Hotărârea nr. 101/2017

Hotărârea nr. 101/28.07.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017

"Municipiul bucurești CONSILIU LOCAL SECTOR5

HOTARARE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2017 si Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economica ;

Având in vedere Legea privind bugetul de stat pe anul 2017, Legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale completata si modificata prin OUG nr.63/2010 ;

Având in vedere H.C.G.M.B. nr. 228/2002;

In temeiul art. 45 , alin(2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 201 7, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART .2 Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2017 , conform anexelor nr. 59-59.1,66.1 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART3 Se aproba rectificarea bugetului SC Econoinat SRL Sector 5 pe anul 2017 , conform anexelor nr. 65-66 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 4 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integra! din veniturii proprii (Invatamant Preuniversitar de stat) pe anul 2017 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 5 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Cultural si de Tineret Ștefan lordache pe anul 2017 , conform anexelor nr. 75-77 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

.ART 6 Prevederile art 6 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/10.04.2017 raman neschimbate

CONTRASEMN SECRETAR S,fec CRISTINA CORNELIA' II:

ZA

R,


EAN2017