Hotărârea nr. 103/2017

Hotărârea nr. 103/28.07.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 78/16.06.2017, privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5 CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local sector 5 nr. 78/16.06.2017, privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții si

regulamentului de organizare si funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București intrunit legal in ședința ordinara din data de 28.07.2017 ;

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Ținând seama de raportul directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 nr. 35410/20.07.2017 înregistrat sub nr.36411/28.07.2017;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice, precum si al Comisiei Protecție Sociala, Sanatate;

Ținând cont de Hotararea Consiliului Local nr.78/16.06.2017, privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții si regulamentului de organizare si funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5;

In conformitate cu prevederile art. 59 si art.60 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare, ;

în temeiul dispozițiilor art 45 alin. (2) precum si ale art 81 alin (2) lit. “e” din Legea 215/2001, privind administrația publică locală , republicata , cu modificările si completările ulterioare ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se modifica titlul H.C.L. nr. 78/16.06.2017, privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții si regulamentului de organizare si funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5,acesta urmând sa aiba următorul conținut « Hotarare privind modificarea organigramei, statului de funcții si regulamentului de organizare si funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 aprobata prin H.C.L.Sector 5 nr.14/28.02.2017, privind aprobarea modificării statului de funcții, organigramei si regulamentului de organizare si funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 ».

Art.2. Se indreapta eroarea materiala strecurata in anexa nr.l a H.C.L. Sector 5 nr.78/16.06.2017 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții si regulamentului de organizare si funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5, in sensul ca anexa nr.l se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare

Art.3. Se completează preambulul H.C.L. Sector 5 nr. 78/16.06.2017, privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții si regulamentului de organizare si funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5, in sensul ca la elaborarea H.C.L. sector 5 nr. 78/16.06.2017 s-a avut in vedere si H.C.L. Sector 5 nr. 14/28.02.2017, privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții si regulamentului de organizare si funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Art.4. După art.3 al H.C.L. Sector 5 nr. 78/16.06.2017, privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții si regulamentului de organizare si funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5, se introduce art.31 cu următorul cuprins : « începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzător FI.C.L. Sector 5 nr. 14/28.02.2017, privind aprobarea modificării statului de funcții, organigramei si regulamentului de organizare si funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 », si se abroga orice alta dispoziție contrara.

Art.5. Serviciul Evidenta Acte Administrative- Direcția de Asistenta Tehnica si Juridica si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

/28.07.2017

COMISIA DE EXPERTIZA MEDICALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP ADULTE


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


COMPARTIMENTUL STRATEGII, PROGRAME RELAȚIE CU O.N.G.-URI, PROIECTE IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE SI PROTECȚIEI COPILULUI (3)


COMPARTIMENTUL PROTECȚIE TIP FAMILIAL (3)


_ SERVICIUL ADOPȚII

(8)


SERVICIUL ASISTENTĂ MATERNALĂ (8)


SERVICIUL DE EVALUARE SI MONITORIZARE, ANALIZA SI STATISTICI IN ASISTENTA SOCIALA («)


DIRECȚIA PERSOANEI ADULTE Sl FAMILIEI


DIRECTOR EXECUTIV


SERVICIU DE SECURITATE, SANATATE IN MUNCA Șl SITUAȚII DE URGENȚĂ (8)


SERVICIUL RESURSE UMANE (10)


SERVICIUL JURIDIC Șl CONTENCIOS (?)


SERVICIUL SECRETARIAT, REGISTRATURA SI RELAȚII CU PUBLICUL (8)


SERVICIUL INFORMARE CETATENI (10)COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN (3)


SERVICIUL PRELUCARE INFORMATIZATĂ A DATELOR (12)


g9


BIROUL SECRETARIAT COMISIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI sl COMISIA DE EVALUARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP (7)


SPALATORIA SOCIALA


BAIA PUBLICA SOCIALACONSILIUL LOCAL SECTOR 5


DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚA SOCIALA Sl PROTECȚIE A COPILULUI SECTOR 5

DIRECTOR GENERALCOMISIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI


"DIRECTOR <5ENERĂT~

ADJUNCT ECONOMIC


DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI,

PERSOANEI ADULTE Sl FAMILIEI

DIRECȚIA ECONOMICA

-1-


SERVICIUL PROTECȚIE TIP REZIDENȚIAL (8)


SERVICIUL PRIMIRE IN REGIM

DE URGENTA A COPILULUI

(8)


BIROUL DE PROTECȚIE A COPILULUI DELINCVENT Sl PREDELINCVENT (6)


SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A COPIILOR CU HANDICAP (9)


SERVICIUL DE INTERVENȚIE PENTRU COPII STRĂZII (8)


SERVICIUL ANCHETE PSIHO-SOCIALE CONSILIERE Sl EXPRIMARE LIBERA A OPINIEI COPILULUI (8)


SERVICIUL

PREVENIRE ABANDON, COPIL Sl FAMILIE (8)


ECHIPA MOBILA DE INTERVENȚIE

PENTRU PERSOANE AFLATE IN SITUAȚII DE RISC


Îs


< o Q<


COMPARTIMENTUL

MONITORIZARE ASISTENT! PERSONALI (3)


Nr. Personal: TOTAL 2058, din care:

Aparatul propriu : 276 -total din care


funcții publice, total = 217 funcții publice conducere =    26

funcții publice execuție = 191 funcții contractuale, total =    59

funcții contractuale conducere =    5

funcții contractuale execuție =    54

312 - Centre, total din care :

27-    ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL "SF. NICOLAE"

23-ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL "SF. MARIA"

16- CENTRUL DE ZI "SF. MARIA"

14- CENTRUL MATERN AL "SF. MARIA"

62- CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA "CIREȘARII II"

20- Centrul de zi "Sf. Ana"

6- Centrul de zi "George Călinescu"

6- Centrul de zi "Mihail Sadoveanu"

43- Adăpost de zi și de noapte pentru copii străzii 35- Centrul de Tip Rezidențial pt. copiii cu dizabilitati

28-    Centrul de zi pt. Recuperarea copiilor cu dizabilitati

32- Complex de Servicii pentru Protecția Copilului - APARTAMENTE SOCIALE DE TIP FAMILIAL

21 - Complexul de servicii sociale pentru protecția victimelor violenței in familie

100 - Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice 25 - îngrijitori la domiciliu 10- Asistenp personali profesioniști

878 - Asistenți personali 150 - Asistenți maternali profesioniști 18 - Spalatoria Sociala

23 - Baia Publica Sociala

27 - Centrul Social Comunitar "Ferentari"

16- Echipa Mobila de Intervenție pentru Persoane aflate in Situații de Risc 67- CRESA "SF. STEUAN"

51 - CRESA "Sf. ANDREI"

42 - CRESA "ARIEL"

42 - CRESA "AURORA"
ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL "SF. NICOLAE" (27)


CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA "CIREȘARIIII"

(62)


CRESA "SF. ANDREI" (51)


CRESA "SF. STEUAN" (67)


CRESA "ARIEL" (42)


CRESA "AURORA" (42)


ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL "SF. MARIA"

(23)


COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE

PENTRU PROTECȚIA VICTIMELOR VIOLENȚEI ÎN FAMILIE (21)


ADAPOST DE ZI Sl DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII (43)


< țțj

F3

o z o..—

3g


sg


»s


?o


CENTRUL DE TIP REZIDENȚIAL PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI (35)


CENTRUL DE ZI PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI (28)


COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PROTECȚIA COPILULUI -APARTAMENTE SOCIALE DE TIP

FAMILIAL

(32)