel

polițist local

3

superior

M

4

798

Dragne Daniela

polițist local

3

superior

M

4

799

Surche Marian

polițist local

3

superior

M

5

800

Draqu Alexandru

polițist local

3

superior

M

5

801

Stoian lancu

polițist local

3

superior

M

4

802

Popa Meltiade

polițist local

3

superior

M

5

803

Pană Mariana

polițist local

3

superior

M

5

804

Caracuda Mihai-Florin

polițist local

3

principal

M

5

805

Paraschiv Petre

polițist local

3

principal

M

5

806

Macovei Gabriel

polițist local

3

principal

M

5

807

Bănică Niculae

polițist local

3

principal

M

5

808

Dumitru Gheorghe

polițist local

3

principal

M

5

Serviciul Ordine Publică (2)

809

TEMPORAR OCUPAT

Fronoiu ion

Șef Serviciu

1

S

810

Bucur Stan

polițist local

1

principal

S

5

811

Serban Serbănica

polițist local

1

principal

S

5

812

Ducuță Marian-Stelian

polițist local

1

principal

S

3

813

Bărbieru Daniela

polițist local

3

superior

M

5

814

Constantin Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

5

815

Frunză Cristian

polițist local

3

superior

M

5

816

Costea Marian

polițist local

1

asistent

s

5

817

Grădescu Mihaela

polițist local

3

superior

M

5

818

Vlad Paul

polițist local

3

superior

M

5

819

Băbuță Costel

polițist local

3

superior

M

5

820

Constantin Vasilica

polițist local

3

superior

M

5

821

Mânatu Mircea

polițist local

3

superior

M

5

822

Canale Viorel

polițist local

3

superior

M

5

823

Bătrînu Octavian-lon

polițist local

3

superior

M

5

824

Stan Cristian-Adrian

polițist local

3

superior

M

5

825

Popa Nicolae-Viorel

polițist local

3

superior

M

4

826

Udrea Valentin

polițist local

3

principal

M

4

827

Ban Gheorqhe

polițist local

3

principal

M

5

828

Zotea loan

polițist local

3

principal

M

5

829

Oprina Marian

polițist local

1

asistent

S

4

830

Ștefănescu Viorel

polițist local

3

principal

M

5

831

Pârqhel Ilie-luiius-Daniel

polițist local

3

principal

M

3

832

Stemate Paulina

polițist local

3

asistent

M

5

Serviciul Ordine Publică (3)

833

TEMPORAR OCUPAT

Burcuș Fănica

Șef Serviciu

I

S

834

Tănase Aurel

polițist local

1

superior

S

5

835

Melinte Nicolae-Mihai

polițist local

1

principal

S

4

836

Bratu Florentina

polițist local

1

principal

s

3

837

Hera Benone

polițist local

1

superior

s

5

838

Fronoiu Ion

polițist local

1

superior

s

5

839

Sima loana-Nela

polițist local

3

superior

M

4

840

VACANT

polițist local

3

superior

M

841

Cristea Adrian

polițist local

3

superior

M

5

842

Burdeanca Adrian

polițist local

3

superior

M

5

843

Georqescu Gabriel

polițist local

1

asistent

S

5

844

Anqhel lon-llie

polițist local

1

asistent

S

5

845

Cosereanu Marius

polițist local

3

superior

M

5

846

Drăqhici Marinela

polițist local

3

superior

M

5

847

Ion Gabriel

polițist local

3

superior

M

3

848

Căldare Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

5

849

Costrășel lonel-Silviu

polițist local

3

superior

M

5

850

Ciocan Dalia-Elena

polițist local

1

asistent

S

3

851

Geantă Mihai

polițist local

3

superior

M

5

852

Puncioiu Mihail

polițist local

1

asistent

S

5

853

Panait Rodica

polițist local

1

asistent

s

4

854

VACANT

polițist local

3

principal

M

855

Grăjdan Mariana-Dana

polițist local

3

principal

M

5

856

Codrescu Niculae

polițist local

3

asistent

M

5

857

Marin lonuț-Alexandru

suspendat

polițist local

3

asistent

M

858

Nicolescu Alexandru

polițist local

1

asistent

S

1

859

Dimitriu Emanuel-Costel

polițist local

3

asistent

M

4

860

Pescaru Andrei-Dorinel

polițist local

1

asistent

S

1

861

Toma Marin

polițist local

1

superior

s

5

862

Stana Cornel

polițist local

1

principal

s

5

863

Opriș Marinica

polițist local

1

principal

s

5

864

Neagu Geta

polițist local

1

principal

s

5

865

Ciobotaru Maria

polițist local

1

principal

s

5

866

Scîntei Marian

polițist local

3

superior

M

5

867

VACANT

polițist local

3

superior

M

868

Stan Niculae

polițist local

3

superior

M

5

869

Vlas Gheorghe

polițist local

3

superior

M

5

870

Călugărita Marian-Codrut

polițist local

3

superior

M

5

871

Burcuș Florea

polițist local

3

superior

M

5

872

Scîntei Vica

polițist local

3

superior

M

5

873

Radu Ionel

polițist local

3

superior

M

5

874

Breazu-Călin Silvia

polițist local

3

superior

M

5

875

Petcu Marin

polițist local

3

superior

M

5

876

Grigore Nicolae-Alin

polițist local

3

superior

M

5

877

Ciulinaru Ovidiu

polițist local

3

principal

M

5

878

Cila Dumitru

polițist local

3

superior

M

5

879

Lazăr Nicolae

polițist local

3

superior

M

4

880

Adafinei Petrică

polițist local

3

superior

M

5

881

Paraschivescu Dumitru

polițist local

3

superior

M

5

882

Lascu Nicolae

polițist local

3

superior

M

4

883

Ciucardel Vasile-Aurel

polițist local

1

asistent

S

5

884

Filimon Filica-Florica

polițist local

3

principal

M

3

885

Titzclis Mircea

polițist local

3

principal

M

5

886

Bărăitărus Liviu

polițist local

3

asistent

M

5

887

Cătănoiu Florian

polițist local

3

principal

M

5

Serviciul Ordine Publică (4)

888

TEMPORAR OCUPAT

Lazăr Raluca

Șef Serviciu

1

S

889

Roman Mirela-Justina

polițist local

1

superior

S

4

890

Opriș George

polițist local

1

principal

2

5

891

Preda Gheorghe

polițist local

1

principal

s

5

892

Calotă Lenuta

polițist local

1

principal

s

5

893

Murariu Dumitru

polițist local

3

superior

M

5

894

Călin Alexandru

polițist local

3

superior

M

5

895

VACANT

polițist local

3

superior

M

896

Neagu Tudorel

polițist local

3

superior

M

5

897

Constantin Ion

polițist local

3

superior

M

5

898

Mogoș Ion

polițist local

3

superior

M

5

899

Stoica Georgeta

polițist local

3

superior

M

5

900

Ștefan Emil

polițist local

3

superior

M

5

901

Liutic Augustin

polițist local

1

asistent

S

5

902

Ivan Vasile

polițist local

3

superior

M

5

903

Duma Marian

polițist local

3

superior

M

5

904

Toader Fănel

polițist local

3

superior

M

5

905

Chidovăț Marian

polițist local

3

superior

M

5

906

Braboveanu Claudiu-lon

polițist local

1

asistent

S

4

907

Harbuzariu Anișoara

polițist local

1

superior

S

5

908

Burcuș Fănica

polițist local

1

superior

s

5

909

Ciugulea Ionica

polițist local

1

superior

s

5

910

Belezan Valentina

polițist local

1

superior

s

5

911

Barbu Geta

polițist local

1

principal

s

2

912

Robescu Floarea

polițist local

1

principal

s

5

913

Udroiu Marius-Muqurel

polițist local

1

principal

s

5

914

Oprea Alina-Mariana

polițist local

1

principal

s

3

915

Tache Mihai-Răzvan

polițist local

1

asistent

s

2

916

Ene Violeta

polițist local

1

asistent

s

5

917

Chelaru Anica

polițist local

3

superior

M

5

918

Radu Petre

polițist local

3

superior

M

5

919

Putaru Ecaterina

polițist local

3

superior

M

5

920

Dobrică Radu

polițist local

3

superior

M

5

921

Ganea Mihaela

polițist local

3

superior

M

5

922

Neacsu Mihai-Eduard

polițist local

1

superior

S

5

923

Melnicenco Elena

polițist local

3

superior

M

5

924

Dinescu Valentin

polițist local

3

superior

M

5

925

Suhăianu Nina

polițist local

3

superior

M

5

926

Olteanu Gabriela

polițist local

1

asistent

S

4

927

Ștefan Georqeta

polițist local

3

superior

M

4

928

Ștefan Milian

polițist local

3

superior

M

5

929

Puncioiu Liliana

polițist local

1

asistent

S

5

930

Stancu Claudia

polițist local

1

asistent

S

4

931

Purcel Ovidiu

polițist local

3

principal

M

2

932

Stancu Marian

polițist local

3

principal

M

5

933

VACANT

polițist local

3

asistent

M

934

Cococi Constantin

polițist local

3

principal

M

5

935

VACANT

polițist local

3

superior

M

936

Bălan Lică

polițist local

3

asistent

M

5

Serviciul Pază

937

Apostol Nadia

Șef Serviciu

I

s

4

938

TEMPORAR OCUPAT

Pîrvu Dan

Guard

I

M/G

5

939

Cărărescu Vasile

Guard

I

M/G

5

940

Ghiță Carol-Emilian

Guard

i

M/G

5

941

Stanciu Florentina

Guard

I

M/G

5

942

Constantin Paul

Guard

I

M/G

5

943

Ene Tudorel

Guard

I

M/G

5

944

Draqomir Ion

Guard

I

M/G

5

945

Olteanu Lucian

Guard

I

M/G

5

946

Stanciu Marian

Guard

I

M/G

5

947

Cărbune Marieta

Guard

I

M/G

5

948

Enache Gabriela

Guard

l

M/G

5

949

Giurea Florentin

Guard

I

M/G

5

950

Leafu Ștefan

Guard

I

M/G

5

951

TEMPORAR OCUPAT

Tane Georqe

Guard

I

M/G

3

Serviciul Poliția Animalelor

952

TEMPORAR OCUPAT

Cojocariu Violeta

Șef Serviciu

1

S

953

Nitu Iulian

polițist local

3

superior

M

4

954

Ion Florin

polițist local

3

superior

M

5

955

Gâlcă Marcel

polițist local

3

asistent

M

5

956

lonescu Adrian Corneliu

post rezervat conform AVIZ ANFP nr. 42125/2016

polițist local

1

superior

s

957

TEMPORAR OCUPAT

Olaru Mihai Florin

referent

IA

M

958

TEMPORAR OCUPAT

Mehmet Vasile

muncitor

I

M/G

4

959

TEMPORAR OCUPAT

Mehmet Elvis

muncitor

I

M/G

4

960

Popaene Mihai-Florin

muncitor

I

M/G

1

961

Samoilă-Lăzărescu lancu

muncitor

I

M/G

1

962

VACANT

muncitor

I

M/G

Serviciul Dispecerat

963

Dumitru Mihai

Șef Serviciu

1

s

5

964

Dondas Marinei

polițist local

3

superior

M

5

965

Vilău Tanta

polițist local

3

superior

M

5

966

Chirică Marian

polițist local

3

superior

M

5

967

VACANT

polițist local

3

superior

M

968

Lăbuscă Dumitru-CIaudiu

polițist local

3

superior

M

5

969

Avramovici Mihail

polițist local

3

superior

M

5

970

Georqescu Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

5

971

Șerban Constantin

polițist local

3

superior

M

5

Compartimentul de Analiză și Sinteză a Activității Dispeceratului

972

VACANT

polițist local

1

superior

S

973

VACANT

polițist local

1

superior

S

974

VACANT

polițist local

1

principal

s

DIRECȚIA DE CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

975

VACANT

Director Executiv

1

s

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice (1)

976

TEMPORAR OCUPAT

Bud Daniel

Șef Serviciu

1

s

977

Bud Daniel

polițist local

1

superior

s

5

978

Stoica Jenica

polițist local

1

superior

s

5

979

Băbuță Steluța

polițist local

1

principal

s

5

980

Boicu Vasile-Valeriu

polițist local

1

principal

s

3

981

Vieru Alexandru

polițist local

1

principal

s

5

982

Pîrnacu Eftalia

polițist local

1

principal

s

5

983

Garaliu Aurel

polițist local

1

principal

s

2

984

Olteanu Daniela

polițist local

1

principal

s

4

985

Pătrașcu Oana-Veronica

polițist local

3

superior

M

5

986

Șchipor Ionel

polițist local

3

superior

M

5

987

Bosman Dumitru

polițist local

3

superior

M

5

988

Gheorqhiță Petrișor-Andrei

polițist local

3

superior

M

5

989

Mihai Liviu

polițist local

3

superior

M

5

990

Ene Mihai

polițist local

3

superior

M

5

991

Stoica Petre

polițist local

3

superior

M

5

992

Dumitru Paraschiv

polițist local

3

superior

M

5

993

Mămularu David

polițist local

3

superior

M

5

994

Anica Marin

polițist local

3

superior

M

5

995

Dinu Dorel

polițist local

3

superior

M

4

996

Gheorghe Ștefan

polițist local

3

principal

M

5

997

Toader Marius-Tudorel

polițist local

3

principal

M

3

998

Avram Nicusor

polițist local

3

principal

M

3

999

Ciocodei Lucian-lon

referent

IA

M

5

1000

VACANT

polițist local

1

asistent

S

1001

VACANT

polițist local

3

asistent

M

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice (2)

1002

VACANT

Șef Serviciu

1

S

1003

Ștefan Euqenia

polițist local

1

superior

s

5

1004

Nitoi Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

5

1005

Stan Vasile

polițist local

3

superior

M

5

1006

Vodă Aurelia

polițist local

3

superior

M

5

1007

Marinescu Teodor

polițist local

3

superior

M

5

1008

Rotaru Maria

polițist local

3

superior

M

5

1009

Eftene Cristian

polițist local

3

superior

M

5

1010

lonescu Daniel

polițist local

3

superior

M

5

1011

Jalbă Romeo

polițist local

3

superior

M

5

1012

Pană Ramona

polițist local

3

superior

M

4

1013

Vasie Vladimir-Andrei

polițist local

3

principal

M

2

1014

VACANT

polițist local

1

principal

S

1015

VACANT

polițist local

1

principal

S

1016

VACANT

polițist local

1

principal

s

1017

VACANT

polițist local

1

asistent

s

1018

VACANT

polițist local

1

asistent

s

1019

VACANT

polițist local

3

superior

M

1020

VACANT

polițist local

3

superior

M

1021

VACANT

polițist local

3

principal

M

1022

VACANT

polițist local

3

principal

M

1023

VACANT

polițist local

3

principal

M

1024

VACANT

polițist local

3

principal

M

1025

VACANT

polițist local

3

asistent

M

1026

VACANT

polițist local

3

asistent

M

1027

VACANT

polițist local

3

asistent

M

DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL GENERAL

1028

TEMPORAR OCUPAT

Vulpașu Dana

Director Executiv

Serviciul Control General

1029

TEMPORAR OCUPAT

Bălmău Marius

Șef Serviciu

1

S

1030

Gropeanu Gabriela-Florentina

polițist local

1

superior

S

5

1031

Mirea Cristian-Stefan

suspendat

polițist local

1

superior

s

1032

Trandafir Andrei lonut

polițist local

1

principal

s

2

1033

Neagoe Alexandra

suspendat

polițist local

1

asistent

s

1034

Vulpașu Dana

spor doctorat

polițist local

1

principal

s

2

1035

Soare Cristina

suspendat

polițist local

1

asistent

s

1036

Tudose Mariana

polițist local

1

asistent

s

5

1037

Vasile Gina-Adriana

polițist local

1

asistent

s

2

1038

Argesanu Alina Camelia

polițist local

1

principal

s

3

1039

Doqaru Andreea-Claudia

suspendat

polițist local

1

principal

s

1040

lacob Ramona Mihaela

polițist local

1

asistent

s

2

1041

Țară Mihaela

polițist local

1

superior

s

5

1042

Sofian Victor

polițist local

1

asistent

s

3

1043

Lazăr Costel

polițist local

3

superior

M

5

1044

Popescu Cătălin-lon

polițist local

3

superior

M

5

1045

Mosneaq Nicoleta

polițist local

1

superior

S

5

1046

VACANT

polițist local

1

asistent

s

1047

VACANT

polițist local

3

principal

M

1048

Costea Robert-Nicușor

polițist local

3

principal

M

2

1049

Pricop (Lebe) Adriana

post rezervat conform AVIZ ANFP nr. 42125/2016

polițist local

3

asistent

M

1050

Popescu Mihai

inspector specialitate

l/A

S

5

1051

VACANT

polițist local

1

superior

S

1052

VACANT

polițist local

1

principal

S

1053

Tugearu Ana-Maria

polițist local

1

principal

S

2

1054

VACANT

polițist local

1

asistent

S

1055

VACANT

polițist local

3

superior

M

Serviciul Disciplină in Construcții

1056

TEMPORAR OCUPAT

Amza Mair

Șef Serviciu

1

s

1057

VACANT

polițist local

1

superior

s

1058

Florea Clara-Daniela

polițist local

1

superior

s

3

1059

Pufan luliana

polițist local

1

superior

s

5

1060

Chioran Florin

polițist local

1

principal

s

4

1061

Munteanu Constanța-Liliana

polițist local

1

principal

s

5

1062

Ivașcu Romeo

polițist local

1

asistent

s

5

1063

Podgoreanu lulian-Corneliu

polițist local

1

principal

s

5

1064

Teodoroiu Nina

polițist local

3

superior

M

5

1065

Șerban Gheorghe

polițist local

3

superior

M

5

1066

Apostol Nadia

suspendat

polițist local

3

superior

M

4

1067

Bololoi Ana-Maria

suspendat

polițist local

1

asistent

s

1068

VACANT

polițist local

1

asistent

s

1069

VACANT

polițist local

1

superior

s

1070

lamandi Mihaela

polițist local

1

principal

s

5

1071

VACANT

polițist local

1

asistent

s

1072

Codau Veronica

polițist local

3

superior

M

5

1073

VACANT

polițist local

3

principal

M

Serviciul Salubritate și Mediu

1074

Coiocariu Violeta

Codescu Constantin

Șef Serviciu

I

S

5

1075

Scărlătescu Maria

polițist local

1

superior

S

5

1076

Codescu Constantin

polițist local

1

superior

s

5

1077

Rizea Doru-George

polițist local

1

superior

s

4

1078

VACANT

polițist local

1

superior

s

1079

VACANT

polițist local

1

asistent

s

3

1080

Birlescu Maria-Sorina

polițist local

1

principal

s

2

1081

Preda Adriana

polițist local

1

principal

s

5

1082

Hampu Rodica

polițist local

3

superior

M

5

1083

Bistrian Steliana

polițist local

3

superior

M

5

1084

Ene Carmen

polițist local

1

principal

s

5

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl COORDONARE METODOLOGICĂ

1085

TEMPORAR OCUPAT

Radu Mirela-Violeta

Director Executiv

Serviciul Evidența Persoanelor

1086

TEMPORAR OCUPAT

Dobre Cristian

Șef Serviciu

1

S

1087

Dobre Cristian

polițist local

1

superior

s

5

1088

Elisabeta Marilena-Roxana

polițist local

1

superior

s

5

1089

Tugearu Nicolae-Claudiu

polițist local

1

principal

s

2

1090

Coșofreț Cristian

polițist local

1

superior

s

4

1091

Abrudan Eugenia

polițist local

3

asistent

M

4

1092

Munteanu Ciobanu Ecaterina

suspendat

polițist local

1

asistent

S

1093

Clonaru Graziella Anca

polițist local

1

superior

s

4

1094

Siliște Cristina

polițist local

3

superior

M

4

1095

Avieriței Elena

polițist local

1

asistent

S

2

1096

VACANT

polițist local

3

principal

M

1097

Doqaru Aurelia

referent

II

M

3

Biroul Instruire, Organizare și Perfecționare

1098

VACANT

Șef Birou

1

s

1099

Pîrjolea Dan

polițist local

1

superior

s

5

1100

Roman Tudor

polițist local

1

principal

s

5

1101

Vârlan Dan

polițist local

1

superior

s

5

1102

Goliță Niculae

polițist local

1

superior

s

5

1103

Crăciun Corneliu

polițist local

3

superior

M

5

1104

Moqa Paul

polițist local

3

superior

M

5

1105

Voicilă Bogdan

polițist local

1

asistent

S

5

1106

Diaconu Boqdan-Păstorel

polițist local

3

superior

M

5

1107

Vulcan Valeriu

polițist local

3

superior

M

5

1108

Mocanu Cristian

polițist local

3

superior

M

5

1109

Drăqoi Jane

polițist local

1

superior

S

5

OCUPATE

VACANTE

TOTAL

Nr. Total de demnitari

2

0

2

Nr. Total funcții publice

566

389

955

Nr. total de funcții publice de conducere

34

57

91

Nr. total de funcții publice de execuție

532

332

864

Nr.total polițiști locali

259

51

310

Nr. total de funcții contractuale de conducere

5

3

8

Nr. total de funcții contractuale de execuție

95

49

144

Nr. Total funcții contractuale

100

52

152

Nr. total de posturi din cadrul

441

1109

Nr. total de posturi potnvit art iu alin. (2) din

nur. nr fiWftin nriviml Hninb-lr nnhlirt/x

TS Â a

1227

XLV

PREȘEDINTE DE ȘE

CțINȚĂ* «

< ALERIU -NICOLAE S

tțlHAțJ in

i'

-WÂ W

IL Ak-