Proces verbal din 30.09.2016

Proces verbal ședința extraordinară din data de 30.09.2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 30.09.2016

Lucrările ședinței încep la ora 10,36 și se desfășoară în sala de ședințe a

5    5    1    >5    5    55

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 2868/26.09.2016.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

În sală sunt prezenți 22 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Franovici Bogdan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Vasilescu Andreea.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, D-na Dobre Violeta care înlocuiește Secretarul- Interimar al Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia și Dl. Viceprimar Țigănuș Marian.

Dl. Agheorghiesei Emil, în calitate de președinte de ședința, dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25.08.2016;

2.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 05.09.2016;

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016;

4.    Proiect de hotărâre privind majorarea salariilor polițiștilor locali cu până la trei clase de salarizare succesive în conformitate cu prevederile Legii 284 din 28 decembrie 2010;

5.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 126, Str. Lerești, nr. 12, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport;

6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport;

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din cadrul Școlii Gimnaziale Principesa Margareta, Str. Pandele Roșca, nr. 2-4, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport;

8.Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret-Sector 5 și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;

9. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii care să negocieze

condițiile achiziționării terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic

Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local

Sector 5 nr. 7/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor

de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5;

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării Proiectului de Regenerare

Urbană Ferentari-RUF;

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de eficientizare energetică

a Sectorului 5 București;

5    ~

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a

Sectorului 5 al Municipiului București;

14.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului

Local Sector 5 nr.58/05.09.2016, privind aprobarea preluării de către Consiliul

Local al Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și

derulare a activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al

Municipiului București;

15.Proiect de hotărâre privind aplicarea la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”, proiect ” ECO charge CITY friendly”

16.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/05.09.2016, privind aprobarea demarării proiectului ” ECO charge CITY friendly” prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”;

17.Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării la Campionatul Mondial de Kickboxing, ce va avea loc în perioada 7-12 noiembrie 2016, în Italia;

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și S.C. Arttheea Concept S.R.L., în vederea realizării proiectului ” Zâmbetul Copilăriei”, în patru unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, pe parcursul anului școlar 2016-2017;

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitanților pentru finanțarea de la bugetul local al sectorului 5 a activităților extrașcolare (proiecte și programe educative școlare) derulate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitanților cu privire la finanțarea , de la bugetul local al Sectorului 5 , a asociațiilor sportive școlare sau cluburilor sportive școlare, fără personalitate juridică, care funcționează în

cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 sau a Clubului Sportiv Școlar Steaua.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5, Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în vederea susținerii trupei de teatru AS, pe parcursul anului

școlar 2016-2017.

5

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5, Fundația Policy Center for Roma and Minorities,

Școala Gimnazială nr.136, Școala Gimnazială I.C. Brătianu și Școala

5    >5    5    5

Gimnazială Petrache Poenaru privind derularea proiectului ” Clubul de Educație Alternativă”, în perioada octombrie 2016-august 2017.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și

vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în

grupele CAEN 561 -Restaurante și 563 -Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

25.Diverse.

-Adresa Curții de Conturi a României nr. 1807/12.09.2016;

-Adresa Curții de Conturi a României nr. 1789/05.09.2016;

-Sinteza demersului de expunere a argumentelor de oportunitate privind implementarea, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5, a proiectului inițiat de doamna consilier local Jacqueline Christina Niculescu;

-Adresa Instituției Prefectului nr. H.M./17178/15.09.2016, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 37260/20.09.2016;

-Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării unui număr de 27 de telefoane mobile și a cartelelor sim aferente pentru membrii Consiliului Local ai Sectorului 5;

-Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 si din instituțiile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, pentru anul 2017.

-Proiect de Hotărâre privind constituirea unei comisii care sa negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului

5 București.

5

-Proiect de Hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale

Administrației Piețelor Sector 5.

5    5

-Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 61/26.09.2013 privind aprobarea Proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

-Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 59/05.09.2016, pentru aprobarea organizării evenimentului ”Zilele Recoltei 7-9 octombrie 2016”.

-Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării si finanțării în anul școlar 20162017 din bugetul local al sectorului 5 al Municipiului București a proiectului ”

Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din

sectorul 5 - învățământ primar.

-Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 si Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă ”Alexandru Ioan Cuza” (Filiala 5 București).

-Proiect de Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A..

5

-Proiect de hotărâre privind plata amenzilor de la ANAF.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu 22 voturi pentru.

Se trece la primul punct al ordinii de zi- aprobarea procesului verbal al

ședinței extraordinare din data de 25.08.2016.

5    5

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot procesul verbal care este aprobat cu 18 voturi pentru și 4 abțineri ( Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona)

Următorul punct al ordinii de zi- aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 05.09.2016.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot procesul verbal care este aprobat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri ( Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona).

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016.

Dra. Director Disăgilă Isabela prezintă Raportul de Specialitate.

Dna consilier Crudu Claudia Elena intervine spunând că grupul USB dorește transparență pe partea bugetară și solicită afișarea bugetului în format deschis, cu specificarea clară a ceea ce se modifică.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 16 voturi pentru, 4 abțineri ( Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona) și 2 voturi împotrivă ( Crudu Claudia Elena și Niculescu Jacqueline Christina).

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind majorarea salariilor polițiștilor locali cu până la trei clase de salarizare succesive în conformitate cu prevederile Legii 284 din 28 decembrie 2010.

Dna Oprescu Mirela- Șef Birou din cadrul Poliției Locale Sector 5 prezintă Raportul de Specialitate.

Dl. Consilier Cursaru Paul Gabriel intervine spunând că în art. 36, alin1

din Legea nr. 215/2001 se menționează clar că „Consiliul local are inițiativa si hotărăște, in condițiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege in competenta altor autorități ale administrației publice locale sau centrale”, de aceea dumnealui consideră că Ordonatorul de

Credite în cadrul acestui proiect este Dl. Director al Poliției Locale. Nu înțelege de ce dumnealor trebuie să facă activitatea Dlui Director, care ar fi putut să dea o decizie, urmând a se face rectificare bugetară pentru creștere salarială. Este de părere că orice modificare salarială, care modifică cadrul legal de salarizare a fiecărui angajat este făcută prin decizie de Director General, nu trebuie ca dumnealor să dea altă decizie prin care să modifice salariul de încadrare al angajaților.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este aprobat cu 16 voturi pentru, 6 abțineri ( Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Crudu Claudia Elena și Niculescu Jacqueline Christina).

Dl Primar Daniel Florea aduce la cunoștință domnilor consilieri că în țară au existat niște hotărâri judecătorești și în cadrul acelor procese a fost chemat în judecată și Consiliul Local. Cei de la Poliția Locală din mai multe localități din țară au încercat să beneficieze de prevederile acestor acte normative și de câte ori s-au judecat instanța a dispus aducerea în cauză și a Consiliului Local, din această cauză a considerat că este necesar supunerea spre aprobare a acestui proiect.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 126, Str. Lerești, nr. 12, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport.

Dna Archiudean Corina din cadrul Direcției de Învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile prezintă Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 22 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, sector 5, pe durata de

execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 22 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din cadrul Școlii Gimnaziale Principesa Margareta, Str. Pandele Roșca, nr. 2-4, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport;

Dna Archiudean Corina prezintă Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este aprobat cu 22 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret-Sector 5 și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.

Dna Archiudean Corina prezintă Raportul de specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (Crudu Claudia Elena și Niculescu Jacqueline Christina).

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile achiziționării terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea

Rahovei nr. 311, sector 5, București.

~    ~    5

Dna Archiudean Corina prezintă Raportul de specialitate.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil aduce la cunoștință domnilor consilier că la acest punct votul este secret.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel intervine spunând că sunt mai multe puncte de pe ordinea de zi care necesită vot secret, iar pentru a câștiga timp propune să se dezbată aceste proiecte, iar la sfârșitul ședinței să se voteze pentru toate cele patru puncte. Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea Dlui consilier Cursaru Paul Gabriel.

Dl Primar Florea Daniel dorește să facă câteva precizări cu privire la achiziționarea terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu. Menționează că s-a început mai de mult demararea acestui proiect de construire a unui bazin olimpic, dar din cauza faptului că au intervenit niște litigii de natură juridică terenul a fost retrocedat exact în mijlocul terenului de la Liceul Bolintineanu. Mai spune că s-a încercat să se discute cu dumnealor și nu s-a reușit, avocații dovedindu-se a fi mai opaci decât proprietarii. A invitat unul din proprietarii terenului, o doamnă la o vârstă respectabilă, care este dispusă să negocieze și rugămintea dumneaei este că dacă se ajunge la un acord chiar să se facă acel bazin olimpic, absolut necesar desfășurării activității didactice. Toți cei trei proprietari sunt dispuși să ajungă la un acord în ceea ce privește prețul, preț care să fie undeva în jurul grilei

notariale. Precizează că la discuții a asistat și Dna Director Roxana Nedelcu și

5    5    5

Secretarul Primăriei și este de părere că ar fi bine să se facă o comisie de negociere, să fie totul transparent. Consideră că dacă se va reuși să se facă un bazin olimpic care să reînvie tradiția liceului ar fi un lucru extraordinar. Menționează că există multe proiecte care se pot derula prin fonduri guvernamentale și societăți care sunt interesate într-un parteneriat public privat, proiecte care vor fi puse în discuție la momentul oportun.

Dl consilier Melnic Constantin Ion spune că speră ca acest bazin să fie acoperit și să funcționeze tot anul.

Dl Primar Florea Daniel răspunde că da o să fie acoperit.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 7/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dlui consilier Gheorghe Ștefan, care precizează că atunci când au fost constituite Comisiile de Specialitate dumnealui a fost repartizat într-o singură comisie. Având în vedere că partea legală este de 2-3 comisii, dorește să fie introdus la încă o comisie cu precizarea că de două luni nu primește indemnizația întreagă.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel propune pe Dl consilier Gheorghe Ștefan să facă parte din Comisia 3-Privatizare, Comerț, Protecția

Consumatorului, Relația cu Patronatul și Sindicatele, iar în Comisia 7-Educație,

~    5    5    ~    5    ~

Tineret și Sport propune ca în locul Dlui consilier Jelea Bogdan Ion, care se retrage din această comisie, să facă parte Dna consilier Pop Claudia Ramona. Deoarece s-a propus să se voteze la sfârșitul ședinței se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitanților pentru finanțarea de la bugetul local al sectorului 5 a activităților extrașcolare (proiecte și programe educative școlare) derulate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

Dna Bălăeț Denisa din cadrul Direcției de Învățământ, Cultură, Culte,

5    5    5    ~    ~    ~

Sport și Relații cu Minoritățile prezintă Raportul de Specialitate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel felicită Primăria pentru aceste proiecte cu precizarea că este un mare pas înainte în ceea ce privește susținerea activităților extracurriculare pe raza Sectorului 5. Totodată, aduce la cunoștință că trebuie ales un reprezentant al Consiliului Local în Comisia de evaluare a solicitărilor care se vor face la primărie. În cadrul acestui proiect se prevede să facă parte și cineva din cadrul Inspectoratului Școlar, crede că se poate baza pe Dna consilier Stroescu Marilena Daniela. Din partea Comisiei Educație, Tineret și Sport dumnealui se autopropune.

Secretarul- Interimar D-na Dobre Violeta intervine spunând că la primul proiect trebuie să se facă două propuneri, un consilier care să facă parte din

cadrul Comisiei Educație, Tineret și Sport și altul de la Comisia Cultură, Culte, Minorități Naționale. Menționează că pentru cel de-al doilea proiect trebuie făcute două propuneri pentru doi consilieri care fac parte din Comisia Educație, Tineret și Sport.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel intervine spunând că se autopropune pentru amândouă proiectele.

Dl. Matei George o propune pe Dna consilier Stanciu Andreea Cristina.

Dl consilier Gheorghe Ștefan se autopropune ca făcând parte din cadrul

Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale.

~    ~    5    5

Dl Viceprimar Țigănuș Marian intervine precizând că sunt deja două

propuneri pentru primul proiect de la punctul 19 -Dl Gheorghe Ștefan și Dl Cursaru Paul Gabriel, iar pentru cel de-al doilea proiect de la punctul 20, tot două propuneri-Dna consilier Stanciu Andreea Cristina și Dl consilier Cursaru Paul Gabriel.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie propune ca în timpul tipăririi voturilor lucrările ședinței să continue. Întrucât toți consilierii sunt de acord cu propunerea Dlui consilier Vanghelie Daniel Marian se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea demarării Proiectului de Regenerare Urbană Ferentari-RUF.

Dna Director Vasile Anna-Maria prezintă Raportul de Specialitate.

Dna consilier Crudu Claudia-Elena întreabă, referitor la Art.2 al prezentului proiect de hotărâre, dacă urmează o prezentarea a acestor activități.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că în acest moment este doar demararea acestui proiect, în momentul în care se vor contura în mod clar fiecare va fi prezent. Momentan este doar un concept de regenerare urbană.

Dna consilier Crudu Claudia-Elena întreabă dacă nu este necesară și o consultare pe partea de activități.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că da, dar după cum a spus, momentan se face demararea acestui proiect, după care se va face o strategie care se va materializa în fișe de proiect, acestea urmând a fi expuse în prezentare publică și vor avea același statut ca și strategia de dezvoltare locală.

Dl Gheorghe Ștefan întreabă dacă acest proiect are legătură cu proiectul Dlui Damian Drăghici.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că nu are nicio legătură.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 22 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de eficientizare energetică a Sectorului 5 București.

Dna Director Vasile Anna-Maria prezintă Raportul de Specialitate.

Dl consilier Melnic Constantin Ion întreabă dacă s-a făcut planul.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că îl are în materialele de

ședință.

5    5

Dna Crudu Claudia Elena întreabă dacă a fost supus consultării publice.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că a fost supus consultării publice din data de 8 august.

Dna Crudu Claudia Elena spune că l-a identificat pe site dar vrea să știe care sunt rezultatele în urma acestei consultării publice și ce modificări s-au făcut.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că modificările au fost făcute inclusiv cu Agenția de Dezvoltare Regională, astfel încât să poată să intre în componenta generală pe tot ceea ce se înțelege dezvoltare pe raza Municipiului București.

Dna Crudu Claudia Elena consideră că acea evaluare, rezultată în urma consultării publice, ar fi trebuit cuprinsă în raportul de specialitate, ca bază.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că eficiența energetică și toate planurile de dezvoltare, toate strategiile de dezvoltare sunt documente

interactive. Acestea pe parcursul activității se modifică. În momentul de față ele se aprobă așa cum au rezultat în urma consultării publice. Dacă peste șase luni de zile situația se modifică, acest plan de dezvoltare se va modifica în conformitate cu ceea ce se întâmplă pe stradă.

Dna Crudu Claudia Elena solicită ca propunerile rezultate în urma consultării publice să fie publicate pe site-ul Primăriei.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că le vor afișa.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că astfel cetățeanul simte că este

băgat în seamă și că va primi un răspuns, iar cererile lui au fost înregistrate. Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect

de hotărâre care este adoptat cu 22 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea

Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5 al Municipiului

București.

5

Dna Director Vasile Anna-Maria prezintă Raportul de Specialitate. Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect

de hotărâre care este adoptat cu 21 voturi pentru și o abținere (Niculescu Jacqueline Christina).

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 58/05.09.2016, privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

Dna Director Vasile Anna-Maria prezintă Raportul de Specialitate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel precizează că în ședința anterioară a

întrebat dacă există anexele cu tarifele iar Dna Director a răspuns că nu le are, că va urma o procedură prin care să aducă la cunoștința Consiliului Local costurile. Acest lucru este consemnat și în procesul verbal al ședinței anterioare. Precizează și despre faptul că în ședința anterioară s-a vorbit despre salubrizare și Acordul Cadru, care prevede o măsură accelerată pentru că durează 90 de zile implementarea, însă nicio secundă nu s-a discutat despre deszăpezire. Acum în noul Acord Cadru pe care îl expune este inclusă și deszăpezirea. În privința prețurilor, Dna Director a spus în ședința anterioară că în momentul în care va discuta cu furnizorii de astfel de servicii că o să prezinte

în Consiliul Local ofertele acestora, coroborate cu oferta care era inițială față de

~    5    5

costurile Primăriei Capitalei. Dl Primar chiar a menționat faptul că speră ca prețurile să fie cel puțin măcar aceleași, ca să nu aibă aceste costuri. Dl consilier Cursaru Paul Gabriel mai spune că în acest proiect nu vede ofertele pe care le-au acționat, procese verbale de negociere dacă au fost în cazul acestora, și atunci dacă nu este vorba de negociere, dumnealor ce aprobă?

La ora 11.26 iese din sala de ședințe Dl consilier Vanghelie Daniel Marian. În sală sunt prezenți 21 consilieri.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că salubritatea cuprinde și procesul de deszăpezire. Referitor la prețuri, precizează că au preluat prețurile maximale din contractul de salubrizare de la Primăria Municipiului București.

Menționează că tarifele sunt aceleași, iar în ședința anterioară a fost întrebată

5    5    >    5    5

doar de costuri la modul general, nu și de tariful unitar. Mai spune că în momentul de față se aprobă ceea ce se spune eroare materială, tariful unitar.

Tariful unitar este același pe care îl folosește în momentul de față și Primăria

5    1    5    5    5

Municipiului București. La momentul oportun a spus regim de urgență, nu procedură de urgență. În secunda în care trebuie procedură de urgență, atunci se va face și negocierea. Până atunci sunt în procedură în regim de urgență, care este publicată pe site-ul primăriei urmând ca operatorii economici să vină să-și depună ofertele, ulterior anunțând câștigătorul. Mai spune că nu s-a făcut negociere fără publicare, și nu s-a făcut procedură în regim de urgență. Precizează că este un document public care a fost publicat pe site și poate fi accesat de oricine.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă este de acord cu ce a spus dumnealui că aceste prețuri pe care le expun apar pentru prima oară.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că nu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că la data ședinței respective s-a expus tot acest plan, acum spun că se îndreptă o eroare materială, dar dumnealor nu au avut aceste tarife.

Dna Director Vasile Anna-Maria spune că în art. 2 al prezentului proiect de hotărâre dumnealor aprobă tarifele aferente, sunt exact acele tarife despre care s-a discutat.

Dl Primar Florea Daniel intervine, spunând că arată aceste tarife acum pentru că la momentul respectiv nu le-au avut.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă care este eroarea materială.

Dl Primar Florea Daniel precizează că prețurile sunt publice în baza

contractului pe care îl are Primăria Municipiului București în mod public cu actualul operator. Cu acele prețuri s-a făcut toată documentația, din păcate nu le-au avut ca tabel.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că dumnealor în proiect nu le-au avut, acestea fiind o noutate. Are rugămintea dacă cineva a văzut aceste prețuri la ședința anterioară să spună acest lucru și întreabă încă o dată ce aprobă

dumnealor în această ședință.

5    5

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că astăzi dumnealor aprobă tarifele maximale de la care operatorii economici vor licita în jos.

Dl Primar Florea Daniel menționează că dorește ca să aibă măcar

5    5

prețurile maximale pe care le-a aplicat Primăria Municipiului București, să nu se plătească nici măcar un leu în plus față de ce au plătit cei de la capitală până acum .

Dna consilier Crudu Claudia-Elena întreabă referitor la combaterea poleiului, pentru că nu este specificat nicăieri, prin ce metodă se face.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că în strategia care s-a făcut la ANRSC dar și la Capitală este modalitatea care se va face și acum. Dumnealor nu pot să stabilească ceva, o modalitate de lucru, fără să vină de la specialiști.

Dna consilier Crudu Claudia-Elena spune că ar fi util și necesar să se știe metoda.

Dna Director Vasile Anna-Maria menționează faptul că în momentul în care se va încheia contractul cu operatorul de salubritate vor ști cu ce se face această deszăpezire.

Dna consilier Crudu Claudia-Elena spune că din moment ce s-au făcut aceste prețuri trebuie să aibă o expunere tehnică și să aibă în spate ce material se

folosește, etc.

5    ~

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că aceste prețuri se bazează pe ceea ce a făcut Capitala pentru Sectorul 5. Mai spune că nu are la ce să se raporteze din moment ce Sectorul 5 nu a făcut până acum acest lucru. S-au preluat acele prețuri și caietul de sarcini pe care le-a avut Capitala, așadar nu se poate raporta decât la ce a făcut Capitala. După aceea se va trece la procesul de

delegare, care va fi un proces mai lung se va face o strategie conform cu

regulamentul Autorității de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și se vor stabili alte condiții. Totodată, având această situație de urgență pentru că a fost predată salubritatea și trebuie să o execute, pot să pună în aplicare ce au în momentul acesta. Pentru strategia de delegare, strategia viitoare de salubritate și deszăpezire a Sectorului 5, se va întâmpla din nou o consultare publică, sunt niște pași care trebuie urmați.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă consideră că ceea ce au făcut cei de la Capitală este în regulă, de ce trebuie să ia ca exemplu Primăria Municipiului București. Consideră că dacă în momentul de față raportează toate resursele, nevoile, necesitățile exact așa cum a fost și înainte poate că dumnealor le fac mai bine.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că acest lucru numai experții îl vor spune în momentul în care vor face această strategie. Mai spune că este singura bază de referință.

Dl consilier Melnic Constantin Ion se adresează Dlui consilier Cursaru spunând că trebuie să considere acest lucru un provizorat, un provizorat până se va face contractul. Nu se poate lăsa Sectorul fără aceste servicii.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dlui Director al

ADP Sector 5 -Dl Lețea Dorin-Ilian care explică că au fost puși în fața unui element de impreviziune, care sub o formă sau alta trebuie gestionată. Elementul de impreviziune a fost delegarea în baza Hotărârii nr. 180 a C.G.M.B. ca salubrizarea să fie prestată în Sectorul 5. Spune că încercând să se îndepărteze de riscul unei negocieri fără publicare, a trebuit să preia elementele de bază din strategia Primăriei Municipiului București, care deja fusese în dezbatere publică și aprobată. Precizează că salubrizarea și deszăpezirea sunt două servicii care se exclud unul pe celălalt. Adresându-i-se Dnei consilier Crudu Claudia Elena spune că în privința soluției tehnice a poleiului, aceasta se face prin soluții specifice antiderapante. Rețeta materialului antiderapant este sub o formă sau alta avizată de către Mediu, așadar nu poate să spună deocamdată dacă ea se face cu soluții chimice sau se face cu nisip. Aceasta se stabilește în funcție de grosimea stratului de polei, soluțiile se adoptă în funcție de ce se întâmplă pe teren. Spune că este o procedură care este reglementată de o terță parte nicidecum de Primăria Municipiului București sau de către Primăria Sectorului 5, ele fiind avizate de către ANRSC. La momentul oportun se vine cu documentația tehnică și cu un aviz pentru acel material pe care dumnealor nu îl eliberează. Primăria trebuie să se conformeze cu ceea ce le oferă operatorul economic.

Dna consilier Crudu Claudia-Elena întreabă ca un simplu cetățean știind că sunt obiecțiuni în ceea ce privește calitatea deszăpezirilor. Dar ținând cont că doresc să preia și vor să facă un lucru bun trebuie să fie atenți la partea calitativă și nu vede componenta de verificare. Mai întreabă în ce stadiu este procesul de delegare.

Dl Director Lețea Dorin-Ilian îi răspunde că procesul de delegare în

momentul de față nu este inițiat. Primăria Sector 5 realizează o achiziție de

5    5    5

prestări servicii pentru o perioadă limitată, însemnând conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice că dumnealor trebuie să dea o dimensiune în termeni și în valoarea contractului. Ca să fie acoperiți selecția procedurii a fost aleasă prin licitație deschisă cu finalizare în Acord Cadru. Acordul Cadru nu este angajat cu bani. Doar contractul subsecvent creează o obligație care va fi ordonanțată. Mai spune că după atribuire, conform legislației în vigoare, Primăria va ordonanța până la 31 decembrie cu posibilitate conform prevederilor Legii finanțelor publice nr. 500/2002 să mai prelungească încă patru luni- până în aprilie. În decursul acesta de un an de zile cât Acordul Cadru acoperă salubrizarea în Sector, dumnealor au obligația profesională să înceapă procedurile privind delegarea. Spune că strategia de salubrizare pe raza Sectorului 5 în momentul în care se afla în gestiunea Primăriei Capitalei a fost supusă dezbaterii publice fiind operate deja modificările în urma obiecțiunilor operate de cei interesați. Menționează că prețurile nu pot să fie mai mari decât cele care au fost înainte. Adresându-i-se Dnei consilier Crudu Claudia Elena precizează că referința care îi creează probabil o situație de confort este măsura de urgență, iar măsura de urgență nu face obiectul unei negocieri fără publicare, face obiectul unui element de previziuni și conform legislației a solicitat un termen de reducere a perioadei de depunere a ofertelor, care este de la 20 de zile la 15 zile.

La ora 11, 41 intră în sala de ședințe Dl consilier Vanghelie Marian Daniel- prezenți 22 consilieri.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 18 voturi pentru și 4 abțineri (Crudu

Claudia Elena, Niculescu Jacqueline Christina, Cursaru Paul Gabriel și Giurcă Augustin Răzvan).

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aplicarea la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”, proiect ” ECO charge CITY friendly”.

Dna Director Vasile Anna-Maria prezintă Raportul de Specialitate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel cere permisiunea Dlui președinte de ședință Agheorghiesei Emil ca Dna Director Vasile Anna-Maria să prezinte și proiectul următor pentru că au legătură unul cu celălalt.

Dna Director Vasile Anna-Maria prezintă următorul punct de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/05.09.2016, privind aprobarea demarării proiectului ” ECO charge CITY friendly” prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă indicatorii tehnico-economici și studiul de oportunitate au fost create.

Dna Director Vasile Anna-Maria răspunde că da.

Dna consilier Crudu Claudia Elena întreabă referitor la locurile de parcare de la proiectul aflat la punctul 15 de pe ordinea de zi, dacă cetățenii au fost

consultați în privința locațiilor staților de alimentare.

5    1    5    5    5

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că nu poate să le interzică cetățenilor să parcheze pe locul respectiv, dacă aceste stații nu se fac în parcări publice nu poate să depună acest proiect. Precizează că reducerea acestei

parcări se limitează la 4-5 parcări. Consideră că dacă ar face o consultare publică este de părere că ar primi un răspuns negativ. Consultarea publică visa- vis de aceste locuri de parcare nu s-a putut face.

Dna consilier Crudu Claudia Elena spune că pentru un oraș atât de aglomerat contează cele câteva parcări.

Dna Director Vasile Anna-Maria precizează că există o strategie care are în vedere mărirea locurilor de parcare. În cazul în speță aceste stații nu se pot face decât în aceste locații, trebuie să îndeplinească toate condițiile pe care le pune finanțatorul.

Dna consilier Crudu Claudia Elena întreabă cum vor ști cetățenii că nu au

5    5

voie să parcheze pe acele locuri.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că va marca acele spații și se vor monta indicatoare.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil o roagă pe Dna consilier Crudu Claudia Elena să nu facă dialog cu Dna Director.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel intervine spunând că Dna consilier Crudu poate să pună câte întrebări dorește, nu este nicio grabă să se încheie ședința repede.

Dl. consilier Gheorghe Ștefan spune că sunt materiale la fiecare proiect. Dl consilier Cursaru Paul Gabriel consideră că nu este normal, chiar dacă au materiale, se pot pune întrebări.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot proiectul de hotărâre de la punctul 15 de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind aplicarea la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”, proiect ” ECO charge CITY

friendly”, care este adoptat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina și Cursaru Paul Gabriel).

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot proiectul de hotărâre de la punctul 16 de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/05.09.2016, privind aprobarea demarării proiectului ” ECO charge CITY friendly” prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (Cursaru Paul Gabriel).

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil propune să se întoarcă la proiectul de la punctul 9 pentru că nu este propunerea făcută pentru ca trei consilieri să facă parte din Comisia de cumpărare a terenului de la Liceul Bolintineanu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel precizează că s-a spus ca în Comisie să facă parte reprezentanții Consiliului Local din Consiliul de Administrație al

unității.

5

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela intervine spunând că acest lucru este menționat și în proiect.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării la Campionatul Mondial de Kickboxing, ce va avea loc în perioada 7-12 noiembrie 2016, în Italia.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei Bălăeț Denisa să prezinte Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 22 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și S.C. Arttheea Concept S.R.L., în vederea realizării proiectului ” Zâmbetul Copilăriei”, în patru unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, pe parcursul

anului școlar 2016-2017.

5

Dna Archiudean Corina prezintă Raportul de Specialitate.

Dna consilier Crudu Claudia Elena întreabă este surprinsă de suma de 280 lei pe oră.

Dna Archiudean Corina răspunde că este vorba de un curs de 50 minute la care participă între 20 și 40 de copii.

Dna consilier Crudu Claudia Elena întreabă dacă sunt și alte oferte.

5

Dna Archiudean Corina răspunde că nu

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 19 voturi pentru, 2 abțineri (Crudu Claudia Elena și Niculescu Jacqueline Christina) și 1 vot împotrivă ( Stroescu Marilena Daniela).

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5, Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în vederea susținerii trupei de teatru AS, pe parcursul anului școlar 2016-2017.

Dna Bălăeț Denisa prezintă Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 22 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5, Fundația Policy

Center for Roma and Minorities, Școala Gimnazială nr.136, Școala Gimnazială

7    5    ~    5

I.C. Brătianu și Școala Gimnazială Petrache Poenaru privind derularea

proiectului ” Clubul de Educație Alternativă”, în perioada octombrie 2016-august 2017.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei Dumitru Oana din cadrul Direcției de Învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile să prezinte Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 22 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Drei Vulpașu Dana din cadrul Biroului Autorizare Activități Comerciale să prezinte Raportul de Specialitate.

Dna consilier Crudu Claudia Elena întreabă dacă se va face consultare publică.

Dra Vulpașu Dana răspunde că nu este nevoie de consultare publică în acest domeniu al autorizărilor comerciale.

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae întreabă referitor la probațiunea legalității deținerii spațiului pe lângă celelalte acte trebuie făcută dovada actului de proprietate și nu înțelege de ce.

Dra Vulpașu îi răspunde că practica de-a lungul timpului le-a arătat că în urma controalelor efectuate de Disciplina în Construcții au fost autorizate persoane fizice și juridice autorizate de ONRC să funcționeze în spații comerciale, care erau construite fără respectarea Legii nr. 50/1991. Mai spune că erau construcții care nu erau pe actul de proprietate.

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae spune că în Sectorul 5 sunt construcții realizate înainte de 1991 care nu îndeplinesc condițiile.

Dra Vulpașu Dana spune că dacă se face dovada intabulării acestora este permisă autorizarea de emitere a Autorizației de Funcționare. Precizează că dumnealor au menționat în proiect tipurile de acte care sunt permise pentru a se face dovada că acea construcție este legală pentru a se desfășura activitatea.

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae îi felicită pentru acest Regulament, spune că este cel mai permisiv Regulament din toată Capitala, nu vrea să se considere un critic excesiv, însă vrea ca acest Regulament să fie și mai bun. Precizează că dumnealui cunoaște și celelalte Regulamente ale Sectoarelor din Capitală și acesta este cel mai bun care vine în întâmpinarea întreprinzătorilor. Adresându-i-se Drei Vulpașu spune că să nu se uite faptul că acel contract este înregistrat la ANAF.

Dra Vulpașu Dana îi răspunde că da este înregistrat dar la organele de control ale ANAF-ului nu pot verifica legalitatea spațiului construit.

Dl consilier Gheorghe Ștefan ia cuvântul spunând că de la 1 ianuarie

2016 foarte mulți comercianți ai Sectorului 5 au funcționat fără acordul

5    5    5

Primăriei. Primăria le-a permis să funcționeze în baza bonului de înregistrare. Săptămâna trecută toate florăresele din Sectorul 5 au fost amendate de către

Poliția Locală Sector 5.

5

Dra Vulpașu Dana îi răspunde că bonul de înregistrare nu constituie autorizare de funcționare, iar domeniul public este în administrarea Municipiului București. De aceea dumnealor nu pot să emită autorizații de funcționare pentru niciun agent economic pe domeniul public.

Dl consilier Gheorghe Ștefan consideră că este perfect ce spune, dar dumneaei este de câteva zile în acest departament, să întrebe colegele ce s-a întâmplat.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel consideră că trebuie puse în aplicare

legile.

Dl consilier Gheorghe Ștefan le reproșează domnilor consilieri că dacă sunt de acord o să meargă în Sector și o să le aducă la cunoștință cetățeniilor că cei din PNL, sau cei care votează doresc să dea amenzi.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel îi răspunde că dumnealor nu pot să dea amenzi.

Dl consilier Gheorghe Ștefan spune că au avut acordul de la Parlament și Primărie să funcționeze cu acel bon de înregistrare și dumnealor nu doresc acest lucru.

Dna consilier Pop Claudia Ramona intervine spunând că sunt consilieri și trebuie să se respecte, nu au venit să facă acuzații ,,că mergem la cort,, și spunem ce a făcut PNL-ul. Precizează că toți consilieri au dreptul să pună întrebări, iar din punct de vedere legal orice instituție și orice societate trebuie

să aibă autorizație de funcționare.

5    5

Dl consilier Gheorghe Ștefan spune că de la 1 ianuarie 2016 nu s-a emis

nicio autorizație.

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel îl roagă să spună acest lucru Primarului, nu consilierilor.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil îl atenționează pe Dl consilier Cursaru să-i dea voie Dlui consilier Gheorghe Ștefan să vorbească.

Dl consilier Gheorghe Ștefan spune că nu a făcut alte acuzații, doar că PNL-ul când aude de țigani, sar în sus.

Dna consilier Pop Claudia Ramona îi răspunde că nu se discută de țigani se discută de cu totul altceva.

Dl consilier Gheorghe Ștefan îi reproșează Dnei consilier Pop Claudia Ramona că șeful de grup al PNL nu a dorit acțiunea din P-ța Ferentari, cum vor dumnealor să se dezvolte Sectorul.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel îi reproșează Dlui consilier Gheorghe Ștefan faptul că uită că este consilier local și reprezintă toți locuitorii Sectorului 5 și probabil se crede un fel de deputat al unei anumite categorii de minorități.

Consideră că nu se cade ca într-o ședință de consiliu local să urle o astfel de

5    5

persoană cum că PNL-ul a făcut, nu face sau că este împotrivă. Crede că este un atac absolut gratuit care vine din lipsă de cunoștințe, dumnealui nu știe că în cadrul Consiliului Local se aprobă, se avizează și se dezbat proiecte de hotărâre, dumnealor nu dau amenzi, nu vin să impună nimănui absolut nimic, și probabil ar trebui să i se acorde tot sprijinul necesar. Precizează că cei din grupul PNL nu au blamat niciodată că vreun partid ar fi făcut cumva ceva, martor fiind Dl consilier Vanghelie Marian Daniel care poate să confirme că niciodată vreun partid sau altul face ceva. Mai spune că trebuie să se dezbată proiectul și să se

rămână la discuții care sunt de bun simț.

5    5

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae ia cuvântul spunând că dorește îmbunătățirea acestui Regulament. Crede că toate aceste probleme au pornit de la tragedia din Colectiv și consideră că dumnealor ar trebui să stabilească numărul de locuri maxime dintr-o unitate, pentru că una din cauze pentru care s-a întâmplat tragedia din Colectiv a fost tocmai acest lucru. Consideră că ar trebui să fie un Regulament care să presupună o declarație, pe care o va face agentul economic referitor la câte locuri care sunt în unitatea pe care o reprezintă, iar dumnealor să avizeze acest lucru. Consideră că astfel se pot preveni tragedii de genul Colectiv. Încă o problemă pe care ar dori să o discute se referă la faptul că la dosar se află o cerere care se solicită dovada plății taxelor și impozitelor locale, iar acestea după cum se știe sunt generate de dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile. Chiriașul nu poate avea taxă locală decât dacă are un autoturism în proprietate sau în leasing. Dumnealor nu fac altceva decât să trimită agentul economic la DITL, să stea la cozi, unde nu se știe după cât timp îi va fi eliberat certificatul fiscal. Totodată, consideră o problemă și repetabilitatea depunerii actelor, dacă agentul economic a depus actele anul acesta, și are contract de închiriere pe cinci ani, de ce trebuie să vină în fiecare an să depună aceleași documente.

Dra Vulpașu Dana îi răspunde Dlui Șuhan că anumite autorități sunt în

măsură să stabilească numărul de locuri limitate, dar în niciun caz autoritățile

~    5

locale ale Sectorului 5.

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae precizează că așa cum în Regulament este prevăzută o declarație pe proprie răspundere, să se pună și declarație pe proprie răspundere a agentului economic, din care să reiasă câți oameni intră în unitatea pe care o reprezintă.

Dra Vulpașu Dana îi răspunde că există această declarație, este anexă la proiectul de hotărâre prin care ei declară numărul locurilor, și ce depășește 100

de locuri necesită autorizație de mediu.

5

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae spune că dumnealui nu a primit această anexă.

Dra Vulpașu Dana spune că această anexă este afișată și pe site-ul Primăriei, la ambele Regulamente.

Dl consilier Vanghelie Daniel Marian întreabă pe Dra Vulpașu Dana pentru ce se solicită certificatul fiscal.

Dra Vulpașu Dana îi răspunde că este necesar pentru a face dovada că

societatea nu are datorii față de Sectorul 5.

5

Dl consilier Vanghelie Daniel Marian ia cuvântul spunând că nu are nicio legătură faptul că nu și-a plătit taxele la mașină cu obținerea autorizației de funcționare a magazinului.

Dra Vulpașu Dana îi răspunde că eete vorba despre impozitul pe care societatea îl are de plătit.

Dl consilier Vanghelie Daniel Marian consideră că dacă agentul economic nu o să primească autorizația de funcționare și primește amendă, acest lucru o să distrugă toți negustorii. Mai spune că nu are nicio legătură datoriile pe care le are pe persoană fizică.

Dra Vulpașu Dana îi răspunde că se referă la taxele ce privesc societatea respectivă, nu taxe pe persoană fizică. Spune că este vorba de datorii acumulate în anul anterior, nu pentru anul în curs.

Dl consilier Vanghelie Daniel Marian precizează că nu este atributul dumnealor pentru acest lucru, există legislație în vigoare pentru cei care nu-și plătesc taxele, există penalități. Nu crede că este corect să vină peste legislație. Adresându-i-se Dlui Primar Florea Daniel spune că o să-și pună în cap toți negustorii. Consideră că dacă operatorul economic plătește mai târziu, acesta este penalizat pentru banii pe care nu i-a dat.

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae intervine spunând că există prevederi legale care sancționează rău platnicii. Consideră că chiriașul nu are ce taxe să plătească. Mai spune că nu trebuie să se uite că există procese pe rol, agentul economic poate a contestat o măsură a fiscului.

Dl Primar Florea Daniel spune că vor analiza aceste lucruri și o să ia în calcul tot ce s-a discutat.

Dna consilier Crudu Claudia Elena spune că vrea să vină în ajutorul acestui departament și precizează faptul că cei de la Asociația CORA, asociația celor care lucrează în industria de servicii restaurante au înaintat către Primăria Capitalei, propuneri asupra simplificării și eficientizării. Dumneaei poate să-i pună în legătură cu aceștia, iar o consultare cu cei din domeniu ar putea duce la rezultate bune în ceea ce privește această parte.

Dl consilier Coandă Mihai intervine spunând că dumnealor negustorii plătesc 3000 lei pe an pentru un restaurant, dar este o problemă a autorizării teraselor. Propune ca pentru o terasă să se plătească la jumătate 1500 lei. Consideră că nu este corect pentru ca o terasă cu 30 locuri, care funcționează mai puțin pe an, să plătească aceeași sumă ca cea a unui restaurant care

funcționează tot anul.

Dra Vulpașu Dana îi răspunde că este taxă prevăzută de Codul Fiscal și stabilită prin hotărâre a CGMB, nu este în competența dumnealor să stabilească taxe și impozite.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot propunerea Dlui consilier Vanghelie Daniel Marian- să nu mai existe obligativitatea prezentării certificatului fiscal, care este aprobată cu 21 voturi pentru și o abținere (Cursaru Paul Gabriel)

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot propunerea

Dlui consilier Șuhan Valeriu Nicolae.

5

Dra Vulpașu Dana intervine spunând că dacă s-ar putea să se clarifice acele modificări, iar dacă sunt întrebări referitoare la solicitare acelui document de edificare a spațiilor în conformitate cu legea în sală se află Șefa Serviciului Disciplină în Construcții.

Dl consilier Vanghelie Daniel Marian spune că Dl consilier Șuhan poate să clarifice aceste lucruri cu Dra Vulpașu Dana după ședință.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil spune că aceste clarificări se pot face pe parcurs , se va discuta și cu Dl Primar, propune din nou spre aprobare modificările propuse de Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel intervine spunând că dumnealui crede că sunt haotici. Nu există ca pentru o hotărâre de consiliu local aprobată să se

facă modificări, discuții, etc, hotărârea de consiliu local se hotărăște astăzi în

~    5    ~    ~    5

ședință. Precizează că Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae a revenit de mai

5    5    5

multe ori cu modificări, să se menționeze clar ce se modifică, pentru că s-ar putea ca tot dumnealor să plătească și să fie dați în judecată că nu au respectat legea.

Dl consilier Vanghelie Daniel Marian îl roagă pe Dl consilier Șuhan să mai puncteze o dată modificările făcute.

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae menționează că a propus scoaterea din prevederile Regulamentului a obligației de a prezenta actul de proprietate în

cazul în care s-a prezentat unul din cele trei contracte: contractul de închiriere, contractul de comodat sau contractul de asociere. Precizează că se referă doar la contractul de închiriere, dar nu și la situația schimbării destinației.

Dna consilier Crudu Claudia Elena propune ca pentru aceste două puncte, departamentul de specialitate și cei care au obiecțiuni, să adauge sau să modifice ce s-a propus și la următoarea ședință proiectul să fie prezentat sub altă formă. Nu trebuie să se voteze acum ceva ce nu știu.

5

Dra Vulpașu Dana intervine spunând că la enumerarea acelor documente este inserată sintagma după caz, astfel în cazul în care se prezintă contractul de închiriere și are un releveu cu ștampila unui cadastrist, nu mai este necesar să prezinte actul de proprietate.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian dă citire din Regulament cu modificarea

propusă de Dl Șuhan: ,,Actul privind deținerea legală a spațiului în care se

desfășoară activitatea, respectiv actul de proprietate, contractul de închiriere,

comodat, asociere etc., după caz, în copie certificată cu originalul,,.

Dl consilier Vanghelie Daniel Marian i se adresează Dlui Florea Daniel să roage pe cei de la Poliție Locală să facă un proiect de lege și să schimbe ,,porcăria,, pe care a făcut-o Dl Oprea, care a distrus tot comerțul din România, si apoi să o propună în Parlament.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adus , care este adoptat cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan și Pop Claudia Ramona).

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -Restaurante și 563 -

Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan și Pop Claudia Ramona).

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel dorește să facă un comentariu referitor

5

la faptul că anterior s-a votat amendamentul nu și proiectul.

Dl președinte de ședință cere aprobarea domnilor consilieri să se voteze cele patru proiecte, care necesită vot secret.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel propune să se continue prezentarea proiectelor de hotărâri de la Diverse și să se voteze la sfârșit, iar atunci când se număra buletinele de vot, să se prezinte cele patru adrese de pe ordinea de zi. Menționează că nu pot să dezbată următoarele proiecte fără să participe și consilierii care fac parte din Comisia de Validare.

Dl consilier Vanghelie Daniel Marian are rugămintea către Dl Primar Daniel Marian Vanghelie să se țină ședința la ora 18,00, așa cum s-a stabilit.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea

achiziționării unui număr de 27 de telefoane mobile și a cartelelor sim aferente

5    5

pentru membrii Consiliului Local ai Sectorului 5.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil precizează că a fost întocmită o listă cu 23 semnături aparținând domnilor consilieri care sunt de

acord cu achiziționare telefoanelor.

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel menționează că dumnealui are cartelă

5

sim din mandatul precedent.

Dna consilier Crudu Claudia Elena spune că cei din grupul USB nu doresc bani cheltuiți pe telefoane și cartele. Precizează că alături de proiect nu există nicio justificare care explice necesitatea acestor telefoane.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil îi răspunde că aceasta este lozinca dumnealor dintotdeauna.

Dna consilier Crudu Claudia Elena aduce la cunoștință că cei din grupul USB nu au semnat, iar în raportul de specialitate nu este specificat nicăieri nevoia acestei achiziții din bani publici.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil precizează că în toată țara și în Municipiul București consilierii primesc telefoane de serviciu, pentru a nu fi apelați pe telefonul proprietate personală.

Dl Primar Florea Daniel intervine spunând că nu vor achiziționa 27 de

telefoane dacă nu este nevoie. Domnii consilieri trebuie să știe că au la

5

dispoziție această posibilitate.

Dna Dună Mariana Șef Serviciu în cadrul Serviciul Relații cu Consiliul

5    5

Local întreabă pe Dna consilier Crudu dacă sunt de acord ca numerele de telefon personale să fie afișate pe site-ul instituției?

Dna consilier Crudu Claudia Elena răspunde că vor aduce alte numere de telefoane pe care să fie contactați.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil mulțumește Dnei consilier Crudu Claudia Elena pentru că astfel face economie la bugetul Sectorului 5.

Dna consilier Niculescu Jacqueline- Christina roagă pe Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil să verifice încă o dată lista cu semnături a domnilor consilieri, pentru că în sală sunt prezenți 22 consilieri și dumnealui a numărat 23 de semnături.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil numără încă o dată semnăturile de pe listă și aduce la cunoștință că sunt 20 de semnături.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Crudu Claudia Elena și Niculescu Jacqueline- Christina ) și 1 abținere (Cursaru Paul Gabriel).

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei Director Dobre Violeta să prezinte următorul punct- proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului Sectorului 5 si din instituțiile din subordinea Consiliului Local al

5

Sectorului 5, pentru anul 2017.

Dna Director Dobre Violeta prezintă Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (Crudu Claudia Elena și Niculescu Jacqueline- Christina ).

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii care sa negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 București.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil precizează că în condițiile în care lucrează salariații și Consiliul Local nu se mai poate, menționând și faptul că sediul Poliției Locale este în alt imobil.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (Crudu Claudia Elena și Niculescu Jacqueline- Christina).

Următorul punct al ordinii de zi-proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Administrației Piețelor Sector 5.

Dna consilier Crudu Claudia Elena precizează că grupul USB se va abține la aceste proiecte introduse dimineață pe ordinea de zi la Diverse, pentru că nu au avut timp să le citească, să le studieze. Doresc ca pe viitor să nu se mai întâmple.

Dl consilier Vanghelie Daniel Marian se adresează Dnei Crudu Claudia-Elena, în glumă, că modelul este luat inclusiv după formula noului guvern de

tehnocrați.

5

Următorul punct al ordinii de zi-proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Administrației Piețelor Sector 5.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei Ștefan Ancuța să prezinte Raportul de Specialitate.

Dl Primar Florea Daniel întreabă ce au solicitat că nu a înțeles.

5

Dna Ștefan Ancuța răspunde că referitor la Organigramă solicită înființarea a trei posturi pe achiziții publice în cadrul instituției dumneaei. Referitor la grila de salarizare pentru elaborarea grilei de salarizare s-a ținut cont ca aceasta să asigure un echilibru cu salariile oferite pe piața forței de muncă pentru activități similare. Menționează că pe lângă aceasta mai au și modificarea taxelor și tarifelor practicate în Piețele din Sectorul 5.

Dl Primar Florea Daniel intervine spunând că inițial s-a spus că se va discuta numai despre organigramă și stat acum se discută și despre ROF, taxe și salarizare. Întreabă pe domnii consilieri dacă își asumă această modificare ca să poată să o supună la vot.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil spune că este de acord ca aceste modificări să fie introduse pe ordinea de zi.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că poate doresc să se modifice structura proiectului, în sensul în care se introduce Art. 3 -se modifică taxele, etc.

Mai spune că după ce se introduc și taxele în proiect după aceea să fie supus la vot.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil spune că trebuie introdus pe ordine de zi.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel precizează că nu poate fi trecut pe ordinea de zi pentru că ordinea de zi a fost deja votată.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil spune că proiectul era la Diverse.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel îi răspunde că și cele de la Diverse au fost votate.

Dl Primar Florea Daniel propune să se supună la vot modificarea.

Dna Dobre Violeta intervine spunând că sunt proiecte diferite.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel consideră că dacă sunt proiecte diferite, dumnealor nu au proiectul și astfel nu au ce să aprobe.

Dna Dobre Violeta precizează că este un singur proiect de hotărâre cu mai multe anexe.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel solicită modificarea titlului. Precizează că proiectul cu taxele, sunt o noutate.

Dl Primar Florea Daniel spune că trebuie să se supună la vot modificarea titlului și a structurii hotărârii prin adăugarea taxelor și a grilei de salarizare.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune spre aprobare modificarea proiectului de hotărâre, care este aprobată cu 17 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel) și 2 abțineri (Crudu Claudia Elena și Niculescu Jacqueline- Christina).

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune spre aprobare proiectului de hotărâre în totalitate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel intervine spunând că dumnealor nu știu care sunt taxele, ce taxe aprobă dumnealor în această ședință? Dorește să vadă ce taxe au fost, ce taxe sunt acum, precum și raportul de evaluare.

Dna Ștefan Ancuța întreabă dacă doresc să dea citire noilor taxe.

5    5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel îi răspunde că trebuia să le aibă în materiale, nu să le citească acum.

Dl Primar Florea Daniel o roagă pe Dna Ștefan Ancuța să prezintă taxele

aferente Piețelor din Sectorul 5.

5

Dl consilier Vanghelie Daniel Marian o roagă pe Dna Ștefan dacă poate să spună un procent.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă Piața Ferentari este mai

5

scumpă decât Piața Cotroceni.

Dna Ștefan Ancuța îi răspunde că da, deoarece Piața Ferentari a fost renovată.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil îl roagă pe Dl Cursaru Paul Gabriel să o lase pe Dna Ștefan Ancuța să termine de citit, apoi să pună întrebări.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel își cere scuze pentru întrerupere.

Dna Ștefan Ancuța prezintă în continuare taxele aferente Piețelor din

Sectorul 5, aducând la cunoștință că multe taxe nu au fost modificate din anul

~    5    5

2001.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel precizează că dacă în Piața Ferentari va

fi spațiul 10 euro /m2 părerea dumnealui este că prețul este foarte mare. Totodată, crede că nu o să-și atingă targhetul propus dacă a fost cumva bugetat.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 16 voturi pentru, 4 voturi împotrivă(Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan și Pop Claudia Ramona) și 2 abțineri (Crudu Claudia Elena și Niculescu Jacqueline Christina).

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 61/26.09.2013 privind aprobarea Proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Dna Director Popa Cristina dă citire Raportului de Specialitate. Menționează că trebuie introdus în structura hotărârii Direcțiile- DGASPC Sector 5, Direcției de Transparență Instituțională și Direcția de Investiții și Achiziții Publice, pentru a duce la îndeplinire prevederile respective.

Dl Primar Florea Daniel intervine spunând că în hotărârea anterioară era specificat că doar ,,Primarul aduce la îndeplinire prevederile respective,,. Mai spune că Primarul singur nu poate să aducă la îndeplinire toate acestea.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă referitor la proiectul de premiere, pentru că titlul este Proiect de premiere și nu ,,proiect de transmitere

a unor competențe”, dacă s-a luat în calcul o anumită sumă, dacă s-a îmbunătățit, sau această sumă este stabilită în funcție de persoanele care sunt.

Dl Primar Florea Daniel îi răspunde că s-a modificat Organigrama. Totodată precizează că în hotărârea veche scria doar Primarul. Mai spune că prin modificarea Organigramei se menționează Primarul prin Direcțiile de Specialitate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă și proiectul anterior se numea tot ,,Proiect de premiere,,.

Dna Director Popa Cristina îi răspunde că da.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri ( Crudu Claudia Elena și Niculescu Jacqueline Christina).

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil o roagă pe Dna Director Popa Cristina să prezinte următorul proiect- proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 59/05.09.2016, pentru aprobarea organizării evenimentului ”Zilele Recoltei 7-9 octombrie 2016”.

Dna Director Popa Cristina prezintă Raportul de Specialitate.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 19 voturi pentru și 3 abțineri ( Crudu Claudia Elena, Cursaru Paul Gabriel și Niculescu Jacqueline Christina).

Următorul punct al ordinii de zi-proiect de hotărâre privind aprobarea derulării si finanțării în anul școlar 2016-2017 din bugetul local al sectorului 5 al

Municipiului București a proiectului ”Școală după școală”, în unitățile de

învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 - învățământ primar.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei Director

Popescu Florentina să prezinte Raportul de Specialitate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că are o mică observație, și anume

că multe dintre școli nu au personalul calificat sau nu au personal ca după

efectuarea programului să strângă, să facă curățenie. Spune că poate pe viitor să se găsească o soluție, un sprijin în acele unități de învățământ.

Dl Primar Florea Daniel o roagă pe Dna consilier Stroescu Marilena

Daniela, care este Inspector Școlar, să spună câteva cuvinte.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela precizează că trebuie să facă o analiză pe fiecare unitate de învățământ, să vadă cum pun în aplicare acest proiect. Părinții își doresc acest lucru , numai că fiecare unitate de învățământ are specificul ei, și de aceea subscrie la proiectul de hotărâre, ca și instituție de data aceasta, în ideea de a susține copiii din medii defavorizate și școlile aflate în zonele defavorizate. Speră ca anul viitor proiectul să devină mai de anvergură.

Dl Primar Florea Daniel menționează că unitățile de învățământ care pot aplica acum, li s-a oferit cadru legal, ulterior să găsească soluții și pentru cei care în acest moment nu pot pune în aplicare acest proiect.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri ( Crudu Claudia Elena și Niculescu Jacqueline Christina).

Următorul punct al ordinii de zi-proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 si Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă ”Alexandru Ioan Cuza” (Filiala 5 București).

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei Bălăeț Denisa să prezinte Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri ( Crudu Claudia Elena și Niculescu Jacqueline Christina).

Următorul punct al ordinii de zi-proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A..

Dna Director Dobre Violeta prezintă Raportul de Specialitate. Precizează că se înlocuiește reprezentantul Administrației Domeniului Public cu noul

Director Dl Lețea Dorin-Ilian și Consiliul Local trebuie să-și desemneze un alt

5    5    5

reprezentant.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil întreabă pe domnii consilieri pe cine desemnează.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă trebuie să fie consilier

local.

Dna Director Dobre Violeta îi răspunde că da.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă și la acest proiect trebuie vot secret.

Dna Director Dobre Violeta îi răspunde că nu este cazul.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că știe că pentru orice numire, trebuie vot secret.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel se adresează Dlui Primar Florea Daniel spunându-i că atâta timp cât își asumă toate aceste schimbări și toate aceste proiecte, să desemneze dumnealui un membru din partea partidului pe care îl reprezintă și dumnealor o să-l susțină.

Dna Director Dobre Violeta menționează că trebuie înlocuit

5

reprezentantul Consiliului care nu mai are calitatea de consilier local.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel propune ca PSD-ul să-și desemneze un reprezentant.

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae cere permisiunea domnilor de a se consulta cu membrii grupului PSD.

Dl consilier Vanghelie Daniel Marian are rugămintea, până se fac

consultările, să facă o clarificare. Se adresează Dlui Primar și solicită ca având

~    5

în vedere că în urmă cu ceva timp Consiliul Local a desemnat toți reprezentanții în toate Comisiile și la momentul acela dumnealor, cei din partea partidului PDS, nu au intrat în discuții și nici nu au avut reprezentant din partea partidului, să o aibă ca reprezentant acolo pe Dna consilier Stroescu Marilena Daniela din partea Consiliului Local, pentru că grupul dumnealor nu are niciun reprezentant în nicio Comisie și la nicio Direcție de Specialitate. Precizează că la acel moment fiecare grup și-a desemnat candidații și s-a votat în funcție de negocierile și de înțelegerile care s-au făcut. Adresându-i-se Dlui Primar Florea Daniel menționează că Primăria și PSD-ul are un reprezentant prin Administrația Domeniului Public prin Director. În contextul că sunt grupul cel mai mic și PSD-ul grupul cel mai mare consideră că s-ar putea echilibra situația. Totodată, faptul că nu s-a votat atunci acest lucru și dumnealor nu au participat la nicio discuție, crede că ar fi fair play față de colegii de la PNL și USB să fie de acord în unanimitate. Nu dorește să fie o bătălie sau competiție, de aceea dumnealui nu s-a autopropus și nu îl propune nici pe Dl Agheorghiesei Emil, dar o susține pe Dna consilier Stroescu Marilena Daniela.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că nu știe ce Comisie a luat PNL-ul, unde au fost reprezentanți, dar dumnealor sunt de acord cu ce propune Dl consilier Vanghelie.

Dl Primar Florea Daniel precizează că singura propunere este Dna consilier Stroescu Marilena Daniela. Întrucât nu mai sunt alte propuneri, Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot propunerea Dlui consilier Vanghelie Daniel Marian care este aprobată cu 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Bîrsan Mihai și Pop Claudia Ramona) și 4 abțineri (Crudu Claudia Elena, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan și Niculescu Jacqueline Christina).

Următorul punct al ordinii de zi-proiect de hotărâre privind plata amenzilor de la ANAF.

Dra Director Disăgilă Isabela prezintă Raportul de Specialitate. Menționează că Dl Primar prin Direcțiile de Specialitate din cadrul aparatului propriu, va proceda la stabilirea persoanelor care se fac răspunzătoare, după caz ,precum și recuperarea sumelor. Se va constitui o Comisie de cercetare administrativă, care va cerceta fiecare amendă în parte și va stabili dacă e sau nu culpa unui funcționar public.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă de când trenează aceste sume.

Dl consilier dorește să știe care este cea mai veche amendă, din ce dată există

5    5    ~

aceste situații, de ce nu au fost rezolvate între timp. Totodată dorește să știe

dacă s-au luat măsuri și sunt în curs de derulare.

5

La ora 13, 45, Dl consilier Coandă Mihai iese din sala de consiliu.

Prezenți-21 consilieri.

5

Dra Director Disăgilă Isabela îi răspunde că sunt amenzi începând cu anul

2007.

Dna consilier Pop Claudia Ramona întreabă dacă nu au fost prescrise.

Dra Director Disăgilă Isabela îi răspunde că a aflat de aceste amenzi în urma solicitării certificatul fiscal.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă pe Dl consilier Vanghelie Marian Daniel dacă i s-a prezentat vreodată vreo situație.

Dl consilier Vanghelie Daniel Marian precizează că aceste amenzi sunt și din timpul mandatului dumnealui. Mai spune că Primăria poate fi amendată pentru diferite tipuri de probleme. Menționează că sunt două posibilități: să plătească ca instituție sau să conteste în instanță Procesele Verbale. Precizează că anchetele s-au făcut sau nu. Sunt lucruri care încep și stagnează

în instanță.

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel consideră că această sumă de 5 miliarde și jumătate este foarte mare.

Dl consilier Vanghelie Daniel Marian îi spune că a vrut să informeze despre aceste probleme.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că avea informația, dumnealui aștepta doar un răspuns.

Dl consilier Vanghelie Daniel Marian spune că a primit amenzi, dar aceste amenzi nu au venit pe instituție, sunt pe persoană fizică. Precizează că aceste amenzi pe care le-a primit sunt niște aberații.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel are rugămintea către Dl Primar Florea Daniel, dacă se poate să li se prezinte un raport care să-i informeze cu privire la câte datorii s-au acumulat.

Dl consilier Bîrsan Mihai întreabă ce reprezintă aceste amenzi.

Dra Director Disăgilă Isabela îi răspunde că din Fișa Fiscală transmisă de Administrația Fiscală a Sectorului 5, nu reiese pentru ce anume au fost aplicate amenzile. Precizează că împreună cu Direcția Juridică, va analiza fiecare amendă în parte.

Intră în sală Dl consilier Coandă Mihai. Prezenți-22 consilieri.

5

Dl Primar Florea Daniel spune că o să facă o informare la următoarea

ședință de Consiliu.

5    5

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (Crudu Claudia Elena, Cursaru Paul Gabriel și Niculescu Jacqueline Christina).

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel propune să se treacă la exercitarea votului secret.

Deoarece împărțirea buletinele de vot s-a finalizat, se trece la exercitarea votului secret.

După finalizarea procedurii de vot, comisia de validare se retrage pentru deschiderea urnei, numărarea voturilor și consemnarea rezultatului în procesul verbal.

Se ia o pauză.

La ora 13,50 membrii comisiei de validare revin în sala de ședințe. Dl.

~    5    5

consilier Cursaru Paul Gabriel în calitate de președinte al Comisiei de Validare prezintă procesul-verbal privind desemnarea domnilor consilieri Vanghelie

Daniel Marian, Matei Ion și Bîrsan Mihai, în calitate de membri în Consiliul de

>    5    ~

Administrație al Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, să fie reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 5 în Comisia care să negocieze condițiile

achiziționării terenului în suprafață de 1395 m. p, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei, nr.311, Sector 5, București. Rezultatul votului este următorul:

1.Vangheli Daniel Marian-19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 1 vot nul.

2.Matei Ion- 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 1 vot nul.

3. Bîrsan Mihai -19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă,1 vot nul.

-proces verbal privind înlocuirea dlui consilier Jelea Bogdan Ion cu dna consilier Pop Claudia Ramona în Comisia nr. 7-Educație, Tineret, Sport.

Rezultatul votului este următorul: 21 voturi pentru, voturi împotrivă 0, voturi nule 0.

- procesul-verbal privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 5 în Comisia de evaluare a proiectelor privind aprobarea Ghidului solicitanților cu privire la finanțarea, de la bugetul local al Sectorului 5, a asociațiilor sportive școlare sau cluburilor sportive școlare, fără personalitate juridică, care funcționează în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5 sau a Clubului Sportiv Școlar Steaua.

Rezultatul votului este următorul:

1.Cursaru Paul Gabriel-21 voturi pentru, 1 vot împotrivă, o voturi nule.

2.Stanciu Andreea Cristina- 22 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi nule.

- procesul-verbal privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 5 în Comisia de evaluare a proiectelor privind aprobarea Ghidului solicitanților cu privire la finanțarea, de la bugetul local al Sectorului 5, a activităților extrașcolare (proiect și programe educative școlare) derulate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

Rezultatul votului este următorul:

1.Cursaru Paul Gabriel-19 voturi pentru, 1 vot împotrivă, o voturi nule.

2.Gheorghe Ștefan- 15 voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 0 voturi nule.

-procesul-verbal privind înlocuirea dnei Florea Alexandra Cristina cu dl consilier Gheorghe Ștefan în Comisia nr.3 -Privatizare, Comerț, Protecția

Consumatorului, Relații cu Patronatul și Sindicatele.

~    5    5

Rezultatul votului este următorul:19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, voturi nule 0.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Drei Director

Disăgilă Isabela să prezinte cele două adrese ale Curții de Conturi:

-adresa Curții de Conturi a României nr. 1807/12.09.2016;

-adresa Curții de Conturi a României nr. 1789/05.09.2016;

Dna Director Dobre Violeta prezintă -Sinteza demersului de expunere a argumentelor de oportunitate privind implementarea, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5, a proiectului inițiat de doamna consilier local Jacqueline Christina Niculescu.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina mulțumește pentru că s-a transmis proiectul la unitățile de învățământ. Întreabă dacă în luna august s-a ținut ședință cu Directorii acestor unități de învățământ.

Dna Director Dobre Violeta îi răspunde că în data de 06.09.2016 s-a ținut Consiliul de Administrație a Unităților de Învățământ.

Dl Primar Florea Daniel spune că fiecare școală a luat în discuție această adresă și și-au exprimat un punct de vedere. Precizează că prin Direcția de Învățământ au transmis proiectul la fiecare unitate de învățământ și ei l-au pus în discuție în fiecare Consiliu de Administrație.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina întreabă care este următorul

pas.

Dl Primar Florea Daniel îi dă cuvântul Dnei consilier Stroescu Marilena Daniela.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela spune că ceea ce propune dumneaei în proiect este prea larg. Totodată, crede că accesul oricărei persoane în instituție nu poate fi controlat în niciun fel. Consideră că este foarte complicat , în sensul că orice persoană care are acces într-o instituție de învățământ presupune că folosește toaleta, etc,. Problema este că Direcția de Sănătate

Publică când vine și dea aprobare pentru funcționarea unității, că îndeplinește

condițiile respective și află că se desfășoară o astfel de activitate - aici intervine problema curățeniei pentru că cea mai mare problemă este curățenia. Se referă strict la accesul adulților în toaletele elevilor deoarece toaletele profesorilor sunt separate de cele ale adulților. Trebuie să aibă mare grijă ca aceste puncte să nu devină focare de infecție pentru întreaga colectivitate. Menționează că a doua problemă ar fi paza. Chiar dacă ar fi pază 24 din 24 în unitatea de învățământ, tot ar fi o problemă pentru că sectorul unde se face pază este la intrarea instituției de învățământ, așadar cine va face supravegherea activităților care se desfășoară? Consideră că trebuie să gândească un proiect care să fie tot pentru copii, accesul copiilor care locuiesc în zonă, într-un mod organizat. Este necesar acest lucru pentru că dacă un copil dorește să joace tenis și altul dorește să joace baschet, cum o să procedeze având în vedere că în acea instituție există doar un teren de tenis. Îi propune Drei consilier Jacqueline Christina Niculescu să discute și să realizeze un proiect care să fie în interesul tuturor.

Dl Primar Florea Daniel precizează că ideea de folosire a bazelor sportive de către copii este foarte bună, numai că trebuie găsite modalitățile mai

bune.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela intervine spunând că se poate face o propunere nouă care să fie cât mai aproape de realitate.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian menționează că există și o problemă de ordin juridic. În Codul Civil este o prevedere care se numește ,,răspundere delictuală,,, în care profesorii, institutorii răspund pentru elevii aflați pe teritoriul școlii. În cazul în care se întâmplă un accident cu un minor, părinții dau în judecată școala pentru că nu a fost supravegheat. Este de părere că aceasta este o problemă care poate fi invocată oricând. Consideră că răspunderea profesorului este pentru copilul pe care îl are la cursuri, nu și pentru copilul care învață în altă școală și vine pe teritoriul altei școli în afara programului. Problema este cine își asumă responsabilitatea, fiind vorba de sport se pot întâmpla accidente.

Dl Primar Florea Daniel intervine spunând că trebuie să plătească pe cineva care să îi supravegheze.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela completează că pe lângă faptul că trebuie supravegheați este necesar ca acele activități să fie organizate, să se desfășoare în mod organizat.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian intervine spunând că există riscul ca pe aceste terenuri, în loc să vină copii, vin șmecherii cartierului să joace fotbal și degeaba Poliția Locală îi dă afară, pentru că vor invoca faptul că au voie în urma hotărârii care a fost adoptată. De aceea, este de părere că scopul social generos pe care Dra consilier Niculescu îl propune, nu va fi valabil în situația respectivă.

Dl Primar Florea Daniel spune că mai bine fac niște parcuri sau zone de agrement publice. Menționează că a semnat cu Federația Română de Fotbal și o să facă niște terenuri de fotbal în parcuri, 8 terenuri la școli și 3 Complexe Sportive. Mai spune că este o realizare pentru că nu cheltuiesc niciun ban, primăria punând la dispoziție doar locațiile.

Dna Director Dobre Violeta prezintă ultima informare de la Diverse-adresa Instituției Prefectului nr. H.M./17178/15.09.2016, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 37260/20.09.2016.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel dorește să facă o informare referitor la

5

Școala nr.141, care se află într-o stare ridicată privind degradarea, iar prin acoperișul școlii plouă. Mai spune că a fost ieri în Consiliul de Administrație, doamnele de acolo sunt speriate pentru că urmează să vină toamna și probabil și o iarnă grea. Dl consilier menționează că școala are studiile de fezabilitate, însă riscă să expire intabularea. Întreabă pe Dl Primar dacă există vreo listă făcută, dacă sunt priorități?

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela spune că s-a preluat investițiile de către Primărie, primii pași au fost făcuți, urmează a se demara proiectul.

Dna Director Dobre Violeta precizează că prin Direcția de Urbanism sau eliberat certificate de urbanism pentru toate școlile care vor intra în reabilitare, deci primii pași au fost făcuți.

Dl Primar Florea Daniel spune că 11 școli sunt într-o stare mai avansată de degradare și vor intra printr-o procedură de urgență.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela precizează că Școala nr.141 se află pe lista celor 11 școli care au nevoie de reparații de urgență.

Dl Primar Florea Daniel spune că sunt probleme cu mutarea elevilor pe perioada reparațiilor, dar tehnic a fost depășită această problemă.

Având în vedere că ordinea de zi a fost epuizată, președintele de ședință mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 14,02.

47