Hotărârea nr. 125/2017

Hotărârea nr. 125/22.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 3 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 3 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Având în vedere:

•    Expunerea de motive 40303/22.08.2017 a Primarului Sectorului 5

•    Raportul comun de specialitate nr. 40302 / 22.08.2017 al Direcției Generale de Administrație Publică Locală, Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 și al Direcției Buget și Urmărire Execuție Bugetară

Ținând cont de:

•    HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

•    OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare

•    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a imobilelor, conform Anexei nr.l, respectiv cele 3 adrese: strada Mihail Sebastian nr. 27, bl. S10, sc.2, strada Mihail Sebastian nr. 3 1, bl. S8, sc 3 și strada Mihail Sebastian nr.31, bl. S8, sc. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5 și de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa 1

la HCL Sector 5 nr.    /££_0^_2017

Indicatorii tehnico - economici

pentru obiective de investiții: reabilitarea termică a unui număr de 3 imobile situate în Sectorul 5

1. Str. Mihail Sebastian nr. 27, Bl. S 10, Sc. 2

Denumire

Valoare

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,

din care :

1,412,371.318

construcții - montaj (C + M)

1,084,086.686

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2. Str. Mihail Sebastian nr. 31, Bl. S 8, Sc. 3

Denumire

Valoare

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,

din care :

1,590,696.617

construcții - montaj (C + M)

1,223,468.882

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

3. Str. Mihail Sebastian nr. 31, Bl. S 8, Sc. 4

Denumire

Valoare

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,

din care :

1,483,345.035

construcții - montaj (C + M)

1,137,329.367

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție -2-1___

4 luni

Contrasemnează Secretar Șețrtor 5

Cristina Cornelia


FiIi^ÂaN