Hotărârea nr. 112/2017

Hotărârea nr. 112/22.08.2017 privind solicitarea schimbării destinației imobilelor din Strada Amurgului nr. 35, sector 5 (Corp A și B al Școlii Gimnaziale Ion I.C. Brătianu), în vederea demolării acestora, conform concluziilor și propunerilor din expertiza tehnică

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

Privind solicitarea schimbării destinației imobilelor din Strada Amurgului nr. 35, sector 5 (Corp A și B al Școlii Gimnaziale Ion I.C. Brătianu), în vederea demolării acestora, conform concluziilor și propunerilor din expertiza tehnică

Având în vedere:

- raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Generală de Administrație

Publică Locală și Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al

Sectorului 5, înregistrat sub nr. 39.701/17.08.2017;

Luând în considerare prevederile Ordinul MENCȘ nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. j, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art 1 - Se solicită avizul autorităților competente pentru schimbarea destinației imobilelor din Strada Amurgului nr. 35, sector 5 (Corp A și B al Școlii Gimnaziale Ion I.C. Brătianu), în vederea demolării acestora, conform concluziilor și propunerilor din expertiza tehnică, cu scopul construirii unui imobil nou cu destinația școală gimnazială.

Art 2 - Schimbarea de destinație a imobilelor din Strada Amurgului nr. 35, sector 5 (Corp A și B al Școlii Gimnaziale Ion I.C. Brătianu) se face pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare, urmând ca după finalizarea lucrărilor, terenul să rămână în domeniul public al Municipiului București, făcând parte din baza materială a învățământului preuniversitar de stat.

Art 3 - Se împuternicește Primarul Sectorului 5 să întreprindă demersurile necesare pentru demolarea imobilelor menționate la art. 1 al prezentei hotărâri și construirea unui imobil nou cu destinația școală gimnazială.

Art 4 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică Juridică, Direcția Generală de Administrație Publică Locală și Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5, Direcția Generală Economică și de Investiții, și conducerea unității de învățământ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


EMfslEAZĂ, Sl'țOTOR 5 HlilRDEAN

7"