Hotărârea nr. 110/2017

Hotărârea nr. 110/ 22.08.2017 privind modificarea componenței Comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, Strada Dumbrava Nouă, nr. 14 (fostă Moș Ajun), Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.31/30.03.2017

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței Comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, Strada Dumbrava Nouă nr.14 (fostă Moș Ajun), Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.31/30.03.2017

Având în vedere:

-Cererea doamnei consilier Pop Claudia Ramona, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 28887/21.06.2017 precum și solicitarea doamnei consilier Nina Săndulescu de a se retrage din Comisia de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, Strada Dumbrava Nouă nr.14 (fostă Moș Ajun), Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.31/30.03.2017, consemnată în procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 22.08.2017;

-Raportul de Specialitate al Serviciului Evidență Acte Administrative;

Luând în considerare :

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.31/30.03.2017 privind constituirea unei Comisii de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, Strada Dumbrava Nouă nr.14 (fostă Moș Ajun), Sector 5;

-Propunerile doamnei consilier Nina Săndulescu și ale domnului consilier Matei Ion consemnate în procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 22.08.2017 precum și Procesul Verbal al Comisiei de Validare;

în temeiul prevederilor art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, a prevederilor art.45 alin.(l) și alin. (5) precum și ale art.81, alin.2, lit. m) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l-Se aprobă modificarea componenței Comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, Strada Dumbrava Nouă nr.14 (fostă Moș Ajun), Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.31/30.03.2017, în sensul

înlocuirii doamnelor consilier Pop Claudia Ramona și Nina Săndu lescu cu domnul viceprimar Marian Țigănuș și domnul consilier Ion Matei.

Art.2-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.31/30.03.2017 rămân în vigoare.

Art.3-Primarul sectorului 5, persoanele nominalizate și Serviciului Evidență Acte Administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NrJjQV 22.08.2017