Hotărârea nr. 11/2017

Hotărârea nr. 11/14.02.2017 privind propunerea de modificarea a destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de HG nr. 1481/2008 și HG nr. 291/2011.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind propunerea de modificare a destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de HG nr.1481/2008 și HG nr.291/2011

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Administrație Publică Locală, precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuințe și ale Hotărârii Guvernului nr.291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului

în temeiul art.45 alin.(l) și art.81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se va înainta Ministerului Apărării Naționale propunerea de modificare a destinației terenurilor care fac obiectul H.G. nr.1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuințe și ale H.G. nr.291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului, în sensul completării cu „și pentru programe de dezvoltare urbană”.

Art.2. - Se va înainta Ministerului Apărării Naționale propunerea ca sursele de finanțare ale proiectelor ce se vor derula prin aplicarea prevederilor HG nr.1481/2008 și HG nr.291/2011 să fie asigurate din bugetul local și alte surse legal constituite.

Art.3 - Prezenta hotărâre se va înainta autorităților din administrația publică centrală competente în vederea întreprinderii demersurilor necesare modificării HG nr.1481/2008 si HG nr.291/2011.

s

Contrasemnează,

SECRETARrSECTOR 5,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

Nr. //    /14.02.2017