Hotărârea nr. 129/2017

Hotărârea nr. 129/31.08.2017 privind modificarea și completarea H.C.L.S.5 nr. 55/31.07.2013 privind constituirea unei comisii de selecţie formată din 3 membri specialişti în recrutarea resurselor umane pentru a intreprinde demersurile legale şi administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie la societăţile comerciale la care Consiliul Local Sector 5 este asociat unic sau acţionar.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013 privind constituirea unei Comisii de selecție formată din 3 membri specialiști în recrutarea resurselor umane pentru

a îndeplini demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la societățile comerciale la care Consiliul Local Sector 5 este asociat sau acționar

Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de către Direcția Generală Resurse Umane înregistrat sub nr. 41.079/25.08.2017 și H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de state ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.59 și ale art.60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în baza art. 29 și următoarele din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Ținând cont de Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economic;

Luând în considerare prevederile art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 2 lit. h) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se modifică componența Comisiei de selecție constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.55/31.07.2013,astfel:

Componența Comisiei este următoarea:

-    Dobre Violeta

-    Frunză Denisa-Elena

-    Dăncilă Elena

(2) Secretariatul Comisie de selecție va fi asigurat de dna Bratu Carmen.

Art. 2 După art.l se introduce un nou articol cu următorul cuprins "pentru participarea la lucrările Comisiei de selecție, membrii acesteia au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% din indemnizația Primarului Sectorului 5 pentru participarea la fiecare ședință. De asemenea, persoana care asigură secretariatul comisiilor de concurs are dreptul la o indemnizație de 5% din indemnizația Primarului Sectorului 5 pentru participarea la fiecare ședință".

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. S.5 nr.55/31.07.2013, rămân în vigoare.

Art.4 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative și persoanele nominalizate la art. 1, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Nr. U3 731.08.2017