Hotărârea nr. 117/2017

Hotărârea nr. 117/22.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 10 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 10 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Având în vedere:

•    Expunerea de motive nr. 39976/18.08.2017 a Primarului Sectorului 5

•    Raportul comun de specialitate nr. 39975/18.08. 2017 al Direcției Generale de Administrație Publică Locală, Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 și al Direcței Buget și Urmărire Execuție Bugetară

Ținând cont de:

•    HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

•    OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare

•    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 10 (zece) imobile, conform Anexei nr. 1, respectiv cele 10 adrese: strada Mihail Sebastian nr.23, bl. S13; strada Mibail Sebastian nr.33, bl. S6, Sc.l; strada Mihail Sebastian nr.33, bl. S6 Sc 2; strada Mihail Sebastian nr.137, bl. V 79; strada Mihail Sebastian nr. 139, bl.V 74; strada Mihail Sebastian nr. 27, bl.SlO, sc 1; strada Mihail Sebastian nr. 27, bl. S10, sc.3; strada Mihail Sebastian nr. 31, bl S8, sc.2; strada Mihail Sebastian nr. 31, bl.S8, sc.l; strada Mihail Sebastian nr. 108, bl. V87, sc. A, parte integrantă a prezentei hotărâri. Art.2 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5 și de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Art.3 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Anexa I

LaHCL nr.

2017


Indicatorii tehnico - economici

pentru obiective de investiții: reabilitarea termică a unui număr de 10 imobile situate în Sectorul 5

1. Str. Mihail Sebastian nr. 23, Bl. S 13

Denumire

V aloare

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,

1,391,234.843

din care :

construcții - montaj (C + M)

1,061,046.469

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2. Str. Mihail Sebastian nr. 33, Bl. S 6, Sc. 1

Denumire

Valoare

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,

1,552,240.789

din care :

construcții - montaj (C + M )

1,192,153.962

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

3. Str. Mihail Sebastian nr. 33, Bl. S 6, Sc. 2

Denumire

Valoare

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,

1,579,744.210

din care :

construcții - montaj (C + M)

1,222,019.888

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

4. Str. Mihail Sebastian nr. 137, Bl. V 79

Denumire

Valoare

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,

1,602,812.693

din care :

construcții - montaj (C + M)

1,234,144.045

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

5. Str. Mihail Sebastian nr. 139, Bl. V 74

Denumire

Valoare

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,

1,436,594.158

din care :

construcții - montaj (C + M)

1,104,822.855

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

6. Str. Mihail Sebastian nr. 27, Bl. S 10, Sc. 1

Denumire

Valoare

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,

1,532,899.910

din care :

construcții - montaj (C + M)

1,175,786.383

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

7. Str. Mihail Sebastian nr. 27, Bl. S 10, Sc. 3

Denumire

Valoare

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,

1,590,696.617

din care :

construcții - montaj (C + M)

1,223,468.882

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

8. Str. Mihail Sebastian nr. 31, Bl. S 8, Sc. 2

Denumire

Valoare

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,

1,379,799.688

din care :

construcții - montaj (C + M)

1,057,507.828

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

9. Str. Mihail Sebastian nr. 31, Bl. S 8, Sc. 1

Denumire

Valoare

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,

1,503,744.772

din care :

construcții - montaj (C + M)

1,157,217.824

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

10. Str. Mihail Sebastian nr. 108, Bl. V 87, Sc. A

Denumire

Valoare

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,

1,480,130.154

din care :

construcții - montaj (C + M)

1,140,412.910

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

Nr......./    .    .2017