Hotărârea nr. 120/2017

Hotărârea nr. 120/22.08.2017 privind aprobarea demersurilor de transmitere a terenurilor aferente liniei CF București Progresu- București Cotroceni din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTIConsiliul Local al Sectorului 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea demersurilor de transmitere a terenului aferent liniei CF București Progresu -București Cotroceni din administrarea Ministerului Transporturilor in administrarea Consiliului Local al Sectorului 5

Având în vedere Expunerea de motive nr. 39831/18.08.2017 a Primarului Sectorului 5 și Raportul de specialitate nr. 39830/18.08.2017 al Direcției Generale de Administrație Publică Locală,

Luând în considerare prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă demersurile de transmitere a terenului aferent liniei CF București Progresu -București Cotroceni din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

Art. 2. - Se împuternicește Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, să efectueze demersurile necesare prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Primarul Sectorului 5, Direcția Asistenta Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Generală de Administrație Publică Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.