Hotărârea nr. 126/2017

Hotărârea nr. 126/22.08.2017 privind solicitarea transmiterii de către Consiliul General al Municipiului București, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului local Sector 5, a spațiului în suprafață totală de 169,46 mp. situate în Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, Sector 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea transmiterii de către Consiliul General al Municipiului București, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 5, a spațiului în suprafață totală de 169,46 mp. situat în

Calea Ferentari nr. 72, bl.20 , sector 5

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 Luând in considerare Raportul de specialitate nr. 12727/21.08.2017,

întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

Data fiind H.C.L. Sector 5 nr. 78/16.06.2017, privind aprobarea modificării organigramei , statului de funcții si regulamentului de organizare si funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5, modificata si completata prin H.C.L. Sector 5 nr. 103/28.07.2016;

Ținând cont de adresa Administrației Fondului Imobiliar nr. C.D.G. nr. 1043/21.08.2016, înregistrată la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 5 sub nr. 41913/21.08.2017, prin care aceasta comunica faptul potrivit căruia in vederea derulării programelor D.G.A.S.P.C. Sector 5 a fost identificat spațiul situat in Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, sector 5, București, în suprafață totala de 169.46 mp. din care 79.00 mp. parter si 90.46 mp. subsol;

în conformitate cu prevederile art. 867 si art. 868 Cod. Civil;

în temeiul art. art.45 alin.(l) precum și al art. 81 alin. (2) lit. „f” din Legea

nr. 215/2001, administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă solicitarea transmiterii de către Consiliul General al Municipiului București din administrarea Administrației Fondului Imobiliar in administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 prin DGASPC - Sector 5 a spațiului situat in Calea Ferentari nr.72, bl. 20,sector 5, București, în suprafață totala de 169,46 mp. din care 79.00 mp. parter si 90.46 mp. subsol pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrana copiilor ce beneficiază de servicii de asistenta sociala in cadrul Centrului Social- Comunitar Ferentari.

Art.2. - Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. W,/22.08.2017