Proces verbal din 29.11.2016

Proces verbal ședința ordinară din data de 29.11.2016

1

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE

1    9

DIN DATA DE 29.11.2016

Lucrările ședinței încep la ora 16,28 și se desfășoară în sala de ședințe a

5    5    1    >5    5    55

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 3452/23.11.2016.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

În sală sunt prezenți 23 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Bîrsan Mihai, Franovici Bogdan, Vanghelie Marian Daniel și Vasilescu Andreea.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, D-na Florina Dragnea-Secretar Interimar și Dl Viceprimar Țigănuș Marian.

Dl Președinte de ședință, Ploscarul George Alexandru deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 23, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Dl Președinte de ședință dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 15.11.2016;

2.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21.11. 2016;

3.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului din comunitatea locală Sector 5 pentru anii 2016-2020;

4.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

5.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat înregistrat cu nr.16140/03.12.2012 încheiat în vederea implementării Proiectului ,,În universul șahului-proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați”;

6.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la

Convenția de Colaborare în scopul funcționarii Centrului de zi ,,Mihail

Sadoveanu” înregistrată sub nr.5390/09.04.2015;

7.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la

Convenția de Colaborare în Scopul funcționării Centrului de zi ,,George

Călinescu” înregistrată sub nr.5389/09.04.2015;

8.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional la

Protocolul de Colaborare pe linia furnizării de date din Registrul Național de

Evidență a Persoanelor nr.5833/23.04.2016, respectiv nr.3750481/04.05.2016 încheiat între Consiliul Local Sector 5 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

9.    Proiect de Hotărâre privind înființarea Centrului de Recreere, Educație și

Dezvoltare Personală pentru Copii;

10.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sector 5, Asociația Connections și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, pentru a marca Ziua Internațională a Voluntarilor în data de 05 decembrie 2016;

11.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale E vremea colindelor!, în luna decembrie2016;

12.    Proiect de Hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.128 de către Asociația Eficientizării Timpului Elevilor;

13.    Diverse.

La punctul ”Diverse”, se prezintă adresa nr. 2094/10.11.2016 emisă de Curtea de Conturi a României/Camera de Conturi București, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 156735/14.11.2016.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru supune la vot ordinea de zi așa cum a fost completată, care este aprobată cu 23 voturi pentru.

Se trece la primul punct al ordinii de zi - aprobarea procesului verbal al

ședinței extraordinare din data de 15.11.2016.

5    5

Întrucât nu sunt întrebări sau interpelări, dl președinte de ședință supune la vot primul punct al ordinii de zi care este votat cu 23 de voturi pentru.

Se trece la următorul punctul al ordinii de zi- aprobarea procesului verbal al

ședinței extraordinare din data de 21.11.2016.

5    5

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru supune la vot primul punct al ordinii de zi care este votat cu 22 de voturi pentru si o abținere (Pop Claudia - Ramona).

Următorul punct de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea

Strategiei Locale în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului din comunitatea locală Sector 5 pentru anii 2016-2020.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru dă cuvântul Dnei Florentina Popescu, care prezintă Raportul de Specialitate.

D-na consilier Coroblea Cristina spune că o astfel de strategie trebuie să fie într-o dezbatere publică. Conform Legii 292/2011, o astfel de strategie se elaborează în concordanță cu Strategiile Naționale și ar fi trebuit sa fie in dezbatere publică ceea ce nu s-a întâmplat, deci, este ilegală. Dna Florentina Popescu intervine, aducând lămuriri că acest proiect a fost transmis ONG-urilor cu care lucrează și acestea au făcut observațiile de rigoare.

D-na consilier Coroblea Cristina adaugă că nu putem transmite doar anumitor persoane, deci nimeni nu a știut despre această strategie, inclusiv dumnealor nu știau, până când nu a fost publicată pe site-ul instituției cu ocazia ședinței. Întreabă ce fel de dezbatere publică este. D-nul Viceprimar Țigănuș Marian intervine, întrebând dacă Strategia Națională nu a fost în dezbatere publică. D-na Coroblea Cristina adaugă că acesta este un act normativ al Sectorului 5, nu copiem, ori este dintr-o lege națională, pe care o aplicăm, dar nu o mai dezbatem, pentru că nu are rost. Este ceva ce trebuie să aprobăm în sector și atunci trebuie să respectăm legea.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru supune la vot punctul 3 al ordinii de zi care este adoptat cu 20 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena și Niculescu Jacqueline-Christina).

Următorul punct de pe ordinea de zi-proiect privind aprobarea planului de

acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru, dă cuvântul d-nei director Florentina Popescu, care prezintă Raportul de Specialitate.

D-na consilier Coroblea Cristina, aduce aceeași observație ca și la

~    5    5    5

precedentul proiect - că nu a fost supus în dezbatere publică. În al doilea rând, se specifică în raportul de specialitate folosirea unor persoane apte de muncă din familiile care primesc ajutor social pentru anumite munci. Printre aceste munci sunt și toaletările, ori pentru acest lucru spune că trebuie oameni calificați.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion roagă să fie explicat lucrul acesta, să fie limpede pentru toată lumea.

Dl consilier Șuhan Nicolae Valeriu intervine cu precizarea că este vorba de defrișări și toaletări.

5    5

Dna Director Florentina Popescu precizează că ei sunt practic repartizați la Societatea Comercială Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., care se află în subordinea Consiliului Local. Cei de acolo îi vor repartiza în baza acestui plan în funcție de nevoile dumnealor și pregătirea pe care o au cei ce vor presta aceste munci.

D-na consilier Coroblea Cristina spune ca toaletările se fac de personal calificat, dar ideea este că aceste persoane trebuie să facă ceva.

Dl. consilier Lazarov Alexandru spune că dumnealui este de meserie și pentru toaletări nu trebuie personal calificat.

Dl Jelea Bogdan Ion spune că nu poți trimite pe oricine să se urce în copac sau să se urce pe schelă. Aici discutăm de faptul că, în conformitate cu legea, vor face activități la care să fie competenți și care nu presupun niciun risc.

Domnul consilier Melnic Constantin spune că mai întâi copacul trebuie pus la pământ și apoi trebuie tăiat mărunt, urmând ca ulterior să vină cineva să ia

bucățelele să le încarce într-o basculantă, într-o remorcă.

5    ~

Dna consilier Coroblea Cristina adaugă că un alt subpunct este cu privire la lucrările de iarnă ce constau în ajutorul la deszăpezire. La fel, acolo este vorba de munci relativ grele, frig, sunt oameni săraci și întreabă dacă au un echipament adecvat și dacă li se asigura ceva. Constată că nu s-a vorbit nimic despre un plan de acțiune bazat pe strategie, nu s-a vorbit nimic despre aceste munci în acel plan de acțiune, sunt cel puțin vag redactate, având în vedere că nu se referă exact la a face ceva, în condiții în care s-ar putea să nu fie tocmai potrivite.

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae spune că la primul punct scrie instructaj, adăugând că temerile d-nei consilier Coroblea sunt neavenite, li se face instructaj de protecția muncii, nu se fac aceste munci de către persoane necalificate.

D-na consilier Coroblea insistă că trebuie făcut un training persoanelor care vor face toaletări; dl. consilier Șuhan spune că nu e muncă calificată, trebuie să strângă resturile, nu-i pune nimeni să taie copaci, în mod evident nu vor presta

munci în care nu sunt calificați.

5

Dna consilier Coroblea adaugă că acest proiect trebuie mai profesionist redactat. Trebuie descoperit despre ce este vorba, se spune că se face ceva și de fapt este vorba de altceva. Consideră că acest proiect este redus ca scop, nu este un plan de acțiune pentru această strategie.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru, dă cuvântul dlui consilier Cursaru Paul care precizează că discuția este extraordinar de hilară, pentru 26 de familii din care 4 prestează această muncă. Trebuie discutat ce este o toaletare și completează că și atunci când se taie o floare de la rădăcină este toaletare.

Domnul președinte de ședință adaugă că se înțelege punctul de vedere al dnei consilier.

Doamna consilier Stroescu Marilena, precizează ca este doar un punct de vedere, că nu este un plan de acțiune. Întreabă care este propunerea făcută de d-na Coroblea și cere permisiunea să vorbească, așa cum a vorbit și d-na Coroblea. Precizează că în prima parte chiar este amintit faptul că se va face un instructaj în protecția muncii, dacă sunt comentarii de făcut trebuia să se vină cu propuneri, cu modificare a planului de acțiune, o altă structură. Nu consideră că este normal să se folosească cuvântul ,,neprofesionist”, e munca unui om. Dacă se consideră neadecvat să se vină cu propuneri, propuneri ce vor fi dezbătute și să se ajungă la un material ”profesionist” în accepțiunea dumneaei. Să nu folosim cuvinte care nu sunt corecte, adaugă dna consilier.

D-na consilier Coroblea aduce în discuție faptul ca a folosit aceste cuvinte pentru că nu a existat o consultare publică prevăzută de lege, dar nu o respectam că asta este doar o lege. Adaugă că se puteau face niște amendamente.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena și Niculescu Jacqueline-Christina).

Dl consilier Agheorghiesei Emil roagă ca în ședințele de consiliu să se dea cuvântul, să nu mai existe dialog între consilieri.

Dl consilier Paul Cursaru adaugă faptul ca nu trebuie să-l învățăm pe domnul președinte de ședință ce are de făcut.

Se trece la următorul punct al ordinii de zi - proiect de Hotărâre privind

aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat înregistrat cu nr.16140/03.12.2012 în vederea implementării Proiectului ,,În universul șahului-proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru dă cuvântul Doamnei Director Florentina Popescu care prezintă Raportul de Specialitate. Adaugă că în sală sunt copiii participanți la acest proiect, trofeele expuse sunt ale lor, iar medaliile obținute, la gâtul lor, acestea sunt rezultate obținute în doar 3 ani de parteneriat. Toată lumea îi felicită pe copii, iar domnul Primar Daniel Florea le spune că suntem mândri de ei.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 23 de voturi pentru.

Următorul punct de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea

încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare în scopul funcționarii Centrului de zi ,,Mihail Sadoveanu” înregistrat sub nr.5390/09.04.2015.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru dă cuvântul Doamnei Director Florentina Popescu care prezintă Raportul de Specialitate.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru dă cuvântul Doamnei consilier Coroblea Cristina, care spune că nu există o defalcare a costurilor. Se spune undeva despre 1724 de lei/elev însă, nu se știe cum s-a ajuns la acea sumă. Precizează că actul original nu este redactat corect, conform art.42 din Convenție o parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți de a face cunoscută Convenția sau orice prevedere a acesteia, unei terțe părți în afară acelor persoane aflate în îndeplinirea Convenției sau de a utiliza informații.

D-na consilier adaugă că nu se poate vorbi de confidențialitatea acestui proiect care este făcut cu bani publici. A înțeles că este vorba doar de datele personale ale beneficiarilor, dar nu așa este redactat în proiect, nu este de acord cu acest lucru și precizează că dumnealor sunt împotriva acestui proiect.

Dl consilier Paul Cursaru dorește să se aibă în vedere ca acest proiect să fie bugetat pentru anul 2017 ținând cont că proiectul se va prelungi și în anul următor.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena și Niculescu Jacqueline- Christina).

Următorul punct al ordinii de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea

încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare în scopul funcționarii Centrului de zi ,,George Călinescu” înregistrat sub nr.5389/09.04.2015.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru dă cuvântul Doamnei Director Florentina Popescu, care prezintă Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt întrebări sau interpelări, dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena și Niculescu Jacqueline- Christina).

Următorul punct al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional la Protocolul de Colaborare pe linia furnizării de date din Registrul Național de Evidența a Persoanelor nr.5833/23.04.2016, respectiv nr.3750481/04.05.2016 încheiat între Consiliul Local Sector 5 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

5    5

Doamna Director Popescu Florentina prezintă Raportul de Specialitate.

Domnul consilier Cursaru Paul întreabă dacă acest Protocol este cu caracter permanent .

Dna Director menționează că nu.

5

Întrucât nu mai sunt întrebări sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 23 voturi pentru.

Se trece la următorul punct al ordinii de zi -proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recreere, Educație și Dezvoltare Personală pentru Copii.

Doamna Director Popescu Florentina prezintă Raportul de Specialitate.

Totodată, proiectul este prezentat și pe video-proiector.

Doamna consilier Pop Claudia - Ramona intervine și menționează că acest proiect este implementat atât la Sectorul 6 cât și la Sectorul 1.

Doamna consilier Niculescu Jacqueline - Christina spune că vrea să se revină la sala de astrologie pentru că nu este sigură dacă a auzit bine și care este planul, pentru că astrologia se ocupă de zodii.

Doamna Director Popescu Florentina spune că la sala de astronomie se fac proiecții să vizioneze copii și se colaborează cu astronomii de la Institutul astronomic.

Domnul consilier Jelea Bogdan - Ion spune că a discutat cu Doamna Director despre această problemă și că după ce vom avea gata a doua etapă de studiu, se intenționează identificarea unor surse de finanțare, astfel încât să nu fie un efort de la bugetul local. Înclină să creadă că pentru așa ceva avem șanse. Aceasta este singura propunere și în rest noi suntem de acord cu acest proiect de hotărâre.

Domnul Primar spune că în principiu da , nu s-a deschis finanțarea.

Doamna consilier Coroblea Cristina spune că are o observație. Acest proiect pare un proiect social, în general dar practic, se dorește reducerea marginalizării sociale. Neefectuându-se studii, evaluări, consideră că nu avem ce aplica.

Trebuie să spunem că nu avem bani pentru studiul de fezabilitate pentru că nu a văzut pe undeva specificată o valoare. Trebuie evaluate niște rezultate de la noi. Am observat de undeva că este nevoie, să facem ceva și că dorim să facem acel ceva. Doamna consilier spune că nu se știe exact ce și sperăm că o să fie bine. Menționează că nu este de acord cu acest proiect.

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel spune că nu a înțeles nimic, poate mai spune odată.

Doamna consilier Pop Claudia - Ramona spune că explică dumneaei, întrucât d-na Coroblea a ridicat problema și în Colegiul Director. D-na Coroblea nu a înțeles că pentru acest proiect se face studiu de fezabilitate, acesta este primul pas, să ai acordul Consiliului, nu s-a venit cu proiectul în sine, s-a venit cu o inițiere.

Doamna consilier Coroblea Cristina spune că se poate face astfel ca orice om de pe stradă ar putea să vină să spună că a observat că sunt niște probleme și că trebuie să facem ceva. În acel punct se pot face niște specificații de la o direcție de specialitate.

Domnul consilier Șuhan Valeriu Nicolae constată o anume inconsecvență la

5    5

d-na Coroblea, adineauri a invocat legea, acum nu dorește să o respecte? Întreabă dacă nu doresc să se facă pașii prevăzuți de lege. D-na Coroblea spune că a înțeles că este nevoie de un studiu de fezabilitate, dar se puteau face niște precizări. Domnul consilier Șuhan Valeriu Nicolae spune că este mulțumit că Doamna consilier Coroblea Cristina a înțeles ce propune acest proiect

Domnul Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 de voturi pentru si 3 împotrivă (Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena și Niculescu Jacqueline-Christina).

Următorul punct al ordinii de zi este - proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sector 5, Asociația Connections și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, pentru a marca Ziua Internațională a Voluntarilor în data de 05 decembrie 2016.

Doamna Bălăeț Denisa prezintă Raportul de Specialitate .

Domnul președinte de ședință, Ploscaru George Alexandru supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 23 de voturi pentru .

Următorul punct al ordinii de zi este - proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio - culturale E vremea colindelor!, în luna decembrie 2016.

Doamna Bălăeț Denisa prezintă Raportul de Specialitate .

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel, spune că apreciază valoarea sentimentală și practică a acestui proiect. Consideră că se pot cheltui cu ocazia

sărbătorilor de iarnă dar susținând și unitățile școlare. Spune că ar fi de acord să se

5    5    5    5    1

găsească o altă formă. Spre exemplu, să găsim 10 unități școlare, copiii să vină să colinde și mai bine dotăm 10 laboratoare cu suma de 10.000 lei , decât să cumpărăm MP3 și MP4. Consideră că se pot cheltui cu ocazia sărbătorilor de iarnă, dar susținând și unitățile școlare. Pe de altă parte dacă nu se poate găsi o soluție dumnealui personal nu este de acord ca pentru tinerii actuali să se cumpere MP3 și MP4. Este mai bine să-i ajutăm cu articole sportive, să-i facem în așa fel încât să devină mai sportivi, să se cumpere cărți să citească mai mult încât să-i ajutăm pe plan școlar decât să-i ajutăm să stea cu căștile în urechi și să asculte muzică. Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel consideră că este o cheltuială mult mai utilă

decât aceste MP3 și MP4 pentru a susține 10 unități școlare. Domnul consilier

5    1    5    5    5

Cursaru Paul Gabriel spune că în comisia de educație s-a discutat o parte din acest subiect și nu sunt împotriva acestui subiect însă, dacă se găsește o formă în care să schimbăm modalitatea de premiere a acestor tineri care vor colinda, crede că în felul acesta este cu siguranță mult mai util.

Doamna Bălăeț Denisa spune că se are în vedere și această propunere .

Doamna consilier Coroblea Cristina spune că grupul USR sunt împotriva acestui proiect și consideră că s-au cheltuit destul de mulți bani pe festivități. Având în vedere că nu se asigură și nevoi ale școlilor, se dau bani pentru tot felul de

activități școlare și neșcolare.

5    5    5    5

Domnul consilier Agheorghiesei Emil consideră că proiectul de hotărâre este bine venit, așa cum a fost discutat și în comisie să se respecte această treabă an de an și pentru că aceasta este bucuria copiilor și este de acord ca proiectul să fie supus spre aprobare în forma în care este.

Doamna consilier Crudu Claudia Elena spune că fondul pentru MP3 și MP4 practic ar fi de 250 de ron. Doamna consilier Crudu Claudia Elena spune că valoarea este foarte mare pentru un produs care nu mai prezintă interes pentru tineri.

Doamna Bălăeț Denisa spune că este vorba despre tineri pasionați de muzică.

Domnul Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru, supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 de voturi pentru si 3 împotrivă (Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena și Niculescu Jacqueline-Christina).

Următorul punct al ordinii de zi este - proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 128 de către Asociația Eficientizării Timpului Elevilor

Doamna Bălăeț Denisa prezintă Raportul de Specialitate .

Domnul președinte de ședință Ploscaru George Alexandru, spune că la acest punct este necesar 2/3 din totalul consilierilor, adică 18 voturi.

Domnul președinte de ședință Ploscaru George Alexandru, supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru și 3 împotrivă (Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena și Niculescu Jacqueline-Christina).

Următorul punct al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 128 de către Asociația Eficientizării Timpului Elevilor.

Doamna Bălăeț Denisa prezintă Raportul de Specialitate.

Domnul președinte de ședință Ploscaru George Alexandru, supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu 23 voturi pentru.

La punctul „Diverse”, Domnul Președinte de ședință Ploscaru George

Alexandru citește adresa nr. 2094/10.11.2016 emisă de Curtea de Conturi a

5

României /Camera de Conturi București, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.156735/14.11.2016.

Doamna Dragnea Florina - Secretar Interimar spune că s-a comunicat faptul că la Liceul Economic Viilor, în urma controlului efectuat la începutul acestui an prin decizia emisă s-a dispus prelungirea a două măsuri. Prelungirea a fost dispusă până pe 21 martie 2017.

Doamna consilier Coroblea Cristina spune că la secțiunea Diverse mai are ceva de spus, respectiv că a fost în ședința Consiliului de Administrație al Școlii

Gimnaziale nr. 139 și spune că această școală are niște probleme. A invitat-o pe

doamna Rodica Schmid - Președinta Asociației de Părinți, care are să comunice câteva cuvinte.

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion spune că dacă este din partea părinților este bine venită, dar nu știe dacă această problemă este de competența Consiliului Local Sector 5

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel îi roagă pe colegii de la USB să respecte legea.

Domnul președinte de ședință Ploscaru George Alexandru spune că, dacă trebuie să fim stricți, trebuie să supunem la vot propunerea Doamnei consilier Coroblea Cristina, care este votată cu 22 voturi pentru și 1 abținere.

Doamna Rodica Schmid spune că este Președintele Asociației de Părinți a Școlii Gimnaziale nr. 139, Mircea Sântimbreanu. Ca urmare a sesizărilor repetate venite din partea părinților care au copiii în această școală, prezintă următoarele aspecte sesizate:

Grupurile sanitare din incinta școlii se află intr-un stadiu avansat de degradare, nu sunt îndeplinite condiții minime de igienă, sunt vase de WC sparte , lipsă chiuvete, câteva băi care sunt închise definitiv, sunt uși degradate și închise din cauza utilizării prea mari a copiilor. Au fost recondiționate și vopsite de nenumărate ori de părinții copiilor din școală. 60 de ani aniversăm anul acesta de la înființarea școlii. De 60 de ani nu sunt schimbate tronsoanele de țevi de apă caldă. Luna aceasta, școala a fost sancționată cu amendă de 6000 de lei pentru că nu sunt toalete pentru persoane cu handicap, în condițiile în care în școala sunt copii în scaun cu rotile. S-a primit o amânare de executare a acestor lucrări pentru persoane cu handicap până în luna mai 2017. Sper ca Primăria să ne poată ajuta în construcția acestui grup sanitar. Asociația de părinți este dispusă să contribuie cu toată suma pe care o are în fondul Asociației de părinți pentru reparația acestor toalete. Singura rugăminte, este că dacă Primăria consideră sau este de acord să se înceap o colaborare, să se facă un proiect. Primăria poate să ajute cu schimbarea tronsoanelor de canalizare și de apă. Asociația de Părinți este de acord în cazul acesta să cumpere toalete , WC și să vină să ajute la montarea acestora.

Domnul consilier Melnic Constantin întreabă dacă Directorul școlii a făcut

5

cerere la Direcția Învățământ din cadrul Primăriei Sectorului 5 pentru finanțare.

Doamna Rodica Schmid răspunde că Directorul spune că da, dar nu a văzut-o personal.

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion spune că mulțumește doamnei pentru prezentarea problemelor din școala respectivă și în al doilea rând are o rugăminte. Să se ia legătura cu doamna inspector Stroescu Marilena Daniela care este și consilier local. Al doilea pas să se ia legătura cu executivul și să se stabilească care sunt etapele legale pentru rezolvarea solicitărilor.

Doamna consilier Stroescu Marilena Daniela propune să se țină legătura cu reprezentanții părinților din Consiliul de Administrație al Școlii și tot timpul să se informeze ce s-a făcut.

Doamna consilier Niculescu Jacqueline - Christina întreabă dacă poate să roage doamnele care întocmesc procesul verbal să menționeze în acesta dacă ședința a fost sau nu filmată, de exemplu ședința din 15.11.2016 dacă nu a fost filmată, să se menționeze motivele pentru care nu a fost filmată.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că președintele de ședință poate preciza acest aspect la începutul ședinței.

Domnul Primar spune, referitor la Școala nr. 139, că a fost acolo o doamnă director, care de mulți ani, nu s-a ocupat de nimic și nu a făcut niciodată nicio solicitare. Domnul Primar spune că atunci când a fost la școala respectivă erau gândaci pe pereți care ieșeau din lambriuri, din uși și din WC-uri. La școala respectivă exista o instalație improvizată de care erau foarte mândri, care venea din tavan la vestiarul de fete, la sala de sport, le ploua din tavan și au pus o pâlnie și un furtun și furtunul l-au scos pe geam și erau foarte mândri de această invenție. De asemenea, Domnul Primar spune că școala, sala de sport, curtea, terenul de sport sunt praf și nu s-a făcut nicio solicitare. Precizează că este membru în Consiliul de Admnistrație al Școlii tocmai ca să se refacă școala. Din păcate, 11 școli intră în reparații capitale cu banii de la guvern care au fost aprobați, iar conducerea Școlii Gimnaziale nr. 139 nu a fost în stare să facă hârtii.

Doamna Rodica Schmid spune că au norocul că școala are rezultate bune la învățătură și că este de acord cu cele spuse de Domnul Primar, speră ca actuala conducere care a venit din septembrie să sprijine în sensul acesta. Școala este un dezastru, noroc că prin bunăvoința Primăriei, anul acesta s-au făcut unele reparații Domnul Primar spune că practic a fost o cârpeală, pentru că investiția este foarte mare.

Având în vedere că ordinea de zi a fost epuizată, președintele de ședință mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 17,30.