Hotărârea nr. 106/2017

Hotărârea nr. 106/28.07.2017 privind modificarea și completarea Anexelor nr. 3 și nr. 5 ale H.C.L.S.5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind modificarea și completarea Anexelor nr.3 și nr.5 ale H.C.L.S.5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca

pentru copii, administrate de către Sectorul 5

Având în vedere:

Adresa nr.9297/26.07.2017 întocmită de către SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35991/26.07.2017;

Raportul de Specialitate al Direcției de Administrare al Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 și al Direcției Generale Economice și de Investiții înregistrat sub nr. 36410/ 28.07.2017;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și al Comisiei Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor;

în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii, administrate de către Sectorul 5;

•    Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi situate in intravilanul localităților;

•    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;

•    Hotărârii de Guvern nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată:

•    Art.59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) și art.81, alin.2, lit. m și alin.4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică și se completează Anexa 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 24/19.07.2016, respectiv “Caietul de sarcini pentru delegarea serviciilor publice de amenajare si intretinere a zonelor verzi, parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii administrate de către Sectorul 5”, potrivit Anexei nr. 1, parte integranta a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se modifica și se completează Anexa 5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 24/19.07.2016, respectiv “Lista tarifelor care vor fi practicate de către SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. pentru desfasurarea activitatilor delegate”, potrivit Anexei nr.2, parte integranta a prezentei hotărâri.

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr. 24/19.07.2016 rămân neschimbate.

Art. 4 Primarul Sectorului 5, Direcția Generala de Amenajare a Domeniului Public si Pri vat al Sectorului 5, Serviciul Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistenta Tehnica si Juridica, Direcția Generală Economică și de Investiții si S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

ANEXA 1 la H.C.L. Sector 5 Nr. / 28.Oyr.2O17

Descrierea serviciilor/operatiunilor care fac obiectul delegării

Descrierile operațiunilor prevăzute la punctele 78 - 95 ale Anexei 3 la HCL Sector 5 nr. 24/2016 se modifica, astfel incat acestea vor avea următorul conținut:

78. Defrișarea arborilor si arbuștilor cu diametrul intre 6 si 15 cm, indiferent de inaltime Operațiunea consta in:

•    Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;

•    Defrișarea propriu zisa prin tăieri successive;

•    Alte operațiuni necesare in vederea defrișării arborelui in siguranța.

In tarif nu se prevede operația de scoatere a rădăcinilor.

Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma defrișării, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Operația va cuprinde: manopera, unelte specific si mijloace de transport necesare realizării operației-10 km.

Unitatea de maura: buc

79. Defrișarea arborilor si arbuștilor cu diametrul intre 16- 30 cm, indiferent de inaltime, cu ajutorul PRB

Operația consta in:

•    Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;

•    Poziționare PRB-ului si calarea lui in vederea defrișării;

•    Defrișarea propriu zisa prin tăieri successive la diferite inaltimi;

•    Alte operațiuni necesare in vederea defrișării arborelui in siguranța.

In tarif nu se prevede operația de scoatere a rădăcinilor.

Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma defrișării, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Operația va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizării operației-10 km.

Unitatea de maura: buc

80.Defrișarea arborilor si arbuștilor cu diametrul intre 16- 30 cm, indifferent de inaltime, cu ajutorul

alpinistilor

Operația consta in:

•    Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta

•    Defrișarea propriu zisa prin tăieri successive la diferite inaltimi;

•    Alte operațiuni necesare in vederea defrișării arborelui in siguranța.

In tarif nu se prevede operația de scoatere a rădăcinilor.

Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma defrișării, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube. Operația va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizării operației-10 km. Unitatea de maura: buc

81. Defrișarea arborilor si arbuștilor cu diametrul intre 31-60 cm, indifferent de inaltime, cu ajutorul PRB

Operația consta in:

•    Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;

•    Poziționare PRB-ului si calarea lui in vederea defrișării;

•    Defrișarea propriu zisa prin tăieri successive la diferite inaltimi;

•    Alte operațiuni necesare in vederea defrișării arborelui in siguranța.

In tarif nu se prevede operația de scoatere a rădăcinilor.

Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma defrișării, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Operația va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizării operației-10 km.

Unitatea de maura: buc

82. Defrișarea arborilor si arbuștilor cu diametrul intre 31-60 cm, indiferent de inaltime, cu ajutorul

alpinistilor

Operația consta in:

•    Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;

•    Defrișarea propriu zisa prin tăieri successive la diferite inaltimi;

•    Alte operațiuni necesare in vederea defrișării arborelui in siguranța.

In tarif nu se prevede operația de scoatere a rădăcinilor.

Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma defrișării, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube. Operația va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizării operației-10 km.

Unitatea de maura: buc

83. Defrișarea arborilor si arbuștilor cu diametrul peste 61 cm, indiferent de inaltime, cu ajutorul PRB Operația consta in:

•    Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;

•    Poziționare PRB-ului si calarea lui in vederea defrișării;

•    Defrișarea propriu zisa prin tăieri successive la diferite inaltimi;

•    Alte operațiuni necesare in vederea defrișării arborelui in siguranța.

In tarif nu se prevede operația de scoatere a rădăcinilor.

Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma defrișării, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Operația va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizării operației-10 km.

Unitatea de maura: buc

84.Defrisarea arborilor si arbuștilor cu diametrul peste 61 cm, indiferent de inaltime, cu ajutorul

alpinistilor

Operația consta in:

•    Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;

•    Defrișarea propriu zisa prin tăieri successive la diferite inaltimi;

•    Alte operațiuni necesare in vederea defrișării arborelui in siguranța.

In tarif nu se prevede operația de scoatere a rădăcinilor.

Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma defrișării, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube. Operația va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizării operației-10 km Unitatea de maura: buc

85. Taierea fragmentata a arborilor/ sarpamtelor prăbușiți/ prăbușite cu diametrul pana la 11 cm Operația consta in:

•    Taierea cu drujba a arborelui/ șarpantei prabusit/a cu diametrul sub 11 cm;

•    Alte operații necesare realizării lucrării.

•    Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

Operația va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizării operației-10 km. Unitatea de maura: buc

86. Taierea fragmentata a arborilor/ sarpamtelor prăbușiți/ prăbușite cu diametrul pana la 11-30 cm Operația consta in:

•    Taierea cu drujba a arborelui/ șarpantei prabusit/a cu diametrul sub 11-30 cm;

•    Alte operații necesare realizării lucrării.

•    Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

Operația va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizării operației-10 km. Unitatea de maura: buc

87. Taierea fragmentata a arborilor/ sarpamtelor prăbușiți/ prăbușite cu diametrul pana la 31-60 cm Operația consta in:

Taierea cu drujba a arborelui/ șarpantei prabusit/a cu diametrul sub 31 -60 cm;

• Alte operații necesare realizării lucrării.

• Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

Operația va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizării operației-10 km. Unitatea de maura: buc

88. Taierea fragmentata a arborilor prăbușiți cu diametrul intre 61 -100 cm

Oeratia consta in:

•    Taierea cu drujba a arborelui prăbușit cu diametrul inte 61 -100 cm

•    Alte operații necesare realizării lucrării.

•    Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

Operația va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizării operației-10 km. Unitatea de maura: buc

89. Taierea fragmentata a arborilor prăbușiți cu diametrul peste 100 cm

Oeratia consta in:

•    Taierea cu drujba a arborelui prăbușit cu diametrul peste 100 cm

•    Alte operații necesare realizării lucrării.

•    Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

Operația va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizării operației-10 km.

Unitatea de maura: buc

90. Ridicarea de coronament si eliminarea ramurilor uscate bazale, indiferent de diametru si inaltime

•    Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;

•    Ridicarea( reucerea) de coronament si eliminarea ramurilor uscate bazalecu drujba;

•    Alte operații necesare realizării lucrării.

•    Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

Operația va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizării operației-10 km.

Unitatea de maura: buc

91. Toaletarea arborilor si arbuștilor cu inaltimea cuprinsa intre 6-10 metri, cu ajutorul PRB

Oeratia consta in:

•    Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;

•    Poziționare PRB-ului si calarea lui in vederea toaletarii;

•    Toaletarea propriu zisa ;

•    Alte operațiuni necesare realizării lucrării.

Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma toaletarii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Operația va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizării operației-10 km.

Unitatea de maura: buc

92. Toaletarea arborilor si arbuștilor cu inaltimea cuprinsa intre 6-10 metri, cu ajutorul alpinistilor

•    Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;

•    Toaletarea propriu zisa cu alpinisti;

•    Alte operațiuni necesare realizării lucrării.

•    Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma toaletarii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube. Operația va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizării operației-10 km. Unitatea de maura: buc

93. Toaletarea arborilor si arbuștilor cu inaltimea cuprinsa intre 11- 20 metri, cu ajutorul PRB

Oeratia consta in:

•    Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;

•    Poziționare PRB-ului si calarea lui in vederea toaletarii;

•    Toaletarea propriu zisa ;

•    Alte operațiuni necesare realizării lucrării.

•    Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma toaletarii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Operația va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizării operației-10 km.

94. Toaletarea arborilor si arbuștilor cu inaltimea cuprinsa intre 11- 20 metri, cu ajutorul alpinistil or

Oeratia consta in:

•    Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;

•    Toaletarea propriu zisa cu alpinisti;

•    Alte operațiuni necesare realizării lucrării.

•    Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma toaletarii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube. Operația va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizării operației-10 km. Unitatea de maura: buc

95. Toaletarea arborilor si arbuștilor cu inaltimea peste 20 metri

Oeratia consta in:

•    Verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta;

•    Toaletarea propriu zisa cu alpinisti;

•    Alte operațiuni necesare realizării lucrării.

•    Resturile ocazionate cu prestarea acestei operațiuni vor fi tocate de către delegat si utilizate in amestecul de compost destinat producerii materialului dendrologic.

In cazul in care rezulta pagube materiale, in urma toaletarii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Operația va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizării operației-10 km.

Anexa 3 la HCL Sector 5 nr. 24/2016, respectiv Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii servici îlor publice de amenajare si întreținere a zonelor verzi, parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor d e sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii administrate de către Sectoru I 5, se completează cu următoarele operațiuni:

513. Desfaceri finisaje existente

Operatiunera consta in desfacerea finisajelor interioare si exterioare, pereți de compartimentare: greși, faianța, gips carton, sapa de egalizare, tencuieli uscate si umede, transportul si evacuarea deșeurilor rezultate, la marginea zonei de lucru.

Operația cuprinde: manopera

Unitatea de măsură: mp

-    Desfaceri pardoseli parchet

Operatiunera consta in desfacerea pardoselilor din parchet, transportul si evacuarea deșeurilor rezultate, la marginea zonei de lucru.

Operația cuprinde: manopera Unitatea de măsură: mp

-Placaje gresie si faianța

Operatiunera consta in desfacerea pardoselilor din gresie, faianța inclusiv adeziv sau strat suport, transportul si evacuarea deșeurilor rezultate, la marginea zonei de lucru.

Operația cuprinde: manopera

Unitatea de măsură: mp

-    Desfaceri pardoseli ciment

Operatiunera consta in desfacerea pardoselilor beton, transportul si evacuarea deșeurilor rezultate, la marginea zonei de lucru.

Operația cuprinde: manopera Unitatea de măsură: mp

-    Desfaceri pereți de compartimetare

Operatiunera consta in desfacerea pereților de compartimentare, transportul si evacuarea

deșeurilor rezultate, la marginea zonei de lucru.

Operația cuprinde: manopera

Unitatea de măsură: mp

-Desfaceri pardoseli calde

Operatiunera consta in desfacerea pardoselilor calde (mocheta si covor pvc), transportul si evacuarea deșeurilor rezultate, la marginea zonei de lucru.

Operația cuprinde: manopera Unitatea de măsură: mp

514. Pereți din zidărie de BCA, 25 cm grosime

Operația consta in realizarea lucrărilor noi din zidărie de BCA, 25 cm grosime, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Procurarea materialelor cu care se realizează zidaria, mortar de zidărie;

Aducerea materialelor la locul de montaj;

Realizarea zidăriei din BCA in conformitate cu tehnologia si detaliile de execuție;

Operația va cuprinde materiale, manopera si transport materiale;

Evacuarea molozului si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru;

Unitatea de măsură: mc

515. Pereți din zidărie de BCA, 12,5 cm grosime

Operația consta in realizarea lucrărilor noi din zidărie de BCA, 12,5 cm grosime, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Procurarea materialelor cu care se realizează zidaria, mortar de zidărie;

Aducerea materialelor la locul de montaj;

Realizarea zidăriei din BCA in conformitate cu tehnologia si detaliile de execuție;

Operația va cuprinde materiale, manopera si transport materiale;

Evacuarea molozului si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: mc

516. Sapa de egalizare pana la 5 cm grosime

Operația consta in realizarea lucrărilor noi de sapa pana la 5 cm grosime, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Procurarea materialelor cu care se realizează sapa, nisip si ciment;

Aducerea materialelor la locul de montaj;

Turnarea sapei cu grosime pana la 5 cm, in conformitate cu tehnologia si detaliile de execuție;

Operația va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;

Evacuarea molozului si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: mp

517. Tencuieli interioare la pereți si tavane

Operația consta in realizarea lucrărilor de tencuieli umede la pereți si tavane, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Procurarea materialelor cu care se realizează tencuiala;

Aducerea materialelor la locul de montaj;

Executarea tencuielii in conformitate cu tehnologia si detaliile de execuție;

Operația va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;

Evacuarea molozului si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: mp

Tencuieli exterioare

Operația consta in realizarea lucrărilor de tencuieli umede la pereți si tavane, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Procurarea materialelor cu care se realizează tencuiala;

Aducerea materialelor la locul de montaj;

Executarea tencuielii in conformitate cu tehnologia si detaliile de execuție;

Operația va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;

Evacuarea molozului si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: mp

518.    Placarea cu gips carton la pereți si tavane

Operația consta in realizarea structurii si placarea cu o singura placa de gips carton a pereților si tavanelor, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Procurarea materialelor cu care se realizează placarea;

Aducerea materialelor la locul de montaj;

Executarea structurii si placarea cu gips carton in conformitate cu tehnologia si detaliile de execuție;

Operația va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;

Evacuarea resturilor si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: mp

519.    Placari cu faianța la pereți, h=2,10m

Operația consta in realizarea placărilor cu faianța, la locațiile stabilite de beneficiar. Operația cuprinde:

Procurarea materialelor cu care se realizează placarea;

Aducerea materialelor la locul de montaj;

Executarea placării cu faianța in conformitate cu tehnologia si detaliile de execuție; Operația va cuprinde materiale, manopera si transport materiale;

Evacuarea resturilor si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: mp

520. Glet la pereți si tavane

Operația consta in realizarea gleturilor la pereți si tavane, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Procurarea materialelor cu care se realizează operația de gletuire;

Aducerea materialelor la locul de montaj;

Pregătirea suprafețelor pentru zugrăveli, executarea in conformitate cu tehnologia si detaliile de execuție;

Operația va cuprinde materiale, manopera si transport materiale;

Evacuarea resturilor si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: mp

521. Zugrăveli

Operația consta in realizarea zugrăvelilor interioare la pereți si tavane, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Procurarea materialelor cu care se realizează operația de zugrăveala;

Aducerea materialelor la locul de montaj;

Amorsarea suprafețelor si aplicarea a doua straturi de vopsea lavabila, executarea in conformitate cu tehnologia si detaliile de execuție;

Operația va cuprinde materiale, manopera si transport materiale;

Evacuarea resturilor si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: mp

522. Placaje cu gresie la pardoseli

Operația consta in realizarea placărilor cu gresie, la locațiile stabilite de beneficiar. Operația cuprinde:

Procurarea materialelor cu care se realizează placarea;

Aducerea materialelor la locul de montaj;

Executarea placării cu gresiein conformitate cu tehnologia si detaliile de execuție; Operația va cuprinde materiale, manopera si transport materiale;

Evacuarea resturilor si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: mp

523. Ferestre de aluminiu

Operația consta in realizarea ferestrelor de aluminiu, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Procurarea/ executarea ferestrelor;

Aducerea ferestrelor la locul de montaj;

Montarea ferestrelor, executarea in conformitate cu tehnologia si detaliile de execuție; Operația va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;

Evacuarea resturilor si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: mp

524. Glafuri exterioare din tabla prevopsita

Operația consta in realizarea glafurilor din tabla prevopsita, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Procurarea glafurilor din tabla prevopsita;

Aducerea glafurilor din tabla la locul de montaj;

Montarea glafurilor din tabla prevopsita, executarea in conformitate cu tehnologia si detaliile de execuție;

Operația va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;

Evacuarea resturilor si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: ml

525. Usi din aluminiu

Operația consta in realizarea ușilor din aluminiu echipate cu broasca si butuc, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Procurarea/ executarea ușilor din aluminiu echipate cu broasca si butuc;

Aducerea ușilor din aluminiu la locul de montaj;

Montarea ușilor din aluminiu, executarea in conformitate cu tehnologia si detaliile de execuție;

Operația va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;

Evacuarea resturilor si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: mp

526. Usi interioare din PVC

Operația consta in realizarea ușilor din PVC echipate cu broasca si butuc, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Procurarea/ executarea ușilor din PVC echipate cu broasca si butuc;

Aducerea ușilor din PVC la locul de montaj;

Montarea ușilor din PVC, executarea in conformitate cu tehnologia si detaliile de execuție ; Operația va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;

Evacuarea resturilor si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: mp

527. Hidrotermoizolarea planseului si aticului terasei cu polistiren expandat extradur de mare densitate grosime de 20mm, membrane hidroizolante

Operația consta in desfacerea hidroizolatiei existente, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Procurarea materialelor cu care se realizează hidrotermoizolatia;

Aducerea materialelor la locul de montaj;

Executarea hidrotermoizolatiei si a placării aticului, executate in conformitate cu tehnologia si detaliile de execuție;

Operația va cuprinde materiale, manopera si transport materiale;

Evacuarea resturilor si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: mp

528.    Sorturi din tabla zincata la atic terasa

Operația consta in realizarea sorturilor din tabla zincata la atic terasa, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Procurarea/ executarea sorturilor din tabla zincata la atic terasa;

Aducerea sorturilor din tabla zincata la locul de montaj;

Montarea sorturilor din tabla zincata la atic terasa, executate in conformitate cu tehnologia si detaliile de execuție;

Operația va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;

Evacuarea resturilor si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: ml

529.    Inundarea terasei

Operația consta in inundarea terasei in vederea verificării eventualelor infiltrații, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde: manopera

Unitatea de măsură: mp

530. Tencuieli exterioare decorative cu termosistem, cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime

Operația consta in placarea pereților cu termosistem si finisarea acestora cu tencuieli decorative, conform tehnologiilor de execuție, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Procurarea materialelor necesare;

Aducerea materialelor la locul de montaj;

Placarea pereților cu termosistem si pregătirea acestora pentru tencuielile decorative si aplicarea grundului;

Aplicarea tencuielilor decorative (folosindu-se culorile inițiale);

Operația va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;

Evacuarea resturilor si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: mp

531.Tencuieli exterioare decorative cu termosistem, cu polistiren expandat ignifugat de la lcm la 3cm grosime, la spaleti

Operația consta in placarea spaletilor cu termosistem si finisarea acestora cu tencuieli decorative, conform tehnologiilor de execuție, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Procurarea materialelor necesare;

Aducerea materialelor la locul de montaj;

Placarea spaletilor cu termosistem si pregătirea acestora pentru tencuielile decorative si aplicarea grundului;

Aplicarea tencuielilor decorative (folosindu-se culorile inițiale);

Operația va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;

Evacuarea resturilor si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: mp

532.    Termoizolarea pardoselii cu polistiren extrudat grosime 10 cm

Operația consta in realizarea lucrărilor de termoizolare prin palcare cu polistiren extrudat, cu grosime pana la 10 cm, inaintea turnării sapei de egalizare, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Procurarea materialelor;

Aducerea materialelor la locul de montaj;

Placarea pardoselilor cu polistiren, aplicarea foliei de polietilena, armarea cu plasa sudata si pregătirea suprafețelor pentru turnarea sapei, in conformitate cu tehnologia si detaliile de execuție;

Operația va cuprinde materiale, manopera, utilaje si transport materiale;

Evacuarea molozului si a deșeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Unitatea de măsură: mp

533.    Schela

Operația consta montarea si demontarea schelei, la locațiile stabilite de beneficiar.

Operația cuprinde:

Transportulschelei la locul de montaj;

Montarea schelei de către personalul calificat; Demontarea schelei de către personalul calificat; Operația va cuprinde manopera si transport materiale; Unitatea de măsură: mp

534.    Cablu de energie 3 X 2.5mm

înlocuire cablu de energie 3x2.5mm identic cu cel existent, pe trasele existente. Prețul include material si manopera.

Unitatea de măsură: ml

535.    Cablu de energie 5 X 4mm

înlocuire cablu de energie 5 x 4mm identic cu cel existent, pe trasele existente. Prețul include material si manopera.

Unitatea de măsură: ml

536.    Corp de iluminat fluorescent tip AB118

Procurare material;

Montarea corpului de iluminat;

Prețul include montaj, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

537. Corp de iluminat fluorescent tip FCE118

Procurare material;

Montarea corpului de iluminat;

Prețul include montaj, manopera si transport. Unitatea de măsură: buc

538. întrerupător etanș 10A/230v

Procurare material;

Montarea intrerupatorului;

Prețul include montaj, manopera si transport. Unitatea de măsură: buc

539. Montare cazan mural cu puterea de 3kw

Procurarea cazanului;

Montarea cazanului;

Prețul include montaj manopera si transport. Unitatea de măsură: buc

540. Radiatoare din otel tip panou, dimensiune 600 x 600, inclusiv ventile de aerisire si dopuri de golire de J4

Procurare material;

Montarea radiatorului;

Prețul include montaj, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

541. Elemente de prindere si susținere pentru corpurile de încălzire, susținere de perete

Procurare material;

Montarea elementelor de prindere;

Prețul include montaj, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

542. Țeava din otel pentru instalații montata la legaturile radiatoarelor, inclusiv fitingurile, avand diam 1/2

Procurare material;

Montarea țevii din otel cu prindere in bride, conform specificațiilor tehnice;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: ml

543. Țeava din otel pentru instalații montata la distribuție, inclusiv fitingurile, avand diam 1/2 Procurare material;

Montarea țevii din otel cu prindere in bride, conform specificațiilor tehnice;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: ml

544. Filtru de impurități 'A

Procurare filtru;

Montarea filtrului, conform specificațiilor tehnice; Prețul include material, manopera si transport. Unitatea de măsură: buc

545. Filtru magnetic anticalcar 1/2

Procurare filtru;

Montarea filtrului, conform specificațiilor tehnice; Prețul include material, manopera si transport. Unitatea de măsură: buc

546. Confecționarea si montarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin pereți, țeava avand diametrul l"-2"

Procurare material;

Confecționarea si montarea țevii de protecție;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

547. Spalarea conductelor si instalațiilor interioare de încălzire centrala cu apa potabila

Prețul include manopera.

Unitatea de măsură: ml

548.    Montarea țevii din material plastic (PP-R, Pnl6) pentru instalații sanitare, îmbinata prin polifuziune, cu aparat de sudura de tip RIRMO, in conducte de legătură la obiectele sanitare.

Procurare material;

Montarea țevii din material plastic, cu prindere in bride, conform specificațiilor tehnice;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: ml

549.    Montarea țevii din material plastic (PP-R, Pnl6) pentru instalații sanitare, îmbinata prin polifuziune, cu aparat de sudura de tip RIRMO, in coloane.

Procurare material;

Montarea țevii din material plastic, cu prindere in bride, conform specificațiilor tehnice;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: ml

550.    Montarea țevii din material plastic (PP-R, Pnl6) pentru instalații sanitare, îmbinata prin polifuziune, cu aparat de sudura de tip RIRMO, in coloane de distribuție.

Procurare material;

Montarea țevii din material plastic, cu prindere in bride, conform specificațiilor tehnice;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: ml

551.Idem, coturi cu suport pentru racord la obiectele sanitare

Procurare material;

Montarea coturilor din material plastic, cu prindere in bride, conform specificațiilor tehnice; Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

552. Idem, coturi cu suport PPR 25 pentru racord la obiectele sanitare

Procurare material;

Montarea coturilor din material plastic, cu prindere in bride, conform specificațiilor tehnice; Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

553. Idem, coturi cu suport PPR 32 pentru racord la obiectele sanitare

Procurare material;

Montarea coturilor din material plastic, cu prindere in bride, conform specificațiilor tehnice; Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

554. Montarea compensatoarelor de dilatatie, din țeava din material plastic (PP-R,

Procurare material;

Montarea compensatoarelor de dilatatie din material plastic, cu prindere in bride, conform specificațiilor tehnice;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

555. Confecționarea si montarea țevii de protecție din țeava de otel neagra, la trecerea conductelor prin plansee si ziduri

Procurare material;

Confecționarea si montarea țevii de protecție;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

556. Montarea prin încastrare a brățărilor pentru fixarea conductelor din otel sau material plastic, de alimentare cu apa

Procurare material;

Montarea bridelor;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

557. Montarea țevii din material plastic, tub cu mufa pentru instalații de canalizare din PP ignifuga, montate in ghene de rigips, îmbinata cu garnitura de cauciuc, cu lungimea de lOOOmm

Procurare material

Montarea țevii cu diam. llOmm;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: ml

558.    Montarea țeava PVC de scurgere la adâncime de 2m, cu diametrul intre 140 - 185 mm

Procurare material

Montarea pieselor de legătură cu diam. 140 - 185 mm;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: ml

559.    Montarea pieselor de legătură speciale, din PP ignifuga pentru canalizare, cu diametrul intre 110-125 mm prin îmbinare cu mufa si garnitura de cauciuc, ramificație simpla, egala

Procurare material

Montarea pieselor de legătură cu diam. llOmm;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

560.    Montarea pieselor de legătură speciale, din PP ignifuga pentru canalizare, cu diametrul de 16mm prin imbinare cu mufa si garnitura de cauciuc, ramificație simpla, egala

Procurare material

Montarea pieselor de legătură cu diam. llOmm;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

561.    Montarea sifonului de pardoseala din polietilena simplu, cu ieșire verticala/laterala avand diametrul de 50mm

Procurare material

Montarea sifonului de pardoseala;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

562.    Montarea sifonului de pardoseala din polietilena simplu, cu ieșire verticala/laterala avand diametrul de 75mm

Procurare material

Montarea sifonului de pardoseala;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

563.    Montarea sifonului de pardoseala din polietilena simplu, cu ieșire verticala/laterala avand diametrul de lOOmm

Procurare material

Montarea sifonului de pardoseala;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

564.    Montarea căciulii de ventilație, din tabla, montate pe coloanele de aerisire din PP, avand diametrul 50mm

Procurare material

Montarea căciulii de ventilație;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

565.    Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar, obișnuita, avand diametrul de 50mm

Procurare material

Montarea bateriei;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

566.    Montarea distribuitorului automat de săpun lichid

Procurare material

Montarea distribuitorului de săpun lichid;

Prețul include material, manopera si transport.

Unitatea de măsură: buc

567.    Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de apa rece si calda, executata cu conducte din PP-R

Prețul include manopera

Unitatea de măsură: 10 ml

568.    Efectuarea probei de funcționare si de rezistenta a instalației de apa rece/calda, executata cu conducte din PP-R

Prețul include manopera

Unitatea de măsură: 10 ml

569.    Efectuarea probei de etanșeitate si funcționare a instalației de canalizare, executata cu conducte din PP, PEHD

Prețul include manopera

Unitatea de măsură: ml

570.    Apometru apa

Prețul include material si manopera

v

Unitatea de măsură: buc

571.    Filtru Tip Y cu sita pentru apa potabila, filtru cu sita, prevăzut cu fiting interior de 1 'A

Prețul include material si manopera

Unitatea de măsură: buc

572.    înlocuire vas wc

Prețul include material si manopera

Unitatea de măsură: buc

573.    înlocuire lavoar

Prețul include material si manopera

Unitatea de măsură: buc

574.    înlocuire pisoar

Prețul include material si manopera

Unitatea de măsură: buc

575.    Operațiuni diverse nenormate + VM

Reprezintă operațiuni diverse ce nu sunt prevăzute in lista de tarife

Prețul reprezintă ora manopera

VM = valoare material (achiziționat de către beneficiar/ achiziționat de către constructor si decontat de către beneficiar pe baza de factura fiscala)

576.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 1240xl0300x4320mm

Prețul reprezintamaterial, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

577.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 21000x25000x8200mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

578.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 18110xl7700x8200mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

579. Ansamblu de joaca dimensiuni minime 16900xll400x6700mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

580.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 14100xl200x7500mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

581.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 13800xll000x5400mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

582.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 14800xl4900x5200mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

583.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 16800xl4200x6200mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

584.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 10311x8380x4313mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

585.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 10400x7900x6700mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

586.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 4790x3170x3000mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

587.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 4480x3660x2130mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

588.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 4100x2200x3300mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

589.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 5900x5600x4600mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

590.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 7000x4200x3800mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

591.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 7000x4400x4000mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

592.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 6700x4100x3400mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

593.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 10300x5600x3400mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

594.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 6700x3200x3300mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

595.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 6700x3200x3300mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

596.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 1905x3470xl715mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

597.    Carusel diametru minim 1600 mm grosime platforma minim 15mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

598. Carusel diametru minim 1600 mm grosime platforma minim 18mm

599.    Leagan cu doua locuri

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

600.    Balansoar pe arc

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

601.    Balansoar dimensiuni minime 1085x510xll80mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

602.    Balansoar doua locuri dimensiuni minime 2370x505x550mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

603.    Leagan dimensiuni minime 4000xl800x2250mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

604.    Leagan cu patru locuri dimensiuni minime 6300xl400x2250mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

605.    Balansoar pe arc cu patru locuri dimensiuni minime 1100xll00x505mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

606.    Echipament de catarat dimensiuni minime 2530x2530x3000mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

607.    Echipament de catarat dimensiuni minime 3900xl481x2100mm

608,Groapa de nisip dimensiuni minime 3000x3000x300mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

609.    Ansamblu de joaca de dimensiuni minime 2865x3195x3000mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

610.    Ansamblu de joaca de dimensiuni minime 5829x6080x3691mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

611.    Balansoar pe arc dimensiuni minime 800x600x800mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

612.    Balansoar pe arc dimensiuni minime 800x450x850mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

613.    Balansoar pe arc dimensiuni minime 930x460x810mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

614.    Balansoar pe arc dimensiuni minime 880x480x780mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

615.    Balansoar pe arc dimensiuni minime 2000x400x780mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

616.    Balansoar pe arc cu patru locuri dimensiuni minime 1200xl200x750mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

617.Ansamblu de catarare dimensiuni minime diametru 2900x2500mm

618.    Balansoar pe doua arcuri dimensiuni minime 3000x360x690mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

619.    Balansoar pe doua arcuri dimensiuni minime 840x730x920mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

620.    Balansoar pe doua arcuri dimensiuni minime 860x720x830mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

621.    Balansoar cu trei locuri dimensiuni minime 840x700x910mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

622.    Balansoar cu trei locuri dimensiuni minime 840x770x910mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

623.    Masuta de joaca dimensiuni minime 920xl230x500mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

624.0glinda deformare dimensiuni minime 1100xl40xl200mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

625.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 7210x4820x3980mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

626.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 5880x5930x3980mm

627.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 8130x7210x3980mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

628.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 12780xl5190x4650mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

629.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 7700xl2400x4300mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

630.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 9500xl7540x7600mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

631.    Ansamblu de joaca dimensiuni minime 970x450xll00mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

632.    Balansoar pe arc cu doua locuri dimensiuni minime 1275x250x780mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

633.    Balansoar pe arc cu doua locuri dimensiuni minime 1200x240x590mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

634.    Masinuta dimensiuni minime 1624xll90xll25mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

635.Banca dimensiuni minime 1650x600x780mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

636.Cos de gunoi capacitate minima 40 I inaltime minima 1480mm

637.    Cos de gonoi capacitate minima 40 I înălțime minima 820mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

638.    Masa de tenis dimensiuni minime 2740xl525x760mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

639.    Masa de sah de dimensiuni minime 1680xl680x735mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

640.    Aparat fitness „întindere" dimensiuni minime 2100x410xl660mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

641.    Aparat fitness „Pectorali" dimensiuni minime 2180x760x1700 mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

642.    Aparat fitness „Bicicleta" dimensiuni minime 930x670xll00mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

643.    Aparat fitness „Ski" dimensiuni minime 2180x760xl700mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

644.    Aparat fitness „Surf" dimensiuni minime 1300x840xl450mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

645.Aparat fitness „Bicicleta eliptica" dimensiuni minime 1050x520xl540mm

646.Aparatfitness „Volane" dimensiuni minime 880x600xl750mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport Unitatea de măsură: buc

647.    Aparat fitness „Banda de alergat" dimensiuni minime 1250x760xl300mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

648.    Aparat fitness „Paralele" dimensiuni minime 2000x650xl480mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

649.    Aparat fitness „Discuri" dimensiuni minime 1000xl050xl350mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

650.    Aparat fitness „Triplu rotativ" dimensiuni minime diametru 1600 xinaltime 1650 mm

Prețul reprezintă material, manopera si transport

Unitatea de măsură: buc

651.înlocuire/ montare gard metalic nou cu H=1.00m, identic cu cel existent

Operațiunea reprezintă procurarea materialelor, confecționarea panoului de gard, grunduirea, vopsirea, transportul la locul montării, trasarea si execuția gropilor, prinderea acestuia prin sudura/ betonare.

Prețul include, material, manopera, transport.

Unitatea de măsură: ml

652. înlocuire/ montare gard metalic nou cu H=0.50m, identic cu cel existent

Operațiunea reprezintă procurarea materialelor, confecționarea panoului de gard, grunduirea, vopsirea, transportul la locul montării, trasarea si execuția gropilor, prinderea acestuia prin sudura/ betonare.

Prețul include, material, manopera, transport.

Unitatea de măsură: ml

653. Vopsirea elementelor din metal (garduri metalice, structuri metalice, pergole) NOI

Operațiunea consta in pregătirea elementelor din metal, aplicarea unui strat de grund + aplicarea uniforma in doua straturi a vopselei cu materialul prestatorului.

Prețul include material, manopera, transport. Nu include schela.

Unitatea de măsură: mp

654.    Vopsirea elementelor din metal (garduri metalice, structuri metalice, pergole) EXISTENTE

Operațiunea consta in pregătirea elementelor din metal, aplicarea uniforma in doua straturi a vopselei cu materialul prestatorului.

Prețul include material, manopera, transport. Nu include schela.

Unitatea de măsură: mp

655.    Montat decoratiune con mic

Operațiunea consta in montarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii con mic

Prețul include material, manopera, transport. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica si decoratiunea.

Unitatea de măsură: buc

656.    Demontat decoratiune con mic

Operațiunea consta in demontarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii con mic

Prețul include material, manopera, transport. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica. Unitatea de măsură: buc

657.    Montat decoratiune con mare

Operațiunea consta in montarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii con mare

Prețul include material, manopera, transport. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica. Unitatea de măsură: buc

658.    Demontat decoratiune con mare

Operațiunea consta in demontarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii con mare

Prețul include material, manopera, transport. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica. Unitatea de măsură: buc

659.Montat panou stâlpi 2D/3D

Operațiunea consta in montarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii tip panou stâlp 2D/3D Prețul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de măsură: buc

660. Demontat panou stâlpi 2D/3D

Operațiunea consta in demontarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii tip panou stâlp 2D/3D Prețul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de măsură: buc

661.Montat panou expunere stradala (poarta)

Operațiunea consta in montarea in parcuri si spatii verzi a decoratiuniitip panou expunere stradal a Prețul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica .

Unitatea de măsură: buc

662.Demontat panou expunere stradala (poarta)

Operațiunea consta in demontarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii tip panou expunere stradala

Prețul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de măsură: buc

663.    Montat instalație fir, led, becuri, gheata

Operațiunea consta in montarea in brazi/arbori, pergole si confecții metalice a instalațiilor de tip fir, led, becuri, gheata pentru iluminat festiv

Prețul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica .

Unitatea de măsură: buc

664.    Demontat instalație fir, led, becuri, gheata

Operațiunea consta in demontarea in brazi/arbori, pergole si confecții metalice a instalațiilor de tip fir, led, becuri, gheata pentru iluminat festiv

Prețul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de măsură: buc

665.    Montat figurine Mos Crăciun

Operațiunea consta in montarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii tip Mos Crăciun

Prețul include material, manopera, transport. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica. Unitatea de măsură: buc

666.    Demontat figurine Mos Crăciun

Operațiunea consta in demontarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii tip Mos Crăciun

Prețul include material, manopera, transport. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica. Unitatea de măsură: buc

667.    Montat sfere/figurine trompetisti

Operațiunea consta in montarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii tip sfere/figurine trompetisti Prețul include material, manopera, transport.Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica .

Unitatea de măsură: buc

668.    Demontat sfere/figurine trompetist!

Operațiunea consta in demontarea in parcuri si spatii verzi a decoratiunii tip sfere/figurine trompetisti

Prețul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de măsură: buc

669.    Montat figurine complexe (compuse din mai multe bucăți)

Operațiunea consta in montarea figurinelor complexe (compuse din mai multe bucăți) in parcuri si spatii verzi.

Prețul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica .

Unitatea de măsură: buc

670.    Demontat figurine complexe (compuse din mai multe bucăți)

Operațiunea consta in demontarea figurinelor complexe (compuse din mai multe bucăți) in parcuri si spatii verzi.

Prețul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de măsură: buc

671.    Montat brad metalic

Operațiunea consta in montarea bradului metalic in parcuri si spatii verzi

Prețul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica si structura metalica.

Unitatea de măsură: buc

672.    Demontat brad metalic

Operațiunea consta in demontarea bradului metalic in parcuri si spatii verzi

Prețul include material, manopera, transport. Include schela. Nu include cablul de alimentare cu energie electrica.

Unitatea de măsură: buc

673.    Incarcarea si transportul deșeurilor de pe suprafața spatiilor verzi si a locurilor de joaca pentru copii

Operațiunea consta in incarcarea deșeurilor colectate in urma prestării serviciilor de vidare a coșurilor de gunoi si salubrizare a depozitelor spontane de deșeuri identificate pe suprafața spatiilor verzi si a locurilor de joaca.

Operațiunea va fi urmata de depozitarea deșeurilor in depozite care au acesta destinație.

674.    Incarcarea si transportul resturilor vegetale rezultate in urma prestării operațiunilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini

Operațiunea consta in incarcarea resturilor vegetale rezultate in urma prestării operațiunilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Operațiunea cuprinde: utilaje si transport necesare realizării operațiunii - 20 km

675.    Pregătirea amestecului de pamant

Operațiunea consta in:

achiziționarea pământului si a componentelor amestecului (34 kg pamant vegetal, 34 kg turba, 20 kg mranita, 10 kg nisip, 2 kg var) frezarea pământului cu motosapa cernerea pamant intrebuintand ciururi si lopeti incropirea amestecului propriu-zis cu lopata cernerea amestecului rezultat cu ciurul si lopata

transportarea amestecului de pamant in sera intretuintand roabe si tractor cu remorca

Unitate de măsură: 100 kg

676.    Semănatul materialului saditor

Operațiunea consta in:

achiziționarea materialului saditor (plic 10 grame) pregătirea laditelor pentru semanat semănatul propriu zis

primul udat după semanat intrebuintand un furtun cu sita

Unitate de măsură: 10 g material saditor

Materialul saditor va fi achiziționat in conformitate cu prevederile legale ce reglementează achizițiile publice iar valoarea acestuia va fi refacturata beneficiarului.

677.    Irigatul zilnic al laditelor insamantate

Operațiunea consta in:

Udarea laditelor insamantate utilizând un furtun cu sita Unitate de referința: buc. ladita 50 x 30 cm

678.    Repicatul răsadurilor la pale

Operațiunea consta in:

apregatirea laditelor pentru repicat

repicatul propriu zis: plantarea manuala a răsadurilor

primul udat după repicat efectuat intrebuintand un furtun cu sita

Unitate de referința: 100 buc. fire

679.    Repicatul răsadurilor la fir

Operațiunea consta in:

pregătirea laditelor pentru repicat

repicatul propriu zis: plantarea manuala a răsadurilor

primul udat după repicat efectuat intrebuintand un furtun cu sita

Unitate de referința: 100 buc. fire rasad

680.    Fertilizare NPK a răsadurilor

Operațiunea consta in:

achiziționare ingrasamant NPK - lOOg pentru unitatea de referința menționata aplicarea ingrasamantului utilizând o motopompa portabila udare răsadurilor imediat după aplicarea ingrasamantului Unitate de referința: 100 buc. fire

681.    Plantat la ghiveci a răsadurilor

Operațiunea consta in:

pregătirea ghivecelor pentru plantat

plantatul propriu zis: plantarea manuala a răsadurilor

primul udat după plantat intrebuintand un furtun cu sita

Unitate de referința: 100 buc.

682.    Copilitul plantelor

Operațiunea consta in:

Taierea lăstarilor secundari utilizând foarfece de gradina Unitate de măsură: 100 buc.

683.    Desfundarea mecanizata a solului

Operațiunea consta in:

aratul mecanizat efectuat intrebuintand un tractor cu plug Unitate de măsură: 100 mp

684.    Administrarea ingrasamantului organic

Operațiunea consta in:

achiziționarea mranitei (100 kg pentru o suprafața de 100 mp) administrarea propriu-zisa efectuata manual, cu lopeti Unitate de măsură: 100 mp

685.    Nivelarea mecanizata a terenului

Operațiunea consta in:

nivelaratea terenului utilizând un tractor dotat cu freza si grapa

tavalugirea terenului, manualutilizand tăvălugul

Unitate de măsură: 100 mp

686.    Recoltarea semințelor pentru producerea materialului dendrofloricol

Operațiunea consta in:

recoltarea semințelor utilizând foarfece de gradina

uscarea si aerisirea semințelor

Unitate de măsură: 100 g

687.    Semanarea semințelor produse in sera

Operațiunea consta in:

pregătirea laditelor pentru semanat

semănatul propriu zis

primul udat după repicat efectuat utilizând furtune cu sita - aceasta operațiune nu include achiziționarea materialului saditor. Unitate de masura:mp

688.    Inlocuire/montare geam sticla 165/75 cm

Operațiunea consta in:

indeparatarea geamului deteriorat si curatarea ramelor - daca este cazul montarea unui geam avand acealeasi dimensiuni operațiunea include achiziționarea materialului si manopera Unitate de măsură: buc.

689.    înlocuire geam sticla 230/50 cm

Operațiunea consta in:

indeparatarea geamului deteriorat si curatarea ramelor - daca este cazul montarea unui geam avand acealeasi dimensiuni operațiunea include achiziționarea materialului si manopera

Unitate de măsură: buc.

690.    înlocuire / montare țeava Dn 50

Operațiunea consta in:

demontarea țevii defecte

montarea unei țevi noi avand aceleași dimensiuni

probarea instalației in vederea verificării

operațiunea include achiziționarea materialului si manopera

Unitate de măsură: ml

691.    înlocuire / montare țeava Dn 75

Operațiunea consta in: demontarea țevii defecte montarea unei țevi noi avand aceleași dimensiuni

probarea instalației in vederea verificării

operațiunea include achiziționarea materialului si manopera

Unitate de măsură: ml

692.    înlocuire / montare țeava Dn 90

Operațiunea consta in:

demontarea țevii defecte

montarea unei țevi noi avand aceleași dimensiuni

probarea instalației in vederea verificării

operațiunea include achiziționarea materialului si manopera

Unitate de măsură: ml

693.    înlocuire / montare țevi Dn 110

Operațiunea consta in:

demontarea țevii defecte

montarea unei țevi noi avand aceleași dimensiuni

probarea instalației in vederea verificării

operațiunea include achiziționarea materialului si manopera

Unitate de măsură: ml

694. înlocuire / montare țevi Dn 180

Operațiunea consta in:

demontarea țevii defecte

montarea unei țevi noi avand aceleași dimensiuni

probarea instalației in vederea verificării

operațiunea include achiziționarea materialului si manopera

Unitate de măsură: ml

695. Montare plasa umbrire , dimensiuni 5X50 m

Operațiunea consta in:

achiziționarea plasei de umbrire avand dimensiunile 5X 50 m

montarea acesteia

operațiunea include achiziționarea materialului si manopera

Unitate de măsură: buc.

696.    Umbrirea geamurilor prin varuire

Operațiunea consta in:

achiziționarea varului

aplicarea varului asupra geamurilor amplasate pe construcțiile care au destinația de sere - operațiunea include achiziționarea varului si manopera Unitate de măsură: mp

697.    Producere butași pentru materialul dendrologic

Operațiunea consta in:

recoltarea butașilor din arbuștii existenti, intrebuintand foarfece de gradina

Unitate de măsură: buc.

698.    Plantarea butașilor achiziționați

operațiunea consta in: achiziționarea de materialului dendrologic,plantarea propriu-zisa si primul udat efectuat cu furtunul

Unitate de măsură: buc.

Anexa nr. 2 la H.C.L.S.5. NR. /28.07.2017

LISTA DE TARIFE

CATEGORIA DE ACTIVITATI A

Nr.

crt.

OPERAȚII DELEGARE

PREȚ

UNITAR

(P.U.)

PREȚ

AJUSTAT

Unitate

Măsură

(UM)

1

Strângerea si depozitarea diferitelor materiale (hârtie, plastic, fier, piatra etc) imprastiate pe teren aflate la suprafața sau puțin ingropate-100 MP

12,11

14,65

lOOmp

2

Curatarea terenului, de pe peluze si taluze, de frunze , crengi, gunoi, iarba si buruieni.

28,92

34,99

lOOmp

3

Mobilizarea intretinerea solului la cazma si nivelarea terenului cu sapa si grebla

2,52

3,05

mp

4

Mobilizarea/ intretinere solului in jardiniere

2,28

2,76

mp

5

Cosirea mecanizata a ierbii, buruienilorsi gaoznului

0,58

0,70

mp

6

Decaparea manuala a terenurilor degradate in strat de 10 cm

2,29

2,77

mp

7

Decaparea manuala a terenurilor degradate in strat de 5 cm

1,15

1,39

mp

8

Completarea/asternerea pământului vegetal de umplutura

109,25

132,19

mc

9

Completarea/umplerea cu pamant vegetal in jardiniere

109,25

132,19

mc

10

Semanarea gazonului

13,74

16,63

mp

11

Montarea ruloului de gazon

47,71

57,73

mp

12

Curatarea suprafețelor acoperite de nisip sau pietriș din locurile de joaca , locurile de recreere , locurile amenajate, locurile pentru câini

0,28

0,34

mp

13

Igienizarea completa a suprafețelor cu nisip din locurile de joaca , nisipare locurile de recreere

91,97

104,85

mc

14

Igienizarea completa a suprafețelor acoperite cu pietriș din locurile amenajate, locurile pentru câini

90,35

101,19

mc

15

Completarea cu nisip pentru nisipare , locuri de joaca Jocuri de recreere

98,49

110,31

mc

16

Completarea cu pietriș pentru locuri amenajate, locuri pentru câini

103,81

116,27

mc

17

Vidanjarea coșurilor de gunoi din zona spatiilor verzi, parcurilor; locurilor de joaca, amenajărilor

2,08

2,45

buc

18

Vidanjarea apelor meteorice.

192,44

216,50

ore

19

Maturarea manuala a aleilor din zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca si amenajărilor

7,76

9,16

lOOmp

20

Maturarea mecanizata a aleilor din zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca si amenajărilor

5,27

6,22

lOOmp

21

Salubrizarea manuala a suprafețelor antitrauma

0,49

0,58

mp

22

Spalarea suprafețelor antitrauma

7,01

8,27

mp

23

Spalarea jardinierelor

12,37

14,60

buc

24

Spalarea mecanizata a aleilor

6,79

8,01

lOOmp

25

Udarea cu furtunul a suprafețelor gazonate

0,37

0,44

mp

26

Udarea cu furtunul a arborilor si arbuștilor

1,14

1,35

buc

27

Udarea cu furtunul a gardului viu

0,42

0,50

ml

28

Udarea florilor cu furtunul

0,65

0,79

mp

29

Udarea suprafețelor gazonate cu furtunul de la hidrantii achizitorului

0,11

0,13

mp

30

Udarea jardinierelor

0,47

0,57

buc

31

Plivitul,sapalugitul solului in jardiniere

1,06

1,25

buc

32

Plivitul, prasitul la arbori, arbuști sau trandafiri

1,65

1,95

mp

33

Plivitul, sapalugitul buruienilor din ronduri rabate de flori

1,65

1,95

mp

34

Aerisirea gazonului

0,85

1,00

mp

35

Scarificarea gazonului

0,85

1,03

mp

36

Saparea gropilor poligonale -diminsiunea gropii 40x40x30

1,72

2,08

buc

37

Saparea gropilor poligonale60x60x50

6,45

buc

7,61

38

Saparea gropilor poligonale -100x100x80

28,67

33,83

buc

39

Saparea șanțurilor pentru garduri vii -dimensiuni 100x30x30cm

3,23

3,81

ml

40

Extragerea arborilor si arbuștilor uscati din jardiniere

9,78

11,54

buc

41

Extragerea rădăcinilor manual cu diametrul mai mic de 30cm ; fara refacerea terenului afectat

123,58

145,82

buc

42

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametrul mai mic de 30cm fara refacerea terenului afectat

104,40

123,19

buc

43

Extragerea rădăcinilor manual cu diamentrul mai mic 30 cm , cu refacerea terenului (dale de beton pavele)

242,52

286,17

buc

44

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametrul mai mic de 30 cm cu refacerea terenului (dale de beton pavele)

227,14

268,03

buc

45

Extragerea rădăcinilor manual cu diametrul mai mic de 30 cm cu refacerea terenului (beton)

834,18

984,33

buc

46

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametru mai mic de 30cm, cu refacerea terenului (beton)

815,00

961,70

buc

47

Extragerea rădăcinilor manual cu diametrul mai mic de 30 cm, cu refacerea terenului (asfalt)

834,18

984,33

buc

48

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametrul mai mic de 30 cm , cu refacerea terenului (asfalt)

815,00

961,70

buc

49

Extragerea rădăcinilor manual cu diametrul mai mic de 30 cm cu refacerea terenului -(suprafețe antitrauma)

834,18

984,33

buc

50

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametrul mai mic de 30 cm cu refacerea terenului (suprafețe antitrauma)

815,00

961,70

buc

51

Extragerea rădăcinilor manual cu diametrul >= 30 cm fara refacerea terenului afectat

175,38

206,95

buc

52

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametrul >= 30 cm fara refaerea terenului afectat

156,20

184,32

buc

53

Extragerea rădăcinilor manual cu diametrul >= 30 cm cu refacerea terenului afectat (dale beton)

313,52

369,95

buc

54

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametrul >= 30 cm cu rafacerea terenului afectat (dale beton)

294,97

348,06

buc

55

Extragerea radacinior manual cu diametrul >= 30 cm cu refacerea terenului afectat (beton)

313,52

369,95

buc

56

Extragerea radacinior mecanizat cu diametrul >= 30 cm cu refacerea terenului afectat (beton)

294,97

348,06

buc

57

Extragerea rădăcinilor manual cu diametrul >= 30cm cu refacerea terenului afectat -(asfalt)

313,52

369,95

buc

58

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametrul >= 30 cm cu refacerea terenului afectat -(asfalt)

294,97

348,06

buc

59

Extragerea rădăcinilor manual cu diametrul >= 30cm cu refacerea terenului afectat (suprafețe antitrauma)

911,87

1.076,01

buc

60

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametrul >= 30 cm, cu refacerea terenului afectat -(suprafețe antitrauma)

892,69

1.053,37

buc

61

Plantarea arborilor si arbuștilor de rasinoase sau foioase cu H <= 3 m

19,02

22,44

buc

62

Plantarea arborilor si arbuștilor de rasinoase si foioase cu H > 3m

44,84

52,91

buc

63

Plantarea gardului viu

15,23

17,97

ml

64

Plantarea plantelor florifere anuale, bienale, perene in rabate si ronduri

54,27

64,04

lOOmp

65

Plantarea plantelor florifere anuale, bienale, perene in jardiniere/vase decorative

1,05

1,24

buc

66

Transplantarea arbuștilor

48,77

57,55

buc

67

Transplantarea arborilor

91,35

107,79

buc

68

Tunderea ornamentale a gardurilor vii

1,38

1,63

mp

69

Tunderea bordurilor chenarelor si mozaicurilor florale, manual sau mecanizat pentru uniformizare

1,97

2,32

mp

70

Tunderea ornamentala a arbuștilor

8,35

9,85

buc

71

Tunderea ornamentala a formelor

59,61

70,34

buc

72

Tunderea gazonului din jardiniere

0,92

1,09

mp

73

Taierea de corecție la trandafiri

96,49

113,86

100 buc

74

Taierea lăstarilor lacomi si a ramurilor cu flori trecute la trandafiri

39,48

46,59

101 buc

75

Eliminarea lăstarilor emisi din tulpina si radacina(drajoni)

3,95

4,66

buc

76

Copilitul si îndepărtarea florilor trecute din rabatele de flori

0,44

0,52

mp

77

Defrișarea suprafețelor impadurite cu tufișuri si arbuști cu diametrul de pana la 6 cm

2,69

3,17

mp

78

Defrișarea arborilor si arbuștilor cu diametrul intre 6 si 15 cm, indiferent de inaltime

103,17

151,51

buc

79

Defrișare arborilor si arbuștilor cu diametrul intre 16-30cm indiferent de inaltime, cu ajutorul PRB

287,41

398,68

buc

80

Defrișarea arborilor si arbuștilor cu dimaetrul intre 16-30cm,indiferent de inaltime cu ajutorul alpinistor

257,82

363,77

buc

81

Defrișarea arborilor si arbuștilor cu diametrul intre 31-60cm, indiferent de inaltime cu ajutorul PRB

422,6

587,97

buc

82

Defrișarea arborilor si arbuștilor cu diametru intre 31-60 cm, indiferent de inaltime, cu ajutorul alpinistilor

367,12

456,42

buc

83

Defrișarea arborilor si arbuștilor cu diametrul peste 61 cm, indiferent de inaltime, cu ajutorul PRB

603,88

831,65

buc

84

Defrișarea arborilor si arbuștilor cu diametrul peste 61 cm, indiferent de inaltime, cu ajutorul alpinistilor

524,34

737,79

buc

85

Taierea fragmentata a arborilor/sarpantelor prabusiti/prabusite cu diametrul pana la 11 cm

70,49

103,02

buc

86

Taierea fragmentata a arborilor/sarpantelor prabusiti/prabusite cu diametrul intre 11-30 cm

173,38

254,20

buc

87

Taierea fragmentata a arborilor/sarpantelor prabusiti/prabusite cu diametrul intre 31 si 60 cm

347,3

479,27

buc

88

Taierea fragmentata a arborilor prăbușiți cu diametrul intre 61-100 cm

502,66

682,44

buc

89

Taierea fragmentata a arborilor prăbușiți cu diametrul peste lOOcm

648,84

884,70

buc

90

Ridicarea de coronament si eliminarea ramurilor uscate bazale, indiferent de inaltime

195,88

270,83

buc

91

Toaletarea arborilor si arbuștilor cu inaltimea cuprinsa intre 6-10 m, cu ajutorul PRB

207,07

284,03

buc

92

Toaletarea arborilor si arbuștilor cu inaltimea cuprinsa intre 6 si 10 m cu ajutorul alpinistilor

236,83

319,15

buc

93

Toaletare arborilor si arbuștilor cu inaltimea cuprinsa intre 11-20 m, cu ajutorul PRB

318

444,70

buc

94

Toaletarea arborilor si arbuștilor cu inaltimea cuprinsa intre 11-20 m cu ajutorul alpinistilor

320,95

556,21

buc

95

Toaletarea arborilor si arbuștilor cu inaltimi peste 20 m

382,34

580,15

buc

96

Ancorarea arborilor cu sarma

101,37

119,62

buc

97

Vopsirea arborilor cu vopsea ecologica

25,84

30,49

mp

98

Refacerea/reamenajarea terenului cu spărtură de marmura

0,57

0,67

kg

99

Refacerea/reamenajarea terenului cu lespezi de piatra

3,62

4,27

kg

100

Refacerea/reamenajarea terenului cu piatra decorativa

9,77

11,53

kg

101

Refacerea/reamenajarea terenului cu muici decorativ

73,19

86,36

mp

102

Refacerea/reamenajarea terenului cu zgura

7,29

8,60

mp

103

Montarea separatoarelor de suprafețe

21,31

25,15

ml

104

îngroparea (musuroitul) trandafirilor

50,3

59,35

lOObuc

105

Dezgroparea (desmusuroitul) trandafirilor

70,98

83,76

lOObuc

106

Desființarea rabatelor de flori

1,84

2,17

mp

107

Administrarea de ingrasamninte in zona spatiilor verzi

58,37

68,88

lOOmp

108

Fertilizarea arborilor si arbuștilor

1,34

1,58

buc

109

Erbicidarea suprafețelor

108,91

128,51

lOOmp

110

Montarea si ancorarea brazilor de sărbători (H<= 10 m)- manopera

125,69

148,31

buc

111

Montarea si ancorarea brazilor de sărbători (H > 10m)-manopera

264,22

311,78

buc

112

Demontarea brazilor de sărbători (H<10 m)

93,81

110,70

buc

113

Demontarea brazilor de sărbători (H>10m)

187,63

221,40

buc

114

împodobire si despodobirea brazilor de sărbători

217,56

256,72

buc

115

Spargerea ghetii de pe aleile aflate in parcuri si zone verzi

3,45

4,07

mp

116

îndepărtarea manuala a zăpezii de pe aleile din parcuri, locuri de joaca si zone verzi amenajate

71,68

84,58

lOOmp

117

îndepărtarea mecanizata a zăpezii de pe aleile din parcuri, locuri de joaca si zone verzi amenajate

45,21

53,35

lOOmp

118

Indeparatrea manuala a zăpezii de pe banei, mobilier urban, etc.

2,8

3,30

buc

119

Incarcarea, transportarea si evacuarea zăpezii

40,26

47,51

mc

120

Incarcarea si transportul molozului si a altor materiale rezultate din activitatile de demolare construcții si amenajare spatii verzi

76,35

25,52

m.c.

CATEGORIA DE ACTIVITATI B

Nr.

crt.

OPERAȚII DELEGARE

PREȚ

UNITAR

(P.U.)

PREȚ

AJUSTAT

Unitate

Măsură

(UM)

121

Montarea/inlocuirea steagurilor

50,04

56,04

buc

122

Montarea banerelor

360,99

404,31

buc

123

Demontarea banerelor

56,89

63,72

buc

124

Montarea corturilor

51,38

57,55

buc

125

Demontarea corturilor

27,95

31,30

buc

126

Montarea coșurilor de gunoi cu picior de metal

258,08

289,05

buc

127

Montarea coșurilor de gunoi fara picior

207,44

232,33

buc

128

Demontarea coșurilor de gunoi

7,23

8,75

buc

129

Montarea coșurilor de gunoi cu picior de metal recuperate

64,62

72,37

buc

130

Montarea coșurilor de gunoi fara picior recuperate

16,67

20,17

buc

131

Montarea stâlpilor de protecție

162,12

182,39

buc

132

Montarea stâlpilor de protecție recuperați

17,36

20,48

buc

133

Demontarea stâlpilor de protecție

5,04

5,95

buc

134

Montarea panourilor avertizoare

274,89

313,37

mp

135

Montarea băncilor pe asfalt/beton

147,45

173,99

buc

136

Montarea băncilor in spațiul verde

169,15

199,6

buc

137

Demontarea băncilor

77,04

90,91

buc

138

Confecționarea panourilor de afisaj

917,61

1.032,31

buc

139

Montarea panourilor de afisaj

58,88

69,48

buc

140

Demontarea panourilor de afisaj

45,52

53,71

buc

141

Demontarea gardului metalic existent ( orice model de gard dar nebordurat)

11,81

13,94

ml

142

Montarea gardului metalic recuperat ( orice model de gard dar nebordurat)

48,57

55,37

ml

143

Reparararea gardului metalic prin îndreptare si sudare (orice model de gard dar nebordurat)

23,32

26,58

ml

144

Reparararea gardului metalic prin sudare (orice model de gard dar nebordurat)

16,43

18,73

buc stâlp

145

Reparararea gardului metalic prin rebetonare (orice model de gard dar nebordurat)

36,21

41,28

buc stâlp

146

înlocuirea panoului de gard metalic ( orice model de gard , dar nebordurat)

40,98

46,72

ml

147

înlocuirea stâlpilor de la gardul metalic ( orice model de gard , dar nebordurat)

42,52

48,47

buc

148

Montarea gardului metalic bordurat nou (H=900 mm)

81,58

93,00

ml

149

Montarea gardului metalic bordurat nou (H=450 mm)

56,51

64,42

ml

150

Montarea gardului metalic bordurat nou (900 mm <H<=2000 mm)

150,69

171,79

mp

151

Recuperarea gardului metalic existent( sudarea platbandei)

11,73

13,61

ml

152

Recuperarea gardului metalic existent) înlocuirea platbandei)

21,03

24,39

ml

153

Montarea platbandei la gardul metalic bordurat existent

19,32

22,41

ml

154

Recuperarea gardului metalic bordurat ( de orice inaltime)

21,86

25,36

ml

155

înlocuirea stâlpilor de la gardul metalic bordurat (H=900 mm)

61,46

71,29

buc

156

înlocuirea stâlpilor de la gardul metalic bordurat (H=450 mm)

38,78

44,98

buc

157

înlocuirea stâlpilor de la gardul metalic bordurat (900mm<H<=2000 mm)

85,39

99,05

buc

158

înlocuirea panoului de plasa bordurată (H=900 mm)

69,82

80,99

ml

159

înlocuirea panoului de plasa bordurată (H=450 mm)

50,04

58,05

ml

160

înlocuirea panoului de plasa bordurată (900 mm <H<=2000 mm)

115,44

131,60

mp

161

Repararea gardului metalic bordurat ( rebetonarea stâlpului) (H=900mm)

20,47

23,75

buc stâlp

162

Repararea gardului metalic bordurat ( rebetonarea stâlpului) (H=450 mm)

13,70

15,89

buc stâlp

163

Repararea gardului metalic bordurat ( rebetonarea stâlpului) (900mm< H<=2000 mm)

73,07

84,76

buc stâlp

164

Demontarea gardului metalic bordurat (H=900 mm)

7,32

8,64

ml

165

Demontarea gardului metalic bordurat (H=450 mm)

4,59

5,42

ml

166

Demontarea gardului metalic bordurat (900mm<H<=2000 mm)

28,31

33,41

ml

167

Montarea gardului metalic bordurat recuperat (H=900 mm)

41,65

48,31

ml

168

Montarea gardului metalic bordurat recuperat (H=450 mm)

26,85

31,15

ml

169

Montarea gardului metalic bordurat recuperat (900<H<=2000 mm)

61,47

71,31

ml

170

Montarea bolarzilor din beton

87,62

103,39

buc

171

Montarea bolarzilor din granit

87,62

103,39

buc

172

Repararea pardoselilor antitrauma (tartan) turnate

355,68

409,03

mp

173

Pardoseli antitrauma (tartan) turnare

355,68

409,03

mp

174

Repararea pardoselilor antitrauma (tartan) din placi

341,50

392,73

mp

175

Refacerea stratului suport pentru pardoselile antitrauma (tartan) din placi

117,43

135,04

mp

176

Confecționarea si montarea elementelor metalice (balustrade metalice, suporți steag, elemente metalice mobilier urban, mana curenta).

15,39

17,70

kg

177

Repararea/ înlocuirea elementelor din lemn deteriorate la pergole, banei, jardiniere, suporți coșuri, elemente protecție arbori, etc.)

2.162,68

2.487,08

mc

178

Confecționarea si montarea de mobilier din lemn ( pergole, jardiniere, trafoare, foisoare, mana curenta, etc).

2.046,90

2.353,94

mc

179

Confecționarea si montarea elementelor de ancorat arbori (H=3,00m)

143,46

164,98

buc

180

Demontarea elementelor de ancorat arbori (H=3.00m)

5,69

6,71

buc

181

Montarea elementelor de ancorat arbori recuperate (H=3.00m)

28,64

33,80

buc

182

Confectioarea si montarea elementelor de ancorat arbori si arbuști din jardiniera (H=2.00 m)

69,53

79,96

buc

183

Demontarea elementelor de ancorat arbori si arbuști din jardiniera (H=2.00 m)

2,65

3,13

buc

184

Montarea elementelor de ancorat arbori si arbuști din jardiniera recuperate (H=2.00 m)

10,89

12,85

buc

185

Demontarea obiectelor din lemn ( pergole, jardiniere, trafoare, foisoare, etc.)

99,25

114,14

buc

186

Montarea obiectelor de mobilier din lemn recuperate ( pergole, jardiniere, trafoare, etc.)

337,56

388,19

buc

187

Spalarea gardului

1,17

1,38

ml

188

Vopsirea platbandei si stâlpului de gard metalic bordurat

2,30

2,73

ml

189

Vopsirea gardului metalic existent ( altul decât cel bordurat)

12,55

14,90

ml

190

Vopsirea elementelor de fier (suporți banei)

23,28

26,77

buc

191

Vopsirea bordurilor cu vopsea rutiera

27,45

31,57

mp

192

Vopsirea / lacuirea suprafețelor pe elemente de construcție

24,12

27,98

mp

193

Vopsirea / lacuirea elementelor din lemn

27,17

31,52

mp

194

Repararea zidăriei de cărămidă

1.312,57

1.430,70

mc

195

Executarea zidăriei de cărămidă

1.140,55

1.243,20

mc

196

Executarea gradenei din zidărie si lemn cu

H=0,40 cm

228,21

262,44

ml

197

Repararea elementelor din beton

523,36

586,16

mc

198

Realizarea elementelor din beton

565,61

616,51

mc

199

înlocuirea / montarea plasei din impletitura de sfoara, in zona terenurilor de sport

41,84

48,12

mp

200

înlocuirea/ montarea plasei din impletitura de sarma, in zona terenurilor de sport

44,06

50,67

mp

201

înlocuirea plasei STM, in zona terenurilor de sport

128,70

144,14

mp

202

Montarea gardului de protecție STM, in zona terenurilor de sport sau a altor terenuri

549,28

637,16

mp

203

Curatarea afișelor de pe stâlpi, coșuri.

3,24

3,76

buc

204

Montarea de elemente arhitectonice mari (statui , vase ornamentale, forme ornamentale, figurine, etc.)

120,52

142,21

buc

205

Montarea de elemente arhitectonice mici (statui , vase ornamentale, forme ornamentale, figurine, etc.)

95,92

113,19

buc

206

Montarea jardinierelor

42,11

49,69

buc

207

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita utilaje specializate- automacara de 16 tone (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

181,23

201,17

ore

208

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita utilaje specializate- automacara de 16 tone (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

11,78

13,08

km

209

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita utilaje specializate- autobsculanta de 16 tone (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

22,74

25,24

km

210

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita utilaje specializate- utilaj pentru spargerea platformelor betoanate (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

159,35

176,88

ora

211

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita utilaje specializate- mini încărcător frontal tip BOBCAT (altele decât cele cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

168,33

186,85

ora

212

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita utilaje specializate- incarcator frontal tip WOLLA (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

190,77

211,75

ora

213

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita utilaje specializate- incacator frontal tip BULDOEXCAVATOR (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

185,16

205,53

ora

214

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita utilaje specializate- platforma de 3.5 tone (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

9,26

10,28

km

215

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita forța de munca/manopera- muncitor necalificat (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

8,96

14,48

ora

CATEGORIA DE ACTIVITATI C

Nr.

crt.

OPERAȚII DELEGARE

PREȚ

UNITAR

(P.U.)

PREȚ

AJUSTAT

Unitate

Măsură

(UM)

216

Punerea in funcțiune a instalației de aspersoare

48,24

56,92

lOOml

217

înlocuirea / montarea țevii Dnl6 , sistem aspersoare

12,21

13,74

ml

218

înlocuirea / montarea țevii Dn20, sistem aspersoare

13,03

14,66

ml

219

înlocuirea / montarea țevii Dn32 , sistem aspersoare

14,64

16,47

ml

220

înlocuirea / montarea țevii Dn40, sistem aspersoare

18,23

20,51

ml

221

înlocuirea / montarea țevii Dn50, sistem aspersoare

23,26

26,17

ml

222

înlocuirea / montarea țevii Dn63 , sistem aspersoare

27,93

31,42

ml

223

înlocuirea / montarea aspersorului static defect/ deteriorat/ vandalizat

37,34

42,01

buc

224-

înlocuirea / montarea aspersorului dinamc defect/ deteriorat/ vandalizat

89,59

100,79

buc

225

înlocuirea / montarea programatorului 1 zona

437,51

492,20

buc

226

înlocuirea / montarea programatorului 2 zona

686,41

772,21

buc

227

înlocuirea / montarea programatorului 4 zone

buc

818,23

920,51

228

înlocuirea /montarea bateriei de la programator

21,87

24,60

buc

229

Inlocuirea/montarea electrovanei 1", 11/2"

197,58

222,28

buc

230

înlocuirea duzei aspersor

15,50

17,44

buc

231

înlocuirea solenoidului

138,80

156,15

buc

232

înlocuirea /montarea cotului 020

12,43

13,98

buc

233

înlocuirea /montarea cotului 032

22,02

24,77

buc

234

înlocuirea /montarea cotului 040

31,07

34,95

buc

235

înlocuirea /montarea cotului 050

39,19

44,09

buc

236

înlocuirea /montarea cotului 063

59,50

66,94

buc

237

înlocuirea /montarea hidrantului de plastic 3/4

165,69

186,40

buc

238

înlocuirea /montarea mufei 016

8,02

9,02

buc

239

înlocuirea /montarea mufei 020

14,59

16,41

buc

240

înlocuirea /montarea mufei 032

29,78

33,50

buc

241

înlocuirea /montarea mufei 040

41,78

47,00

buc

242

înlocuirea /montarea mufei 050

53,74

60,46

buc

243

înlocuirea /montarea mufei 063

59,16

66,56

buc

244

înlocuirea /montarea teului 020

25,27

28,43

buc

245

înlocuirea /montarea teului 032

31,11

35,00

buc

246

înlocuirea /montarea teului 040

42,30

47,59

buc

247

înlocuirea /montarea teului 050

53,65

60,36

buc

248

înlocuirea /montarea teului 063

83,70

94,16

buc

249

Săpătură sânt pentru irigații

8,93

10,54

ml

250

Refacerea/ reamenajarea subtraversarii instalației de irigații

371,91

438,85

ml

25L

înlocuirea /montarea căminului de la elctrovana -rotund

192,71

227,40

buc

252

înlocuirea /montarea căminului de la elctrovana

buc

-standard

297,68

351,26

253

Executarea sistemului de protecție metalic la căminele elctrovanelor si programatoarelor

237,98

273,68

buc

254

Curatarea electrovanei

49,46

58,86

buc

255

Verificarea si reglarea instalației de aspersoare

82,71

98,42

ora/lOOOm

1

256

Trecerea in conservare a instalației de

aspersoare

53,39

63,53

lOOml

257

înlocuirea pipei portfurtun

10,47

12,46

buc

258

înlocuirea/ montarea robinetului 1/2"

49,66

59,10

buc

259

înlocuirea/ montarea robinetului 3/4"

58,77

69,94

buc

260

înlocuirea/ montarea robinetului 2"

232,36

276,51

buc

CATEGORIA DE ACTIVITATI D

Nr.

crt.

OPERAȚII DELEGARE

PREȚ

UNITAR

(P.U.)

PREȚ

AJUSTAT

Unitate

Măsură

(UM)

263

Montarea stâlpilor de iluminat exterior metalici pentru parc, amenajari, etc., inclusiv a corpurilor de iluminat ( H=3,00 m)

3.682,16

4.381,77

buc

262

înlocuirea stâlpilor de iluminat exterior metalici pentru parc, amenajari, etc., inclusiv a corpurilor de iluminat (1-1=3,00 m)

3.682,16

4.381,77

buc

263

Montarea stâlpilor de iluminat exterior cu glob monocolor pentru parc, amenajari etc., inclusiv a corpurilor de iluminat

577,34

687,03

buc

264

înlocuirea stâlpilor de iluminat exeterior cu glob monocolor pentru parc, amenajari etc. Inclusiv a corpurilor de iluminat

536,78

638,77

buc

265

înlocuirea lămpilor la stâlpii de iluminat

826,88

983,99

buc

266

înlocuirea globului monocolor la stâlpii de iluminat

98,81

117,58

buc

267

Montarea corpurilor de iluminat recuperate (proiector, far, etc.)

24,81

29,52

buc

268

Demontarea corpurilor de iluminat

10,20

12,14

buc

269

înlocuirea /montarea proiectorului cu bec

205,31

227,89

buc

270

înlocuirea /montarea proiectorului cu leduri

366,81

407,16

buc

27L

înlocuirea /montarea proiectorului cu senzori

435,21

483,08

buc

272

înlocuirea /montarea proiectorului cu RGB

390,56

433,52

buc

273

înlocuirea senzorului crepuscular

73,58

81,67

buc

274

înlocuirea /montarea suportului metalic pentru fixarea corpului de iluminat

25,36

28,15

buc

275

înlocuirea/ montarea felinarului

274,26

304,43

buc

276

înlocuirea becului economic

102,51

113,79

buc

277

înlocuirea becului incandescent

26,05

28,92

buc

278

înlocuirea fasungului

18,53

20,57

buc

279

nlocuirea tubului fluorescent

24,56

27,26

buc

280

nlocuirea drosserului electronic

31,78

35,28

buc

281

înlocuirea / montarea tabloului electric cu 8 module

374,07

415,22

buc

282

înlocuirea siguranței bipolare cu 2 module 10A/16A

65,34

72,53

buc

283

înlocuirea siguranței tripolare

152,67

169,46

buc

284

înlocuirea siguranței MPR

162,86

180,77

buc

285

înlocuirea /montarea de cablu electric aerian pentru iluminatul exterior (3*1.5mm)

30,68

34,05

ml

286

înlocuirea /montarea de cablu electric sub pamant pentru iluminatul exterior (3*2.5mm)

106,90

118,66

ml

287

Vopsirea proiectoarelor si felinarelor

14,98

16,63

buc

CATEGORIA DE ACTIVITATI E

Nr.

crt.

OPERAȚII DELEGARE

PREȚ

UNITAR

(P.U.)

PREȚ

AJUSTAT

Unitate

Măsură

(UM)

288

Repararea suprafețelor din beton aflate in zonele spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca; amenajărilor si spatiilor de depozitare a gunoaielor

191,39

212,44

mp

289

Repararea suprafețelor din pavele aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor si a spatiilor de depozitare a gunoaielor

83,19

92,34

mp

290

Repararea suprafețelor din beton amprentat aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor si a spatiilor de depozitare a gunoaielor

171,00

189,81

mp

291

înlocuirea bordurilor mari deteriorate aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de

69,84

77,52

ml

joaca, amenajărilor si a spatiilor de depozitare a gunoaielor

292

înlocuirea bordurilor mici deteriorate aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor.

33,11

36,75

ml

293

Desfacerea bordurilor 50x20x25cm, in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor.

9,35

11,03

ml

294

Montarea bordurilor recuperate 50*20*25cm, in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

30,84

34,23

ml

295

Desfacerea bordurilor din beton, 50x20x25, in zona spatiilor verzi, parcurilor locurilor de joaca, amenajărilor

69,09

76,69

ml

296

Desfacere bordurilor 50xl0x25cm , in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

7,73

9,12

ml

297

Montarea bordurilor recuperate 50*10*25cm, in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

15,27

17,18

ml

298

Montarea bordurilor de beton 50xl0x25cm, in zona spatiilor verzi, parcurilor locurilor de joaca, amenajărilor

31,06

34,94

ml

299

Executarea de platforma betonata in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

130,00

146,25

mp

300

Executarea aleilor din beton in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

110,95

124,82

mp

301

Executarea aleilor asfaltate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

96,47

108,53

mp

302

Desfacerea pavajului in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca amenajărilor

11,43

13,49

mp

303

Refacerea pavajului cu pavele recuperate in zona spatiilor verzi, parcurilor,locurilor de joaca, amenajărilor etc.

67,90

80,12

mp

304-

Refacerea pavajului cu pavele ecologice in zona spatiilor verzi, parcurilor,locurilor de joaca, amenajărilor etc.

127,07

149,94

mp

305

Executarea de pavaj cu pavele din beton pe strat de nisip in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

115,43

136,21

mp

306

Executarea de pavaj cu pavele din beton pe strat de sapa in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

137,05

161,72

mp

307

Placarea elementelor de construcții existente, cu placi de gresie (de exterior), in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

622,25

734,26

mp

308

Placarea elementelor de construcții existente, cu placi de gresie ( de exterior), in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

127,25

150,16

mp

309

Placarea elementelor de construcții existente, cu placi de travertin ( de exterior), in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

403,75

476,43

mp

310

Placarea elementelor de construcții existente, cu placi de marmura ( de exterior), in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenjarilor

688,75

812,73

mp

311

Executarea de tencuieli exterioare, pe construcții existente, in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

61,51

72,58

mp

CATEGORIA DE ACTIVITATI F

Nr.

crt.

OPERAȚII DELEGARE

PREȚ

UNITAR

(P.U.)

PREȚ

AJUSTAT

Unitate

Măsură

(UM)

312

Plantarea Abies Concolor Glauca h=1.75-2.00

m

1.959,02

2.164,72

buc

313

Plantarea Abies Concolor Glauca h=2.00-2.50

m

2.549,43

2.817,12

buc

314

Plantarea Abies Nordmanniana h=l.75-2.00 m

869,86

961,20

buc

315

Plantarea Abies Nordmanniana h=2.00-2.00 m

1.744,32

1.927,47

buc

316

Plantarea Acer Palmatum "Atropurpureum" cu h=1.50-1.75 m

335,37

370,58

buc

317

Plantarea Acer Palmatum "Atropurpureum" cu h=l,25-l,50 m

502,12

554,84

buc

318

Plantarea Acer Platanoides Globosum cu circumferința 12-14 cm

587,15

648,80

buc

319

Plantarea Acer Platanoides Globosum cu circumferința 10-12cm

755,85

835,21

buc

320

Plantarea Aesculus Carneea "Briotii" 10-12cm

617,27

682,08

buc

321

Plantarea Aesculus Carneea "Briotii" 12-14 cm

718,27

793,69

buc

322

Plantarea Aesculus Hippocastanum "

Baumanii" cu circumferința intre 10-12 cm

496,78

548,94

buc

323

Plantarea Aesculus Hippocastanum "

Baumanii" cu circumferința intre 12-14 cm

617,27

682,08

buc

324-

Plantarea Albizia Julibrissin cu circum. intre

12-14 cm

394,35

435,76

buc

325

Plantarea Albizia Julibrissin cu circum. intre 10-12 cm

551,98

609,94

buc

326

Plantarea Berberis Rose Glow cu h=0.40-0.50

m

37,63

41,58

buc

327

Plantare Berberis Thumb Atropurpurea cu h=0.40-0.50 m

36,13

39,92

buc

328

Plantarea Betula Alba(Verrucosa) cu circumferința 10-12 cm

394,35

435,76

buc

329

Plantarea Betula Alba(Verrucosa) cu circumferința 12-14 cm

460,64

509,01

buc

330

Plantarea Betula Pendula " Voungii" cu h=2.00-2.50 m

223,90

247,41

buc

331

Plantarea Betula Pendula " Youngii" cu h=2.50-3.00 m

302,22

333,95

buc

332

Plantarea Buxus microphylla Faulknercu diametrul 60-70 cm sfera

683,75

755,54

buc

333

Plantarea Buxus Sepervirens arborescents cu diametrul 60-70 cm sfera

662,71

732,29

buc

334

Plantarea Buxus Serpervirens cu h= 1.00-1.10 m, con

476,37

526,39

buc

335

Plantarea Buxus Serpervirens cu h= 1.10-1.20 m, con

603,98

667,40

buc

336

Plantarea Carpinus Belutus Pyramidalis cu h=2.00-2.50 m

422,71

467,09

buc

337

Plantarea Catalpa Bignonioides cu circumferința 10-12 cm

261,82

289,31

buc

338

Plantarea Catalpa Bignonioides cu circumferința 12-14 cm

316,05

349,24

buc

339

Plantarea Cedrus Atlantica Glauca cu h=1.75-2.00 m

490,64

542,16

buc

340

Plantarea Cedrus Atlantica Glauca cu h=2.00-

2.50 m

737,91

815,39

buc

341

Plantarea Chamaecyparis lawsoniana Columnaris Glauca cu h=1.00-1.25 m

120,10

132,71

buc

342

Plantarea Chamaecyparis lawsoniana Columnaris Glauca cu h=1.25-1.50 m

175,92

194,39

buc

343

Plantarea Chamaecyparis lawsoniana Columnaris Glauca cu h=l.50-1.75 m

215,81

238,47

buc

344

Plantarea Clematis , diferite varietati, cu h=1.00-1.25 m

65,80

72,71

buc

345

Plantarea Cornus Alba Elegantissima cu h=1.00-1.25 m

147,74

163,25

buc

346

Plantarea Cornus Alba Elegantissima cu h=l.25-1.50 m

199,86

220,85

buc

347

Plantarea Cotinus Coggygria Royal Purple cu h=0.80-1.00 m

82,87

91,57

buc

348

Plantarea Cotoneaster Franchetti cu h=0.60-0.80 m

69,53

76,83

buc

349

Plantarea Cotoneaster Salicifolius cu h=0.40-0.60 m

37,63

41,58

buc

350

Plantarea Cupressocyparis Leylandii cu h=1.00-1.25 m

65,64

72,53

buc

351

Plantarea Cupressocyparis Leylandii cu h=1.25-1.50 m

86,64

95,74

buc

352

Plantarea Cupressocyparis Leylandii Castlewellan Gold cu h=1.00-1.25 m, spirale

258,35

285,48

buc

353

Plantarea Cupressocyparis Leylandii Castlewellan Gold cu h=1.25-1.50 m, spirale

364,71

403,00

buc

354

Plantarea Cupressocyparis Leylandi

Pyramidalis cu h=1.00-1.25 m

93,50

103,32

buc

355

Plantarea Cupressocyparis Leylandii cu h=1.25-1.50 m, spirale

300,89

332,48

buc

356

Plantarea Cupressocyparis Leylandii cu h=1.75-2.00 m pompos

550,81

608,65

buc

357

Plantarea Cupressocyparis Leylandii cu h=1.75-2.00 m spirale

385,98

426,51

buc

358

Plantarea Cupressocyparis Leylandii cu h=1.75-2.00 m, cu 4 palie

338,11

373,61

buc

359

Plantarea Cupressus Arizonica Fastigiata cu h=1.00-1.25 m

93,50

103,32

buc

360

Plantarea Cupressus Arizonica Fastigiata cu h=1.25-1.50 m

109,47

120,96

buc

361

Plantarea Cupressus Arizonica Fastigiata cu h=1.25-1.50 m- spirale

258,35

285,48

buc

362

Plantarea Cytisus in diverse varietati tufa cu h=0.30-0.50 m

69,53

76,83

buc

363

Plantarea Euonymus japonicus cu h=0.40-0.60

m

37,63

41,58

buc

364

Plantarea Euonimus japonicus Elegantisimus Aureus cu h=0.60-0.80 m, tufa

65,80

72,71

buc

365

Plantarea Euonimus japonicus Elegantisimus Aureus cu diametrul= 30-40 cm sfera

182,79

201,98

buc

366

Plantarea Fagus Sylvatica Purpurea Pendula cu h=1.25-1.50 m

316,83

350,10

buc

367

Plantarea Fraxinus Angustifolia cu circumferinta=10-12 cm

346,16

382,51

buc

368

Plantarea Fraxinus Angustifolia cu circumferinta=12-14 cm

502,81

555,61

buc

369

Plantarea Hedera Helix cu h=1.75-2.00 m

109,47

120,96

buc

370

Plantarea Hydrangea Macrophylla cu h=0.40-0.60 m

143,17

158,20

buc

371

Plantarea Hydrangea Macrophylla cu h=0.60-0.80 m

254,16

280,85

buc

372

Plantarea llex Aquifolium Albomarginatum cu h=0.50-0.60 m

79,10

87,41

buc

373

Plantarea llex Aquifolium Albomarginatum cu h=0.60-0.80 m

118,98

131,47

buc

374

Plantarea Juniperus Squamata Blue Carpet cu diam=30-40 cm

71,65

79,17

buc

375

Plantarea Juniperus Virginiana Skyrocket cu h=1.50-1.75 m

186,56

206,15

buc

376

Plantarea Juniperus Media Old Gold cu diam=30-60 cm

71,13

78,60

buc

377

Plantarea Juniperus Horiz Andorra Compacta cu diametrul= 30-60 cm

71,13

78,60

buc

378

Plantarea Kerria Japonica cu h=0.30-0.50 m

36,56

40,40

buc

379

Plantarea Kerria Japonica cu h=0.50-0.80m

69,53

76,83

buc

380

Plantarea Lonicera Chinenssis cu h=l.50-1.75 m-agatatoare

63,15

69,78

buc

381

Plantarea Magnolia Steilata Roșea cu h=1.00-1.25 m tufa

152,00

167,96

buc

382

Plantarea Magnolia Betty cu h=l.75-2.00 m

531,03

586,79

buc

383

Plantarea Mahonia Aquifolium cu h=0.40-0.60m

79,10

87,41

buc

384

Plantarea Mahonia Media Charity cu h=0.40-0.60 m, tufa

79,10

87,41

buc

385

Plantarea Morus Alba Pendula cu

circumferința 10-12 cm

297,97

329,26

buc

386

Plantarea Morus Alba Pendula cu circumferința 12-14 cm

370,26

409,14

buc

387

Plantarea Osmanthus burkwoodii cu h=1.25-

1.50 m

348,80

385,42

buc

388

Plantarea Osmanthus fragrans cu h=1.25-1.50

m

291,84

322,48

buc

389

Plantarea Osmantus Heter Tricolor cu h=0.20-

0.40 m

41,88

46,28

buc

390

Plantarea Osmantus Heter Tricolor cu h=0.40-

0.60 m

87,08

96,22

buc

391

Plantarea Paulownia Imperialis (Tometosa ) cu circumferința 12-14 cm

310,8

343,43

buc

392

Plantarea Philadelphus virginalis cu h=0.40-0.60 m

92,39

102,09

buc

393

Plantarea Philadelphus virginalis cu h=0.80-1.00 m

136,05

150,34

buc

394

Plantarea Photinia fraseri Red Robin cu

h=1.00-1.25 m

141,37

156,21

buc

395

Plantarea Photinia fraserii Red Robin cu h=l.25-1.50 m

162,64

179,72

buc

396

Plantarea Picea Glauca Conica cu h=1.00 -1.25

m

284,93

314,85

buc

397

Plantarea Picea Glauca Conica cu h=1.20-1.40

m

396,61

438,25

buc

398

Plantarea Picea Pungens Glauca Globosa cu diam 30-40 cm

198,75

219,62

buc

399

Plantarea PiceaPungens Glauca Globosa cu diam 50-60 cm

385,98

426,51

buc

400

Plantarea Picea Pungens Hoopsi cu h=1.50-1.75 m

1.495,12

1.652,11

buc

401

Plantarea Picea Pungens Hoopsi cu h=1.75-2.00 m

2.127,72

2.351,13

buc

402

Plantarea Pinus Mugo Mughus cu diam=50-60

cm

231,75

256,08

buc

403

Plantarea Pinus Mugo Mughus cu diam=60-70

cm

311,52

344,23

buc

404

Plantarea Pinus Niagra Austriaca cu h=1.50-1.75 m

571,14

631,11

buc

405

Plantarea Pinus Niagra Austriaca cu h=1.75-2.00 m

755,17

834,46

buc

406

407 Plantarea Pinus Sylvestris cu h=1.50-1.75

m

571,14

631,11

buc

407

Plantarea Pinus Sylvestris cu h=l.75-2.00 m

732,17

809,05

buc

408

Plantarea Platanus Acerifolia cu circum 10-12

cm

273,87

302,63

buc

409

Plantarea Platanus Acerifolia cu circum 14-16

cm

346,16

382,51

buc

410

Plantarea Platanus Acerifolia cu circum 12-14

cm

551,01

608,87

buc

411

Plantarea Prunus cerasifela Pissardi cu circumf. 10-12 cm

358,21

395,82

buc

412

Plantarea Prunus cerasifela Pissardi cu circumf. 12-14 cm

526,90

582,22

buc

413

Plantarea Prunus cerasifela Pissardi cu circumf. 14-16 cm

852,24

941,73

buc

414

Plantarea Prunus Serrulata Kanzan cu circumf.

10-12 cm

322,06

355,88

buc

415

Plantarea Prunus Serrulata Kanzan cu circumf. 12-14 cm

442,57

489,04

buc

416

Plantarea Prunus Serrulata Kanzan cu circumf.

14-16 cm

671,50

742,01

buc

417

Plantarea Pyracantha mohave cu h=0.80-1.00

m

160,51

177,36

buc

418

Plantarea Pyracantha mohave cu h=1.00-1.25

m

194,55

214,98

buc

419

Plantarea Pyracantha mohave cu h=1.25-1.50

m

238,15

263,16

buc

420

Plantarea Pyracantha navaho - tufa

92,73

102,47

buc

421

Plantarea Quercus ilex cu diametrul 10-12 cm

587,31

648,98

buc

422

Plantarea Quercus ilex cu diametrul 12-14 cm

831,92

919,27

buc

423

Plantarea Quercus ilex cu diametrul 14-16 cm

1.172,23

1.295,31

buc

424

Plantarea Quercus Rubra Americana cu circumferința 10-12 cm

460,64

509,01

buc

425

Plantarea Quercus Rubra Americana cu circumferința 12-14 cm

659,44

728,68

buc

426

Plantarea Quercus Rubra Americana cu circumferința 14-16 cm

936,59

1.034,93

buc

427

Plantarea Rhododendrum Hibridum mix cu h=0.40-0.50 m,tufa

145,57

160,85

buc

428

Plantarea RhusTyphina cu h=1.00-1.25 m

157,31

173,83

buc

429

Plantarea Robinia margaretta Casque cu circum. 10-12 cm

294,85

325,81

buc

430

Plantarea Robinia margaretta Casque cu circum. 12-14 cm

379,93

419,82

buc

431

Plantarea Robinia Pseud Casque Rouge cu circum. 10-12 cm

294,85

325,81

buc

432

Plantarea Robinia Pseud Casque Rouge cu circum. 12-14 cm

379,93

419,82

buc

433

Plantarea Robinia Pseudoacacia Umbraculifera cu circum. 10-12 cm

255,79

282,65

buc

434

Plantarea Robinia Pseudoacacia Umbraculifera

cu circum. 12-14 cm

334,11

369,19

buc

435

Plantarea Salix alba cu circum. 10-12 cm

260,28

287,61

buc

436

Plantarea Salix alba cu circum. 12-14 cm

326,75

361,06

buc

437

Plantarea Salix caprean Pendula cu circum. 6-8

cm

193,82

214,17

buc

438

Plantarea Sophora Japonica Pendula cu circum. de 8-10cm

228,67

252,68

buc

439

Plantarea Sophora Japonica Pendula cu circum. de 10-12cm

261,82

289,31

buc

440

Plantarea Sophora Japonica Pendula cu circum. de 12-14 cm

322,06

355,88

buc

441

Plantarea Spiraea Japonica, in diverse varietati, cu h=0.30-0.60 m

37,63

41,58

buc

442

Plantarea Syringa Vulgaris, in diverse varietati, cu h=0.80-1.00 m, tufa

152,00

167,96

buc

443

Plantarea Tamarix tetranda cu circum. 10-12

cm

326,75

361,06

buc

444

Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu h=0.30-0.40 m

36,21

40,01

buc

445

Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu h=0.40-0.60 m

39,65

43,81

buc

446

Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu h=0.60-0.80 m

86,92

96,05

buc

447

Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu h=1.00-1.25 m

128,33

141,80

buc

448

Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu h=l.25-1.50 m

168,59

186,29

buc

449

Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu diametru 30-40 cm, sfera pe picior

208,15

230,01

buc

450

Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu diametru 40-50 cm, sfera pe picior

272,10

300,67

buc

451

Plantarea Thuja orientalis Pyramidalis Aurea cu h=l.25-1.50 m

157,31

173,83

buc

452

Plantarea Thuja orientalis Pyramidalis Aurea cu h=l.50-1.75 m

194,54

214,97

buc

453

Plantarea Tilia cordarta cu circum. 10-12 cm

316,05

349,24

buc

454

Plantarea Tilia cordarta cu circum. 12-14 cm

470,33

519,71

buc

455

Plantarea Tilia Hybrida Argentea cu circum. 10-12 cm

316,05

349,24

buc

456

Plantarea Tilia Hybrida Argentea cu circum. 12-14 cm

470,33

519,71

buc

457

Plantarea Viburnum opulus Roseum cu h=0.60-0.80 m

130,73

144,46

buc

458

Plantarea Weigela florida, in diverse varietati, cu h=0.30-0.50 m

37,09

40,98

buc

459

Plantarea Wisteria sinensis cu h=1.50-2.00 m

60,50

66,85

buc

460

Plantarea Wisteria sinensis cu h=2.00-2.50 m

118,98

131,47

buc

461

Plantarea Yucca Gloriosa , cu h=0.40-0.60 m

129,61

143,22

buc

462

Plantarea trandafirilor de parc " Arthur Bell"

41,88

46,28

buc

463

Plantarea trandafirilor de parc " Nina

WEIBULL"

41,88

46,28

buc

464

Plantarea Roșa in diferite varietati- tufa

41,88

46,28

buc

465

Plantarea Roșa Albertto, in diverse varietati, cu h=1.00-1.25 m si circum. 10-12 cm

125,41

138,58

buc

466

Plantarea Roșa, in diverse varietati, cu h=1.50-2.00m rampicante-agatatori

81,77

90,36

buc

467

Plantarea Roșa Pendula (forma pendula-umbrela)

162,64

179,72

buc

468

Plantarea Roșa Tappezzanti (tapesanti -acoperitori de sol)

36,56

40,40

buc

469

Plantarea Minirosa

27,84

30,76

buc

470

Depozitarea in depozite autorizate a deșeurilor incarcate de pe suprafața spatiilor verzi si a locurilor de joaca pentru copii administrate de către Sectorul 5 (include atat deseurile din construcții - moloz, precum si deseurile colectate de pe suprafața spatiilor verzi si a locurilor de joaca pentru copii.

Costurile

ocazionate

cu

depozitarea

deșeurilor

vor fi

refacturate

beneficiarulu

i

m3

CATEGORIA DE ACTIVITATI G

Prețul ofertei la nivelul intregului contract

P

DENUMIRE OPERAȚIUNI

Unitate

Măsură

(UM)

Preț Unitar

Ofertat

(P.U.)

Preț Unitar

Negociat

(p.u.)

513

Desfaceri tencuieli

mp

7,67

Desfaceri pardoseli parchet

mp

11,06

Desfaceri placaje gresie si faianța

mp

32,96

Desfaceri pardoseli ciment

mp

19,98

Desfaceri pereți de compartimentare

mp

35,14

Desfaceri pardoseli alde

mp

9,02

514

Pereți din zidărie de BCA, 25 cm grosime

mc

412,21

515

Pereți din zidărie de BCA, 12.5 cm grosime

mc

428,69

516

Sapa de egalizare pana la 5 cm grosime

mp

31,44

517

Tencuieli interioare la pereți si tavane

mp

31,24

Tencuieli exterioare

mp

38,09

518

Placarea cu gips carton la pereți si tavane pe montanti

mp

93,72

519

Placari cu faianța la pereți, h=2,lm

mp

76,45

520

Glet la pereți si tavane

mp

12,27

521

Zugrăveli cu vinarom

mp

11,10

522

Placaje cu gresie la pardoseli

mp

84,79

523

Ferestre din aluminiu

mp

679,39

524

Glafuri exterioare din tablă prevopsită

ml

59,18

525

Uși din aluminiu

mp

750,90

526

Uși interioare din PVC

mp

456,84

527

Hidrotermoizolarea planșeului și aticului terasei cu polistiren expandat extradur de mare densitate grosime 20 mm ,membrane hidroizolante

mp

192,90

528

Șorțuri din tablă zincată la atic terasă

ml

48,98

529

Inundarea terasei

mp

2,8

530

Tencuieli exterioare decorative cu termosistem, cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime

mp

108,94

531

Tencuieli exterioare decorative cu termosistem, cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm grosime, la spaleti

mp

57,40

532

Termoizolarea pardoselii cu polistiren extrudat grosime 10 cm

mp

143,85

533

Schelă

mp

13,92

534

Cablu de energie 3x2.5

ml

17,73

535

Cablu de energie 5x4

ml

22,50

536

Corp de iluminat fluorescent tip AB118

buc.

198,00

537

Corp de iluminat tip fluocompact FCE118

buc.

176,00

538

întrerupător etanș 10A/230V

buc.

33,36

539

Montare cazan mural cu puterea de 3 kW

buc.

1.865,04

540

Radiatoare din oțel tip panou, inclusiv ventile de aerisire și dopuri de golire de 1/2"

buc.

239,32

541

Elemente de prindere și susținere pentru corpurile de încălzire, susținere de perete

buc.

10,25

542

Țeavă din oțel pt instalații montată la legăturile radiatoarelor, inclusiv fitingurile, având diam. 'A "

ml

26,30

543

Țeavă din oțel pt instalații montată la distribuție, inclusiv fitingurile, având diam. 1/2"

ml

31,18

544

Filtru de impurități 1/2"

buc.

19,98

545

Filtru magnetic anticalcar 1/2"

buc.

76,74

546

Confecționarea și montarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin pereți, țeava având diam 1" - 2"

buc.

12,02

547

Spălarea conductelor și instalațiilor interioare de încălzire centrală cu apă potabilă

ml

5,52

548

Montarea țevii din material plastic, (PP-R, Pn20) pentru instalații sanitare, îmbinată preen polifuziune, cu aparat de sudură de tip RIRMO, în conducte de legătură la obiectele sanitare

ml

20,01

549

Montarea țevii din material plastic, (PP-R, Pn25) pentru instalații sanitare, îmbinată prin polifuziune, cu aparat de sudură de tip RIRMO, în coloane

ml

24,98

550

Montarea țevii din material plastic, (PP-R, Pn32) pentru instalații sanitare, îmbinată prin polifuziune, cu aparat de sudură de tip RIRMO, în conducte de distribuție

ml

27,52

551

Idem, coturi cu suport PPR 20 pentru racord la obiectele sanitare

buc.

8,16

552

Idem, coturi cu suport PPR 25 pentru racord la obiectele sanitare

buc.

9,8

553

Idem, coturi cu suport PPR 32 pentru racord la obiectele sanitare

buc.

11,58

554

Montarea compensatoarelor de dilatație, din țeava de material plastic (PP-R)

buc.

22,47

555

Confecționarea și montarea țevii de protecție din țeava de oțel neagră, la trecerea conductelor prin planșee și ziduri

buc.

12,02

556

Montarea prin încastrare a brățărilor pentru fixarea conductelor din oțel sau material plastic, de alimentare cu apă

buc.

7,6

557

Montarea țevii din material plastic, tub cu mufă pentru instalații de canalizare din PP ignifugă, montate în ghene de rigips, îmbinată cu garnitură de cauciuc, cu lungimea lOOOmm

ml

15,13

558

Montarea țeava PVC de scurgere la adâncime de 2 m, cu diametrul intre 140 -185 mm

ml.

28,36

559

Montarea pieselor de legătură speciale, din PP ignifugă pentru canalizare, cu diametrul intre 110-125 mm prin îmbinare cu mufă și garnitură de cauciuc, ramificație simplă, egală

buc.

31,33

560

Montarea pieselor de legătură speciale, din PP ignifugă pentru canalizare, cu diametrul de 16 mm prin îmbinare cu mufă și garnitură de cauciuc, ramificație simplă, egală

buc.

40,17

561

Montarea sifonului de pardoseală din polietilenă, simplu, cu ieșire verticală/laterala având diametrul de 50 mm

buc.

49,21

562

Montarea sifonului de pardoseală din polietilenă, simplu, cu ieșire verticală/laterala având diametrul de 75 mm

buc.

37,15

563

Montarea sifonului de pardoseală din polietilenă, simplu, cu ieșire verticală/laterala având diametrul de 100 mm

buc.

43,12

564

Montarea căciulii de ventilație, din tablă, montate pe coloanele de aerisire din PP, având diametrul de 50mm

buc.

51,37

565

Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lavoar, obișnuită, având diametrul de 1/2"

buc.

253,34

566

Montarea distribuitorului automat de săpun lichid

buc.

160,72

567

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de apă rece și caldă, executată cu conducte din PP-R

10 ml

1,36

568

Efectuarea probei de funcționare si de rezistenta a instalației de apă rece/calda, executată cu conducte

10 ml

1,70

din PP-R

569

Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare, executată cu conducte din PP, PEHD

ml

5,39

570

Apometru apa

buc.

757,07

571

Filtru Tip Y cu sita pentru apa potabila , filtru cu sita, prevăzut cu fiting interior de 11/2"

buc.

246,36

572

înlocuire vas wc

buc.

217,64

573

înlocuire lavoar

buc.

205,49

574

înlocuire pisoar

buc.

82,65

575

Operațiuni diverse nenormate

ora

manoper

a

19,42

576

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

12400x10300x4320 mm

buc

319.643,50

577

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

21000x25000x8200 mm

buc

831.660,50

578

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

18110x17700x8200 mm

buc

484.605,00

579

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

16900x11400x6700 mm

buc

597.190,00

580

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

14100x12000x7500 mm

buc

450.340,00

581

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

13800x11000x5400 mm

buc

394.047,50

582

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

14800x14900x5200 mm

buc

314.748,50

583

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

16800x14200x6200 mm

buc

402.613,75

584

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

10311x8380x4313 mm

buc

161.535,00

585

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

10400x7900x6700 mm

buc

241.813,00

586

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

4790x3170x3000 mm

buc

38.670,50

587

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

4480x3660x2130 mm

buc

25.454,00

588

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

4100x2200x3300 mm

buc

25.698,75

589

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

5900x5600x4600 mm

buc

59.719,00

590

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

7000x4200x3800 mm

buc

13.585,00

591

Ansamblu    de joaca    dimensiuni    minime

7000x4400x4000 mm

buc

40.139,00

592

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

buc

6700x4100x3400 mm

30.104,25

593

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

10300x5600x3400 mm

buc

33.775,50

594

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

6700x3200x3300 mm

buc

32.796,50

595

Ansamblu    de joaca    dimensiuni    minime

6700x3200x3300 mm

buc

30.838,75

596

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

1905x3470x1715 mm

buc

12.971,75

597

Carusel diametru minim 1600 mm grosime platforma minim 15 mm

buc

9.790,00

598

Carusel diametru minim 1600 mm grosime platforma minim 18 mm

buc

7.342,50

599

Leagan cu doua locuri

buc

6.118,75

600

Balansoar pe arc

buc

6.181,75

601

Balansoar dimensiuni minime 1085x510x1180 mm

buc

4.503,40

602

Balansoar doua locuri dimensiuni minime 2370x505x550 mm

buc

3.426,50

603

Leagan dimensiuni minime 4000x1800x2250 mm

buc

10.034,75

604

Leagan cu patru locuri dimensiuni minime 6300x1400x2250 mm

buc

10.279,50

605

Balansoar pe arc cu patru locuri dimensiuni minime 1100x1100x505 mm

buc

3.867,05

606

Echipament de catarat dimensiuni minime 2530x2530x3000 mm

buc

16.887,75

607

Echipament de catarat dimensiuni minime 3900x1481x2100 mm

buc

7.404,2

608

Groapa de nisip dimensiuni minime 3000x3000x300

mm

buc

2.006,95

609

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

2865x3195x3000 mm

buc

26.188,25

610

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni    minime

5829x6080x3691 mm

buc

33.775,50

611

Balansoar pe arc dimensiuni minime 800x600x800

mm

buc

1.716,25

612

Balansoar pe arc dimensiuni minime 800x450x850

mm

buc

1.713,25

613

Balansoar pe arc dimensiuni minime 930x460x810

mm

buc

1.713,25

614

Balansoar pe arc dimensiuni minime 880x480x780 mm

buc

1.713,25

615

Balansoar pe arc dimensiuni minime 2000x400x780

mm

buc

1.860,10

616

Balansoar pe arc cu patru locuri dimensiuni minime 1200x1200x750 mm

buc

3.916,00

617

Ansamblu de catarare dimensiuni minime diametru 2900x2500mm

buc

18.601,00

618

Balansoar pe doua arcuri dimensiuni 3000x360x690 mm

minime

buc

17.132,50

619

Balansoar pe doua arcuri dimensiuni 840x730x920 mm

minime

buc

13.216,50

620

Balansoar pe doua arcuri dimensiuni 860x720x830 mm

minime

buc

11.748,00

621

Balansoar cu trei locuri dimensiuni

840x700x910 mm

minime

buc

11.258,50

622

Balansoar cu trei locuri dimensiuni

840x770x910 mm

minime

buc

11.258,50

623

Masuta de joaca dimensiuni minime 920x1230x500

mm

buc

6.461,40

624

Oglinda    deformare    dimensiuni

1100x140x1200 mm

minime

buc

6581,51

625

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni

7210x4820x3980 mm

minime

buc

58.492,25

626

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni

5880x5930x3980 mm

minime

buc

93.669,91

627

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni

8130x7210x3980 mm

minime

buc

90.557,50

628

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni

12780x15190x4650 mm

minime

buc

256.008,50

629

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni

7700x12400x4300 mm

minime

buc

127.270,00

630

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni

9500x17540x7600 mm

minime

buc

450.340,00

631

Ansamblu    de    joaca    dimensiuni

970x450x1100 mm

minime

buc

4.895,00

632

Balansoar pe arc cu doua locuri dimensiuni 1275x250x780 mm

minime

buc

4.160,75

633

Balansoar pe arc cu doua locuri dimensiuni 1200x240x590 mm

minime

buc

2.692,25

634

Masinuta dimensiuni minime 1624x1190x1125 mm

buc

22.027,50

635

Banca dimensiuni minime 1650x600x780 mm

buc

930,05

636

Cos de gunoi capacitate minima 40 1 inaltime minima 1480 mm

buc

538,45

637

Cos de gunoi capacitate minima 40 1 inaltime minima 820 mm

buc

342,65

63S

Masa de tenis dimensiuni minime 2740x1525x760

mm

buc

3.181,75

639

Masa de sah dimensiuni minime 1680x1680x735 mm

buc

3.695,73

640

Aparat fitness "întindere" dimensiuni 2100x410x1660 mm

minime

buc

5.139,75

641

Aparat fitness "Pectorali" dimensiuni 2180x460x1700 mm

minime

buc

7.832,00

642

Aparat fitness "Bicicleta" dimensiuni 930x670x1100 mm

minime

buc

3.671,25

643

Aparat    fitness    "Ski"    dimensiuni

minime

buc

2180x760x1700 mm

4.160,75

644

Aparat fitness "Surf" dimensiuni minime 1300x840x1450 mm

buc

4.846,05

645

Aparat fitness "Bicicleta eliptica" dimensiuni minime 1050x520x1540 mm

buc

4.650,25

646

Aparat fitness "Volane" dimensiuni minime 880x600x1750 mm

buc

4.160,75

647

Aparat fitness "Banda de alergat" dimensiuni minime 1250x760x1300 mm

buc

5.384,50

648

Aparat fitness "Paralele" dimensiuni minime 2000x650x1480 mm

buc

4.356,55

649

Aparat fitness "Discuri" dimensiuni minime 1000x1050x1350 mm

buc

4.650,25

650

Aparat fitness "Triplu rotativ" dimensiuni minime diametru 1600x inaltime 1650 mm

buc

5.139,75

651

Inlocuire/montare gard metalic nou cu H=1.00m, identic cu cel existent

ml

262,00

652

Inlocuire/montare gard metalic nou cu H=0,50m, identic cu cel existent

ml

140,67

653

Vopsirea elementelor din metal (garduri metalice, structuri metalice, pergole, etc.) NOI

mp

32,17

654

Vopsirea elementelor din metal (garduri metalice, structuri metalice, pergole, etc.) EXISTENTE

mp

27,17

655

Montat decoratiune con mic

buc.

152,25

656

Demontat decoratiune con mic

buc.

52,5

657

Montat decoratiune con mare

buc.

199,5

658

Demontat decoratiune con mare

buc.

73,5

659

Montat panou stâlpi 2D/3D

buc.

288,75

660

Demontat panou stâlpi 2D/3D

buc.

94,5

661

Montat panou expunere stradala (poarta)

buc.

322,5

662

Demontat panou expunere stradala (poarta)

buc.

152,50

663

Montat instalație fir, led, becuri, gheata

buc. (10 ml)

31,5

664

Demontat instalație fir, led, becuri, gheata

buc. (10 ml)

8,4

665

Montat figurine Mos Crăciun

buc.

126,84

666

Demontat figurine Mos Crăciun

buc.

33,81

667

Montat sfere/figurine trompetisti

buc.

32,27

668

Demontat sfere/figurine trompetisti

buc.

10,76

669

Montat figurine complexe (compuse din mai multe bucăți)

buc.

267,08

670

Demontat figurine complexe (compuse din mai multe bucăți)

buc.

178,05

671

Montat brad metalic

buc.

7063,92

672

Demontat brad metalic

buc.

5111,20

673

Incarcarea si transportul deșeurilor de pe suprafața spatiilor verzi si a locurilor de joaca pentru copii

m.c.

14,86

674

Incarcarea si transportul resturilor vegetale rezultate in urma prestării operațiunilor care fac obiectul

m.c.

97,90

prezentului caiet de sarcini

CATEGORIA DE ACTIVITATI H

R

DENUMIRE OPERAȚIUNI

Unitate

Măsură

(UM)

Preț Unitar

Ofertat

(P.U.)

Preț Unitar

Negociat

(P.U.)

675

Pregătire amestec pamant

100 kg

125,25

676

Semanat- material saditor (plic)

10 g

1,94

677

Irigatul zilnic al laditelor

buc.

ladita

1,04

678

Repicatul răsadurilor la pale

100 buc.

fire

3,24

679

Repicatul răsadurilor la fir

100 buc.

fire

5,36

680

Fertilizare NPK

100 buc.

fire

0,48

681

Plantat la ghiveci

100 buc

46,62

682

Copilitul plantelor

buc.

0,39

683

Desfundarea solului- arat mecanizat

100 mp

15,38

684

Administrare ingrasamnat organic

100 mp

16,70

685

Nivelarea mecanizata a terenului

100 mp

76,67

686

Recoltat semințe

100 g

21,37

687

Semanat semințe produse in sera

mp

2,59

688

înlocuit geam sticla 165x75

buc.

74,74

689

înlocuire geam sticla 230x50

buc.

72,77

690

înlocuire, montare țeava dn50

buc.

20,25

691

înlocuire țeava dn75

m.l.

20,44

692

înlocuire țeava dn 90

m.l.

21,61

693

înlocuire țeava dn 110

m.l.

23,56

694

înlocuire țeava dn 180

m.l.

63,58

695

Montare plasa umbrire

buc.

1.295,39

696

Umbrirea geamurilor prin varuire

z m.p.

1,73

697

Producție butași pentru material dentrologic

100 buc.

13,02

698

Plantarea butașilor achiziționați

100 buc.

143,45