Hotărârea nr. 113/2017

Hotărârea nr. 113/22.08.2017 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul de Echitație Agrointernațional, în vederea organizării unor competiții sportive ecvestre

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul de Echitație Agrointernațional, în vederea organizării unor competiții sportive ecvestre

Având în vedere:

-raportul comun al Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Generale Economice și de Investiții -Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară, înregistrat sub nr. 39820/17.08.2017;

-adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 36829/01.08.2017, emisă de Clubul de Echitație Agrointernațional;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. I șiart. 81 alin. 2, lit.j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Primăria Sectorului 5 și Clubul de Echitație Agrointernațional, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și Direcția Generală Economică și de Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 7Â /22.08.2017

Anexa la HCLS 5 nr.    / $£ O#■    2017

ACORD DE PARTENERIAT

Având în vedere prevederile HCLS 5 nr._/_,

Părțile

Clubul de Echitație Agrointernational, denumit în continuare Clubul, cu sediul în București, Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 57, număr de identificare sportivă B/A2/001 18/2002, înscris în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria sectorului 5 sub nr. 1/2002/PJ/Partea IA/Secțiunea 1, CIF 14574437, reprezentată de D-na/Dl. _, în calitate de și

Primăria Sectorului 5 București, cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Victor Viorel Coman, în calitate de Administrator Public,

convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. I OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT Art. 1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie promovarea sportului ecvestru în rândul copiilor și tinerilor din sectorul 5, precum și susținerea performanței sportivilor care activează în cadrul Clubului.

Art. 1.2 Activitățile proiectului constau în organizarea, de către Club, până la finele anului 2017, a unui număr de maximum 5 competiții sportive ecvestre în cadrul Campionatului Național, Cupa României, Cupa Federației Ecvestre Române, etc.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT Art. 2.1 Valoarea prezentului acord de parteneriat este de 5.000 euro/competiție (echivalentul în lei, la data emiterii facturii), iar bugetul total al proiectului va fi determinat în funcție de numărul de competiții organizate, fără a depăși suma de 25.000 euro (echivalentul în Iei, la data emiterii facturii).

Cap. 3 DURA TA ACORDULUI DE PARTENERIA T Art. 3.1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 5 luni de la data semnării sale, iar competițiile ecvestre se vor organiza până la finele anului 2017.

Cap. 4 OBLIGA ȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1 Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord.

Art. 4.2 Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3. Obligațiile Clubului:

Art. 4.3.1 Va asigura organizarea, până la finele anului 2017, a unui număr de maximum 5 competiții sportive ecvestre, în cadrul Campionatului Național, Cupa României, Cupa Federației Ecvestre Române, etc.

Art. 4.3.2 Va asigura, pentru locuitorii sectorului 5, accesul gratuit la competițiile prevăzute la articolul 4.3.1.

Art. 4.3.3 în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Clubul va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5 documentele justificative aferente solicitării de plată. în termen de 10 zile de la data efectuării plății, clubul va prezenta Primăriei Sectorului 5 un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.3.4 Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările oficiale ale competițiilor organizate în cadrul acestui proiect, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 4.3.5 Se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 în toate materialele de promovare a proiectului.

Art. 4.4. Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1. Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală Economică și de Investiții, va achita, în baza decontului justificativ și a facturii/facturilor emise de Club, suma prevăzută la art. 2.1., reprezentând exclusiv costuri eligibile în cadrul prezentului acord de parteneriat.

Art. 4.4.2. Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, se obligă să monitorizeze implementarea activităților prevăzute în prezentul acord de parteneriat.

Art. 4.4.3 Va asigura promovarea proiectului pe raza sectorului 5.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-l soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi /    .2017, în două exemplare cu caracter

original, câte unul pentru fiecare Parte.