Hotărârea nr. 12/2017

Hotărârea nr. 12/28.02.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Vasilescu Andreea

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Vasilescu Andreea

Având în vedere demisia doamnei Vasilescu Andreea, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.8023/24.02.2017;

Luând în considerare Referatul constatator întocmit de Primarul Sectorului 5 și Secretarul Sectorului 5;

în temeiul art. 9 alin.(2) lit.”a” și art. 12 alin (1) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Vasilescu Andreea și se declară vacant locul acesteia.

Art.2. - Primarul Sectorului 5 și Direcția Asistență Tehnică și Juridică -Serviciul Evidență Acte Administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează Secretar Sector 5,

Cristina (orneliâFeurtlean

V

Nr. At /28.02.2017