Hotărârea nr. 109/2017

Hotărârea nr. 109/ 22.08.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 18/19.07.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 18/19.07.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov

Având în vedere:

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 18/19.07.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 81/26.06.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Crudu Claudia Elena;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 82/26.06.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Franovici Bogdan;

-Raportul de Specialitate al serviciului Evidență Acte Administrative, înregistrat sub nr. 39816/ 17.08.2017;

-Propunerile dlui consilier Lazarov Alexandru Sebastian și ale dnei consilier Coroblea Cristina precum și rezultatul votului consemnat în Procesul Verbal al Comisiei de Validare;

In conformitate cu:

-prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată;

-prevederile art.7 alin.(6) din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România;

în temeiul ale art.45 alin.(l) și alin.(5) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l-începând cu data prezentei, se desemnează d-na consilier Nina Săndulescu, reprezentant (membru titular) al Consiliului Local Sector 5 în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.

Art.2-începând cu aceeași dată, se desemnează dl consilier George Matei,

membru supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, care va reprezenta Consiliul Local Sector 5 atunci când membrul titular nu poate participa la ședință.

Art.3-Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative și persoanele nominalizate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre.

Cristina Cornelia Fe




Nr. /()$ /22.08.2017