Hotărârea nr. 118/2017

Hotărârea nr. 118/22.08.2017 privind aprobarea încheierii unei Convenții de Colaborare în scopul asigurării funcționării Complexului de Servicii socio-educative pentru copii

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNEI CONVENȚII DE COLABORARE IN SCOPUL ASIGURĂRII FUNCȚIONARII COMPLEXULUI DE SERVICII SOC IO-EDUCATÎVE PENTRU COPII

Având in vedere Expunerea de Motive a Primarului Sector 5;

Luând in considerare raportul directorului generai al D G.A.S.P.C. Sector 5 nr. 12549/17.08.2017 înregistrat la primăria Sectorului 5 sub nr. 39789/17.08.2017;

Dat fiind avizul conform al Ministrului Educației Naționale nr. 9646/12.07.2017;

In temeiul prevederilor art. 27, art. 28, art. 35, art. 37, art. 39 lit. „b”, art. 40 alin. (1) si alin. (3), art. 42 alin. (1) lit. „a”, art. 43 alin. (1), art. 69, art. 71, art. 73 alin. (1), (2) lit. „a” si „d”, (3) si alin. (5) si art. 132 lit. „c” din Legea nr. 292/2011, a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 113, art. 119 alin. (1) lit. „a”, art.120 si art. 124 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu dispozițiile art.45 alin.(2) lit.„f”si al art.81 alin 2 lit. “n” teza I si lit.„q” din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Art. 1. Se aprobă incheierea unei convenții de colaborare intre Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, Primăria Sector 5 -Direcția de Administrație Publica Locala si Școala Generala Nr.147 -„Petrache Poenaru”, in scopul asigurării funcționarii Complexului de Servicii Socio-Educative pentru Copii aflat in subordinea Direcției Generale de Asistenta sociala si Protecția Copilului Sector 5, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează Secretar Slestor, ia' Fdubâ'isan

Cristina Corneli


Anexa H.C.L. Sector 5 nr. HO

CONVENȚIE DE COLABORARE

Având in vedere Hotararea Consiliului Local sector 5 nr......../..........................., privind

aprobarea încheierii unei convenții de colaborare intre Primăria Sector 5 - Direcția de Administrație Publica Locala , Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 si Școala Generala Nr. 147 -„Petrache Poenaru ” in scopul asigurării funcționarii Complexului de Servicii Socio-Educative pentru Copii ” aflat in subordinea Direcției Generale de Asistenta sociala si Protecția Copilului Sector 5

In temeiul Legii nr. 292/2011, a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare, si a H.G.R. nr.867/2015 - pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,

Intre :

Primăria sector 5 - Direcția de Administrație Publica Locala, cu sediul in str. Constantin

Miile, nr. 10, sector 5, București, cod fiscal _, cont bancar

_deschis la Trezoreria sector 5 , legal reprezentata prin dl.

DANIEL FLOREA - Primar sector 5

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5 , cu sediul in B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, București, cod fiscal 17104480, cont bancar RO17TREZ70524680220XXXXX deschis la Trezoreria sector 5 , legal reprezentata prin d-na Florentina Popescu - director general si Alina Apostoaie - director economic ;

Si

Școala Generala nr. 147 “ Petrache Poenaru cu sediul in București, sector 5, str. Bacau

,nr. 1, cod fiscal_, cont bancar_deschis la Trezorerie

sector 5, legal reprezentata prin_

Se incheie prezenta convenție de colaborare .

ART.l. OBIECTUL CONVENȚIEI

Obiectul prezentei convenții il constituie prevenirea abandonului si institutionalizarea copiilor , prin furnizarea, pe timpul zilei, de servicii socio-educative constând in îngrijire, educație, recreere -socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, orientare școlara si profesionala, recuperare medicala pentru copiii aflati in situație de risc care domiciliază pe raza sectorului 5, precum si de servicii sociale de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali ai unor asemenea copii in cadrul Complexului de Servicii Socio-Educative .

Complexul de Servicii socio-educative va funcționa in corpul de clădire C3 (corpul B) al Scolii Gimnaziale “ Petrache Poenaru”.

ART. 2. Durata convenventiei

Prezenta convenție de colaborare se incheie pe o perioada de 10 ani.

ART. 3. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

3.1.    Primăria sector 5- Direcția de Administrație Publica Locala are următoarele obligații :

a)    asigura fondurile necesare achitării cheltuielilor efectuate de către Școala Gimnaziala ” Petrache Poenaru ” in vederea menținerii corpului de clădire C3 al scolii in stare corespunzătoare funcționarii complexului de servicii socio-educative;

b)    vireaza in termen de 15 zile de la solicitare in contul Scolii Generale nr. 147 ‘’Petrache Poenaru” sumele necesare plătii cheltuielilor prevăzute la Iit. “a” a prezentului articol ;

b) isi exprima acordul cu privire la modificările ce se impun a fi efectuate la imobilul in care va funcționa complexul de servicii socio-educative pentru ca furnizarea acestor servicii sa se realizeze cu respectarea legislației in vigoare aplicabila in materie .

3.2.    D.G.A.S.P.C. sector 5 are următoarele obligații :

a)    asigura organizarea si funcționarea Complexului de Servicii Socio- Educative pentru Copii;

b)    organizează in cadrul Complexului de Servicii Socio-Educative pentru Copii următoarele tipuri de servicii sociale :

•    Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati;

•    Centrul de Zi pentru adolescenți ;

•    Centrul de zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Independenta;

•    Centrul de Zi pentru Consiliere, Sprijin si Resurse pentru Părinți si Copii;

•    Centrul de Zi pentru Consiliere si Sprijin pentru Părinți si Copii cu Dizabilitati

•    Echipa mobila de prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite, educație contraceptiva si planing familial;

•    Echipa mobila pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati severe;

c)    asigura identificarea de parteneri din cadrul furnizorilor privați de servicii sociale in vederea dezvoltării de parteneriate privind asigurarea condițiilor necesare furnizării serviciilor sociale aratate la lit. “b” a prezentului articol;

d)    solicita acordul Primăriei Sectorului 5 - Direcția de Administrație Publica Locala in vederea realizării modificărilor ce se impun sa fie efectuate la imobilul in care va funcționa complexul de servicii socio-educative pentru ca furnizarea serviciilor sa se realizeze cu respectarea legilatiei in vigoare aplicabile in materie;

e)    asigura identificarea copiilor care domiciliază pe raza sectorului 5, aflati in situație de risc, respectiv provin din familii aflate in dificultate psiho-socio-economica, sunt lipsiți de supraveghere si suport din partea familiei din motive obiective, se afla in situații școlare limita ori exista riscul abandonului școlar ;

1)    asigura selecționarea copiilor care vor beneficia de suportul material si educațional

oferit in cadrul complexului , in conformitate cu criteriile de selecție prevăzute in anexa la prezenta convenție ;

g)    asigura instrumentarea cererilor solicitantilor de servicii sociale oferite in cadrul complexului ;

h)    intocmeste documentația de admitere a copiilor identificați si selecționați, potrivit prevederilor lit. ” d” si £’e” ale prezentului articol, in cadrul complexului;

i)    asigura pregătirea si servirea mesei beneficiarilor serviciilor sociale ce formează obiectul prezentei convenții, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;

j)    asigura aprovizionarea complexului cu materiale igienico-sanitare si rechizite necesare furnizării serviciilor sociale oferite de acesta ;

k)    asigura personalul necesar funcționarii complexului;

l)    asigura plata utilităților aferente corpului de clădire in care Funcționează complexul prin decontarea cheltuielilor avansate de Școala Gimnaziala ‘’Petrache Poenaru”;

m)    asigura dotarea complexului cu bunurile mobile necesare funcționarii corespunzătoare a acestuia;

n)    participa impreuna cu ceilalți parteneri la evaluările periodice si finale ale serviciilor sociale furnizate in temeiul prezentei convenții .

3.3. Școala Generala nr. 147 ” Petrache Poenaru ” are următoarele obligații :

a)    contribuie la realizarea obiectului convenției prin :

•    asigurarea spațiului necesar funcționarii Complexului de Servicii Socio— Educative pentru Copii, respectiv corpul C 3 al scolii;

•    menținerea spațiului in care va funcționa complexul intr-o stare corespunzătoare astfel incat furnizarea serviciilor socio-educative sa se realizeze cu respectarea legislației in vigoare aplicabila in materie;

•    achita cheltuielile in vederea menținerii corpului de clădire C3 al scolii in stare corespunzătoare funcționarii complexului de servicii socio-educative;

b)    asigura impreuna cu D.G.A.S.P.C. Sector 5 identificarea potențialilor beneficiari ai serviciilor sociale ce constituie obiectul convenției ;

c)    sesizează D.G.A.S.P.C. sector 5 cu privire la cazurile identificate ;

d)    respecta criteriile de selecție a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate in temeiul prezentei convenții, menționate in anexa la prezenta convenție ;

e)    participa impreuna cu ceilalți parteneri la evaluările periodice si finale ale serviciilor sociale furnizate potrivit prezentei convenții.

IV.    Caracterul confidențial al convenției

Caracterul confidențial al tuturor informațiilor cu privire la prezenta convenție este conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și Legii nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

V.    Forța majora

Partea care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea forței majore si de a lua orice măsură care ii sta Ia dispoziție in vederea incetarii acesteia.

Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 3 luni, orice parte are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentei convenții, fara ca nici o parte sa poata pretinde daune-interese.

Forța majora exonerează părțile de neindeplinirea obligațiilor prevăzute in prezenta convenție.

VI.    Modificarea convenției

Modificarea prezentei convenții poate fi efectuata prin act adițional, cu acordul pârtilor .

VII. încetarea convenției

Prezenta convenție inceteaza:

a)    Prin acordul de voința al pârtilor ;

b)    Prin reziliere, la solicitarea motivata a uneia dintre parti ;

c)    La data expirării duratei pentru care a fost încheiata, in cazul in care convenția nu a fost reziliata ;

d)    Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 3 luni.

In cazul in care una dintre parti nu isi respecta obligațiile asumate prin prezenta convenție, partea lezata va notifica pârtii in culpa sa depună toate diligentele pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale.

Daca partea in culpa nu se conformează in termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezata poate rezilia in mod unilateral convenția.

VIII.    Litigii

In caz de litigiu părțile vor incerca soluționarea acestuia pe cale amiabiala.

In cazul in care nu reusesc soluționarea in mod amiabil a litigiului, acesta se soluționează de către instanțele judecătorești potrivit legii.

IX.    Dispoziții finale

Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentei convenții trebuie sa fie transmisa in scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât in momentul transmiterii, cât si in momentul primirii. Prezenta convenție s-a încheiat la sediul D.G.A.S.P.C. sector 5 , in patru exemplare, cate unul

pentru fiecare parte semnatara , toate cu valoare de original.

Prezenta convenție intra in vigoare la data de____.