Hotărârea nr. 124/2017

Hotărârea nr. 124/22.08.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache" în anul 2017, aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5 prin H.C.L. S.5 nr.72/30.05.2017 și H.C.L.S. 5 nr. 80/16.06.2017

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în anul 2017, aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5 prin H.C.L. S. 5 nr. 72/30.05.2017 și H.C.L. S. 5 nr. 80/16.06.2017

Având în vedere:

-Raportul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” înregistrat sub nr. 1038/08.08.2017

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 30.05.2017privind aprobarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în anul 2017 și H.C.L. S.5 nr. 80/16.06.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în anul 2017 aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5 prin H.C.L. S. 5 nr. 72/30.05.2017    ;

-Concluziile Raportului de cercetare sociologică nr. 423/29.03.2017, pentru identificarea percepției locuitorilor Sectorului 5, asupra serviciilor oferite de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, realizat în martie 2017;

-prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. k din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în anul 2017, aprobat prin H.C.L. Sector 5, nr.72/30.05.2017 și H.C.L. Sector 5 Nr.80/16.06.2017, cu acțiunile din Anexă, parte integrată a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare organizării acțiunilor prevăzute la Art. 1, vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, la capitolul servicii culturale.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. Z22.08.2017Cristina Corneli


dința

5


Contrasemnează Secretar ©ector,


ean


ANEXA I LA HCL SECTOR 5 NR.    ■    / 22.08.2017

Privind aprobarea completării Programului de

de acțiuni culturale, artistice și de tineret, derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în anul 2017

1. „Școala de vară - Pregătire durabilă și provocări educaționale ale prezentului”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

b.    Descriere: Acest proiect își propune să ofere o formare continuă și accesul la informații noi unui număr de 80 de cadre didactice din Sectorul 5 implicate în activitățile extrașcolare și cu atribuții de management în unitățile de învățământ. Prin „Școala de vară — Pregătire durabilă și provocări educaționale ale prezentului” ne dorim să sprijinim activ și eficient procesul educativ nonformal din cadrul unităților de învățământ din Sectorul 5, acordând o atenție deosebită nu numai condițiilor materiale necesare desfășurării optime a acestuia, ci și antrenării și implicării cadrelor didactice prin organizarea unor cursuri necesare dezvoltării personale continue, conștientizării și responsabilizării în rândul adulților.

c.    Perioada: 1-7 Septembrie 2017

d.    Locație: Litoralul românesc

e.    Beneficiari direcți: 80 de cadre didactice din Sectorul 5

2. „Biblioteca pentru copii”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

b.    Descriere: Proiectul își propune să dezvolte un mediu în care lectura și învățarea să se îmbine armonios. Locația unde va fi amenajată biblioteca, va fi dotată cu videoproiector și calculatoare astfel încât copiii să aibă acces la orice formă de informație și studiu. Este de la sine înțeles că valoarea academică a unei biblioteci pentru copii este semnificativă, indiferent dacă este destinată să ajute elevii cu un nivel scăzut de performanță să-și îmbunătățească notele, sau să ofere posibilitatea acestora de a-și extinde latura creativă.

c.    Data implementării: 2017

d.    Locație: Sectorul 5

e.    Beneficiari direcți: Copiii din Sectorul 5

3. “Premiant în tabără”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

b.    Descriere: proiectul se adresează copiilor din Sectorul 5 care au obținut rezultate deosebite și premii la competițiile naționale și internaționale, în domenii precum teatrul, arta, pictura, muzica, etc. în cadrul proiectului, aceștia vor participa la tabere tematice unde vor avea posibilitatea să se relaxeze, să își facă prieteni noi și să își dezvolte creativitatea prin artă și joc. Aceste tabere au ca scop recunoștința pentru rezultatele obținute, promovarea turismului românesc și formarea, în rândul celor mici, a unei atitudini pozitive față de natură.

c.    Perioada: Vacanțele de până la sfârșitul anului 2017

d.    Locație: Munte; Litoralul românesc

e.    Beneficiari direcți: 400 de copii din Sectorul 5