Proces verbal din 25.08.2016

Proces verbal ședința ordinară din data de - 25.08.2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE

9    9

DIN DATA DE 25.08.2016

Lucrările ședinței încep la ora 18,23 și se desfășoară în sala de ședințe a

9    f    r    ~    9    9    99

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 2364/30.06.2016.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin

9    9    9

intermediul poștei electronice.

In sală sunt prezenți 21 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel și Scripcaru Lucian Mihai.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, D-na Florina Dragnea-Secretar Interimar și Dl. Viceprimar Țigănuș Marian.

Dl. Președinte de ședință Agheorghiesei Emil deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 21 deci, ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Dl. Președinte de ședință Agheorghiesei Emil propune să nu mai dea citire ordinii de zi, pe care o are toată lumea și este afișată, după cum urmează:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 19.07.2016;

2.    Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al dlui Serediuc Mircea;

3.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al d-lui Ciupitu Teodor;

4.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Matei George;

5.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-nei Florea Alexandra Cristina;

6.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016;

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru evaluarea persoanelor adulte cu handicap Sector 5;

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Sector 5;

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției pentru eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate, încheiată între Consiliul Local Sector 5 prin

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și

5    i    i    i    1    5

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități.

10.Proiect de hotărâre privind suportarea de la bugetul local, ca modalitate de prevenire a abandonului educațional și instituțional, a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor expuși riscului abandonului și

înscriși la creșele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și

5    5    5    5    5

Protecția Copilului Sector 5;

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor, cuantumului maxim, metodologiei și procedurilor de lucru în vederea acordării prestației financiare excepționale acordate în vederea asigurării dezvoltării armonioase a copilului;

12.Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale;

13.Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenți pe raza sectorului5;

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul persoanelor prevăzute la art.23, alin. (1) și (2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cuantumului acesteia;

15.Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5;

16.Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite, a metodologiei și procedurilor de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local, persoanelor și familiilor rezidente pe raza sectorului 5;

17.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții

ale Poliției Locale Sector 5;

5    “

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Sectorului 5;

19.Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu al Consiliului

Local al Sectorului 5 în vederea demarării procedurilor de licitație pentru închirierea căminului pentru elevi/studenți aparținând Colegiului Tehnic Energetic;

20. Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul

Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de

administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017;

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Grupul Editorial Litera, pentru organizarea evenimentului socio-cultural și educativ ȘCOALA DE VARĂ DISNEY, în perioada 26 august - 18 septembrie 2016;

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădinițe, în vederea stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureștilor și Primăria Sectorului 5, având ca obiect organizarea „Întâlnirii tinerilor ortodocși din toată lumea”, în perioada 1-4 septembrie 2016;

24.    Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii Neamului și Patriarhia Română - Mănăstirea Antim), în anul 2016;

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 19 la Acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între SC Electromagnetica SA și Primăria Sector 5;

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor), conform Legii Locuinței nr.114/1996, republicată”.

27.    Diverse.

- Solicitarea d-nei consilier local - Niculescu Jacqueline - Christina, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 31155/05.08.2016, privind utilizarea bazelor sportive ale unităților de învățământ preuniversitar administrate de Primăria Sectorului 5.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu 21 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 19.07.2016.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot procesul verbal care este aprobat cu 21 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al dlui Serediuc Mircea.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al d-lui Ciupitu Teodor.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 19 voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil prezintă următoarele două puncte de pe ordinii de zi- proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al dlui Matei George și proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-nei Florea Alexandra Cristina și le sugerează domnilor consilieri care sunt membrii Comisiei de Validare de a se retrage în

vederea examinării dosarele domnilor consilieri ce urmează a fi validați.

5

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie precizează că are o mică sincopă cu Domnul Primar și împreună cu dna Stroescu Marilena Daniela se vor retrage din sală. Mai spune că dacă în următoarea perioadă se va rezolva această sincopă vor participa la ședințe, iar Domnul Primar va decide dacă dorește să îi aibă sau nu lângă dumnealui.

La ora 18, 31 iese din sală dl. consilier Daniel Marian Vanghelie și dna

consilier Stroescu Marilena Daniela. Prezenți-17 consilieri.

5

Dl Primar Daniel Florea menționează că în ședința CGMB a fost aprobată

5    5    5    -V

preluarea salubrizării la Sectorul 5 începând cu data de 15 octombrie 2016.

Dl. consilier Melnic Constantin-Ion în calitate de secretar al Comisiei de Validare aduce la cunoștință că s-au întrunit legal, fiind prezenți 3 membri din cei 5 membri care fac parte din Comisia de Validare.

Dl. consilier Melnic Constantin-Ion prezintă procesul- verbal privind validarea mandatului de consilier al dlui Matei George și procesul verbal privind validarea mandatului de consilier al d-nei Florea Alexandra Cristina.

Dl. Agheorghiesei Emil supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al dlui Matei George care este adoptat cu 17 voturi pentru.

Se supune la vot și proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al dnei Florea Alexandra Cristina care este adoptat cu 18 voturi pentru.

Dl Matei George și Dna Florea Alexandra Cristina depun jurământul. În sală sunt prezenți 19 consilieri.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil prezintă următorul punct de pe ordinea de zi-proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016.

Dra. Director Disăgilă Isabela prezintă Raportul de Specialitate.

Dna consilier Vasilescu Andreea mulțumește Drei Director Disăgilă Isabela pentru prezentarea făcută și are rugămintea ca pe viitor să fie afișate pe site-ul Primăriei bugetul și rectificările bugetare în format deschis, și dacă este posibil să fie afișate și modificările care au fost făcute la fiecare rectificare bugetară.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot procesul verbal care este aprobat cu 14 voturi pentru și 5 voturi împotrivă ( Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline-Christina și Vasilescu Andreea).

Urm ă torul punct al ordinii de zi- proiect de hotă râre privind modificarea componenței Comisiei pentru evaluarea persoanelor adulte cu handicap Sector 5.

D-na Director Popescu Florentina prezintă Raportul de Specialitate. Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect

de hotărâre care este adoptat cu 19 voturi pentru.

Urm ă torul punct al ordinii de zi- proiect de hotă râre privind modificarea

componenței Comisiei pentru protecția copilului Sector 5.

D-na Director Popescu Florentina prezintă Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 19 voturi pentru.

D-na Director Popescu Florentina cere permisiunea domnilor consilieri ca pentru celelalte proiecte de pe ordinea de zi, aflate la punctele 10-16, întrucât materialele sunt destul de stufoase, să facă o scurtă prezentare a tuturor aceste proiecte cu ajutorul unui video-proiector.

În încheierea prezentării, D-na Director Popescu Florentina menționează că toate aceste proiecte nu sunt o invenție a instituției, ele se implementează și la

alte sectoare, și în țară la Direcțiile Generale de Asistență Socială, iar banii

~    5    5    5    5    ~

pentru aceste proiecte, cu excepția proiectului de scutire la plata creșei și a tichetului social pentru pensionari, sunt deja prevăzuți în bugetul instituției. Mai spune că pentru aceste proiecte nu numai că au avut o legislație pe care s-au bazat, dar la cele mai multe dintre ele legislația îi obligă să le aibă în vedere și să le implementeze.

Dl consilier Franovici Bogdan intervine spunând că ei sunt de acord cu prezentarea făcută la proiectul de la punctul 11, însă propun să se facă o revizuire periodică a criteriilor.

D-na Director Popescu Florentina intervine spunând că la proiectul de la punctul 11 la care a făcut referire Dl Franovici Bogdan a omis să menționeze că la prestațiile financiare, familiile, pentru că sunt 32 de familii care primesc bani lunar pentru copii, în momentul în care vin să ridice banii sunt obligați să

prezinte bonuri fiscale pentru a justifica fiecare leu cheltuit pentru copil.

Dl consilier Franovici Bogdan felicită DGASPC-ul pentru ideea de a acorda banii direct copiilor. Apoi, semnalează că la punctul 12 sunt vizate trei categorii de persoane vizate și criteriile sunt puțin ciudate la prima categorie, în sensul că persoana singură este depunctată destul de mult față de conviețuirea modulară.

Dna consilier Coroblea Cristina intervine spunând că cei care împlinesc 19 ani au terminat liceul și au un serviciu nu întrunesc punctajul necesar pentru a se înscrie în acest program, deci nu primesc nici un ajutor. De aceea propune să se facă revizuirea periodică a criteriilor.

D-na Director Popescu Florentina precizează că sunt tineri care au fost externați și nu au familii, dar știe că aceștia se încadrează în aceste criterii, o să

5    5    ~    5    5    "

verifice, dar tocmai lor li se adresează acest proiect.

Dl consilier Franovici Bogdan spune că dacă acești tineri nu lucrează, nu îndeplinesc punctajul.

D-na Director Popescu Florentina îi răspunde că dacă acești tineri nu lucrează nu au cum să-și plătească utilitățile și atunci instituția degeaba îi plătește chiria pentru că altfel trebuie să facă muncă în folosul comunității, deci este o precondiție până la urmă.

Dl consilier Franovici Bogdan întreabă dacă se poate adăuga la art.1 revizuirea periodică a criteriilor și întreabă dacă o să fie nevoie de o hotărâre a Consiliului Local.

D-na Director Florentina Popescu spune că, așa cum au venit și de data aceasta după câțiva ani, în fața dumnealor cu acest proiect, cu o nouă metodologie și noi criterii, vor reveni dacă este nevoie. Este o dovadă că revin în fața dumnealor de câte ori este nevoie.

5

D-na Director Popescu Florentina îi răspunde că dacă în implementare sunt necesare modificări o să vină în fața dumnealor cu o hotărâre a Consiliului

5

Local, așa cum s-a revenit și în ședința prezentă.

Dl consilier Franovici Bogdan propune ca la proiectul de la punctul 13 să se păstreze suma de 500 lei.

D-na Director Popescu Florentina precizează că așa cum este trecut în metodologie acești pensionari nu trebuie să aibă decât obiecte de strictă necesitate, nu trebuie să dețină teren, nu trebuie să aibă mașină sau să aibă alte

“    5    "    5

surse de venit și atunci acest număr estimativ de pensionari care a fost luat în considerare doar pe baza veniturilor, se reduce considerabil. Mulți pensionari chiar dacă se încadrează în aceste criterii, trăiesc împreună cu familiile lor, care au venituri mari și nu se încadrează în condițiile cerute. Mai spune că a făcut o propunere pentru anul 2017 de 6 000 de beneficiari, însă dacă o să fie un

număr mai mare de cereri o să revină în fața domnilor consilieri, dacă o să fie

5    "

cazul, pentru rectificare bugetară.

Dl consilier Franovici Bogdan întreabă care sunt prioritățile dacă se stabilește un buget și se depășește.

D-na Director Popescu Florentina îi răspunde că se va raporta strict la pensie, ancheta socială și documentele doveditoare    au mai multe aspecte    în

vedere decât valoarea pensiei, oricum ei sunt verificați la DITL dacă au altă

locuință, teren, etc.

5    ~    "

Dl consilier Franovici    Bogdan sugerează că,    dacă va    crește numărul

beneficiarilor, să se facă o    alocare    diferențiată, să    se aducă cât mai mulți

"    5    ~    5

pensionari măcar la nivel de subzistență cel puțin, decât să se facă o alocare la cât mai mult persoane.

D-na Director Popescu Florentina menționează că o să facă o analiză și dacă o să fie necesar, o să vină    cu o propunere de alocare diferențiată de

evaluare pentru aceste categorii.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări,    Dl. Președinte de ședin ță

Agheorghiesei Emil supune la vot proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi la punctele 9-16 care sunt adoptatate cu 19 voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dlui Primar Daniel Florea pentru a prezenta următorul punct de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Poliției Locale Sector 5.

Dl Primar Daniel Florea precizează că Dl Director General al Poliției Locale Sector 5 are un eveniment important în familie și acesta este motivul pentru care prezintă dumnealui acest proiect care a mai fost prezentat într-o

ședință anterioară. Spune că ulterior a fost solicitat avizul ANFP și menționează

5    5    -V    5    5

că a fost un acord de principiu la momentul când a fost prezentată organigrama, care a și fost aprobată. Mai spune că diferența față de prezentarea anterioară este

că s-a transformat un serviciu    în birou și un birou în serviciu și niște

5    5    5

compartimente au fost trecute în subordinea directă a Directorului General. Nu

s-au modificat funcții, număr de oameni, lucrurile au rămas absolut la fel dar au

5    ~    "

fost niște servicii care au trecut în subordinea directorului general și are rugămintea ca domnii consilieri să-și dea votul conform avizului de la ANFP.

Precizează că a fost o muncă laborioasă, au verificat totul, au verificat statul de funcții, procedurile și lucrurile au rămas la fel.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 19 voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dlui Epure să prezinte următorul punct al ordinii de zi-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Sectorului 5.

Dl Epure precizează că în urma discuțiilor cu membrii Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești a rezultat faptul că planul este bun, însă în conținutul planului s-au strecurat câteva erori de redactare, cum ar fi Poliția Comunitară în loc de Poliția Locală, Renel în loc de Enel, etc, care au fost ulterior remediate și Planul a fost transmis în formă electronică Serviciului Secretariat Consiliul Local, urmând a fi redactat în trei exemplare și supus spre aprobare.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 19 voturi pentru.

Următorul punct de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind

acordarea avizului de principiu al Consiliului Local al Sectorului 5 în vederea

demarării procedurilor de licitație pentru închirierea căminului pentru elevi/studenți aparținând Colegiului Tehnic Energetic.

Dna Archiudean Corina din cadrul Direcției de Învățământ, Cultură,

5    5    ~    ~

Culte, Sport și Relații cu Minoritățile prezintă Raportul de Specialitate. Totodată precizează faptul că reprezentanții Colegiului Tehnic Energetic solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în calitate de membru în Comisia care va organiza licitația și în acest sens face mențiunea că în Comisia de Specialitate s-a înaintat propunerea ca această persoană să nu fie unul dintre consilierii locali desemnați să facă parte din Consiliului de Administrație, tocmai pentru a se asigura imparțialitatea.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 19 voturi pentru.

Dl Primar Daniel Florea întreabă dacă vreunul dintre domnii consilieri dorește să facă parte din această Comisie care va organiza licitația.

Dl consilier Melnic Constantin-Ion propune să facă parte din această Comisie pe Dl. consilier Matei George.

Întrucât nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot propunerea dlui. consilier Melnic Constantin-Ion, propunere aprobată în unanimitate.

Dna Secretar-Interimar Florina Dragnea aduce la cunoștință că votul este secret.

Următorul punct de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind

numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în

calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 20162017.

Dna Archiudean Corina prezintă Raportul de Specialitate și supune spre aprobare lista cu domnnii consilieri propuși de Comisia de Specialitate.

Dna Secretar-Interimar Florina Dragnea aduce la cunoștință că votul este secret, buletinul de vot a fost tipărit conform înțelegerii domnilor consilieri.

Precizează că este un singur buletin de vot, cu mențiunea că noii consilieri vor lua locul domnilor consilieri care și-au dat demisia. Aduce la cunoștință că personalul tehnic a pregătit buletinele de vot și pentru proiectul anterior.

Dl Primar Daniel Florea mulțumește domnilor consilieri pentru votul acordat acelor proceduri de ajutoare sociale cu modificarea sumei care permite o existență normală a unui om la un nivel de trai decent. Precizează că aceste proceduri vor fi reluate și îmbunătățite. Două lucruri importante introduse astăzi, și anume că nu se vor mai acorda ajutoare sociale persoanelor care nu au domiciliul sau reședința, în mod legal, pe raza Sectorului 5, iar cel de-al doilea lucru important faptul că toate persoanele capabile de muncă care primesc ajutor social să presteze muncă în folosul comunității, dacă nu sunt angajate în muncă. D-lui Primar i se pare normal că atâta vreme cât omul care își plătește taxele și impozitele și te ajută să trăiești este normal ca tu, membru al comunității, cel care vrei să te integrezi, să oferi la rândul tău ceva comunității. De aceea mulțumește încă o dată domnilor consilieri pentru votul acordat. Dl. Primar crede că este o schimbare majoră care se adresează oamenilor de bună credință. Referitor la salubrizarea Sectorului 5 și la reportajele efectuate de televiziunile străine și românești despre zonele Zăbrăuțiului sau Iacob Andrei, aceste zone în momentul de față arată incomparabil mai bine și este fericit că în acest moment se păstrează curățenia. Crede că în următoarea ședință, va prezenta un alt proiect, pe care îl va face împreună cu anumite lanțuri de magazine și Patriarhia pentru a ajuta persoanele care au nevoie de hrană. Precizează că va face totul pentru a continua acest lucru de respect de sine, iar ce nu va face niciodată, nu va crea niciodată cozi pentru ca oamenii să se simtă umiliți că stau la coadă la mâncare. Totodată, dorește să acorde sprijin tinerilor din instituțiile de învățământ care fac parte din echipe sportive, care sunt afiliate la federații sau care desfășoară activități culturale, să îi ajute în achiziționarea echipamentelor necesare participării la competițiile naționale și sprijin celor care cântă, dansează sau fac teatru pentru că este foarte important ca ei să facă lucruri frumoase și să respecte reguli, să-și respecte competitorii, în felul acesta rezistând tentațiilor negative. Dorește ca până la următoarea ședință să reușească să definitiveze aceste proiecte, pentru toți ar fi o mândrie dacă am avea campioni naționali sau laureați la festivalurile de cântec, teatru sau poezie la nivel național.

Dna Elena Feraru, din Iacob Andrei, de la Policy Center, îl întreabă pe Dl Primar ce se va întâmpla cu persoanele care locuiesc ,,pe șine” în barăci, ce se va face pe viitor pentru acele persoane.

Dl consilier Gheorghe Ștefan cere permisiunea să intervină spunând că acele persoane care stau pe linia ferată sunt familii din blocul din apropiere care și-au vândut locuințele. Propune să trimită o echipă de inspectori din primărie să

fie verificați, să vadă care este situația. Precizează că dumnealui cunoaște foarte

5    "    5    5

bine situația de acolo.

5

Dna Elena Feraru spune că locuințe au avut p ărinții, nu și cei tineri, aceste familii au câte opt- zece copii și nu pot locui într-o garsonieră confort 3.

Dl Primar Daniel Florea intervine spunând că a avut o discuție cu domnii de

la Protecția Socială și de la Poliția Locală Sector 5, dar în acest moment nu

5    5    5    "

poate să ofere un răspuns atâta timp cât nu cunoaște problemele. După ce se identifică problemele, se vor lua și măsurile legale.

Dl consilier Gheorghe Ștefan îl roagă pe Domnul Primar să facă parte din acea Comisie, care va merge în teritoriu să vadă care sunt problemele.

Dl Primar Daniel Florea răspunde că este de acord.

Deoarece împărțirea buletinele de vot, necesare votului secret, s-a finalizat,

se trece la exercitarea votului.

După finalizarea procedurii de votare, comisia de validare se retrage pentru deschiderea urnei, numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votării, în procesul verbal.

Se ia o pauză .

Membrii comisiei de validare revin în sala de ședințe. Dl. consilier Melnic

5    5

Constantin-Ion în calitate de secretar al Comisiei de Validare prezintă procesul-verbal privind desemnarea Dlui consilier Matei George în calitatea de membru în Comisia de licitație organizată la nivelul Colegiului Tehnic Energetic, din care rezultă că după verificarea și numărarea voturilor s-au constatat următoarele: număr de buletine de vot valabil exprimate-19, voturi pentru:19, voturi împotrivă: 0, voturi nule: 0.

În continuare Dl. consilier Melnic Constantin-Ion prezintă procesul-verbal

privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5

în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 20162017, din care rezultă că, după verificarea și numărarea voturilor, s-au constatat următoarele: număr de buletine de vot valabil exprimate-19, voturi pentru:19, voturi împotrivă: 0, voturi nule: 0.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Grupul

Editorial Litera, pentru organizarea evenimentului socio-cultural și educativ

ȘCOALA DE VARĂ DISNEY, în perioada 26 august - 18 septembrie 2016.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei Bălăeț

Denisa pentru prezentarea Raportului de Specialitate.

Dna consilier Crudu Claudia Elena întreabă dacă proiectul are avizul

Comisiei de Cultură.

Dna Secretar-Interimar Florina Dragnea răspunde că toate proiectele au avizele Comisiilor de Specialitate.

Dl consilier Franovici Bogdan spune că dumnealui face parte din Comisia de Cultură și nu i s-a adus la cunoștință acest proiect.

Dl Primar Daniel Florea întreabă cine mai face parte din comisie.

Dl. consilier Ciupitu Teodor răspunde că dumnealui, Dra Stanciu Andreea și Dl Ștefan Gheorghe.

Dna Mariana Dună, Șef Serviciul Relații cu Consiliul Local, spune că proiectul nu prevede avizul Comisiei de Cultură.

Dna consilier Crudu Claudia Elena este de părere că, dacă banii se achită din bugetul de cultură, trebuia obținut și acest aviz. Referitor la bugetul alocat acestui proiect, care este estimativ, consideră că nu este normal, transparent și eficient să voteze buget estimativ.

Dna Bălăeț Denisa precizează că aceasta este și ideea, fiind estimativ este posibil să fie ajustat în minus. Mai spune că proiectul are mai degrabă valoare simbolică.

Dna consilier Crudu Claudia Elena spune că bugetul va fi ajustat în plus.

Dna Secretar-Interimar Florina Dragnea intervine spunând că dacă bugetul va fi ajustat în plus va fi necesară o rectificare bugetară.

Dna Bălăeț Denisa din cadrul Direcției de Învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile menționează că din experiențele trecute deconturile justificative sunt de obicei pe minus, adăugând faptul că proiectul este valoros din punct de vedere financiar. O contribuție esențială a acestui proiect fiind a Clubului Editorial Litera, numai închirierea ecranului se realizează la un preț extrem de redus de 56, 65 lei/zi.

Dna consilier Crudu Claudia Elena spune că acestea sunt lucruri pe care Primăria le aduce pentru cetățenii vizați și este un lucru foarte bun. Crede că Primăria promovează o companie privată-Editura Litera într-un mod discreționar și neconcurențial în cadrul unui eveniment public. Menționează că a fost în parc, unde va avea loc acest eveniment, și nu s-a luat nicio măsură, la ora 16,00 nu erau decât 10 cetățeni în parc, partea cu promovarea către cetățeni nu există. Întreabă cum poate să implementeze un proiect care începe mâine.

Dl Primar Daniel Florea întreabă dacă este mai bine să nu-l facă.

Dna consilier Crudu Claudia Elena răspunde că, dacă se stabilește un buget exact, o fișă exactă a evenimentelor, nu foarte generice, nu ar avea nimic împotrivă. Dar au multe semne de întrebare, faptul că este vorba de o firmă privată aleasă în mod discreționar care a înaintat în iulie o adresă.

Dna Bălăeț Denisa intervine spunând că Editura Litera a avut și alte colaborări cu Primăria Sector 5 a sponsorizat cu fond de carte proiectul Cartea din Parc.

Dl consilier Constantin-Ion Melnic spune că suma mare rezultă din audio book, este 10 lei o bucată, nu crede că se mai poate găsi acest preț în altă parte.

Dna consilier Crudu Claudia Elena întreabă dacă s-a făcut un studiu asupra cetățenilor care au dotarea necesară să poată să urmărească acest audio- book. Întreabă dacă s-a făcut un studiu în spate.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil o roagă pe Dna consilier Crudu să nu facă discuție de la om la om cu funcționarul din primărie. Spune că

are o experiență de 16 ani în Consiliul Local și știe cum stau lucrurile.

5    5    5

Dna consilier Coroblea intervine spunând că este cea mai ocupată primărie

și exact asta urmăresc să schimbe.

5

Dna consilier Crudu Claudia Elena spune că a pus niște întrebări la care dorește răspunsuri ferme, mai ales în ceea ce privește bugetul.Să se specifice suma exactă cu tva sau fără tva, să se specifice și acest aspect.

Dna Bălăeț Denisa spune că tva-ul este inclus în buget.

Dna consilier Crudu Claudia Elena consideră că dacă bugetul rămâne

acesta și se confirmă că nu va exista vreo sumă suplimentară nu există nicio problemă.

Dl Primar Daniel Florea ține să menționeze că acest Club Editorial Litera

5    5

deține în exclusivitate în România editarea cărților și materialelor sub licență

5    5    5    5

Disney. Spune că exact asta li se oferă copiilor. Li se oferă cărți, Dvd-uri și proiecție de filme Disney.

Dna consilier Crudu Claudia Elena spune că îngrijorarea dumnealor nu ține de ceea ce li se oferă copiilor ci cât impactează bugetul primăriei, pentru că este ban public.

Dl Primar Daniel Florea precizează că din estimările care s-au făcut, cu siguranță nu vor fi mai mulți bani. Dacă nu se întâmplă ceva ieșit din comun aceasta va fi suma maximă.

Dna consilier Crudu Claudia Elena întreabă cine garantează că nu se va întâmpla ceva.

Dl Primar Daniel Florea îi răspunde că nu îi poate garanta că nu se întâmplă ceva ieșit din comun, poate să garanteze doar că aceasta este suma maximă

necesară desfășurării evenimentului.

5

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil intervine spunând că dacă această sumă va fi depășită, se va face rectificare bugetară, rectificare care va fi supusă spre aprobare dumnealor.

Întrucât nu mai sunt obiec ții sau interpelă ri, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 14 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline- Christina și Vasilescu Andreea).

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădinițe, în vederea stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei Bălăeț Denisa să prezinte Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 19 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea

acordului de parteneriat dintre Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureștilor și Primăria Sectorului 5, având ca obiect organizarea „Întâlnirii tinerilor ortodocși din toată lumea”, în perioada 1-4 septembrie 2016.

Dna Bălăeț Denisa prezintă Raportul de Specialitate. Aduce la cunoștință domnilor consilieri că în sală este prezent și Preotul Nicolae Crângașu care poate să prezinte mai multe detalii despre acest proiect, proiect care este mai degrabă simbolic.

Dl consilier Franovici Bogdan precizează că acest proiect nu are avizul pozitiv de la Comisia de Cultură, Culte, Minorități Naționale.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil spune că Consiliul are putere să hotărască.

Dna Secretar-Interimar Florina Dragnea intervine spunând că, chiar dacă nu are avizul Comisiei, după cum bine se știe, avizul este consultativ.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 14 voturi pentru și 5 voturi împotrivă(Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline- Christina și Vasilescu Andreea).

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română -

Catedrala Mântuirii Neamului si Patriarhia Română-continue Mănăstirea Antim), în anul 2016.

Dl Presedinte de sedință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Preotului Nicolae Crângasu-Consilier Patriarhal responsabil cu acest proiect. Preotul aduce la cunostință că a făcut solicitarea de acest fel către Consiliul Local Sector 5 si anul

5    5    5

acesta, după ce în fiecare an a făcut solicitări de acest fel tuturor sectoarelor din Bucuresti si tuturor primăriilor din orasele capitale de județ din România. Precizează că a făcut solicitări tuturor Consiliilor Județene din România în baza

5

prevederilor legale, respectiv Lg 376/2007 adoptată de Parlamentul României si care creează obligația sau posibilitatea aceasta ca administrația publică locală si centrală din România să dea ajutor la cererea Patriarhiei Române pentru realizarea acestui obiectiv, care are în primul rând o puternică asociere cu cultul eroilor neamului. Menționează că, Catedrala din Sofia a fost construită în anul

5    "

1912, după războiul lor de independență si urma ca imediat să se construiască si în România. Spune că în Catedrala din Sofia sunt menționați si ostasii români

-V    5    5    5    5

care au murit pe teritoriul bulgar pentru eliberarea țării lor, urmând să se construiască în mod simbolic, si la Bucuresti, Catedrala Mântuirii Neamului tot

“    5    5    “

pentru cinstirea memoriei eroilor neamului românesc. Aduce la cunostință domnilor consilieri că si dumnealor, clericii, au fost surprinsi cât de vechi este acest proiect de construire a Catedralei Neamului, el a început încă înainte de 1880, primul care a lansat această idee de construcție a unei Catedrale, care să învesnicească cinstirea eroilor neamului a fost Mihai Eminescu. Precizează că

5

s-au făcut eforturi uriase, crezând în acest ideal sfânt si în această puternică asociere între Catedrala Mântuirii Neamului si eroismul național al românilor,

5    5    “

biserica a dat numele acestei Catedrale- Înălțarea Domnului care este Ziua Națională de Cinstire a Eroilor, asadar hramul Catedralei Mântuirii Neamului

)    “5

este sărbătoarea Înălțării Domnului. Mai spune că biserica nu mai poate să continue singură acest proiect si menționează că a făcut, acolo unde legea le-a permis solicitări de ajutor pentru că santierul are neapărată nevoie de susținerea dumnealor prin votul pe care îl vor acorda si are rugămintea să li se acorde acest sprijin fără de care nu pot continua construcția acestui proiect.

Dl Presedinte de sedință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Preotului de la Mânăstirea Antim, care aduce la cunostință domnilor consilieri că Mânăstirea

“    5    5

Antim reprezintă unul dintre cele mai importante monumente din zonă. Precizează că sunt 300 de ani de la moartea părintelui Antim Ivireanul care, desi nu era român prin nastere a fost o persoană enciclopedică, cunostea sase limbi străine, tipograf, a făcut primele tipografii în limba arabă si în limba georgiană, este creator de limbă română, a făcut prima bibliotecă publică din Bucuresti în

Mânăstirea Antim pe care a construit-o acum 300 de ani, a sculptat ușa de la intrarea Mânăstirii Antim, precum și stâlpii din incinta ei. De aceea, Mânăstirea Antim este o mândrie foarte mare pentru Sectorul 5, este foarte bogată în monumente istorice. Menționează că șapte zile din șapte, douăsprezece ore pe zi, mânăstirea este deschisă oricui, de aceea solicită domnilor consilieri sprijin pentru lucrările de refacere a părții de lemn, refacerea părții de piatră, curățirea picturii, anumite lucrări de rezistență și de structură a paraclisul. Mai spune că aceste lucrări necesită 4 milioane de lei, deja de la Patriarhie s-a pus un milion două sute de mii lei, solicită cât se poate, pentru a duce lucrările mai departe. Precizează că este un obiectiv foarte vizitat, estimează 30 000 de vizitatori. Aduce la cunoștință că în fiecare seară la orele 17,00 se dă masa la peste 30 de persoane nevoiașe, sunt 6 studenți care locuiesc în mânăstire ca bursieri ai Sf. Antim la diverse facultăți din București, studenți care fac parte din familii sărace, din afara Bucureștiului.

Dna consilier Vasilescu Andreea întreabă dacă Mânăstirea avut parte de vreo renovare.

Preotul de la Mânăstirea Antim răspunde că au fost făcute niște lucrări în în anul 2006, care au constat în schimbarea instalațiilor, curtea interioară, clădirea din dreapta și turnul clopotniță prin care se intră. Acum se fac lucrări la chili, care vor deveni muzeul Sf. Antim, hidroizolația și acoperișul, etc.

Dna consilier Vasilescu Andreea întreabă dacă se estimează că suma solicitată este suficientă.

Preotul de la Mânăstirea Antim răspunde că nicidecum banii nu vor acoperi cheltuielile, acestea depășesc zece milioane de lei.

Dna consilier Vasilescu Andreea spune că grupul USB este de părere ca cele două probleme-Catedrala Mântuirii Neamului și Mânăstirea Antim ar fi putut fi separate în două proiecte pentru că lumea ar putea avea idei diferite. Propune să fie făcute în mod separat dacă dumnealor sunt de acord. Referitor la finanțarea acestui proiect, Dna consilier Vasilescu Andreea precizează că poziția grupului USB este că, pentru un proiect de o asemenea amploare, care necesită atât de mulți bani din bani publici, este nevoie de o dezbatere publică, pentru că

momentan dumnealor nu știu dacă cetățenii Sectorului 5 sunt de acord să se

5    5

contribuie cu o sumă atât de mare.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil ține să informeze Consiliul Local că este unul dintre cei care a susținut de la început, și în celelalte mandate,

construirea acestei Catedrale în Sectorul 5. Aduce la cunoștință domnilor

5    5

consilieri că a fost președintele Comisiei de Urbanism în trei mandate și va

susține cât va trăi ca această Catedrală să fie creată și construită aici unde îi este

5    5

locul. De asemenea, în celelalte mandate Consiliul Local a fost un sprijin alături de Primarul Daniel Marian Vanghelie, iar acum se bucură că e alături de

Primarul Daniel Florea, care are aceeași idee și bunătate, ca această catedrală să

~    5    5    “

meargă mai departe pe teritoriul Sectorului 5. Iar România se poate mândri cu asemenea catedrală.

Întrucât nu mai sunt obiec ții sau interpelă ri, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 14 voturi pentru și 5 voturi împotrivă(Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline- Christina și Vasilescu Andreea).

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dlui Primar Daniel Florea care se adresează domniilor lor, preotul Nicolae Crângașu și Părintele de la Mânăstirea Antim, că pentru dumnealui este un motiv de bucurie

faptul că dumnealor sunt acolo și își susțin acest proiect. Totodată mulțumește

i    i    f    r    5    5

domniilor lor că se află acolo și că lumea trebuia să afle din gura și din sufletul dumnealor ceea ce simt în legătură cu acest proiect. Reamintește faptul că între 1-4 septembrie va avea loc întâlnirea tinerilor ortodocși care se va încheia cu procesiunea lor cu torțe, lumini și steagurile Patriarhiei. I se pare un simbol al fibrei românești care trebuie să renască și această componentă pe care

dumnealor o au în vedere este extrem de importantă. Mulțumește încă o dată și

5    5    5

menționează că și dumnealui, alături de soție și copii, se va afla acolo pentru că

vrea să le arate cât de frumos este să fii mândru că ești român.

5

/\ _

Dl David Pestroiu-Consilier învățământ si Activități de Tineret al

5    5    5

Episcopiei Bucurestilor invită toată lumea să participe la acest proiect de suflet, întâlnirea tinerilor ortodocsi din toată lumea, între 1-4 septembrie în Bucuresti. Le sugerează domnilor consilieri să intre pe site-ul ito2016.ro pentru a afla mai multe despre acest proiect, unde sunt trecute toate manifestările din această perioadă Procesiunea Luminilor, Conferința Duhovnicească de la Sala Palatului, un concert în Parcul IOR din Sectorul 3, precum si prima slujbă ținută în Catedrala Neamului. Precizează că vor fi 2 500 de tineri din toată țara si

5    5

delegații din toate Patriarhiile Ortodoxe din lume.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea

încheierii actului adițional nr. 19 la Acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între SC Electromagnetica SA si Primăria Sector 5.

Dna Archiudean Corina prezintă Raportul de Specialitate.

Dna consilier Coroblea Cristina precizează faptul că grupul USB va vota

acest proiect pentru a nu întrerupe activitatea grădiniței, însă propun să se încerce cumpărarea acestui spațiu sau construcția unei grădinițe având în vedere că în 15 ani s-au plătit 573 000 de euro.

Dl Primar Daniel Florea intervine spunând că a purtat discuții pentru cumpărarea grădiniței, dar sumele cerute sunt foarte mari, încearcă să atragă niște fonduri pentru construirea unor grădinițe, una să fie în acea zonă. Spune că există posibilitatea de atragere de fonduri pentru construirea de unități de învățământ, creșe, grădinițe și școli pentru că există un deficit în sector.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 19 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor), conform Legii Locuinței nr.114/1996, republicată”.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dlui Viceprimar Țigănuș Marian, care spune că una din cele mai dificile probleme pe care le-a avut de rezolvat, în calitate de președinte al Comisiei, se referă la atribuirea de locuințe sociale. Menționează că sunt dificile, pentru că sunt cazuri speciale. Aduce la cunoștință că această Comisie, în trecut nu prea s-a ținut. Dumnealor au reușit într-o lună, împreună cu Dna consilier Crudu și cu cei din aparatul de

specialitate să țină cinci ședințe și supune domnilor consilieri o listă de priorități

i    i    i i    1

pe care să o aprobe ca instrument de lucru. Persoanele pe care dumnealor le-au decelat conform prevederilor legale se impart în trei categorii, și anume problema evacuaților din locuințe, problema cetățenilor care locuiesc într-un bloc aflat pe Șos. Sălaj dat în administrarea Primăriei, preluat printr-un protocol de la Academia Tehnică Militară cu două categorii de persoane care locuiesc: persoane care au avut repartiție din 2004 și până în 2016 nu li s-au întocmit contracte de închiriere și persoane care locuiesc acolo de 11-12 ani, care îndeplinesc condiții și au dosare complete, reînnoite anual și o a treia categorie de persoane care ocupă abuziv acele apartamente care sunt date în administrarea noastră direct. Mai spune că există și o categorie de persoane care locuiesc în locuințe sociale pe care le pune la dispoziție AFI, organism aflat în subordinea Primăriei Generale, pe care dumnealor trebuie să le repartizeze. Și acestea sunt două categorii: persoane care locuiesc fără forme legale, dar au fișă locativă și plătesc chirie și din punctul său de vedere contractul de închiriere există, neexistând înscrisul care dovedește și există persoane care locuiesc fără forme legale, fără a plăti chirie și fără a avea repartiție. Mai precizează că există și persoane care locuiesc fără forme legale, fără a plăti chirie și fără a avea repartiție. Dumnealor, cei care fac parte din Comisie, au rugămintea, pe lângă faptul că este necesar ca această listă să fie aprobată, să se consemneze în prezentul proces verbal că printr-o hotărâre a Consiliului din 2014 s-a fixat un punctaj pe anumite cerințe, membrii Comisiei stabilind că acel punctaj nu este relevant în totalitate. Doresc să folosească și alte mijloace de informare pentru a face o analiză obiectivă și pentru a rezolva aceste probleme locative transparent și corect. Menționează că s-au străduit din toate puterile să descâlcească această problemă, si subliniază că este un prim pas, problema nu se va rezolva mâine.

Dna Alina Munteanu, din partea Fundației ,,Hospice Casa Speranței”, însoțește o mămică, cetățean al Sectorului 5, care are doi dintre copiii dumneaei încadrați cu grad de handicap grav. Menționează că mămica a depus încă din anul 2004 dosarul pentru locuință socială și întreabă cum o pot ajuta în această problemă.

Dna Ionescu Georgeta, mămica cu cei doi copii bolnavi, intervine, adresându-i-se Dlui Viceprimar, recunoaște că nu a reînnoit dosarul anual, conform Lg. 114, chiar ieri a depus dosarul complet, are rugămintea să-i fie analizat dosarul, deoarece a doua zi are audiență la Dl Viceprimar. Copiii au o boală genetică- fibroză chistică, boală care necesită spațiu. Aduce la cunoștință faptul că nu a deținut niciodată locuință proprietate personală și nici părinții nu pot să-i ajute pentru că nici ei nu au avut locuință. Are rugămintea să fie ajutată pentru a le oferi copiilor un trai mai bun și pentru a le prelungi viața cât mai mult.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian îi răspunde că din Comisie nu face parte numai dumnealui, sunt cinci membri, nu hotărăște singur. Precizează că dumnealor au stabilit niște criterii, unul dintre acestea fiind reînnoirea dosarului, criterii pe care nu le-a votat personal, au fost votate în Consiliul Local acum doi ani și este prevăzut și în lege. Spune că în măsura în care vor analiza și vor completa cercetarea dumnealor și cu alte date, anchetă socială- pentru că nu-i oferă nimeni garanția că persoana care a depus dosarul nu locuiește în altă parte și are condiții, etc., comisia trebuie să se lămurească cu acest aspect. Mai menționează faptul că dumnealui, chiar dacă are calitatea de președinte al Comisiei, nu decide de unul singur.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dlui consilier Gheorghe Ștefan, care precizează că sunt două persoane, care nu se regăsesc în tabel- Cojocea Claudia și Cojocea Florin.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian îi răspunde că o să verifice să vadă despre ce este vorba, din câte i s-a spus dumnealui nu au dosarele complete, îi cere Dnei Pavel Viorica lămuriri.

Dna Pavel Viorica spune că la Dna Cojocea nu există hotărâre de încredințare, ocupă fără forme legale apartamentul respectiv, în Șos. Sălaj. Dosarele au fost analizate în Comisie și sunt incomplete.

Dl consilier Gheorghe Ștefan intervine, spunând că în acel tabel mai mult de jumătate din persoane au dosarele incomplete.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian îi propune să o întrebe și pe Dna consilier (Crudu) dacă dosarele sunt complete sau nu. Îi sugerează să continue discuția la Comisie, precizând faptul că sunt 144 de persoane și nu pot să analizeze pe fiecare în parte acum.

Dl consilier Gheorghe Ștefan spune că are dubii față de anumite persoane și promite că o să urmărească procesul. Afirmă că sunt familii aflate pe acel tabel care au locuințele deja pregătite de ani de zile.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian îi răspunde Dlui consilier că prin aceste

afirmații îi aduce un afront direct dumnealui, care dă de înțeles că ar avea niște

5    "    5    5

mișmașuri pe acolo, iar dumnealui nu prea face așa ceva.

Dl consilier Gheorghe Ștefan răspunde că aduce afront Comisiei.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian precizează încă o dată că acea listă este un

instrument de lucru, asta nu înseamnă că de mâine or să dea case.

Dl consilier Gheorghe Ștefan spune că o să-i pună la dispoziție Dlui

Primar persoanele și casele care sunt deja pregătite, se dorește a i se băga sub nas pentru a semna.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian precizează că până nu este analizat în Comisie și nu are acordul unanim, nu semnează nimic .

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil intervine spunând că propunerea Dlui Viceprimar a fost clară, să se întrunească Comisia, Dl consilier Gheorghe Ștefan este invitat să participe la ședință, unde se vor discuta toate problemele.

Dl consilier Gheorghe Ștefan spune că a fost refuzat să participe.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian îi răspunde că a fost refuzat să fie membru

al Comisiei.

Dl consilier Gheorghe Ștefan spune că putea să fie membru supleant.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian îl invită pe Dl consilier să participe oricând

la ședințele Comisiei, nu îl deranjează acest lucru.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei consilier

Crudu Claudia Elena, care spune că a avut o obiecțiune în cadrul Comisiei de Specialitate și solicită justificarea pentru 7 persoane, de ce au ajuns pe listă.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian menționează că aceia sunt evacuați.

Dna consilier Crudu Claudia Elena știe că sunt evacuați, dar nu au fost pe

lista pe care a primit-o la ultima ședință de pe 17 august și dumneaei personal nu a văzut dosarele lor, nu i-au fost prezentate.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian precizează că i-au fost prezentate ieri, au fost trimise pe e-mail.

Dna consilier Crudu Claudia Elena menționează încă odată că dosarele nu

5

au fost verificate în cadrul Comisiei.

Întrucât nu mai sunt obiec ții sau    interpelă ri, se supune la vot prezentul

proiect de hotărâre care este adoptat cu 14 voturi pentru și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline-Christina și Vasilescu Andreea).

Dna Secretar-Interimar Florina Dragnea aduce la cunoștință că la Diverse, în afară de punctul înscris pe ordinea de zi- proiectul înaintat de inițiatorul Niculescu Jacqueline Christina-consilier USB, domnii consilieri au primit două adrese primite pe data de 23.08.2016, ambele venite de la Instituția Prefectului. Menționează că în prima adresă li se înaintează petiția Dlui Edu Adrian vizavi de implementarea proiectului în Parcul Sebastian, și o altă adresă tot de la

Instituția Prefectului care aduce la cunoștința Consiliului Local condițiile de

5    5    5    5

accesare a fondului de solidaritate a Uniunii Europene pentru cetățenii afectați de inundații în perioada 14-31 Mai 2014.

Dl Primar Daniel Florea menționează că referitor la petiția Dlui Edu totul este filmat, iar fotografiile au fost făcute tendențios. Spune că până acum nu s-a plătit niciun ban, când vor veni la plată facturile o să fie prezentate în Consiliu cât s-a plătit și cu ce, dar desfășurarea este filmată și sunt mii de copii acolo care se bucură și care se joacă.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei consilier Niculescu Jacqueline Christina să prezinte propunerea dumneaei privind utilizarea bazelor sportive ale unităților de învățământ preuniversitar administrate de Primăria Sectorului 5. Dna consilier întreabă dacă nu ar fi trebuit ca această propunere de proiect nu ar fi trebuit să treacă prin aparatul de specialitate.

Dl Primar Daniel Florea îi răspunde că da. De aceea acest proiect a fost pus la Diverse pentru ca toată lumea să ia la cunoștință despre el, după care o să fie discutat în Comisie și apoi pe ordinea de zi a următoarei ședințe de consiliu. Dl Primar spune că ideea este bună și dacă ar fi pusă măcar parțial în aplicare, va fi extraordinar.

Dl Primar Daniel Florea menționează că a rămas dator cu o informație de la

5    5

începutul ședinței. În ședința Consiliului General al Municipiului București de

5    5    5    5    -V    5

astăzi, s-a dat salubrizarea la Sectorul 5, din data de 15 octombrie. Crede că în următoarea perioadă de timp va trebui să se facă și niște rectificări de buget, pe bugetul Primăriei, pe bugetul instituțiilor subordonate, se va face o procedură de licitație pentru delegarea serviciului și propune să se facă o ședință extraordinară la sfârșitul săptămânii viitoare sau la începutul celeilalte săptămâni pentru a putea discuta lucrurile acestea. Mai spune că s-ar putea să se deruleze procedură de urgență, a fost la ședința Consiliului General, a susținut, într-adevăr, așa este legal, ca Sectorul 5 să deruleze această activitate de salubrizare, va trebui să găsească soluții în buget pentru a se plăti această activitate, totul se va face transparent. Precizează că a discutat la Primăria Generală și ei deja au parcurs niște pași importanți, crede că s-ar putea să scurteze perioada de licitații pentru că au trecut deja nouă luni, pentru că deja a fost pus în dezbatere publică și speră să poată rezolva repede acest lucru. De aceea precizează încă o dată că o să propună o ședință extraordinară cât de curând cu acest subiect principal pe ordinea de zi.

Dna consilier Vasilescu Andreea intervine spunând că a descoperit în

SEAP o achiziție a Primăriei Sectorului 5 și dorește să știe despre ce este vorba.

5    i    i    i    1

Este vorba de un contract de 120 mii RON acordat firmei AVANGARDE SRL condusă de Pieleanu Marius cu denumirea ,,Serviciu de Realizare Studiu”.

Dl Primar Daniel Florea precizeaz ă că Primă ria nu a avut niciodată un plan de dezvoltare, absolut necesar pentru derularea procedurilor și pentru atragerea de fonduri europene sau fonduri guvernamentale. Spune că s-a pus în consultare publică un proiect de dezvoltare, prin acesta încearcă să delimiteze științific care sunt prioritățile pe care le întrevăd oamenii în următoarea perioadă, cum ar dori realizarea lor și în ce ordine de priorități.

Dna consilier Vasilescu Andreea întreabă dacă la sfârșit o să aibă un

5

studiu.

Dl Primar Daniel Florea răspunde că da, speră să-l aibă cât mai repede pentru a putea depune proiecte ca să poată atrage fonduri europene și guvernamentale. Precizează că atunci când acest studiu va fi gata, o să-l prezinte

și domnilor consilieri.

5

Dna consilier Coroblea Cristina îl roagă pe Dl Primar să ia în considerare pentru următoarea ședință includerea pe ordinea de zi a proiectului depus de Policy Center for Roma and Minorities, proiect care se referă la prevenirea abandonului școlar de către copiii defavorizați prin includerea lor în diverse

activități.

5

Dl Primar Daniel Florea menționează că știe despre acest proiect, salută tot ceea ce face Policy Center. Din punctul dumnealui de vedere ar fi foarte bine să continue proiectul, sau chiar să-l extindă și cu siguranță că îl va pune pe ordinea de zi.

Având în vedere că ordinea de zi a fost epuizată, președintele de ședință mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 20,46.

22