Proces verbal din 31.10.2016

Proces verbal ședința ordinară din data de 31.10.2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.10.2016

Lucrările ședin ței încep la ora 18,53 și se desfășoară în sala de ș edinț e a

5    5    ±    '5    5    55

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de c ătre Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 3043/25.10.2016.

To ți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

In sală sunt prezenți 24 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Boloș Florinel, Coandă Mihai și Vanghelie Marian Daniel.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, D-na Florina Dragnea-Secretar Interimar și Dl Viceprimar Țigănuș Marian.

Dl Președinte de ședință deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 24, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Dl Președinte de ședință este dl Ploscaru George Alexandru care dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 30.09.2016;

2.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 10.10.2016;

3.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Viceprimar Marian Țigănuș, în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local Sector 5 pentru semnarea contractului de închiriere în baza Legii Locuinței nr.114/1996 republicată, pentru unitățile de locuit aflate în administrarea Consiliului Local Sector 5;

4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului realizat în urma desfășurării evenimentului ” Zilele Recoltei -Ediția 2016”;

5    7

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5;

7.    Proiect de hotărâre privind demararea proiectului ”Copacul de pe strada ta”;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării proiectului „Dezvoltăm Profesori- Dezvoltăm Viitorul”;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării Proiectului „Fii cool-Fii Competitiv, Orientat, Organizat, Lucrativ!”;

10. Proiect de hotărâre privind demararea proiectului ” Povestiri din București. Cultură balcanică și identitate proprie”

11. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale cuprinse între 1 leu și 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2016;

12. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, privind

înființarea Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al Sectorului 5;

5    5    ~~ 5    ~

13. Diverse:

-adresa nr.41241/12.10.2016, prin care doamna consilier Pop Claudia Ramona înaintează Proiectul de Hotărâre ”Catalogul Electronic EDU 2.0.”;

-adresa nr.40689/10.10.2016 depusă de grupul consilierilor USR din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5.

Dl preș edinte de ședin ță Ploscaru George Alexandru propune completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

13.1 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 19/04.08.2008 privind constituirea și funcționarea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator de imobil;

13.2 Proiect de hot ărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 cu Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București și Asociația Spectaculis, în vederea organizării evenimentului ”Jazz în Ferentari”, în perioada 11-12 noiembrie 2016;

13.3 Proiect de hotă râre privind aprobarea unei perioade de grație la Contractul de Credit nr. 1/12.08.2005, la Contractul de Credit nr. 3/9041/01.10.2007 și la Contractul de Credit nr. 3/1917/14.07.2008.

Dl consilier Franovici Bogdan intervine spunând c ă doreș te să i se justifice urgența proiectelor de hotărâri, care au venit în completarea ordinii de zi. Conform legii suplimentarea ordinii de zi se face numai în cazul în care nu suportă amânare.

Dl consilier Gheorghe Ștefan intervine spunând că în ș edința anterioară Dna Director Vasile Anna Maria a prezentat proiectul de hotărâre cu salubrizarea și deszăpezirea și dorește să aducă la cunoștință dlor consilieri faptul că în garajul

ADP-ului nu există nicio mașină funcțională.

5    5

Dl Primar Daniel Florea spune c ă acum se discută ordinea de zi și îi propune Dlui consilier Gheorghe Ștefan să discute această problemă la punctul Diverse.

Dl consilier Gheorghe Ștefan spune că nu suportă amânare pentru că o s ă

trebuiască să voteze. Trebuie să voteze ședința trecută. Precizează că are de făcut

5    5

câteva comentarii la un punct.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel intervine spunându-i Dlui consilier Gheorghe Ștefan că mai întâi să se voteze ordinea de zi și apoi când se va ajunge la punctul respectiv să spună ce are de spus.

Dl Primar Daniel Florea îi r ăspunde Dlui consilier Franovici Bogdan referitor la necesitatea completării ordinii de zi că la primul proiect privind constituirea și funcționarea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator de imobil s-a schimbat componența comisiei pentru că sau schimbat consilierii. Precizează că în ultima vreme nu a mai avut solicitări care să facă referire la această comisie, dar acum sunt, și acesta este motivul pentru care trebuie să o înființeze. Menționează că în ceea ce privește proiectul de hotărâre privind perioada de grație la Contractul de Credit nr. 1/12.08.2005, la

Contractul de Credit nr. 3/9041/01.10.2007 și la Contractul de Credit nr.

5

3/1917/14.07.2008 astăzi este ultima zi. Mai spune că dacă mâine nu este aprobată

această Convenție cu BCR-ul, Primăria Sectorului 5 intră în centrala riscurilor

5    7

bancare, pentru că a durat foarte mult la BCR, și în țară, și în străinătate la Viena obținerea aprobărilor, motiv pentru care abia acum au reușit să obțină acordurile și trebuie rezolvată astăzi pentru a nu intra în centrala riscurilor bancare.

Dl Primar Daniel Florea precizează referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 cu Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București și Asociația Spectaculis, faptul că acest eveniment este organizat în Piața Ferentari de către Primăria Municipiului București și trebuie să fim și noi parteneri, pentru că se face la noi. Totodată, întrucât evenimentul are loc în data de 11-12 noiembrie, crede că se justifică urgența pentru că trebuie să se dea aprobarea, ca să se putem face toate demersurile.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru supune la vot ordinea de zi așa cum a fost completată, care este aprobată cu 19 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline-Christina, Vasilescu Andreea).

Se trece la primul punct al ordinii de zi- aprobarea procesului verbal al

ședinței extraordinare din data de 30.09.2016.

5    5

Dl consilier Gheorghe Ștefan intervine spunând că revine la ce a spus mai devreme, și anume că a vizitat parcul de lucru al ADP-ului. Precizează că în scurt timp vine iarna, iar în parcul auto al ADP nu există nimic funcțional. Îl întreabă pe Dl Primar cu ce o să iasă în stradă la iarnă. De asemenea întreabă pe domnii consilieri care au fost în Consiliu în perioada 2004-2012, unde sunt utilajele care s-au achiziționat în acea perioadă. Îl roagă pe Dl Primar să demareze o anchetă.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel intervine spunând că această problemă nu are legătură cu procesul verbal, acum se supune spre aprobare procesul verbal. Îi propune ca la punctul Diverse să facă o interpelare.

Dl consilier Gheorghe Ștefan spune c ă nu dorește să discute la Diverse, îl întreabă din nou pe Dl Primar unde sunt utilajele din parcul auto al Administrației Domeniului Public.

La ora 19,03 intră în sală dl consilier Daniel Marian Vanghelie. Prezenți -25 consilieri.

D-na consilier Crudu Claudia Elena dorește să se facă o corecție la pagina 28 a procesului verbal, în loc de Asociația CORA să fie modificat CU Asociația HORA- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania, așa cum este corect. Totodată, precizează că a solicitat D-nei Director Vasile Anna Maria să publice pe site-ul primăriei rezultatul consultării publice vis-a-vis de proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului local de eficientizare energetică a Sectorului 5 Bucure ș ti, lucru consemnat ș i în procesul verbal la pagina 13. Menționează că D-na Director Vasile Anna Maria a promis că o să publice dezbaterile publice, dar încă nu sunt publice și insistă să fie publicate pe site.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel dorește să facă și dumnealui o corecție la

5    5    5

procesul verbal, și anume la pagina 19. Acolo scrie că dl Crusaru Paul întreabă dacă indicatorii tehnico-economici și studiul de oportunitate au fost create, iar Dna Director Vasile răspunde că da. Precizează că mai lipsește acolo o întrebare a dumnealui și anume ,,cine a efectuat acești indicatori tehnico-economici?” și răspunsul D-nei Vasile Anna Maria a fost că acești indicatori s-au efectuat în cadrul primăriei de către persoanele responsabile, nu a fost o altă terță parte. Dl consilier Cursaru spune că aceasta a fost de fapt natura întrebării dumnealui și de aceea dorește să apară acolo foarte clar, și să se verifice încă o dată înregistrarea,

că întrebarea a fost dacă indicatorii tehnico-economici au fost făcuți de către o

5

terță parte și răspunsul a fost că nu, a fost făcut de noi în primărie, deoarece acest răspuns explică votul pe care l-a dat. Menționează că, nefiind indicatorii făcuți de către o Companie specializată în electrotehnică, electricitate, nu crede că cineva din cadrul primăriei ar avea abilitarea să facă niște studii serioase.

Dl consilier Franovici Bogdan precizează că procesul verbal a fost afișat pe site-ul primăriei foarte târziu, are rugămintea să se publice procesul verbal, conform legii, în termen de trei zile de la data ședinței.

D-na Florina Dragnea-Secretar Interimar îi răspunde că transcrierea a durat foarte mult, după cum se observă, procesul verbal conține 47 de pagini, practic nu a putut fi publicat în trei zile de la data ș edin ț ei.

Dl consilier Franovici Bogdan menționează că a fost publicat după aproximativ 18 zile și are rugămintea să se încerce să se apropie de termenul legal. Mai spune că este în interesul cetățeanului să fie afișat cât mai devreme.

Întrucât nu sunt alte obiecții sau interpelări, Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru supune la vot procesul verbal cu modificările aduse, care este aprobat cu voturi 18 pentru, 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline-Christina, Vasilescu Andreea) și 2 abțineri ( Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Următorul punct de pe ordinea de zi-aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 10.10.2016.

Dl consilier Franovici Bogdan precizeaz ă c ă la pagina 3, paragraful 5, nu a fost menționat faptul că a cerut afișarea bugetului în ,,format deschis- Excel”, dorește să se adauge acest lucru. Are rugămintea să menționeze pe site data publicării, la procesele verbale.

Întrucât nu sunt alte obiecții sau interpelări, se supune la vot procesul verbal cu modificările aduse, care este aprobat cu voturi 22 pentru și 5 abțineri (Bârsan Mihai, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Urmă torul punct de pe ordinea de zi- Proiect de hot ă râre privind împuternicirea domnului Viceprimar Marian Țigănuș, în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local Sector 5 pentru semnarea contractului de închiriere în baza Legii Locuinței nr.114/1996 republicată, pentru unitățile de locuit aflate în administrarea Consiliului Local Sector 5.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion precizeaz ă c ă grupul PNL se va ab ține de la vot, deoarece în momentul în care s-a luat hotărârea în Consiliul Local dumnealor au lipsit cu toții, au avut ședință de alegeri. Mai spune că sunt convinși că s-a respectat legea și Dl Viceprimar este în mod obligatoriu abilitat prin sistem de procedură, dar se vor abține pentru că au lipsit de la ședința Consiliului Local.

Dl Primar Daniel Florea spune că nu a ș tiut că au ș edința de alegeri pentru că ar fi găsit o soluție.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion precizează c ă nu este nicio problemă , doar că vor să justifice votul dumnealor de astăzi.

D-na consilier Coroblea Cristina spune c ă are de f ă cut niște observații, dorește să se facă o rectificare în corpul proiectului de hotărâre pentru că nu i se pare corectă formularea. Precizează că în proiect nu se face referire la raportul de specialitate, se spune doar că este vorba despre toate locuințele din Sectorul 5.

Dl Viceprimar Țigănu ș Marian intervine spunând c ă se referă numai la locuințele care sunt în administrarea primăriei, restul locuințelor sociale sunt la AFI, locuințe a căror repartiție o semnează Dl Primar, potrivit legii.

D-na consilier Coroblea Cristina precizeaz ă că dorește să se adauge ,,conform listelor aprobate de Consiliul Local”.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian spune c ă este logic, din moment ce listele au fost aprobate de Consiliul Local, ele trebuie respectate, nu pot fi încălcate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel intervine spunând c ă Legea nr. 114/1996 prevede că listele sunt aprobate de către Consiliul Local.

Dl Viceprimar Țigă nuș Marian spune că oricum dumnealui nu mai poate semna ceva ce nu există în listă sau poate, dar ar încălca legea.

D-na consilier Coroblea Cristina are rug ă mintea, din nou, să se fac ă publică lista cu locuințele sociale aflate în Sectorul 5.

Dl Viceprimar Țig ănu ș Marian spune c ă nu le are. Explică faptul că toate locuințele sociale din Capitală sunt la AFI. Cei de la AFI le fac dumnealor comunicări cum că pune la dispoziție locuința din strada X, apartamentul Y. O întreabă pe D-na Pavel Viorica -Șef Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație de când nu au mai primit astfel de comunicări.

D-na Pavel Viorica r ăspunde c ă au primit de la AFI o singur ă adres ă pe anul acesta.

Dl Viceprimar Ț ig ă nu ș Marian precizeaz ă c ă ș i dumnealui dore ș te s ă aib ă

o situa ț ie exact ă a tuturor locuin țelor sociale din Sectorul 5.

5    5

D-na consilier Coroblea Cristina întreab ă dac ă noi nu ș tim ce administr ă m

5

Dl Viceprimar Ț ig ănu ș Marian îi ră spunde c ă Sectorul 5 nu administreaz ă , administrează doar un singur bloc din Sălaj, în rest, tot ce înseamnă locuință

socială sunt în administrare directă la Administrația Fondului Imobiliar, ei

5    7

încasează chiriile și tot ei urmăresc contractele de închiriere. Dumnealor doar

5

deliberează în Comisie, emit o repartiție semnată de Dl Primar conform legii și o trimit la Administrația Fondului Imobiliar. E singura sarcină pe care o au în această Comisie.

D-na consilier Coroblea întreab ă dac ă avem un singur bloc în administrare. Dl Viceprimar Ț ig ănu ș Marian r ă spunde c ă da, cel pu ț in din câte ș tie

dumnealui.

D-na consilier Coroblea spune c ă trebuie s ă avem un punct de vedere oficial.

Dl consilier Vanghelie intervine și îi spune d-nei Coroblea c ă , de la caz, la caz, în baza legii, pot da în administrare, dar în momentul de față, este un singur bloc, asta i se spune.

Dl Viceprimar Ț ig ă nuș Marian promite c ă împreun ă cu Biroul Spa ț ii de Locuit o să facă o adresă către AFI, prin care să le solicite să le pună la dispoziție toate locuințele sociale și din mișcarea a II-a, să vadă dacă primesc răspuns, dar dumnealui are îndoieli în această privință.

Dl consilier Gheorghe Ștefan spune că s-a trimis naveta de la AFI către dumnealor, dar are impresia că cineva nu dorește să le pună la dispoziție. Îl roagă pe Dl Viceprimar să-i ceară Dlui Director de la AFI să dea notă câte navete a trimis până în acest moment.

Dl Viceprimar Țig ă nu ș Marian promite c ă o să fac ă adres ă pentru c ă ș i

dumnealui își dorește acest lucru și speră să se și dea.

5    5    5    ±    5

Întrucât nu sunt alte obiec ț ii sau interpel ă ri, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 19 voturi pentru și 6 abțineri (Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia-Ramona și Scripcaru Lucian Mihai ).

Urmă torul punct de pe ordinea de zi- proiect de hot ă râre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5

D-ra Director Dis ăgil ă Isabela prezint ă Raportul de Specialitate. Precizează și faptul că astăzi au primit și bugetul rectificat de la Administrația Piețelor, îi întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord să-l cuprindă în bugetul de astăzi, deși el nu a fost publicat pe site. Menționează că Administrația Piețelor păstrează același buget, au făcut modificări între Titlul 1-cheltuieli de personal și Titlul 2- bunuri și servicii. Mai spune că au mărit cheltuielile de personal și s-au diminuat bunurile și serviciile. Tot astăzi a primit de la Administrația Domeniului Public o modificare pe capitolul 70.02, tot modificări între Titlul 1 și Titlul 2. Totodată, precizează că a publicat bugetul pe site-ul primăriei centralizat. Bugetul detaliat nu a reușit să-l publice pentru că este mult mai dificil, ce e afișat, este doar o centralizare, în spate sunt 160 de fișiere. Aduce la cunoștință că cei de la informatică au afișat bugetul centralizat, pe formule, în Excel.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel intervine, spunând că nu crede că este eficient să primească bugetul pentru două unități importante ale primăriei și să nu

aibă ce citi, ar trebui să le și citească înainte. Totodată întreabă de ce au crescut

7    5

cheltuielile de personal, care sunt cauzele, dat știind că la Administrația Piețelor exista un buget echilibrat. Din câte știe, anii anteriori, a scăzut numărul de personal, iar acest lucru se poate verifica pe graficul lor.

D-ra Director Disăgilă Isabela dă citire Raportului de Specialitate al Administrației Piețelor primit în data de 28.10.2016.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că a pus aceea întrebare crezând că a crescut numărul de salaria ți, de asemenea a crezut c ă poate au fost niște litigii unde au trebuit să plătească ceva mai mult în urma unor hotărâri judecătorești.

Dl Primar Daniel Florea precizează că cei de la Administrația Piețelor au spus că dacă nu se aprobă această rectificare nu pot să asigure salariile din data de 11 noiembrie.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie intervine spunând că data trecută au aprobat Statul de Funcții și Organigrama, iar acest lucru schimbă automat și fondul de salarizare. Menționează că s-a mărit cu un procent de 20%, au venit acum cu rectificare pe ceea ce au votat dumnealor data trecută. Dacă dumnealor au votat mărirea salariilor cu 20%, obligatoriu trebuie să se facă rectificarea pentru a putea s ă -ș i primeasc ă salariile.

D-ra Director Disăgilă Isabela precizează că suma totală nu este modificată.

Dl consilier Franovici Bogdan apreciază faptul că în proiectul de rectificare bugetară au apărut niște informații în plus și anume în ce sens se face rectificarea

și care este suma finală.

5

D-ra Director Disăgilă Isabela spune că se străduiesc să le afișeze și pe celelalte cu formule. Totodată, precizează că bugetul conține 150-160 de fișiere și este cuprins în opt bibliorafturi. Ce a pus astăzi pe site-ul primăriei este cea

mai ușoară.

5

Dl consilier Franovici Bogdan consideră că pe lângă aceste informații

destul de seci ar fi bine să se facă justificări pentru acele schimbări. De exemplu: la capitolul X s-a mărit cu atât pentru achiziționarea de utilaje. Solicită acest lucru măcar pentru cele mai importante mi șcări bugetare.

D-ra Director Disăgilă Isabela spune că tot ce cuprinde în buget, cuprinde pe bază de Notă de Fundamentare, semnată de ordonatorul terțiar de credite: A.D.P, D.G.A.S.P.C., etc. Mai spune că toate instituțiile subordonate prezintă această Notă de Fundamentare. De exemplu la DGASPC s-au diminuat cheltuielile de personal și au crescut cheltuielile activelor financiare, iar la ADP au diminuat cheltuielile materiale și au crescut pe partea de cheltuieli de capital. Dl consilier Daniel Marian Vanghelie intervine spunând că aceasta nu este o ședință care să dureze 3-4 ore pentru a învăța cum se citește bugetul. Cei care știu să citească acest buget trebuie să se orienteze și la timpul potrivit să pună întrebări punctual. Toată lumea are probleme și nu este corect să se stea patru ore într-o ședință ca să se învețe să se citească bugetul.

D-na consilier Coroblea Cristina spune că vorbeau despre modul cum trebuie publicat acest buget pe site. Consideră că orice cetățean are dreptul să citească acest buget. Nu au cerut să li se fundamenteze acum și nu înțelege ce are Dl consilier Vanghelie cu dumnealor.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie consideră că este vorba de timpul tuturor, nu trebuie să se învețe să se citească bugetul în consiliu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel îi răspunde că nu are importanță cât stau în ședință, de aceea au fost votați de oameni. Îl întreabă pe Dl consilier Daniel Marian Vanghelie dacă a citit bugetul de la Administrația Piețelor.

D-na consilier Coroblea Cristina îi reproșează Dlui consilier Vanghelie că vorbește fără să înțeleagă.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru intervine și îi roagă pe domnii consilieri să termine cu polemicele.

Întrucât nu sunt alte obiec ții sau interpel ă ri, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 14 voturi pentru și 11 abțineri (Bârsan Mihai, Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Cursaru Paul Gabriel, Franovici Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jacqueline-Christina, Pop Claudia-Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Vasilescu Andreea ).

Următorul punct de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea

bugetului realizat în urma desfășurării evenimentului „Zilele Recoltei -Ediția

2016”.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru dă cuvântul Dnei Director Popa Cristina pentru a prezenta Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot procesul verbal care este adoptat cu 14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia-Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline-Christina, Vasilescu Andreea).

D-na consilier Coroblea Cristina dorește să pună o întrebare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion îl roagă pe Dl Ploscaru George Alexandru ca dumnealui în calitate de președinte de ședință să nu mai permită să se pună întrebări după ce se votează proiectul de hotărâre, iar dacă mai apar astfel de discuții și controverse îl roagă să restabilească ordinea, pentru că acesta este rolul dumnealui.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru menționează că acest lucru le-a spus și dumnealui, să înceteze cu aceste polemici.

Următorul punct de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

D-na Director Popescu Florentina prezintă Raportul de Specialitate. Menționează că acest Regulamentul de Organizare și Funcționare al DGASPC va intra în vigoare după ce vor obține avizul de la ANFP, instituția nu a avut timp să obțină acest aviz până la momentul acestei ședințe, deoarece a trebuit să intre cu desființarea acestor posturi pentru circuitul final. S-a solicitat avizul și hotărârea va intra în vigoare după obținerea avizului.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot procesul verbal care este adoptat cu 19 voturi pentru și 6 abțineri (Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia-Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Următorul punct al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind demararea proiectului „Copacul de pe strada ta”.

D-na Director Vasile Anna-Maria prezintă Raportul de Specialitate.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion spune că întrebarea dumnealui și a celor care fac parte din Comisia de Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor, care au și dat aviz favorabil acestei inițiative, este dacă există un plan, un grafic referitor la plantarea spațiilor verzi, întrucât acum o lună au trimis o solicitare către Societatea Amenajare Edilitară și Salubrizare să le trimită printr-o comunicare, dacă există o acțiune a Societății în legătură cu plantările de spații verzi. Precizează că a primit un răspuns destul de general fără o situație exactă. Dacă poate D-na Director Vasile Anna Maria să-i răspundă, bine, dacă nu, o să aștepte la Comisie. O întreabă pe D-na Director dacă în Direcția pe care o conduce, există o strategie făcută împreună cu cei de la Societate. Ceea ce s-a făcut acolo acum o săptămână a fost la inițiativa unui ONG, întreabă dacă tot ce au făcut, au făcut cu banii lor și cu copacii lor.

D-na Director Anna Maria Vasile îi răspunde că da, la propunerea unui ONG, ONG-ul a dus o parte din copaci, iar Societatea de Amenajare cealaltă parte. Mai spune că s-au plantat brazi, deoarece plantarea de copaci se face în anumite condiții. Trebuie făcut în așa fel încât acești copaci să fie viabili, să reziste, plus că copacii plantați în zonă trebuie să facă parte din peisaj. Precizează că pentru a planta acești copaci există o listă întreagă de documente care trebuie obținute.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion spune că a citit în Nota de Fundamentare că există într-adevăr niște documentații, scopul proiectului ar fi să sprijine orice inițiativă independentă în ideea de a le acorda avizele.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot procesul verbal care este adoptat cu 25 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea demarării proiectului „Dezvoltăm Profesori-Dezvoltăm Viitorul”.

D-na Director Vasile Anna-Maria prezintă Raportul de Specialitate.

Dl consilier Bogdan Jelea intervine, întrebând dacă pentru acest proiect cofinanțarea este de numai 2% din suma totală și că, ulterior, această sumă se

5    5    7    7

poate deconta, contribuția finală fiind de 9.000 Euro.

D-na Director Vasile răspunde că da, din partea Primăriei Sectorului 5 și se vor semna proiecte cu școlile. De asemenea, Dl consilier Bogdan Jelea dorește să atragă atenția asupra felului în care se va întocmi dosarul astfel încât, cheltuielile să se poată deconta.

D-na Director Vasile Anna-Maria spune că suma nu este mare, însă ca orice proiect european care depășește suma de 10.000 lei presupune la fel de multe hârtii ca pentru un proiect de 1 milion de euro.

D-na consilier Coroblea Cristina întreabă dacă, din școlile selectate, toți

7    5    7    5

profesorii vor putea participa la aceste cursuri.

D-na Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că, din școlile selectate, dintr-o listă publicată de minister, toți profesorii care vor acest lucru pot participa, condiția este să vrea acest lucru, pentru că nu poți să școlești un profesor care nu face nimic cu informația pe care a primit-o; însă profesorii vor trece printr-un studiu psihologic, urmând a se afla părerea lor față de acest proiect. Mai spune că este ceva interactiv, dar este deschis pentru toți profesorii care lucrează în aceste școli.

5

Dl consilier Paul Gabriel Cursaru intervine, spunând că acest proiect se adresează doar profesorilor debutanți. D-na director Vasile confirmă și spune că ceilalți profesori pot asista, dar doar debutanții vor primi certificat.

Întrucât nu sunt obiecții sau alte interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 25 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi - proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării proiectului ,,Fii cool- Fii Competitiv, Orientat, Organizat, Lucrativ!”.

D-na Director Vasile Anna Maria prezintă Raportul de Specialitate.

Dl consilier Bogdan Jelea afirmă că este de acord cu acest proiect, însă dorește să știe dacă termenul lucrativ înseamnă aducător de profit.

D-na Director Vasile Anna Maria explică faptul că folosind acel termen se dorește să se evidențieze capacitatea copilului/adultului de a se angaja, în urma absolvirii unor astfel de cursuri.

D-na consilier Crudu o întreabă pe d-na Director Vasile dacă dânsa a ales titlul proiectului, pentru că acest cuvânt, competitiv, nu mai este în tendințele actuale. D-na Director Vasile Anna Maria spune că da, menționând că din secunda în care ești pe piața muncii, ești competitiv.

Dl consilier Paul Gabriel Cursaru intervine amendând termenul „cool” folosit în proiectul de hotărâre prezentat.

Dl consilier Emil Agheorghesei are rugămintea către dl președinte de ședință, Ploscaru George-Alexandru, de a evita dialogurile între domnii consilieri în momentul prezentării unui Raport de Specialitate, ci să dea cuvântul celor care vorbesc.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 25 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi - proiectul de hotărâre privind demararea Proiectului „Poveștiri din București. Cultură balcanică și identitate proprie”.

D-na Director Vasile Anna Maria prezintă Raportul de Specialitate.

Dl consilier Melnic Constantin-Ion întreabă câte etnii se regăsesc la nivelul sectorului 5.

D-na Director Vasile Anna Maria răspunde că sunt 11 astfel de etnii.

Dl consilier Paul Gabriel Cursaru precizează că ar fi dorit ca toate proiectele culturale să fie expuse de către Direcția care se ocupă de proiectele culturale având în vedere faptul că respectivul proiect nu implică doar finanțare.

D-na Director Vasile Anna Maria intervine specificând că acest proiect are la bază o finanțare națională, o mare parte din sumă fiind obținută și spune că o lasă pe colega dumneaei, d-na Cristina Popa, să prezinte proiectul.

Având în vedere componenta culturală a acestui proiect, Dl consilier Franovici Bogdan întreabă de ce nu există Raportul de Specialitate al Direcției Cultură.

D-na Director Vasile Anna Maria îi răspunde d-lui consilier, precizând că există doar o minimă componentă culturală, scopul principal al acestui proiect fiind integrarea și intermedierea între etnii.

Dl consilier Franovici Bogdan subliniază importanța componentei culturale, constatând că termenul cultură este foarte des folosit, atât în discursul dnei Director Anna-Maria Vasile cât și în proiectul dezbătut.

D-na Director Vasile Anna Maria intervine specificând că termenul folosit este cel de mediere culturală, termen ce are o altă semnificație.

7    5

Dl consilier Franovici Bogdan consideră că în lipsa acestui Raport al Direcției Cultură din cadrul Primăriei Sectorului 5, acest proiect nu ar trebui dezbătut.

D-na consilier Pop spune că există raportul, s-a discutat în cadrul Comisiei.

Dl consilier Paul Gabriel Cursaru intervine și subliniază necesitatea

5

prezentării acestui Raport de Specialitate al comisiilor în cadrul cărora respectivul proiect a fost discutat. De asemenea, Dl consilier dorește, ca în viitor, să fie menționat raportul acelor comisii precum și existența avizului favorabil sau nefavorabil al acestora. Dl consilier Paul Gabriel Cursaru oferă exemplul unui raport al comisiei buget-finanțe care avizează favorabil sau nefavorabil un anumit proiect.

Dl consilier Franovici Bogdan intervine, întrebând Secretarul Sectorului dacă este legală dezbaterea acestui proiect, dacă nu există Raportul de Specialitate

al Direcției Cultură.

5

D-na Secretar-Interimar Florina Dragnea menționează faptul că acest proiect are avizul Comisiei de Educație, Tineret și Sport.

Dl consilier Franovici Bogdan menționează că acest proiect nu poate fi dezbătut în lipsa acelui Raport de Specialitate.

D-na Secretar Interimar, Florina Dragnera, spune că este raport de specialitate.

Dl consilier Paul Gabriel Cursaru precizează faptul că în cadrul Comisiei de Educație, Tineret și Sport s-au discutat doar două proiecte „Fii cool- Fii Competitiv, Orientat, Organizat, Lucrativ!” și proiectul „Dezvoltăm Profesorii -Dezvoltăm Viitorul”, precum și, ulterior, cererea colegei, privind „Edu 2000”.

D-na Secretar-Interimar Florina Dragnea rectifică cele spuse anterior și menționează că respectivul proiect are acordul Comisiei de Cultură, Culte și Minorități precum și Raportul Comisiei Buget.

Dl consilier Franovici Bogdan precizează că dânsul se referă la Raportul de Specialitate al Direcției de Cultură din cadrul primăriei.

D-na Secretar-Interimar Florina Dragnea specifică faptul că acel raport al Direcției Cultură nu este obligatoriu, dacă Direcția de Strategii este inițiatorul proiectului, a făcut Raportul de Specialitate.

Dl Consilier Franovici Bogdan adresează rugămintea, ca în viitor, să fie prezentat și Raportul de Specialitate al Direcției Cultură.

Întrucât nu sunt alte obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 22 voturi pentru și 3 abțineri (Crudu

Claudia Elena, Niculescu Jacqueline-Christina și Coroblea Cristina).

Următorul punct al ordinii de zi - proiectul de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale cuprinse între 1 lei și 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2016.

D-na Mariana Grigoriu din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 prezintă Raportul de Specialitate.

D-na consilier Claudia-Elena Crudu întreabă dacă, în momentul de față, se știe despre ce sumă se discută.

D-na Mariana Grigoriu răspunde că această sumă nu se poate estima, decât la sfârșitul anului fiscal 2016, în data de 31.12.2016.

5    7

Atât D-na consilier Claudia-Elena Crudu cât și Dl consilier Bogdan-Ion Jelea insistă să afle cuantumul sumei respective.

D-na Grigoriu spune că nu cunoaște, dar se va informa și va comunica.

D-na consilier Claudia-Elena Crudu dorește să i se specifice dacă suma de

40 lei se referă la cuantumul total al creanțelor fiscale ale unui individ.

5

D-na Mariana Grigoriu răspunde că această sumă se referă la totalul obligațiilor fiscale.

Dl consilier Paul Gabriel Cursaru menționează faptul că în momentul anulării acestor creanțe, toți contribuabilii care aveau o datorie de până la 40 lei, vor figura fără cazier fiscal.

Întrucât nu sunt obiecții sau alte interpelări, se supune la vot prezentul

proiect de hotărâre care este adoptat cu 25 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi - proiectul de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, privind înființarea Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al Sectorului 5.

D-na Director Elena Roxana Nedelcu prezintă Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 25 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi - proiectul de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 19/04.08.2008 privind constituirea și funcționarea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator de imobil.

D-na Ștefania Popescu prezintă Raportul de Specialitate.

Dl președinte de ședință, Ploscaru George-Alexandru aduce la cunoștința Domnilor consilieri că la acest punct votul este secret și spune că se va vota la finalul ședinței.

5    5

Următorul punct al ordinii de zi - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 cu Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București și Asociația Spectaculis, în vederea organizării evenimentului „Jazz în Ferentari”, în perioada 11-12 noiembrie 2016.

D-na Director Cristina Popa prezintă Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 25 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi - proiectul de hotărâre privind aprobarea unei perioade de grație la Contractul de Credit nr. 1/12.08.2005, la Contractul de Credit nr. 3/9041/01.10.2007 și la Contractul de Credit nr. 3/1917/14.07.2008.

5

D-na Director Nicoleta Isabela Disăgilă prezintă Raportul de Specialitate și precizează că față de proiectul de hotărâre înmânat consilierilor, în urma convorbirilor telefonice cu BCR, care s-au încheiat în jur de 18,20, s-au făcut următoarele modificări: la toate cele 3 articole s-a scos alineatul 2, care se referea la valoarea totală a creditelor disponibile, s-au scos sumele și s-au introdus perioadele. Mai precizează că timp de 2 ani nu vom mai plăti aceste rambursări de credite, banii se vor utiliza pentru realizarea unor proiecte de interes local, pentru școli, reabilitări.

Dl Consilier Paul Gabriel Cursaru întreabă care a fost valoarea inițială a

5

creditelor și care este valoarea rămasă până la stingerea acestor credite, dacă au aceste date, estimativ.

Dl consilier Gheorghe Ștefan intervine afirmând faptul că nu se poate știi această sumă deoarece USL-ul a aprobat acest împrumut.

Dl Consilier Paul Gabriel Cursaru întreabă dacă, în anul 2005, exista USL-

ul.

D-na Director Nicoleta Isabela Disăgilă răspunde că se va informa, urmând

ca la o dată ulterioară, să le comunice domnilor consilieri această informație.

7    5

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru și 5 abțineri (Crudu Claudia-Elena, Niculescu Jacqueline-Christina, Coroblea Cristina, Franovici Bogdan și Vasilescu Andreea).

D-na consilier Pop Claudia-Ramona prezintă adresa nr. 41241/12.10.2016 prin intermediul căreia înaintează Proiectul de Hotărâre „Catalogul Electronic EDU 2.0.”

D-na consilier Pop precizează că nu cunoaște încă, poziția școlilor, dar a venit cu acest proiect pentru că nu se mai pot finanța anumite activități de către părinți și fiecare școală să spună cum dorește a fi implementat. Părerea dumneaei este să se ceară părerea școlilor, pentru a se centraliza și a se face un buget.

Dl Consilier Paul Gabriel Cursaru intervine menționând faptul că în cadrul Comisiei de Învățământ s-a dat aviz de principiu pozitiv acestui proiect.

D-na consilier Marilena Stroescu îl corectează pe Dl Consilier Paul Gabriel Cursaru, afirmând faptul că în cadrul acestei comisii nu s-a dat nici un aviz de principiu. Dl. Cursaru spune că s-au discutat aceste aspecte, urmând ca unitățile de învățământ de pe raza sectorului 5 să-și expună punctul de vedere în ceea ce privește implementarea acestui Catalog Electronic.

D-na consilier Pop Claudia-Ramona solicită acordul consiliului local în

vederea transmiterii unei adrese către unitățile de învățământ din Sectorul 5,

5    5    7

urmând ca acestea să-și expună punctul de vedere vizavi de acest proiect și despre varianta pe care conducerea unităților de învățământ o agreează: varianta wi-fi, varianta wi-fi +tabletă.

D-na consilier Andreea Vasilescu are rugămintea de a i se comunica un buget estimativ al acestui proiect.

D-na consilier Pop Claudia-Ramona menționează că bugetul proiectului poate fi diferit în funcție de varianta aleasă de unitățile de învățământ. Astfel, dacă s-ar opta pentru varianta wi-fi + 50 de tablete, suma se ridică la 2.450 euro/lună/școală, în timp ce, dacă se alege varianta „tabletă”, costurile s-ar ridica la valoarea de 45 de euro/utilizator (profesor).

D-na consilier Andreea Vasilescu cere permisiunea de a-i adresa Dnei

Director Anna-Maria Vasile o întrebare. Aceasta dorește să știe dacă la nivelul

5    5

sectorului 3 s-au folosit pentru acest proiect fonduri europene, contribuția Primăriei fiind una foarte mică.

D-na Director Anna-Maria Vasile precizează faptul că, la nivelul sectorului 3, s-a încercat finanțarea acestui proiect din fonduri europene, însă, în final, finanțarea s-a realizat din bugetul local.

D-na consilier Crudu Claudia Elena dorește să i se dea cuvântul unei mame

5

al cărei copil studiază într-o școală din sectorul 5.

Dl consilier Paul Gabriel Cursaru intervine, subliniind faptul că orice astfel

de intervenție necesită acordul membrilor consiliului local.

5

Dl președinte de ședință, Ploscaru George-Alexandru supune la vot propunerea dnei consilier Crudu Claudia Elena. Propunerea dnei Crudu este aprobată cu 20 voturi pentru și 2 abțineri.

Mama elevului care învață într-o unitate de învățământ din sectorul 5

5    5

consideră inutilă această modalitate on-line de informare a părinților cu privire la notele și prezența elevilor, acest lucru relatându-se în cadrul ședințelor cu părinții. De asemenea, dumneaei propune ca din bugetul local să se asigure pentru școli diferite consumabile, precum hârtie igienică, femei serviciu, cabinete medicale, dat fiind faptul că, până acum, aceste costuri sunt finanțate din bugetul părinților.

Dl președinte de ședință, Ploscaru George-Alexandru intervine, dorind să știe numele doamnei, precum și școala în care învață copilul dumneaei. Doamna invitată se prezintă, precizând că numele dumneaei este Irina Vater, iar copilul

învață la Școala Gimnazială Nr. 150.

5    5

D-na consilier Crudu Claudia Elena informează membrii consiliului despre faptul că nu mai poate face parte din Comisia de Atribuire a Locuințelor Sociale din motive obiective și de serviciu și o propune pe d-na consilier Cristina Coroblea, pentru a o înlocui.

Se trece la următorul punct din secțiune „Diverse” și se prezintă adresa nr. 40689/10.10.2016, depusă de grupul consilierilor USR din cadrul Consiliului Local al sectorului 5. Dl consilier Franovici Bogdan expune conținutul respectivei adrese.

Înainte de a se trece la votul secret, Dl Primar, Daniel Florea, informează membrii consiliului despre o amplă acțiune desfășurată în liceele din sectorul 5, unde au fost premiați elevii care au obținut cele mai bune rezultate la admitere. Dl Primar precizează faptul că, prin intermediul acestor întâlniri, a cunoscut elevi deosebiți, printre care și cei de la Colegiul Moțoc, prezenți în sală, pe care îi invită în față. Dl Primar propune ca elevii colegiului să se prezinte și să se adreseze membrilor consiliului. După ce toți cei 5 elevi se prezintă, elevul Ceaușu Sergiu comunică membrilor consiliului că dorește ca proiectele susținute de autoritățile locale ale sectorului 5 să fie vizibile și să se adopte măsuri pentru evitarea formalismului excesiv și a birocrației, care îngreunează implementarea lor propriu-zisă. Dl Primar îi felicită pe elevi, îi îndeamnă să se implice în mod direct, să ia legătura cu consilierii locali și să se implice în activitățile desfășurate de Consiliul local.

Dl Franovici Bogdan amintește că D-l Victor Popa și-a anunțat intenția de a lua cuvântul la începutul ședin ței.

Președintele de ședință, Dl Ploscaru George Alexandru, specifică faptul că Dl Franovici Bogdan trebuie să îl prezinte pe Dl Victor Popa și ce anume dorește acesta să expună.

Dl Franovici Bogdan transmite faptul că Dl Victor Popa dorește să vorbească despre tineret și sport.

Președintele de ședință, Dl Ploscaru George Alexandru supune la vot propunerea Dlui Franovici Bogdan de a-l asculta pe Dl Victor Popa, propunere votată în unanimitate.

Dl Victor Popa ia cuvântul. Acesta spune că reprezintă un ONG, Clubul

Sportiv de Arte Marțiale Olimpic, care reprezintă o comunitate activă cu inițiative

reale și concrete în fiecare sector din București.

5    5

Dl Victor Popa solicită consiliului sa își îndrepte atenția asupra unor legi

foarte importante chiar și pentru sectorul 5. Este vorba de Legea nr. 350/2006

Legea Tinerilor și de Legea nr. 69/2000 Legea Sportului. Din punctul de vedere

al acestor două legi, autoritățile publice locale sunt obligate să susțină, material și

ca organizare, proiecte de sport sau proiecte de tineret. Roagă pe această cale pe

cei prezenți să își îndrepte atenția către aceste două domenii. Felicită cu această

ocazie inițiativa D-lui Consilier Local PSD, Alexandru Lazarov pentru inițiativa

de a constitui Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret. Este o inițiativă pe

care dumnealui a propus-o în ședința Consiliului Local al Sectorului 3, având în

vedere discuțiile, la nivel de minister, demarate de Dl. Adrian Popescu (Secretar

de Stat începând din ianuarie 2016).

Acestea fiind spuse, dorește să adresez două întrebări consilierilor, aparatului de specialitate și Dlui Primar:

1.Ce măsuri au în vedere să întreprindă în direcția susținerii proiectelor din cele două domenii (sport și tineret)?

2.Care sunt proiectele implementate de Primăria Sectorului 5, referitoare la domeniul de tineret și domeniului de sport.

În ultimul moment, Dl Victor Popa prezintă mascota comunității, este o mascotă pentru un proiect inedit, care duce știrile și noutățile către comunitatea dumnealor activă.

„Mascota: Hei! Salut prieteni și bine v-am găsit! Vă mulțumesc!”

Dl Consilier Cursaru Paul Gabriel intervine spunând că din punct de vedere diplomatic și politic nu se face ca în cadrul unei ședințe, un cetățean al sectorului 5, indiferent cine este, să vină și să pună întrebări și dumnealor să răspundă. Există o cale foarte simplă, respectiv aceea de a face o interpelare scrisă și trimisă, conform legii el fiind înștiințat. Roagă de asemenea pe colegii de la USR ca dacă vor mai avea astfel de cazuri, nu se va opune, dar daca ar fi să îi răspundă domnului, cunoaște destul de multe proiecte, iar dacă chiar era informat putea să vadă pe site-ul primăriei unde au fost extrem de multe și anul trecut și anul acesta, proiecte care au vizat tinerii. Ar fi putut să citească și acel pas înainte pe care l-a făcut Consiliul Local al Sectorului 5, respectiv acele ghiduri de finanțare, deci un proiect excepțional pentru toate entitățile sportive care desfășoară activități în Sectorul 5. Roagă, ca pe viitor, să nu mai aibă o astfel de situație pentru că nu sunt într-o ședință publică. Nu crede că sunt în fața unui interogatoriu, cu toată dragostea pentru grupul olimpic pe care îl cunoaște și știe ce poate.

Președintele de ședință, Dl Ploscaru George Alexandru intervine adresându-i-se Dlui Cursaru Paul Gabriel că este prea rapid și nu a vrut să strice momentul. Asta a vrut să spună și dumnealui, întrebările să le formuleze, să le pună într-o adresă și să le trimită.

Dl Victor Popa mulțumește pentru timpul acordat.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion precizează că dumnealor au depus o adresă

la registratură. Nu știe dacă a ajuns la Cabinetul D-lui Primar, este foarte scurtă, are o jumătate de pagină. Nu o să-i mai dea citire, ca să nu mai consume timpul și așa sunt în mare întârziere. Precizează că această adresă a fost depusă pe 24 octombrie, astăzi este data de 31 octombrie, rugămintea dumnealor a fost ca până la ședința următoare să aibă un răspuns.

Rugămintea dumnealui era să aibă o situație sintetică cu privire la angajările de personal nou din cadrul Primăriei Sectorului 5, începând din luna iulie și până astăzi, însemnând toate structurile aflate în subordinea acesteia, precum și AES și ADP Sector 5. Crede că poate a fost timpul scurt și nu a ajuns în timp util la Dl Primar, dar speră ca până la ședința următoare să primească un răspuns. Al doilea subiect pe care dorește să-l aducă în atenție este că ar dori să știe dacă sunt de părere că s-ar putea găsi o formulă să respecte ce au stabilit la primele ședințe de

consiliu și anume ședința de consiliu să aibă loc în ultima joi din lună și să

5    5    5    J    5

înceapă la ora anunțată.

Dacă puteți să ne dați un răspuns acum ar fi super. Nu în ultimul rând, înainte să purceadă la introducerea buletinelor în urnă, o să îi dea cuvântul colegei dumnealui, D-na consilier Pop Claudia Ramona, cu acordul dumnealor, bineînțeles, după ce o să aibă răspunsul Dlui Primar Daniel Florea. D-na Consilier Pop Claudia Ramona vrea să sesizeze o situație despre funcționarea unei comisii și crede că este important și pentru Dl Primar, și pentru toți colegii, și pentru Dl Viceprimar și pentru Secretarul primăriei să știe aceste lucruri. Încă o dată îl roagă pe Dl Primar să-i dea un răspuns în legătură cu ceea ce au stabilit.

Dl Primar Daniel Florea îi răspunde că în mod normal această aprobare BCR și ERSTE de la Viena ar fi trebuit să o aibă joi dimineață și atunci ar fi putut să țină ședința. Precizează că cei de la Viena au amânat ședința pentru joi după-amiază. Joi le-a spus că nu au luat, încă, o decizie. Vineri au mai avut o întâlnire și le-a mai cerut azi niște hârtii pe care le-au dat. Au avut aprobarea acum. S-au mai făcut niște modificări, motiv pentru care nu au putut să înceapă această ședință la timp. Dumnealui a vrut să facă cum am stabilit, joi la ora 18.00, dar nu puteau băga pe ordinea de zi acest proiect. Nu mai putea avea timp după aceea să facă ședință extraordinară. Acesta este motivul pentru care în loc să fie joi, a fost astăzi, luni. Motivul pentru care nu a început la ora 18.00 este pentru s-a purtat corespondență cu BCR până la ora 18.30.

Dl consilier Jelea Bogdan spune că a înțeles, este limpede că este o situație absolut obiectivă și crede că din felul în care s-a văzut votul și colaborarea de până acum, nu este o chestiune de a fi cârcotaș. Este o chestiune de respect pentru timpul fiecăruia. Înțelege că astăzi a fost un caz excepțional. Menționează că ultimele două ședințe, acestea au fost motivul pentru care unii din colegii de la dumnealor din grup s-au abținut, cum a fost și dânsul, pentru că au lipsit. Nu a vrut sa voteze un proces verbal pe ceva unde a lipsit, însă pe cât se poate, când sunt situații excepționale, le înțelege, dar o să încerce ca principiu.

Știe că este o perioadă de rodaj și așa mai departe, dar totuși își aduce aminte că pe vremea mandatului Dlui Vanghelie Marian Daniel, în ciuda multor categorii de probleme pe care pot să le semnaleze, își aduce aminte că dacă dumnealui nu era, începea ședința cu Dl Viceprimar și cu președintele de ședință.

Dl Primar Daniel Florea răspunde că dumnealui era, dar nu putea să prezinte hârtiile.

Dl Consilier, Jelea Bogdan Ion spune că a înțeles. Dorea să spună ca un exemplu sau o soluție de back- up.

Dl Consilier, Vanghelie Marian Daniel intervine spunând că Dl consilier Jelea a dorit să-i sublinieze părțile calitative.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion spune că scopul era să îl felicite pe Dl Vanghelie Marian Daniel. Cere acordul D-lui președinte de ședință să îi dea cuvântul D-nei consilier Pop Claudia Ramona în legătură cu această informare.

D-na consilier Pop Claudia Ramona ia cuvântul și informează pe domnii consilieri că astăzi în Comisia 3 a constatat când a încheiat procesul verbal că Dl consilier Gheorghe Ștefan s-a trecut în procesul verbal din data de 29.09.2016, nu știe din ce motive, ca și prezent la acea ședință de Comisie. Precizează că Dl consilier Gheorghe Ștefan a fost validat ca făcând parte din această Comisie în data de 30.09.2016. Din punct de vedere legal, acesta nu putea să fie trecut în acel proces verbal din data de 29.09.2016. A crezut de cuviință că trebuie să înștiințeze Consiliul Local, deoarece dumneaei a întocmit acel proces verbal și a dorit să se știe de această situație de fapt, eventual Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru, dacă consideră, să-i ceară Dlui consilier Gheorghe Ștefan un punct de vedere. Mai spune că a încercat să vorbească cu Dl Gheorghe Ștefan, care a spus că dacă nu le convine, nu o să mai facă parte din această Comisie. Dorește să aibă un răspuns din partea dumnealui, având în vedere faptul că la acea dată nu putea să facă parte din acea Comisie.

Dl Președintele de ședință Ploscaru George Alexandru îl întreabă pe Dl consilier Gheorghe Ștefan dacă are ceva de spus.

Dl consilier Gheorghe Ștefan îi răspunde că mâine o să se ducă la DNA. Se

va duce să se autodenunțe.

5

D-na consilier Pop Claudia Ramona îi spune că nu este vorba de denunț, este vorba de un act falsificat.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel propune să se treacă la procedura de vot. Întrucât buletinele de vot necesare votului secret pentru proiectul de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 19/04.08.2008 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 19/04.08.2008 privind constituirea și funcționarea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator de imobil, au fost

tipărite, se trece la exercitarea votului secret.

Dup ă finalizarea procedurii de vot, comisia de validare se retrage pentru deschiderea urnei, numărarea voturilor și consemnarea rezultatului în procesul verbal al Comisiei de Validare.

Se ia o pauză .

La ora 20,35 membrii comisiei de validare revin în sala de ședințe. Dl

~    5    5

consilier Cursaru Paul Gabriel-președinte al comisiei de validare dă citire procesului- verbal privind modificarea HCL Sector 5 nr. 19/04.08.2008 privind

constituirea și funcționarea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru

funcția de administrator de imobil după cum urmează:

Președinte: Țigănuș Marian-Viceprimar;

Membri :    Mădălina Andreea-Direcția Juridică;

Popescu Ștefania- Compartimentul Relații cu Asociațiile de

Proprietari și Locatari;

Dobre Violeta-Direcția Resurse Umane;

Stoica Maria-Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari

și Locatari;

Rezultatul votului este următorul: 21 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 3 voturi nule.

Dl Președintele de ședință Ploscaru George Alexandru îi dă cuvântul Dlui

Franovici Bogdan să spună câteva cuvinte.

Dl consilier Franovici Bogdan spune că a primit o cerință de la cetățenii

Sectorului 5 referitor la publicarea hotărârilor Consiliului Local pe site-ul Primăriei. Are rugămintea să fie publicată titulatura integrală a hotărârii, pentru că ar fi mult mai accesibil. Totodată, își cere scuze pentru neînțelegerea creată mai devreme, dumnealui a avut intenția să anunțe de la începutul ședinței că Dl Victor Popa dorește să ia cuvântul.

Dl Președintele de ședință Ploscaru George Alexandru spune că este normal ca toți colegii să știe de la începutul ședinței.

Având în vedere că ordinea de zi a fost epuizată, președintele de ședință mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 20,40.

18