Hotărârea nr. 128/2017

Hotărârea nr. 128/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București .

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr.10

Tel.: 021.314.43.18

EajU-021.310.39.44    .    email: nrimarie@seftnrS.ro

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 40991/25.08.2017;

-    Raportul de specialitate al Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 înregistrat sub nr. 40990/25.08.2017;

-    Raportul Comisiei Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclare Deșeuri;

în conformitate cu prevederile:

Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2014 privind modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

Art. 3 și art. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 6 din Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

H.C.G.M.B. nr. 82/28.04.2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

Ordinului nr. 82/2015 privind Regulamentul-Cadru al serviciului de salubrizare a localităților, emis de către Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice;

Art.6 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in Administrația Publica Locala; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art.81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. Se aprobă “Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotarari, operatorii serviciului public de salubrizare, pe raza Sectorului 5, se vor conforma prevederilor "Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București".

Art.3. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr.10

Tel.: 021.314.43.18/

Fax: 021.310.39.44    email: primarie@sector5.ro

REGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

PE RAZA SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Cuprins

1.    CAP. I Dispoziții generale.................................................................................................................3

1.    SECȚIUNEA 1 - Domeniul de aplicare...........................................................................................3

2.    SECȚIUNEA a 2-a    Accesul la serviciul de salubrizare....................................................................7

3.    SECȚIUNEA a 3-a    Documentația tehnică......................................................................................7

4.    SECȚIUNEA a 4-a    îndatoririle personalului operativ....................................................................9

2.    CAP. II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare.........................................10

1.    SECȚIUNEA 1 - Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al

deșeurilor semilare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori......................i...1..................................i„......i..„u..........j...................................10

2.    SECȚIUNEA a 2-a Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de

activități de reamenajare si reabilitare interioara și/sau exterioară a acestora................................20

3.    SECȚIUNEA a 3-a Alte fluxuri de deșeuri..................................................................................21

4.    SECȚIUNEA a 4-a Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sortare...................................23

5.    SECȚIUNEA a 5-a Măturat, spălat, stropirea și întreținerea cailor publice.................................24

6.    SECȚIUNEA a 6-a Curatarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune

a acestora pe timp de polei sau de inghet..........................................................................................29

7.    SECȚIUNEA a 7-a Colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora

către unitățile de ecarisaj sau către instalattl de neutralizare...........................................................36

8.    SECȚIUNEA a 8-a Administrarea depozitelor de deșeuri si/sau a instalațiilor de eliminare a

deșeurilor municipale.........................................................................................................................37

3.    CAP. III Drepturi și obligații...........................................................................................................41

1.    SECȚIUNEA 1 Drepturi și obligații ale operatorilor serviciului de salubrizare.....................41

2.    SECȚIUNEA a 2-a Drepturi și obligații ale utilizatorilor...............................................................43

4.    CAP. IV Determinarea cantitatilor și a volumului de lucrări    prestate.......................................45

5.    CAP. V Indicatori de performanță și de evaluate ai serviciului    de salubrizare................................46

6.    CAP. VI Dispoziții finale...................................................................................................................48

1. CAR I Dispoziții generale

1. SECȚIUNEA 1 - Domeniul de aplicare

ART. 1

(1)    Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al sectorului 5, denumit în continuare serviciul de salubrizare, înființat și organizat la nivelul sectorului 5 al Municipiului București, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul sectorului.

(2)    Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicâtorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

(3)    Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

(4)    Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare pe raza sectorului 5, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

ART. 2

Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

a)    colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

b)    colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

c)    organizarea prelucrării, neutralizării și verificării materiale și energetice a deșeurilor;

d)    operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

e)    sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare;

f)    măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

g)    curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

h)    colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unități de ecarisaj sau către instalații de neutralizare;

i)    organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și ale deșeurilor similare;

j)    administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare.

ART. 3

Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

1.protecția sănătății populației;

2.    responsabilitatea față de cetățeni;

3.    conservarea și protecția mediului înconjurător;

4.    asigurarea calității și continuității serviciului;

5.    tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

6.    securitatea serviciului;

7.    dezvoltarea durabilă.

ART.4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

4.1.    autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

4.2.    biodeșeuri - conform definiției din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicâtă;

4.3.    compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

4.4.    colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicâtă;

4.5.    colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicâtă;

4.6.    curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

4.7.    curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

4.8.    depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

4.9.    deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

4.10.    deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;

4.11.    deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificâte material;

4.12.    deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

4.13.    deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuinței;

4.14.    deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție;

4.15.    deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din câtegoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

4.16.    deșeuri municipale - deșeuri menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat;

4.17.    deșeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicâtă;

4.18.    deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din câtegoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

4.19.    deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

4.20.    deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

4.21.    deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

4.22.    deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt compatibile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeuri din producție, din agricultură și din activități forestiere;

4.23.    deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

4.24.    deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

4.25.    deținători de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicâtă;

4.26.    dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

4.27.    dezinsecție - activitatea de combatere a antropoadelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

4.28.    eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicâtă;

4.29.    gestionarea deșeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicâtă;

4.30.    gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

4.31.    incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

4.32.    instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr.211/2011, republicâtă;

4.33.    indicâtori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

4.34.    licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

4.35.    măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

4.36.    neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

4.37.    producător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicâtă;

4.38.    reciclare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicâtă;

4.39.    rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv;

4.40.    salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

4.41.    sistemul public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

4.42.    sortare - activitatea de separare pe câtegorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

4.43.    spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

4.44.    stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

4.45.    stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

4.46.    tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicâtă;

4.47.    tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

4.48.    tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

4.49.    utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicâtă, cu completările ulterioare;

4.50.    valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicâtă;

4.51.    Permis de lucru - Permis de lucru pentru vehiculele care colectează deșeurile menajere de pe raza Municipiului București emis în baza H.C.G.M.B. nr. 107/2012.

ART. 5

(1)    Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

(2)    Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

a)    puncte de colectare separată a deșeurilor;

b)    stații de transfer;

c)    stații de tratare mecano-biologică;

d)    stații de producere compost;

e)    stații de sortare;

f)    baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;

g)    depozite de deșeuri;

h)    incineratoare.

ART. 6

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicâtorii de performanță, din caietul de sarcini al serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de Consiliul Local.

2.    SECȚIUNEA a 2-a Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7

(1)    Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Sectorului 5, au garantat dreptul de a beneficia de serviciu de salubritate.

(2)    Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicâtorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

(3)    Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligați ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

(4)    Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligați să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

3.    SECȚIUNEA a 3-a Documentația tehnică

ART. 8

(1)    Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

(2)    Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

(3)    Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

ART. 9

(1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

a)    actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

b)    planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

c)    planurile generale cu amplasarea construcțiilor și a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

d)    planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi;

e)    cărțile tehnice ale construcțiilor;

f)    documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

g)    procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

h)    proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

i)    documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

1.    procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

2.    procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

3.    procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

4.    procese-verbale de punere în funcțiune;

5.    lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

6.    procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

7.    documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

j)    schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

k)    instrucțiunile producătorilor/fumizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

l)    normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

m)    planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

n)    regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

o)    avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

p)    inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;

q)    instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

r)    documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

s)    registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

t)    bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

(2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la “Cartea tehnică a construcției”.

ART. 10

(1)    Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

(2)    Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

(3)    Organizațiile de execuție și/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificâte conform situației de pe teren. în cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

(4)    în timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 11

(1)    Proprietarul instalațiilor care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

(2)    La încheierea activității, operatorii vor preda autorității administrației publice locale pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă tehnnica pe care și-a construit-o, fiind interzisa păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

4. SECȚIUNEA a 4-a îndatoririle personalului operativ ART. 12

(1)    Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

(2)    Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operatori în procedurile proprii în funcție de:

a)    gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

b)    gradul de automatizare a instalațiilor;

c)    gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

d)    necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

ART. 13

(1)    în timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă.

(2)    Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

a)    protejarea sănătății populației;

b)    protecția mediului înconjurător;

c)    menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

d)    conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

e)    continuitatea serviciului.

2. CAP. II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare

1. SECȚIUNEA 1 - Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

ART. 14

Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat de pe raza Sectorului 5 și transportate la stațiile/instalațiile de sortare/tratare/eliminare:

a)    deșeuri reziduale;

b)    deșeuri biodegradabile;

c)    deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

d)    deșeuri periculoase din deșeuri menajere;

e)    deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici;

ART. 15

(1) Activitatea de colectare a deșeurilor pe raza teritorială a sectorului 5, se prestează numai de către operatorii licențiati de A.N.R.S.C. cărora le-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată, autorizat de Primăria Municipiului București și care deține Permisul de lucru eliberat de P.M.B.

(2)    Persoanele fizice sau juridice au obligația de a preda deșeurile menajere numai operatorilor cărora le-a fost delegat serviciul de salubrizare. Persoanele juridice care dețin puncte de lucru în mai multe sectoare au obligativitatea de a avea contract cu operatorul de salubrizare care are exclusivitatea în zona respectivă.

(3)    La toate asociațiile de proprietari/locatari se vor afișa la loc vizibil (exemplu avizier) ziua/zilele din săptămână, tipul deșeului și intervalul orar în care se efectuează colectarea.

(4)    Toate persoanele juridice care își desfășoară activitatea de comerț la parterul blocurilor sau în amenajări speciale ( chioșcuri etc.) au obligația de a depozita separat deșeurile menajere sau cele similare. Orice deșeu depozitat în vecinătatea punctului de lucru (trotuar, rigolă, stâlp etc.) este în responsabilitatea directă a persoanei juridice care deține punctul de lucru.

(5)    Operatorii care colectează și transportă deșeuri menajere și deșeuri similare trebuie să cunoască:

a)    tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare câtegorie de deșeuri în parte;

b)    cerințele tehnice generale;

c)    măsurile de precauție necesare;

d)    informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente;

ART. 16

(1)    Operatorii, împreună cu Primăria Sectorului 5, au obligația să identifice toți producătorii de deșeuri indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și deșeurilor similare.

(2)    Consiliul Local al Sectorului 5 aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării parțiale sau totale a activității de salubrizare.

ART. 17

(1)    Persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, pe următoarele fracții-biodeșeuri/deșeuri reziduale, hârtie/carton, metal/plastic și sticlă în condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate de către Consiliul Local al Sectorului 5/operatorul de salubrizare.

(2)    în termen de maxim un an după intrarea în efectivitate a contractului de delegare a gestiunii unde există spațiu și sunt întrunite condițiile corespunzătoare, se vor amenaja platforme pentru deșeurile colectate separat. Aceste platforme vor fi dotate doar cu recipienți corespunzători. Acestea pot fi amenajate, după caz, pentru deservirea uneia sau mai multor asociații de proprietari/locatari, accesul în incintă fiind permis numai membrilor asociațiilor respective. De asemenea, acolo unde condițiile permit, la blocurile existente se vor dezvolta sisteme îngropate sau semi-îngropate. în cazul în care se amenajează sisteme noi, cele vechi se vor desființa.

(3)    în cazul ansamblurilor noi de locuințe sistemele de colectare separată se vor implementa din faza de proiect. Toate blocurile nou construite cu destinație locuință, birou, servicii etc. vor avea prevăzute o incintă destinată colectării separate a deșeurilor. Amenajarea acestuia va fi astfel făcut încât să nu aducă atingere factorilor de mediu. Această incintă va fi solicitată de direcțiile de urbanism prin documentația emisa în vederea autorizării construcției, respectiv Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire.

(4)    Cvartalele de blocuri noi, ansamblurile rezidențiale vor avea prevăzut, în mod obligatoriu, de la faza de proiect, un spațiu pentru colectarea separată a deșeurilor în recipienții îngropați sau semiîngropați, care trebuie să respecte cerințele tehnice indicâte de Consiliul Local al Sectorului 5.

(5)    Până în anul 2025 se va renunța la folosirea ghenelor din interiorul blocurilor. Va putea rămâne în folosință numai camera de la parterul blocului care va fi amenajată corespunzător. De asemenea, această cameră va fi salubrizată, igienizată prin grija asociației de proprietari/locâtari, iar accesul la ea va fi permis numai asociației deservite.

(6)    Până în anul 2025 este obligatoriu a se realiza în interiorul cartierelor „insule” de colectare separată a deșeurilor.

Aceste „insule” vor conține platforme pe care se vor amplasa recipienți pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste spații vor fi delimitate și semnalizate corespunzător. Se vor lua măsuri ca accesul să se facă doar de către cei deserviți.

ART. 18

(1)    în vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorilor si/sau a autorității administrației publice locale, după caz. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului.

(2)    Prin grija operatorilor de salubrizare și ale delegatarului serviciului, se va implementa un program de dotare cu unități de compostare pentru locuințele individuale care produc deșeuri vegetale. Aceasta se va face după o inventariere prealabilă și o estimare a necesarului.

(3)    Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

(4)    Pentru reducerea cantității de deșeuri biodegradabile utilizatorii finali vor putea folosi tocătoare de resturi vegetale atașate sistemului de scurgere al chiuvetei. Folosirea aparatelor va putea conduce la exonerarea totală sau parțială a tarifului/taxei de salubritate respectivilor utilizatori, în cazul implementării respectivului sistem de plată. Finanțarea pentru achiziționarea tocătoarelor va putea fi realizată din fondurile autorității publice sau ale operatorilor.

ART. 19

(1)    Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvențe de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

(2)    Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare. Nu cred ca mai e valabil

(3)    în vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată să fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

(4)    Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se stochează deșeuri municipale în afara lor.

(5)    Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

(6)    Pentru asociațiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun de spațiile interioare de colectare a deșeurilor se vor amenaja punctele de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m.

(7)    Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale sau operatorului și vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate și în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori apelor meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare.

(8)    Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART. 20

(1) Colectarea în containere și recipiente a deșeurilor menajere și similare se realizează astfel:

a)    deșeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru/maro și sunt de tip:

1.    resturi de carne și pește, gătite sau proaspete;

2.    resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt și frișcă);

3.    ouă întregi;

4.    grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în care se colectează separat);

5.    excremente ale animalelor de companie;

6.    scutece/tampoane;

7.    cenușă de la sobe (dacă se ard și cărbuni);

8.    resturi vegetale din curte tratâte cu pesticide;

9.    lemn tratât sau vopsit;

10.    conținutul sacului de aspirator;

11.    mucuri de țigări;

12.    veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte.

b)    deșeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare gri/negru/maro și sunt de tip:

1.    resturi de fructe și de legume proaspete sau gătite;

2.    resturi de pâine și cereale;

3.    zaț de cafea/resturi de ceai;

4.    păr și blană;

5.    haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite;

6.    coji de ouă;

7.    coji de nucă;

8.    cenușă de la sobe (când se arde numai lemn);

9.    rumeguș, fân și paie;

10.    resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunțite, flori);

11.    plante de casa;

12.    bucăți de lemn mărunțit;

13.    ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare.

Colectarea separată a biodeșeurilor se realizează împreună cu cele reziduale într-un singur recipient de „deșeuri reziduale” a cărui compoziție va fi preponderat biodegradabil.

c)    deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, se colectează în recipiente de culoare albastră;

d)    deșeurile reciclabile din material de tip plastic și metal se colectează în recipiente de culoare galbenă;

e)    deșeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, pe culori, în recipiente de culoare albă/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

(2) Pentru colectarea separată se vor putea de asemenea utiliza containere îngropate sau semi-îngropate acolo unde există spațiile disponibile, cu acordul generatorilor (asociații de locatari) și fără a afecta alte servicii publice ( ex. alimentare cu apă, canalizare, spații de recreere, comunicații, alimentare cu energie electrică și termică, iluminat public), cu respectarea prevederilor art. 19.6.

ART. 21

(1)    După colectare, deșeurile menajare și deșeurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

(2)    Este interzisa depozitarea deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor reciclabile colectate separat.

ART. 22

(1)    Colectarea deșeurilor “din poartă în poartă” se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

a)    pentru deșeurile reciclabile uscâte, o dată la două săptămâni;

b)    pentru deșeurile biodegradabile și reziduale, o dată pe săptămână;

(2)    Colectarea din punctele de colectare se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

a)    pentru deșeurile reciclabile uscate, o dată la 3 zile;

b)    pentru deșeurile biodegradabile și reziduale:

1.    zilnic, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie, în zona centrală, de la sectorul alimentar, hoteluri, piețe, spitale, grădinițe și creșe și o dată la două zile în celelalte cazuri;

2.    o dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie - 31 martie.

ART. 23

(1) Colectarea deșeurilor menajere și similare se poate face în următoarele moduri:

a) colectarea în containere/recipiente închise;

b)    colectarea prin schimb de recipiente;

c)    colectare realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asigurați de operator;

d)    alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului;

(2)    Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

(3)    Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

(4)    încărcarea deșeurilor municipale în autovehicule transportatoare se face din recipiente. Este interzisa descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

(5)    Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicâte.

(6)    în cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împrăștierii accidentale ale deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

(7)    Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

(8)    în cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții. Acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și despre suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

ART. 24

Operatorii au obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale și să le preda persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

ART. 25

(1)    Colectarea deșeurilor menajere periculoase se realizează cu mașini specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mașinii vor fi comunicâte cetățenilor din fiecare unitate administrativ-teritorială la începutul fiecărui an. Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocâte temporar în spațiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporară, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

(2)    Deșeurile periculoase se identifică și se înregistrează la fiecare loc de producere, de descărcare sau de depozitare. Unitățile care produc, valorifică, colectează sau transportă deșeuri periculoase trebuie să asigure condițiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase.

(3)    Primăria Sectorului 5 și operatorii de salubrizare, odată cu intrarea în efectivitate a noilor contracte de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare și conform ariei de delegare, vor identifica potențiale surse de deșeuri periculoase, și în termen de șase luni, vor transmite Primăriei Municipiului București, Direcția Utilități Publice, lista cu sursele producătoare identificâte, lista care va fi periodic actualizată.

(4)    De asemenea, operatorii vor stabili și înființa un sistem corespunzător de gestionare a acestor deșeuri, sistem ce va fi astfel conceput încât să nu aducă atingere factorilor de mediu sau să prezinte pericol pentru populație. Se vor amplasa, de comun acord cu administrația blocurilor, în părțile comune recipienții cu destinația pentru colectarea deșeurilor periculoase.

(5)    Pentru gospodăriile individuale se vor distribui saci de plastic care vor fi colectați separat față de deșeurile menajere și cele similare produse în gospodărie. Acești saci vor fi confecționați din polietilenă de înaltă densitate pentru a avea rezistența mecanică mare și pentru a nu permite scurgeri de lichid. Sacii de culoare galbenă vor fi Inscripționați astfel: numele operatorului; numărul; pictograma deșeuri periculoase. ART. 26

Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeuri rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice colectarea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale. ART. 27

(1)    în cazul unităților sanitare și veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru colectarea deșeurilor similare celor menajere. Este interzisa amestecarea cu deșeurile similare sau predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceștia nu sunt autorizați, a următoarelor câtegorii de deșeuri realizate din activitățile unităților sanitare și din activități veterinare și/ori cercetări conexe:

a)    obiecte ascuțite;

b)    fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat;

c)    deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;

d)    substanțe chimice periculoase și nepericuloase;

e)    medicamente citotoxice și citostatice;

f)    alte tipuri de medicamente;

g)    deșeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

(2)    Colectarea și stocarea deșeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condițiile reglementate de legislația specifică, aplicabilă deșeurilor medicale. Colectarea, transportul și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează de către operatori economici autorizați în condițiile legii.

ART. 28

(1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

(2)    Consiliul Local al Sectorului 5 are obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

(3)    Deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi colectate periodic de către operatorii de salubrizare. Aceste deșeuri se vor colecta lunar conform unui program separat, în ultima zi de sâmbătă a fiecărei luni.

(4)    Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare.

(5)    Deșeurile voluminoase vor fi transportate de deținătorul acestora în vederea preluării de către operatorii de salubrizare, în locurile stabilite de Consiliul Local al Sectorului 5 și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de Consiliul Local al Sectorului 5 sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

(6)    Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor și cantităților acestora. în această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cea aprobată de Primăria Sectorului 5, în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin colectarea volumului deșeurilor preluate și capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

(7)    Operatorii trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

a)    data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la instalația de tratare;

b)    punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

c)    cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat;

d)    cantitățile de deșeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;

e)    cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

ART. 29

(1)    Transportul deșeurilor, în funcție de tipul acestora, se realizează numai de operatorii serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

(2)    Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

(3)    Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

(4)    Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

(5)    Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

(6)    Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5.

(7)    Colectarea deșeurilor se va efectua preferabil între orele 22:00 - 6:00, pe arterele cu iluminat public corespunzător, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare. Cel puțin 30 % din programele de colectare a deșeurilor menajere se vor efectua în intervalul 22:00 - 6:00. Colectarea deșeurilor menajere nu se va face în intervalele 6:30 - 8:30 și 15:30 - 18:30 pe bulevarde și pe arterele cu trafic R.A.T.B. (transport public), pentru a nu se suprapune cu vârfurile de trafic rutier.

(8)    Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, Consiliul Local al Sectorului 5 va analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22:00 - 6:00 de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de colectare.

(9)    Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în acele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.

(10)    Toate utilajele care deservesc serviciul de salubrizare se vor încadra în clasa de poluare minim EURO 5 și vor fi dotate cu echipamente de navigare GPS care va fi conectat în plus la o rețea care furnizează informații privind cantitatea (volumul) de deșeuri colectate, locația utilajului și generatorul de deșeuri.

(11)    Primăria Sectorului 5 și Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor avea acces la sistemul de monitorizare a acestor utilaje, putând să verifice ori de câte ori este necesar modul de efectuare a serviciului.

ART. 30

(1)    în situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări planificate la infrastructura tehnico-edilitară, este împiedictă utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorii, pe baza notificării transmise de Primăria Sectorului 5, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează temporar în această perioadă și programul de colectare.

(2)    Pe toată această perioadă, operatorii au obligația să doteze punctele de colectare care urmează a fi folosite temporar de utilizatorii afectați cu recipiente suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

(3)    în cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorii au obligația să anunțe aceasta situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile realizate.

ART. 31

Obligațiile operatorilor economici producători de deșeuri, precum și ale operatorilor economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri sunt:

a)    să adopte, inca de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminaresau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

b)    să ia masurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

c)    să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

d)    să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

e)    să ia masurile necesare astfel incât eliminarea deșeurilor să se faca în condiții de respectare a reglementarilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament;

f)    să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

g)    să separe deșeurile inainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

ART. 32

Operatorii care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale au și următoarele obligații:

a)    să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care s ă rezulte proveniența deșeuri lor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație si, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

b)    să folosească traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5;

c)    să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

d)    să informeze populația privind colectarea separata a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

ART. 33 Cerințe specifice de prestare a activității

(1)    Primăria Sectorului 5 și operatorii cărora le-a fost delegat serviciul de salubrizare au obligația să raporteze lunar Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice cantitatile de deșeuri predate operatorilor economici care desfasoara activități de tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deșeu.

(2)    Primăria Sectorului 5 și operatorii vor realiză în fiecare anotimp studii privind compoziția deșeurilor municipale din zone reprezentative pentru fiecare sector al Municipiului București. Compoziția se va realiza pe cel puțin următoarele fracții: deșeuri biodegradabile, hartie-carton, compozite, textile, textile sanitare, deșeuri periculoase din deșeuri menajere, plastic, lemn, sticla, metale feroase, metale neferoase, deșeuri din construcții, deșeuri nespecificâte și elemente fine, etc. Rezultatul acestor studii va fi raportat trimestrial Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice.

(3)    Informarea și susținerea inițiativelor care conștientizează populația pentru a reduce, reutiliza , recicla și valorifica deșeurile din gospodărie este făcută în sistem unitar de către delegatar și operatorii de salubrizare sub coordonarea Primăriei Municipiului București, trimestrial, Primăria Municipiului București va face evaluarea rezultatelor campaniilor/ programelor de constientizare/informare a populației, pe baza datelor transmise de către Delegatar și operatori.

(4)    în cazul în care Primăria Sectorului 5 sau operatorii de salubrizare vor derula investiții pentru dezvoltarea managementului deșeurilor vor fi aduse la cunoștința Primăriei Municipiului București - Direcția Utilitati Publice pentru a fi integrate în Planul de Gestionare a Deșeurilor;

(5)    Stadiul îndeplinirii obiectivelor privind gestionarea deșeurilor vor fi raportate lunar Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice, de către Primăria Sector 5.

(6)    Autorizația de lucru pentru prestarea serviciului de salubrizare pe teritoriul Municipiului București, Acordul de evacuare și transport deșeuri rezultate din activitatea proprie și Autorizația pentru evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești vor fi eliberate de Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice.

(7)    Deșeurile colectate separat sunt preluate de către operatorul care prestează serviciul de salubrizare și predate agentilor autorizați în vederea valorificării, operatorii avand și obligația raportării sumei obținute din aceasta operațiune

(8)    Din sumele încasate prin valorificarea acestor deșeuri de ambalaje, 0,3% vor avea destinația dezvoltării de programe de conștientizare, informare, educare, etc., privind colectarea separate, Toate aceste programe se vor desfasura în sistem unitar la nivelul Municipiului București în coordonare cu Primăria Municipiului București.

(9)    Se accepta ca în cuantumul cotei de 0,3% ce trebuie livrata operatorilor serviciului de salubrizare, operatorii de salubrizare să efectueze programe unitare de conștientizare și informare a populației privind colectarea separata a deșeurilor. Aceste programe vor fi aprobate de delegatarul serviciului de salubrizare și avizate de Primăria Municipiului București.

(10)    Persoanele juridice care generează deșeuri de ambalaje din alte activități decât cele comerciale, industriale sau de producție (restaurante, hoteluri, unitati de alimentație publica, etc.), au obligația să depună deșeurile de ambalaje în sisteme special amenajate de colectare separata a deșeurilor. Acestea se vor dota prin grija proprie cu astfel de sisteme avand și obligația de a preda deșeurile operatorilori de salubrizare carora li s-a delegat serviciul.

(11)    Programele de prestație pentru efectuarea serviciului de colectare a deșeurilor menajere vor fi aprobate de către Primăria Sectorului 5 și avizate de către Primăria Municipiului București -Direcția Utilități Publice. Un exemplar original va fi predat Primăriei Municipiului București -Direcția Utilități Publice.

(12)    Operatorii serviciului de salubrizare menajera au obligația să raporteze Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice din 3 în 3 luni și ori de câte ori se solicita, datele referitoare la îndeplinirea obiectivului anual de reducere cu 15% a deșeurilor municipale eliminate prin depozitare din deșeurile municipale și similare colectate prin serviciul public de salubrizare în Municipiului București, conform prevederilor Ordonanței de Urgența nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

2. SECȚIUNEA a 2-a Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare si reabilitare interioara și/sau exterioară a acestora.

ART.34

Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioara și/sau exterioara a locuințelor proprietate individuala. în mod uzual, aceste deșeuri conțtin beton, ceramica, cărămizi, țigle, materiale pe baza de ghips, lemn, sticla, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

A KT. 35

(1) Deșeurile din construcții provenite de la populație se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, daca acestea nu pot fi valorificate.

(2)    Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisa abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

(3)    Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăstierea acestora în timpul transportului.

(4)    în cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

ART. 36

(1)    Eliminarea deșeurilor se face la depozitele conforme, sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată sau la depozitele ecologice existente unde pot fi folosite ca strat de acoperire, în măsură în care este permis acest lucru.

(2)    Transportul deșeurilor provenite din lucrări de infrastructură, de construcții și demolări se face către operatorii de salubrizare și de către societățile de construcții pe baza „Acordului pentru evacuarea și transportul deșeurilor rezultate din activitatea proprie" emis de Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice.

(3)    în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a noilor contracte de delegare a gestiunii, operatorii serviciului de salubrizare vor identifica împreuna cu delegatarul serviciului, toate sursele producătoare de deșeuri din construcții și demolări din aria de delegare, și va transmite lista Primăriei Municipiului București- Direcția Utilități Publice. Aceste informații se vor actualiza semestrial. Pe baza datelor obținute se va stabili procedeul de preluare și valorificare a acestor tipuri de deșeuri. în cazul contractelor de delegare a gestiunii în vigoare se vor încheia acte adiționale care să cuprindă noile prevederi.

ART. 37

(1)    Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în asa fel incât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează aceasta operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

(2)    Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

ART. 38

Este interzisa abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale.

3. SECȚIUNEA a 3-a Alte fluxuri de deșeuri

ART.39 Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (D.E.E.E.)

(1) Operatorii de salubrizare au obligația de a întocmi programe de colectare a deșeurilor de la populație pentru aria de activitate delegata, în termen de maxim 60 de zile de la intrarea în efectivitatea a contractelor de delegare a gestiunii serviciului. Se va stabili lunar o zi pentru colectarea DEEE-urîlorde la populație, și anume în ultima zi de luni a fiecărei luni.

(2)    în paralel cu serviciul realizat de operatorii de salubrizare care vor colecta DEEE-uri, se vor desfasura și alte programe împreuna cu Organizații colective care acționează în numele producătorilor, pentru colectarea, valorificarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și a celor de baterii și acumulatori (DBA).

(3)    La nivelul sectorului, operatorii vor avea obligația înființării, din surse proprii sau al organizațiilor colective, un număr de 8 (opt) puncte de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a contractului de delegare.

(4)    Delegatarul serviciului public de salubrizare va informa Primăria Municipiului București, în termen de maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, cu privire la locațiile pentru înființarea punctelor de colectare a D.E.E.E.

ART. 40 Uleiuri vegetale uzate provenite din gospodarii

(1)    Colectarea separata a uleiurilor vegetale uzate provenite din gospodării se va realiza în mod controlat astfel încât acestea să nu contamineze fracția umeda care se colectează separat.

(2)    Sistemul unitar de colectare separata a uleiurilor vegetale provenite din gospodăriile populației se va implementa în termen de 2 ani de la intrarea în efectivitate a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare. Modul de implementare al acestuia se va stabili în baza unui Studiu realizat de Primăria Municipiului București. Tot în Studiul de fezabilitate se vor stabili și sistemele de neutralizare și valorificare a acestui tip de deșeuri. Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor ART.41

(1)    Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materiala și energetica.

(2)    Operatorii trebuie să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor.

ART. 42

(1)    Deșeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, piețe și alte spații verzi sunt transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost.

(2)    Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 43

Instalațiile de incinerare a deșeurilor vor trebui să aibă autorizații de funcționare conform legislației în vigoare, asigurandu-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă. ART.44

(1)    în vederea predării deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora la instalațiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorii trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare.

(2)    Operatorii trebuie să determine masa fiecărei categorii de deșeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se accepte recepția deșeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare.

(3)    Trebuie cunoscute:

a)    compoziția fizică si, în măsura posibilului, compoziția chimică a deșeurilor;

b)    toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerarea;

c)    riscurile inerente deșeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate și măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor.

(4)    Se estimează că la punerea în funcțiune a incineratorului care va deservi Municipiul București, cantitatea de deșeuri ce va trebui transportată la incinerator de pe raza Sectorului 5 va fi de minim 70.000 tone anual m vederea tratării/valorificării cantitatea de deșeuri necesară pentru a asigura funcționarea la capacitatea optima a incineratorului. Nerespectarea acestei cerințe obligă operatorii de salubrizare să plateasca contravaloarea cantității de deșeuri netransportate la incinerator. Contravaloarea va fi calculată la prețul pe tonă de deseu incinerat la care se aplică penalități.

ART. 45

Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare și valorificare materiala si/sau energetice a deșeurilor, astfel încât cantitatea de deșeuri depozitate să fie minimă.

4. SECȚIUNEA a 4-a Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sortare

ART. 46

(1)    Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toti producătorii de deșeuri de pe raza sectorului 5 se transporta către statia de sortare numai de către operatorii licentiati A.N.R.S.C. care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu Sectorul 5 al Municipiului București sau, în cazul gestiunii directe, au hotarare de dare în administrare a acestei activități.

(2)    Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori.

(3)    în situația în care transportul deșeurilor sortate de la statia de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigura de către operatorii economici care au contracte de vanzare-cumparare încheiate cu operatorul statiei de sortare, în condițiile legii.

ART.47

(1)    Deșeurile de sticla colectate separat de la producătorii de deșeuri vor fi transportate de către operatorii de salubrizare la spatiile de stocare temporara, special amenajate în incinta stafiilor de sortare, sau direct la reciclator.

(2)    Operatorii statiei de sortare asigura predarea către operatorii reciclatori a deșeurilor de sticla colectate separat.

ART. 48

Operatorii care asigura activitatea de sortare a deșeurilor au și următoarele obligații specifice:

a)    să dețină spatii special amenajate pentru stocarea temporara a deșeurilor ce urmeaza a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

b)    să asigure valorificarea întregii cantitati de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

c)    să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care deplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

d)    să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

ART. 49

Spatiile în care se desfasoara activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a)    să dispună de o platforma betonata cu o suprafața suficienta pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporara, separata, a fiecărui tip de deseu reciclabil;

b)    să fie prevăzute cu cantar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologica în termenul de valabilitate;

c)    să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluviala sau din procesul tehnologic de sortare și spalare;

d)    să aiba instalație de spalare și dezinfectare;

e)    să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau s ă existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate apartinand localității;

f)    să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

g)    să existe posibilitatea de acces în fiecare zona de stocare, tară a exista posibilitatea de contaminare reciproca a diferitelor tipuri de deșeuri;

h)    să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare

i)    să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanta necesara asigurării activității în orice perioada a zilei;

j)    să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

k)    să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

5. SECȚIUNEA o 5-a Măturat, spălat, stropirea și intretinerea cailor publice ART.50

(1)    Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curatare și razuire a rigolelor, spalare, stropire și întreținere a cailor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(2)    în vederea reducerii riscului de imbolnavire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, consiliul local vă aproba intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturate și spalare a cailor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regula, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, maturare și spalare va fi intre orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

(3)    Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire și spalare nu se realizează în acele zile în care ploua pe toata perioada zilei.

(4)    Arterele de circulație, zilele din cursul saptamanii și numărul de treceri în ziua respectiva pe/in care se executa activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.

(5)    Maturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordura sau de la rigola centrala, astfel incât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depaseasca concentrația de pulberi admisa prin normele în vigoare.

(6)    Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de maturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apa, daca praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau daca temperatura exterioara, în zona măturată, nu este mai mica decât cea de îngheț.

(7)    în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuala și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

(8)    în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o strada/un tronson de strada pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradala pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a strazii/tronsonului de strada cade îh sarcina constructorului.

(9)    Administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare stradala care actioneaza pe artera ce va fi supusa lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

ART. 51

(1)    Măturatul manual se aplica pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spatiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

(2)    Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spatiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neimbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

(3)    întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toata durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spatiilor verzi stradale, al spatiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(4)    Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toata perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioara este sub cea de îngheț.

(5)    Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea ele măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spatii special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate. •

( 6) Se interzice depozitarea temporara a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spatii verzi ori altele asemenea.

(7) Deșeurile, reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, daca nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fara a fi necesara efectuarea operației de sortare.

ART. 52

(1) Perioada de realizare a stropitului este, de regula, de la 1 aprilie pana la 1 octombrie, perioada ce poate fi modificata de Consiliul Local al Sectorului 5 sau Consiliul General al Municpiului București, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

(2)    Este interzisa efectuarea operațiilor de stropire și spalare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibila formarea poleiului.

(3)    La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care actioneaza utilajul ce realizează operațiunea.

ART. 53

(1)    Operațiunea de spalare se executa atât pe partea carosabila, cât și pe trotuare, după terminarea operației de maturare și curatare a rigolelor.

(2)    Spălatul se realizează cu jet de apa cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidrantii stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisa.

(3)    Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.

(4)    Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13, 00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unităti.

(5)    Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spalare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate masurile necesare ca în de vara să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de doua zile de la Administrația Naționala de Meteorologie.

(6)    Operatorul are obligația să anunțe Primăria Sectorului 5, după caz, despre toate situațiile în care este impiedicâta realizarea operațiilor de spalare, stropire sau maturare.

(7)    Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecventa stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună.

(8)    Lățimea medie pe care se aplica curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii. Materialele rezultate se precolecteaza în saci sau europubele. Evacuarea lor se face în aceeași zi în care se efectuează operațiunea de răzuire, fiind interzisă depozitarea lor pe trotuare, carosabil sau spatii verzi. Operațiunea se execută ori de câte ori este nevoie și este urmată de operațiuni de măturat mecanic sau manual.

ART. 54

(1)    Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apa industriala luata din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare al localității sau din apele de suprafața sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

(2)    în cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apa prelevată de la hidrantii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(3)    în toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract incheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(4)    Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să dețină toate avizele și autorizațiile astfel încăt să nu aducă atingere factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației și să fie aprobate de Primăria Sectorului 5.

ART. 55

Condiții specifice de prestare a activității

( 1) în vederea diminuării cantitatilor de pulberi în suspensie din aer, la efectuarea operației de măturat manual pe arterele de circulație cu trafic RATB sau pe arterele de penetrație și legătură, se vor inlocui maturile/periile cu echipamente de aspirație. în primii 3 ani se vor inlocui în procent de 50%, urmând ca în următorii 3 ani să fie înlocuite în procent de 100%. Se va accepta folosirea maturilor/periilor numai pentru acele trotuare unde folosirea echipamentelor de aspirație nu e posibila. De asemenea se vor interzice utilizarea suflantelor de aer.

(2)    Calea de rulare a tramvaielor, cât și suprafața cuprinsa intre liniile de tramvai aferente sensurilor de mers, pe aceste zone, va fi măturată manual sau mecanizat după cum urmeaza:

-    Calea de rulare care este la nivelul carosabilului va fi măturată manual sau mecanizat de către operatorii serviciului de salubrizare;

-    Calea de rulare care nu este la nivelul carosabilului și este suprainaltata va fi măturată manual sau mecanizat de RATB (se exclude zona pasajelor și podurilor rutiere, acolo unde a fost desemnat un prestator de servicii pentru curatare și întreținere);

-    în zona pasajelor și podurilor rutiere, acolo unde a fost desemnat un prestator de servicii pentru curatarea și intretinerea podurilor și pasajelor rutiere, prestatorul va exectua măturatul manual pe calea de rulare a tramvaielor, pe suprafața cuprinsa intre liniile de tramvai aferente sensurilor de mers, pe suprafețele stâtiilor de tramvai (se exclude carosabilul destinat traficului rutier, care intra în atribuțiile operatorului de salubrizate), pe trotuarele interioare, în parcari și scuaruri.

(3)    întreținerea curățeniei străzilor se efectuează pe toata durata zilei chiar și în zonele care au fost supuse anterior activității de măturat manual și mecanizat. Prestația de întreținere consta în colectarea, îndepărtarea și evacuarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale aflate pe arterele de circulație și pe spatiile verzi aferente aliniamentelor stradale, pe trotuare. De asemenea se evacueaza coșurile de deșeuri stradale.

(4)    Operațiunea de întreținere se efectuează pe toata perioada anului cu excepția intervalelor când sunt fenomene extreme (furtuni, vijelii, viscole, etc).

(5)    Arterele de circulație principale sau secundare pe care se executa lucrări tehnico - edilitare sunt supuse operației de întreținere a curățeniei pe perioada când se desfasoara aceste lucrări. Deșeurile provenite din lucrările tehnico - edilitare intra strict în sarcina firmelor care executa aceste lucrări și care, în conformitate cu legislația în vigoare, au obligația de a menține curățenia pe zona de lucru, iar operația de întreținere pe întregul aliniament stradal va fi asigurata de operatorul de salubrizare, conform ariei de responsabilitate.

(6)    în vederea îndeplinirii atribuțiilor de coordonare, monitorizare și control ce revin Primăriei Municipiului București conform de Art. IV (1) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicâta, rapoartele privind volumele de lucrări, executate lunar de către operatorii de salubrizare vor fi inaintate spre înregistrare la Registratura Primăriei Municipiului București, pentru informarea Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București. Operatorii de salubrizare carora li s-a încredințat execuția serviciului vor inainta, lunar, aceste documente. Nu vor fi acceptate la decontare documentele care nu au la baza rapoartele privind volumele de lucrări inregistratc la Registratura Primăriei Municipiului București.

ART.56

(1) Cerințe minime privind dotarea cu utilaje și echipamente si coșuri pentru salubrizarea stradala. Operatorii vor deține următoarele tipuri de utilaje:

•    Autoperie (automăturatoare) cu sistem de aspirație;

•    Autoperie (automăturatoare) cu sistem de aspirație pentru salubrizarea trotuarelor, a aleilor și a spatiilor inguste;

•    Cisterna de apă cu pompă de presiune;

•    Autogunoiera cu echipament de compactare cu sarcina utila medie cuprinsa intre 10-14 mc în scopul cqlectarii deșeului rezultat în urma maturatului manual și vidanjarii coșurilor;

•    încărcător frontal și autobasculante pentru colectarea, transportul deșeurilor, Aceasta operațiune nu este permanenta, dar aceste utilaje sunt solicitate pentru eliberarea zonelor de deșeuri necontrolate, în cel mai scurt timp posibil;

•    Aspiratoare de deșeuri stradale (frunze) de pe trotuare și alei;

•    Autospeciale de dimensiuni reduse, destinate colectării cadavrelor de animale de pe domeniul public cât și de la populație;

•    Utilaje multifuncționale specializate cu sistem de aspirație pentru curatatul mobilierului stradal;

(2)    Toate utilajele care deservesc serviciul de salubrizare stradala se vor incadra în clasa de poluare, minim EURO 5 și trebuie să fie dotate cu sistem GPS. în cazul utilajelor care colectează deșeuri GPS- ul va fi conectat în plus la o rețea care furnizează informații privind cantitatea (volumul) de deșeuri colectate. Accesul la acest sistem trebuie sa-1 aiba obligatoriu Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 5;

(3)    Fiecare operator va avea în dotare obligatoriu minim 2 autovidanje, 2 autoplatforme, 2 macarale, 4 drujbe, echipamente și utilaje specifice, destinate acționarii în caz de fenomene meteorologice extreme;

(4)    Toate utilajele și echipamentele utilizate la salubrizarea stradala, vor fi curățate, spălate și dezinfectate periodic, astfel incât acestea să nu polueze mediul înconjurător.

(5)    Numărul de utilaje necesar desfășurării serviciului se va stabili conform ORDIN nr.l 11 A.N.R.S.C din 9 iulie 2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților in funcție de suprafețele deservite si frecventele operațiunilor desfășurate.

(6)    Operatorii serviciului de salubrizare au obligativitatea să asigure coșuri pentru colectarea deșeurilor pe toate arterele, cu precădere în zonele unde se afla trecerile de pietoni, cât și în stafiile și refugiile R.A.T .B., de pe raza sectorului în care isi desfasoara activitatea de salubrizare stradala. Coșurile care vor fi amplasate în stafiile R.A.T.B. trebuie să nu îngreuneze accesul calatorilor în mijloacele de transport R.A.T.B.. Operatorii serviciului de salubrizare au obligativitatea să asigure coșuri stradale speciale, dotate cu saculeti/pungi, care să fie destinate colectării de către cetateni a deșeurilor și dejecțiilor provenite de la animalele de companie; Instalarea a minim 750 de coșuri pentru o suprafața de 70.000 mp, în cazul bulevardelor și arterelor cu trafic R.A.T.B (transport public), iar pentru restul arterelor minim 500 de coșuri pentru o suprafața de 70.000 mp aferenta trotuarelor. Numărul optim de coșuri de deșeuri stradale se va stabili, astfel încât, în zonele intens circulate să fie montate la o distanta de maxim 10 m;

(7)    Numărul coșurilor de deșeuri, al containerelor, al recipientelor amplasate pe domeniul public, cât locâtia acestora vor fi comunicate semestrial Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice. Coșurile vandalizate se vor înlocui în maxim 48 de ore de la constatare.

(8)    Modelul coșurilor destinate colectării deșeurilor stradale, care se vor amplasa pe arterele aflate în administrarea Administrației Străzilor în conformitate cu Anexele I și 2 ale HCGMB nr.254 din 29.05.2008

cu modificările și completările ulterioare, va fi stabilit în mod unitar, tinandu-se cont de specificul arterei. Alegerea va fi făcută după analizarea propunerilor înaintate de către Primăriile sectoarelor și a operatorilor de salubrizare. în cazul în care Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice nu va primi propunerile în termen de 30 de zile de la intrarea în efectivitate a contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare, Primăria Municipiului București isi rezerva dreptul să decidă unilateral modelul de cos, obligativitatea ulterioara a achiziționării coșurilor de deșeuri stradale revenind în totalitate operatorilor de salubrizare. în cazul coșurilor de deșeuri stradale amplasate pe stâlpii de iluminat public, modelul acestora va fi stabilit de către Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice în funcție de modelul stâlpului. Achiziția acestor coșuri va ramane în sarcina operatorului de salubrizare, conform ariei de competenta.

(9)    Pentru parcuri se va stabili un model unitar de coșuri de deșeuri, conform modelului stabilit de Primăria Municipiului București prin Direcția Utilități Publice Achiziția acestora revenind în sarcina proprietarilor/ administratorilor parcurilor, ca o cerința obligatorie.

(10)    Termenul de înlocuire a coșurilor de deșeuri este de 6 luni de la data stabilirii modelului.

(11)    Tipul coșurilor pentru deșeuri stradale amplasate pe arterele și în piețele publice care sunt în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 vor fi stabilite de către acesta, cu respectarea specificului zonei.

(12)    Se vor dezvolta sisteme îngropate sau semiîngropate privind colectarea separata a deșeurilor cu precădere în zone intens circulate pietonal, în jurul piețelor agroalimentare și de flori sau în apropierea marilor intersecții.

6. SECȚIUNEA a 6,-a Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de ingheț.

ART. 57

(1)    Operatorii care prestează activitatea de curatare și de transport al zăpezii își vor organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și al modului de pregătire și acționare pe timp de iama.

(2)    Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranța în timpul iernii, operatorii vor înțocmi anual un program comun de acțiune cu Primăria sectorului 5, pana la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde masuri:

a)    pregătitoare;

b)    de prevenire a înzapezirii și masuri de deszăpezire;

c)    de prevenire și combatere a poleiului.

ARTA 8

Primăria Sectorului 5, împreuna cu operatorul, va lua masurile de organizare a intervențiilor pe timp de iama, care constau în:

a)    stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesara deszăpezirii pe timp de iama;

b)    organizarea unităților operative de acțiune;

c)    întocmirea programului de pregătire și acțiune operativa în timpul iernii.

ART. 59

(1)    La nivelul Primăriei Sectorului 5 se va întocmi anual, pana la data de 1 octombrie, programul de pregătire și acțiune operativa în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:

a)    centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifiantilor;

b)    centralizatorul utilajelor și a mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii

c)    lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

d)    lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

e)    lista străzilor pe care se afla obiective sociale ( crese, grădinițe, cămine de batrani, statii de salvare, spitale, unitati de invatamant);

f)    lista mijloacelor de comunicare;

g)    lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasa;

h)    lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

i)    lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;

j)    lista locațiilor de depozitare a zăpezii;

k)    dispunerea spatiilor pentru adunarea și odihna personalului.

(2)    Primăria Sectorului 5 va înainta, în fiecare an, pana la data de 01 octombrie la Primăria Municipiului-București - Direcția Utilități Publice, Programul de masuri și acțiuni privind deszăpezirea și combaterea poleiului pentru iama respectiva.

(3)    Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezire și combaterea poleiului în Municipiul București, se întocmește pe baza programelor realizate de operatorii de salubrizare și aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5 și va fi aprobat anual prin Dispoziția Primarului General. Punerea în aplicare a programului de măsuri și acțiuni se face în mod coordonat de la nivelul Primăriei Municipiului București, către Primăriile Sectoarelor 1-6. Se instituie anual prin Dispoziția Primarului General un Comandament constituit din Primarul General și Viceprimarii Municipiului București, Primarii și Viceprimarii Sectoarelor 1-6. De asemenea se instituie anual o Grupa Tehnica alcătuita din persoane cu putere de decizie și atribuții specifice pentru punerea în aplicare a Programului de masuri și acțiuni pentru deszăpezire și combaterea poleiului în Municipiul București. întrunirea Comandamentului se va face ori de câte ori este necesar.

(4)    La sfârșitul perioadei de deszăpezire, Primăria Sectorului 5 împreuna cu operatorii de salubrizare elaborează un program de masuri și acțiuni detaliat pentru efectuarea curățeniei de primavara (Luna Curățeniei). Acest program va fi prezentat anual spre avizare la Primăria Municipiului București -Direcția Utilități Publice, pana pe data de 1 martie a fiecărui an. Luna curățeniei se desfasoara anual în perioada martie - aprilie.

ART. 60

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

ART. 61

(1)    îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

(2)    îndepărterea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

(3)    Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub forma de zăpadă.

(4)    în funcție de prognoza meteorologica primita, operatorii vor acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formarii poleiului.

ART. 62

( 1) Programele de deszăpezire si combatere a poleiului vor fi executate de către operatorii de salubrizare pe absolut toate arterele de circulație din sector, inclusiv pasajele subteranei si supraterane. Programele se aplica imediat ce au inceput fenomele meteorologice specifice si se finalizează în maxim 4 ore de la încetarea acestor fenomene. în cazul depunerii stratului de zăpadă și/sau a formării ghetii, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spatiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

(2)    în cazul unor ninsori abundente sau care au o durata de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circula mijloacele de transport în comun.

(3)    Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue pană la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității,

(4)    Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. ART. 63

(1)    Evidenta activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va tine de către operator intr-un registru special întocmit pentru aceasta activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă",

(2)    Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autoritatii administrației publice locale constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

(3)    în cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

a)    numele și prenumele dispecerului;

b)    data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipa în parte;

c)    data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipa în parte;

d)    străzile pe care s-a acționat;

e)    activitatea prestata;

f)    forța de munca utilizata;

g)    utilajele/echipele care au acționat;

h)    materialele utilizate și cantitatea acestora;

i)    temperatura exterioara;

j)    condițiile hidrometeorologice;

k)    grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Naționala de Meteorologie;

l)    semnătură dispecerului;

m)    semnătură reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

(4) Evidenta se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje si pentru acțiunea cu forte umane. ART. 64

(1)    Consiliul Local al Sectorului 5 trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

(2)    Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

a)    să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

b)    suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea intregii cantitati de zăpadă provenite din aria de deservire aferenta;

c)    dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectiva, căzuta pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpadă depozitată;

d)    să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare.

(3)    Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(4)    Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spatii verzi sau virane.

(5)    Operațiunile de încărcare, transport, descărcare și depozitare a zăpezii și a ghetii se desfasoara concomitent cu activitatea de deszăpezire si combatere a poleiului si trebuie să se finalizeze în maximum 8 ore de la încetarea fenomenelor meteorologice.

(6)    Primăria Sectorului 5 poate stabili și alte intervale de timp în care operatorii trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanta străzilor, abundenta cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

ART. 65

Primăria Sectorului 5 va lua masuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor, pe toata perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț.

ART.66

(1) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanti chimici în amestecuri omogene, iar împrăstierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața pârtii carosabile.

(2)    în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a ghetii și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/ghetii urmată în perioada imediat următoare de îngheț, tratamentele preventive cu substanțe chimice, se realizează în maximum 2 ore de la avertizare.

(3)    Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusa.

(4)    Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăstiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire si/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

(5)    Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formarii poleiului vor fi aprobate de Primăria Sectorului 5. .

ART. 67

Primăria Sectorului 5 are obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curatare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

ART. 68

Condiții specifice de derulare a activității

( 1) Derularea activității se realizează conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciilor Publice de Salubrizare în Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 119/2010 și a Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București, aprobat anual prin Dispoziția Primarului General.

(2) Primăria Sectorului 5 va înainta obligatoriu, în fiecare an, pană la data de 01 octombrie la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice, Programul de masuri și acțiuni privind deszăpezirea și combaterea poleiului pentru iarna respectivă.

Programele vor cuprinde în mod obligatoriu:

•    număr de utilaje pe tipuri folosite la deszăpezire și combatere polei;

•    număr de utilaje suplimentare folosite fa situații de excepție sau de urgenta;

•    număr de utilaje de rezervă;

•    număr operatorilor și deserventilor de utilaje, care acționează la deszăpezire;

•    cantitate de material antiderapant și combustibil estimata a se utiliza în iarna respectiva,

•    cantitatea existenta în stoc.

•    numărul (lungimea) arterelor din sector pe care urmeaza a se acționa;

•    instituțiile publice și sociale în perimetrul carora se va acționa pe carosabil și trotuare;

•    stațiile și refugiile mijloacelor de transport în comun care vor fi curatate de zăpadă;

•    lista trotuarelor duble sau din perimetrul imobilelor părăsite sau în litigiu, unde nu se cunosc deținătorii legali;

• datele de identificare a platformelor de depozitare a zăpezii.

(3)    Imediat după declanșarea fenomenelor meteorologice specifice, se vor lua masuri de către toti operatorii care execute programe de deszăpezire și combatere polei în Municipiul București pentru, a asigura accesul în siguranța la/de la obiectivele ce deservesc servicii vitale pentru populație (sanatate, alimentație publica, învatamant, asigurare energie electrica, termica, transport în comun, etc.).

(4)    Primăria Sectorului 5 și operatorii care executa programe de deszăpezire și combatere polei vor comunica Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice, data și ora declanșării precum și data și ora finalizării intervențiilor, sau a reluării acțiunilor în cazul precipitațiilor abundente sau de durata.

(5)    Operatorii de salubrizare vor deszăpezi refugiile pietonale, stațiile de transport în comun, gurile de canalizare și vor asigura menținerea în stare de practicabilitate a acestora. Curatarea și transportul zăpezii de pe carosabil se vor realiza de către operatorii de salubrizare.

(6)    De asemenea, aceștia împreuna cu reprezentanții Primăria sectorului 5, vor identifica zonele de trotuar care nu sunt aferente imobilelor sau terenurilor persoanelor fizice și juridice (trotuarele aferente diverselor spatii publice, trotuarele situate în apropierea carosabilului și care se constituie totodată în al doilea trotuar al aceluiași sens de mers etc.). Aceste zone vor fi cuprinse în programele pentru efectuarea serviciului de iama. în aceasta situație, obligativitatea realizării deszăpezirii și combaterea poleiului revine în totalitate operatorilor serviciului de salubrizare.

(7)    Calea de rulare a tramvaielor va fi deszăpezită de R.A.T.B.;

(8)    în cazul avertizărilor meteo, privind apariția fenomenelor specifice: ninsori/polei, operatorii de salubrizare, vor poziționa utilajele specifice în locații ușor accesibile pe raza zonei de acțiune, iar în cazul rampelor și pantelor, podurilor și pasajelor auto în vecinătatea acestora, astfel încât să se permită intervenția rapida pe programele de deszăpezire și combatere polei. Locațiile vor fi cuprinse în programele de deszăpezire și combatere polei efectuate de operatorii de salubrizare și vor fi transmise Primăriei Municipiului București.

(9)    De asemenea, operatorii de salubrizare vor prezenta odata cu programul de deszăpezire și combatere polei și un program suplimentar de acțiune întocmit în cazul situațiilor extreme, care să mențină în stare de practibilitate principalele artere din sector.

(10)    Locațiile unde se va depozita zăpadă și gheata evacuata vor fi betonate, obligatoriu cu acces la instalația de canalizare pentru a se preîntâmpina poluarea solului cu substanțe chimice sau săruri utilizate la combaterea poleiului. Aceste locații vor fi identificate de către delegatari împreuna cu operatorii de salubrizare și vor fi solicitate municipiului București.

(11)    Municipiul București, în calitatea să de titular al dreptului de proprietate a domeniului public și privat, va transmite în administrare fiecărui sector al municipiului București, terenurile care vor fi utilizate pentru depozitarea zăpezii. După aprobarea solicitării, prin grija delegatarului și a operatorilor de salubrizare, aceste platforme vor fi amenajate conform cerințelor legale. Aceste platfome vor fi obligatoriu supuse operațiunilor de curatare și spalare imediat după topirea zăpezii.

(12)    Prin grija operatorului serviciului de salubrizare, se va amenaja cel puțin o locație pe sector pentru depozitarea zăpezii. Aceste locații vor fi incluse în Programul de deszăpezire și combaterea poleiului.

(13)    Fiecare operator va avea în mod obligatoriu 2 baze de deszăpezire, una principala și una auxiliara, care vor fi în mod automat pregătite pana la cel târziu 01 noiembrie al fiecărui an.

(14)    Operatorii de salubrizare care desfasoara programele de deszăpezire, au obligația de a asigura un număr minim de 10 utilaje specifice (inscripționate în mod distinct) pentru intervenții punctuale solicitate de echipajele de urgenta (politie, salvare, SMURD, pompieri, descafcerare, servicii de utilitate publica), Aceste utilaje nu vor fi incluse în execuția programelor.

(15)    Utilajele de deszăpezire și combaterea poleiului apartinand operatorilor care efectuează prestații pentru agenții economici vor fi inscripționate în mod corespunzător și nu vor fi incluse în programele pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe arterele publice.

(16)    Operatorii de salubrizare vor încheia convenții cu Administrația Naționala de Meteorologie pentru a dispune în orice moment de prognoza meteo.

(17)    Substanțele folosite pentru combaterea poleiului și a ghetii vor fi stabilite astfel incât să respecte prevederile legale în vigoare și să îndeplinească cerințele privind protecția mediului înconjurător,

(18)    Persoanele fizice și juridice, au obligația cape timp de iama să îndepărteze țurțurii de gheata formați la nivelul acoperișului imobilului/constructiei, să curețe, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpadă depusa și gheata formata, de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfasoara activitatea, a sediilor de firme, curților și terenurilor deținute, astfel incât traficul pietonal să se desfasoare în condiții normale. La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile mentionate-revin acestor unitati pe timpul funcționarii acestora.

(19)    Toți administratorii și prestatorii de servicii publice (R.A.T.B., A.L.P.A.B., A.C.C.U., SC Apa Nova București SA, RADET, Administrația Străzilor, etc.) vor întocmi și vor prezenta pana pe data de 15 octombrie a fiecărui an, propriile programe, spre aprobare, la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice în vederea includerii acestora în "Programul de masuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București" care se aproba prin Dispoziția Primarului General.

(20)    Persoanele juridice care administrează, piețe, târguri, oboare și bazare au obligația să îndepărteze zăpadă și gheata imediat după depunere (nu mai târziu de 24 de ore de la încetarea fenomenelor meteorologice specifice) în perimetrul în care îsi desfasoara activitatea și pe căile de acces, astfel încât traficul pietonal să se desfasoare în condiții normale.

(21)    Pentru piețele, târgurile de pe raza sectoarelor se vor elabora programe de deszăpezire și combatere polei, care vor fi incluse în Programele întocmite de Primăria Sectorului 5 și apoi vor fi transmise pana pe data de 15 octombrie a fiecărui an, Primăriei Municipiului București - Direcției Utilități Publice pentru includerea în "Programul de masuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București".

(22)    în vederea îndeplinirii atribuțiilor de coordonare, rbonitorizare și control ce revin Primăriei Municipiului București conform de Art. IV alin.(l) din Legea nr.99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata, rapoartele privind volumele de lucrări, executate lunar de către operatorii de salubrizare vor fi înaintate spre înregistrare la Registratura Primăriei Municipiului București, pentru informarea Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București. Operatorii de salubrizare carora li s-a încredințat execuția serviciului vor înainta, lunar, aceste documente. Nu vor fi acceptate la decontare documentele care nu au la baza rapoartele privind volumele de lucrări înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului București.

ART. 69

Cerințele minime privind dotarea cu utilaje pentru efectuarea operațiilor de deszăpezire și combatere a poleiului

(1) Pentru prestarea activității operatorii trebuie dețină minim :

•    autospeciale cu plug:

•    autospeciale cisterne echipate cu instalație pentru imprastierea soluției antiderapante lichide

•    autospeciale pentru împrastierea materialului antiderapant solid

•    freze pentru trotuare;

•    utilaje multifuncționale cu dimensiuni de gabarit reduse care să permită accesul pe străzi înguste (plug, material antiderapant);

•    încărcător frontal și basculante pentru transporul zăpezii;

•    Instalații speciale de topit/indepartat zăpadă.

(2)    Toate utilajele care deservesc serviciul de iarna se vor încadra în clasa de poluare, minim EURO 5 și vor fi dotate cu sistem GPS. Primăria Municipiului București și cea a sectorului 5 vor avea acces ' în mod obligatoriu la sistemul GPS;

(3)    Toate utilajele și instalațiile utilizate în activitatea de deszăpezire și combatere polei, vor fi curatate și dezinfectate, astfel încât să se preîntâmpine poluarea mediului înconjurător.

(4)    Numarul de utilaje necesar desfășurării serviciului se va stabili conform ORDIN nr.l 11 A.N.R.S.C din 9 iulie 2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților în funcție de suprafețele deservite si frecventele operațiunilor desfășurate.

7. SECȚIUNEA o 7-a Colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare

ART. 70

Consiliul local și Consiliul General al Municipiului București sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritoriala a localității, prin unitati de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

ART. 71

(1)    Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta cadavrele de animate de pe domeniul public și să le predea unitatii de ecarisaj care este abilitata pentru neutralizarea deșeurilor de origine animala în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2)    Cadavrele de animale de pe domeniul public se transporta de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

ART. 72

(1)    Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum doua ore de la semnalarea existentei acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizarii ca urmare a activității curente de salubrizare.

(2)    Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru aceasta operație. ART. 73

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vina în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aiba aviz medical prin care săse confirme ca sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, daca este cazul, pentru prestarea acestei activități.

ART. 74

Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animala în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 75

(1)    Operatorul de salubrizare are obligația să tina o evidenta referitoare la deșeurile de origine animala colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, daca nu realizează operația de neutralizare.

(2)    în cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animala provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidentele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data si, după caz, sarja/lotul, precum si, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

(3)    Toate documentele searhiveaza și sepastreaza conform dispozițiilor legale în vigoare.

8. SECȚIUNEA a 8-a Administrarea depozitelor de deșeuri si/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale

ART. 76

Depozitarea deșeurilor municipale este permisa numai în depozite amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare și numai după obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor prevăzute de legislație.

ART. 77

Depozitele de deșeuri, precum și alte instalații de eliminare se înființează sub controlul, conducerea sau coordonarea Consiliul General al Municipiului București.

ART. 78

Depozitele de deșeuri și instalațiile de eliminare a deșeurilor trebuie înființate, proiectate, construite și administrate astfel încât să se realizeze condiții de impiedicare a eliminării și diseminării poluantilor în mediul natural: sol, ape de suprafața, ape subterane, aer sau în mediul urban.

ART. 79

La înființarea depozitelor de deșeuri se va ține cont de:

a)    distantele de la perimetrul depozitului de deșeuri la zonele de locuit și de agrement, cursuri de apa, ape statatoare și la alte zone rurale sau urbane;

b)    existenta unor ape subterane, de coasta sau zone naturale protejate în regiune;

c)    condițiile geologice și hidrogeologice din zona respectiva;

d)    riscul producerii de inundații, tasari, alunecări de teren sau avalanșe;

e)    protecția naturii și a patrimoniului cultural din regiune

ART. 80

La proiectarea și realizarea depozitului de deșeuri se vor avea în vedere condițiile meteorologice, luandu-se masurile adecvate pentru:

a)    controlul apei provenite din precipitații care intra pe teritoriul depozitului;

b)    evitarea pătrunderii apei de suprafața si/sau a apelor subterane în deșeurile depozitate;

c)    colectarea apei contaminate și a levigatului, daca în urma unei evaluări bazate pe analizarea amplasamentului depozitului și a deșeurilor care urmeaza să fie depozitate se stabilește ca acestea prezintă un pericol potențial pentru mediu;

d)    tratarea apei contaminate și a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Aceasta prevedere nu se aplica depozitelor pentru deșeuri inerte. ART. 81

La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiții:

a)    prevederea și respectarea metodelor și tehnicilor adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor; acoperirea și asigurarea se fac zilnic;

b)    în cursul operațiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deșeurilor vor circula numai pe drumurile amenajate interioare ale depozitului. Daca accesul autovehiculelor de transport pe suprafața deșeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigura condiții de spalare și dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieșirea din depozit;

c)    pe perioada exploatării depozitului se aplica masuri de combatere a insectelor și rozătoarelor prin dezinsectie și deratizare;

d)    organizarea depozitului va asigura protecția sanatatii populației în general, protecția sanatatii personalului și protecția mediului; se acorda atentie deosebita împrejmuirii și perdelelor de protecție.

ART. 82

Depozitarea deșeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate și monitorizate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia.

ART. 83

Administrarea și exploatarea depozitului se realizează numai de către operatori licentiati de A.N.R.S.C.

ART. 84

Depozitul de deșeuri poate fi administrat numai după autorizare, conform legislației în vigoare. ART. 85

(1)    Protejarea solului, a apelor subterane și a apei de suprafața pe perioada exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postînchiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice și cu o impermeabilizare la suprafața,

(2)    Bariera geologica trebuie să aiba o capacitate de atenuare suficienta pentru a preveni riscul potențial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol și pentru apele subterane.

(3)    Sistemul de colectare a levigatului și de etanseizare trebuie să garanteze faptul ca acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menținută la nivelul minim posibil.

ART. 86

(1) în depozitele de deșeuri, mai ales în acelea în care fracțiunea organica este mare, se va acorda o atentie deosebita controlului asupra gazelor formate în depozit, luandu-se masurile necesare pentru a controla acumularea și migrarea gazelor generate.

(2)    Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat și apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

(3)    Operațiile de colectare, tratare și utilizare a gazelor generate în depozitele de deșeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului și riscul pentru sanatatea umana. ART. 87

(1)    în depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi depozitate deșeurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare si de incinerare, precum și deșeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantitatii acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sanatatea umana ori pentru mediu și nici nu pot fi valorificate.

(2)    Depozitele pentru deșeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deșeuri.

(3)    Depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:

a)    deșeurilor municipale;

b)    deșeurilor nepericuloase de orice alta origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitele pentru deșeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament și a actelor normative în vigoare;

c)    deșeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comporta în ceea ce privește levigatul în mod similar cu deșeurile nepericuloase menționate la lit. b) și care îndeplinesc condițiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulament și cu actele normative în vigoare. Aceste deșeuri periculoase nu se depozitează în spatii destinate deșeurilor nepericuloase biodegradabile.

ART. 88

(1)    Pentru a putea fi depozitate, deșeurile trebuie să îndeplinească condițiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condițiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

(2)    Operatorii care administrează depozitele de deșeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deșeurilor într-o anumita categorie de depozit pe baza analizei:

a)    masurilor necesare pentru protecția mediului și în special a apelor subterane și a apelor de suprafața;

b)    asigurării funcționarii sistemelor de protecție a mediului, în special cele de impermeabilizare și de tratare a levigatului;

c)    protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deșeurilor în interiorul rampei;

d)    protecției împotriva pericolelor pentru sanatatea umana.

(3)    Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietățile deșeurilor trebuie să cuprindă:

a)    cerințe referitoare la cunoașterea compoziției;

b)    limitări ale conținutului în materie organica al deșeurilor;

c)    cerințe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a deșeurilor organice

d)    limitări ale cantitatii de componenti specificați, posibil daunatori/periculosi;

e)    limitări ale nivelului potențial și estimat al legislativului în cazul anumitor componenti, posibil daunatori/peri culosi;

f) proprietăți ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.

ART. 89

Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum și cele estimate pentru închidere și operațiile postinchidere și postmonitorizare pentru o perioada de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicât de operator pentru depozitarea tipurilor de deșeuri autorizate a fi depozitate. ART. 90

Pentru exploatarea depozitelor de deșeuri operatorul care asigură activitatea de administrare a depozitului trebuie să aiba documente relevante din care să rezulte:

a)    categoria depozitului de deșeuri;

b)    lista tipurilor definite și cantitatea totala de deșeuri autorizata spre depunere în depozitul de deșeuri;

c)    gradul de pregătire a depozitului, pentru operațiile de depozitare a deșeurilor și pentru procedurile de supraveghere și control, inclusiv planurile pentru situații neprevăzute, precum si cerințele temporare pentru inchidere și operațiile postinchidere;

d)    obligația operatorului de a informa cel puțin trimestrial autoritatile competente cu privire la:

1.    tipurile și cantitatile de deșeuri depozitate;

2.    rezultatele programului de monitorizare;

3.    toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condițiilor impuse și modul de comportare a diferitelor deșeuri în depozite;

e)    controlul de calitate al operațiilor analitice ale procedurilor de supraveghere și control si/sau al analizelor menționate obligatorii efectuate în laboratoarele de specialitate.

ART.91

( 1) Operatorul care asigura operarea depozitului trebuie să aiba și să întocmească o documentație specifica urmăririi stării și comportării depozitului în funcție de factorii de mediu și de deșeurile depozitate.

(2)    Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calitatii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

(3)    Din punctul de vedere al deșeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice următoarele:

a)    cantitatile de deșeuri intrate în depozit pe tipuri de deseu;

b)    compoziția deșeurilor intrate în depozit;

c)    proveniența deșeurilor;

d)    data și ora fiecărui transport;

e)    locul de depozitare în cadrul depozitului.

(4)    Operatorul care administrează depozitul trebuie sa:

a) accepte introducerea în depozit numai a deșeurilor permise, menționate în autorizație, și să respecte tehnologia de depozitare aprobata de autoritatea care a avizat înființarea depozitului;

b)    supravegheze permanent modul de depozitare a deșeurilor sub aspectul stabilitatii și etanseitatii și să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament și în autorizație, pentru exploatarea în condiții de siguranța a depozitului;

c)    exploateze la parametrii proiectați instalațiile de depoluare cu care sunt dotate și să se doteze cu instalații pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

d)    execute controlul și monitorizarea emisiilor și emisiilor de poluanti, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;

e)    nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

ART. 92

(1)    în vederea depozitarii deșeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport a deșeurilor trebuie să aiba documentele necesare din care să reiasa ca deșeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deșeuri și ca deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele cu caracter normativ în vigoare.

(2)    Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumita clasa de depozitare.

3. CAP. III Drepturi și obligații

1. SECȚIUNEA 1 Drepturi și obligații ale operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 93

(1)    Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri îl gestionarea eficienta a acestora și transformarea treptata a producătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

(2)    Consiliul Local al Sectorului 5 are obligația să înființeze sistemele de colectare separata și să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învatamant pe care le gestionează.

(3)    Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, paralel cu informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deșeuri care se depun în recipientele de colectare. ART. 94

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

a)    hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;

b)    regulamentului serviciului de salubrizare;

c)    contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

d)    contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

ART. 95

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

a)    să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

b)    să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

c)    să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generala a preturilor și tarifelor din economie;

d)    să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativa a echilibrului contractual;

e)    să aiba exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care are hotarare de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

f)    să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5;

g)    să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

h)    să solicite recuperarea debitelor în instanța,

ART. 96

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

a)    să tina gestiunea separata pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanta cu cheltuielile efectuate;

b)    să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

c)    să plateasca despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocâte din culpa, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

d)    să plateasca despăgubiri pentru întreruperea nejustificata a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevazuti în contractele de prestare;

e)    să furnizeze autoritatii administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza carora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

f)    să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatata în desfasurarea activităților;

g)    să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

h)    să respecte angajamentele fata de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

i)    să presteze serviciul de salubrizare la toti utilizatorii din raza sectorului pentru care are hotarare de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitarii recipientelor de colectare și domeniul public;

j)    să doteze punctele de colectare cu recipiente si/sau containere în cantitati suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

k)    să tina la zi, împreuna cu Primăria Sectorului 5, evidenta tuturor utilizatorilor cu și fara contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

l)    să respecte indicatorii de performanta stabiliți prin hotararea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să imbunatateasca în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

m)    să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament;

o)    să verifice starea tehnica a recipientelor de colectare și să le inlocuiasca pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanseitati în maximum 24 de ore de la sesizare;

p)    să asigure curățenia și igiena cailor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

q)    să asigure curatarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de inghet;

s)    să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;

t)    să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamatiilor, avand un program de funcționare permanent;

u)    să înregistreze toate reclamatiile și sesizările utilizatorilor înntr-un registru și să ia masurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamatia, adresa reclamantului, data și ora reclamatiei, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

v)    să țină evidenta gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autoritatilor competente situația conform, reglementarilor în vigoare.

2. SECȚIUNEA a 2-a Drepturi și obligații ale utilizatorilor

ART.97

(1)    Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, directi ori indirecti ai serviciului de salubrizare.

(2)    Dreptul, fara discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 98

Utilizatorii au următoarele drepturi:

a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului/contractului de prestare;

b)    să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

c)    să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiente constatate în sfera serviciului de salubrizare și să faca propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunatatirea activității și creșterea calitatii serviciului;

d)    să se asocieze în organizații neguvemamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

e)    să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către Consiliul Local al Sectorului 5, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

f)    să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementarilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

g)    să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.

h)    să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

i)    să conteste facturile când constata încălcarea prevederilor contractuale;

j)    să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neindeplinirea unor condiții contractuale;

k)    să fie dotati de operator, în condițiile prezentului regulament, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de incărcare și de transport ale acestora;

l)    accesul garantat la serviciile de salubrizare și de utilizare ale acestora.

ART.99

Utilizatorii au următoarele obligații:

a)    să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

b)    să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de Consiliul Local al Sectorului 5 în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract;

c)    să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

d)    să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de Consiliul Local al Sectorului 5.;

e)    să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfasoara, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spatiile special amenajate ;

g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

h)    să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

i)    să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul caruia Consiliul Local al Sectorului 5 i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectiva;

, j)să mențină în stare de curățenie spatiile în care se face colectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

k)    să execute operațiunea de deversare/abandonare a deșeurilor în recipientele de colectare în condiții de maxima siguranță din punctul de vedere al sănătății populației și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

l)    să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spatiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritatile de mediu;

m)    să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (pana la limita de proprietate); Primăria Sectorului 5 se va îngriji de salubrizarea spatiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

n)    să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;

o)    să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifiantilor sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;

p)    să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de harții amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;

q)    să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabila a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

r)    să îndepărteze zăpadă și gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

s)    să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

4. CAP. IV Determinarea cantitatilor și a volumului de lucrări prestate

ART. 100

(1)    La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce urmeaza a fi colectate.

(2)    în cazul asociațiilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care dețin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu același cod postai.

(3)    în cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

(4)    Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

a) proprietari de gospodarii individuale sau reprezentanți ai acestora;

b)    asociații de proprietari/locâtari, prin reprezentanții acestora;

c)    operatori economici;

d)    instituții publice.

ART. 101

(1)    în vederea dotării punctelor de colectate cu recipiente sau containere pentru colectarea separata a deșeurilor menaj ere și similare provenite de la producătorii de deșeuri, operatorii vor stabili pe baza de măsurători compoziția și indicii de generare a acestor deșeuri, pe categorii de deșeuri și tipuri de materiale.

(2)    Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitatile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberata de Autoritatea competenta.

(3)    Determinarea cantitatilor de deșeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire.

(4)    Pentru deșeurile din construcții provenite de la populație, determinarea volumului acestora se va face estimativ.

ART. 102

( 1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a cailor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, a volumelor, asa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

(2)    Pentru curatarea și transportul zăpezii și al ghetii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, a cantitatilor calculate și a retetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formarii poleiului.

(3)    Reprezentanții autoritatii administrației publice locale vor controla prin sondaj si/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusa de operator, iar în cazul în care rezulta neconformitati se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzatoare a acesteia.

(4)    Pe baza procesului-verbal de constatare, Consiliul Local al Sectorului 5, după caz, aplica penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unitati procentuale din valoarea lunare totala a contractului.

5. CAP. V Indicatori de performanță și de evaluare ai serviciului de salubrizare

ART. 103

(1)    Indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum și în hotararea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, după caz, după dezbaterea publica a acestora.

(2)    Consiliul Local al Sectorului 5 este responsabil de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanta ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea tintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionarii deșeurilor.

(3)    Primăria Sectorului 5 aplică penalități contractuale operatorilor serviciului de salubrizare în cazul în care aceștia nu prestează serviciul la parametrii de eficienta și calitate la care s-au obligat ori nu respecta indicatorii de performanta ai serviciului.

ART. 104 (1) Indicatorii de performanta stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

a)    continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b)    atingerea obiectivelor și a țintelor pentru care Consiliul Local al Sectorului 5 este responsabil;

c)    prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

d)    adaptarea permanenta la cerințele utilizatorilor;

e)    excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

f)    respectarea reglementarilor specifice din domeniul protecției mediului și al sanatatii populației;

g)    implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului și al sanatatii și securității muncii. ART. 105

Indicatorii de performanta trebuie să asigure evaluarea continua a operatorului cu privire la următoarele activități:

a)    contractarea serviciului de salubrizare;

b)    masurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

c)    îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

d)    menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapida și obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei parti;

e)    soluționarea în timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

f)    prestarea serviciului de salubrizare pentru top utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care are hotarare de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

g)    prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanta;

h)    atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

ART. 106

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, operatorii de salubrizare trebuie să asigure:

a)    gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

b)    gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare;

c)    gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

d)    evidenta clara și corecta a utilizatorilor;

e)    înregistrarea activităților privind masurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate

f)    înregistrarea reclamatiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 107

în conformitate cu competentele și atribuțiile legale ce le revin, Autoritatea Administrariei Publice Centrale și Locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neingradit la informații necesare stabilirii:

a)    modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

b)    modului de respectare și indeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

c)    calitatii și eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

d)    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

e)    modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

f)    respectării parametrilor ceruti prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

CAP. VI Dispoziții finale

ART. 108

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Primăriei Municipiului București sau ale Primăriei Sectorului 5, conform prevederilor legale în vigoare.CONTRASEMNEAZĂ


SEC


CRISTINA48