Hotărârea nr. 10/2017

Hotărârea nr. 10/31.01.2017 privind modificarea componenței comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.92/30.09.2016.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței comisiei care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr. 92/30.09.2016

Având in vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Achiziții Publice, precum și Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Luând în considerare:

-Adresa nr. 8422/09.03.2016 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5,

-Adresa nr.22166/26.09.2016 a Poliției Locale Sector 5,

-Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 nr.543/13.01.2017, înregistrată la Primăria Sectorului 5 nr.2723/25.01.2017,

-Adresa Primăriei Municipiului București nr.49/09.01.2017, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.920/10.01.2017;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art.81 alin.(2) lit. „j” din Legea nr.215/2001, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă modificarea componenței Comisiei de negociere pentru închirierea unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza sectorului 5 al Municipiului București, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr. 92/30.09.2016, după cum urmează:

Nr.

Crt.

Nume și prenume

Functia/institutia

9    9

Calitatea în cadrul comisiei

1.

Marian Țigănuș

Viceprimar al Sectorului 5

Președinte

2.

Florentina Popescu

Director General - DGASPC Sector 5

Membru

3.

Alina Apostoaie

Șef Serviciu Contabilitate - DGASPC Sector 5

Membru

4.

Daniela Dobre

Director General - Direcția Generală Economică si de Investiții, Primăria Sectorului 5

Membru

5.

Isabela Disăgilă

Director Executiv - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară

Membru

6.

Ion Țincu

Director General - Direcția Generală Juridică, Primăria Sectorului 5

Membru

7.

Aurelia Negru

Șef Serviciu - Serviciul Achiziții Publice, Primăria Sectorului 5

Membru

8.

Victor Sofian

Director General - Direcția Generală de Politie

5    9

Locală, Primăria Sectorului 5

Membru

9.

Dumitru Munteanu

Director Executiv - Direcția Achiziții Publice, Primăria Sectorului 5

Membru

Art.2 - Secretariatul Comisiei prevăzute la art. 1 va fi asigurat de d-na Mirela Oprescu, Șef Birou îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor - Direcția Generală Juridică.

Art.3 - Comisia de negociere prevăzută la art.l al prezentei hotărâri va înainta spre aprobare Consiliului Local Sector 5 raportul final cu privire la negocierile efectuate, în termenul prevăzut de lege.

Art.4 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, precum și persoanele nominalizate la art.l și art.2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

p. Secretan

1Sector 5

Director

Executiv

Florină/

Drăgnea