Hotărârea nr. 104/2017

Hotărârea nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTARARE

PRIVIND CONSTITUIREA SI STABILIREA COMPONENTEI COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Având în vedere raportul de specialitate al SECRETARULUI SECTORULUI 5.

Luând in considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice si raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate si Societate Civila;

In conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1, art. 3 si art. 5 alin. (1) lit. “b” si “c” din H.G. 502/2017, privind organizarea si funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2) lit. “n” teza I din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se constituie Comisia pentru Protecția Copilului Sector 5 avand următoarea componenta :

Președinte - Secretarul Sectorului 5 - Cristina Cornelia Feurdean;

Vicepreședinte - Directorul General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si

Protecția Copilului - Florentina Popescu;

Membri:

Reprezentantul Agenției pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București

Daniela Stanciu - Director Executiv

Reprezentantul Fundația Sera Romania - Ganea Iuliu Cătălin - Director Programe

Reprezentantul Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București -

Reprezentantul Asociația Sf. Stelian - Gabriela Dimofte

Reprezentantul Inspectoratul Școlar al Municipiului București - Mirela Moaghen

Membri supleanti:

Reprezentantul Agenția pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București -

Hulea Vasilica

Reprezentantul Fundația Sera Romania - Bogdan Pavel - Coordonator Programe

Reprezentantul Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București -

Reprezentantul Asociația Sf. Stelian - Madalina Badea

Reprezentantul Inspectoratul Școlar al Municipiului București - Banu Irina

Art. 2. Durata mandatului membrilor comisiei este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia in situații temeinic motivate.

Art.3. Președintele, vicepreședintele și membrii Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5, precum și secretarul acesteia au dreptul la o indemnizație de ședință echivalentă cu 1% din indemnizația Primarului Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 4. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se abroga H.C.L. nr. 86/24.12.2004, privind modificarea componentei Comisiei pentru Protecția Copilului sector 5 si H.C.L 33/31.08.2009 privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședința a președintelui, vicepreședintelui, membrilor si secretarului Comisiei pentru Protecția Copilului sector 5

Art.5. Primarul, Serviciul Evidenta Acte Administrative, Direcția de Asistenta Tehnica si Juridica si Direcția Generala dgAsistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5

vor aduce la îndeplinire prevederile


i/lZ/l

TOR

W1Y


Nr.


/o A


/28.07.20I7


CO N TR A S IC SECRETAR t 'SUNA CORNELIA PE