Proces verbal din 21.11.2016

Proces verbal ședința extraordinară din data de 21.11.2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE

1    9

DIN DATA DE 21.11.2016

Lucrările ședinței încep la ora 10,22 și se desfășoară în sala de ședințe a

5    5    1    >5    5    55

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 3393/16.11.2016.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

În sală sunt prezenți 23 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Agheorghiesei Emil, Pop Claudia Ramona, Vanghelie Marian Daniel și Vasilescu Andreea.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, D-na Florina Dragnea-Secretar Interimar și Dl Viceprimar Țigănuș Marian.

Dl Președinte de ședință deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 23, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Dl Președinte de ședință - Ploscaru George Alexandru dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

pentru anul 2016;

2.    Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;

3.    Diverse.

Dl președinte de ședință - Ploscaru George Alexandru supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu 23 voturi pentru.

Se trece la primul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.

Dra Director Disăgilă Isabela prezintă Raportul de Specialitate.

La ora 10,24 intră în sală Dl consilier Agheorghiesei Emil. Prezenți-24 consilieri.

Dl consilier Franovici Bogdan revine cu rugămintea de a se publica bugetul pe site-ul primăriei în format Excel.

Dra Director Disăgilă Isabela îi invită pe domnii consilieri la Direcția Economică pentru a vedea câte fișiere conține în spate acest buget. Precizează că la învățământ sunt 56 de unități, fiecare în parte are trei, patru forme de învățământ, sunt foarte multe fișiere în spate.

Dna consilier Crudu Claudia Elena menționează că cei de la Primăria

5

Sectorului 1 au publicat bugetul în format Excel.

Dra Director Disăgilă Isabela îi răspunde că în Excel a fost publicat și

bugetul nostru centralizat, încearcă să afișeze și bugetul total-cheltuieli. Precizează că nu are cum să-l pună pe fiecare formă în parte. Este enorm de mult

și nu are cine să-l scaneze.

5

Dna consilier Crudu Claudia Elena spune că bugetul care a fost afișat este scanat. Dorește să fie în publicat în Excel, ca să se poată lucra pe el.

Dra Director Disăgilă Isabela precizează că pentru ședința precedentă a afișat, dar acum nu poate pentru că este foarte voluminos.

Dl consilier Boloș Florinel încearcă să-i explice D-lui consilier Franovici Bogdan detalii tehnice pentru modificarea bugetului.

Dl consilier Franovici Bogdan spune că a văzut că se plimbă un caiet prin

sala de consiliu, dar aceasta este o ședință de consiliu, nu este o ședință de Comisie

~    5    5    ~    5    5

de specialitate.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru îl întreabă pe Dl consilier Franovici la ce se referă.

Dl consilier Franovici Bogdan întreabă dacă a fost ședința Comisiei de

buget.

D-na Florina Dragnea-Secretar Interimar îi răspunde că este ședință extraordinară și potrivit legii, nu sunt obligatorii rapoartele comisiilor.

Dl consilier Franovici Bogdan spune că nu sunt obligatorii, dar se plimbă un caiet prin sala de consiliu.

Dna consilier Coroblea Cristina menționează că se semnează deja pentru prezență, însă dumneaei, nu va semna până nu va știi concret despre ce este vorba.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru precizează că nu are legătură cu această ședință.

Dl consilier Melnic Constantin Ion menționează că materialele din ședințele

5    5    5

de îndată și ședințele extraordinare, nu trec prin comisii.

Dl consilier Franovici Bogdan spune că nu așa arată o ședință de comisie.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru precizează că nici nu

este ședință de comisie, este ședința Consiliului Local. Întreabă dacă mai sunt

5    5    >55

întrebări legate de acest punct.

Dna consilier Coroblea Cristina intervine, spunând că nu se poate continua în acest fel, înțelege că nu este nevoie de raport.

Dl consilier Agheorghiesei Emil îl roagă pe Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru să supună la vot prezentul proiect de hotărâre. Nu trebuie să-i învețe acum, în acest mandat, pe cei de la USB, cum merg lucrurile.

Dna consilier Coroblea Cristina îi spune Dlui consilier Agheorghiesei Emil să nu mai urle, acest lucru arată de fapt cum decurg lucrurile în ședințele din primării. Consideră că este o bătaie de joc.

Dl consilier Melnic Constantin Ion îi spune D-nei consilier Coroblea Cristina că nu se urlă, se discută.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru și 4 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan și Niculescu Jacqueline Christina).

Următorul punct al ordinii de zi -proiectul privind aprobarea înființării Centrului Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache” a Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru precizează că acest proiect de hotărâre a fost prezentat de Dna Director Roxana Nedelcu săptămâna trecută la ședința anterioară. Crede că toată lumea știe despre ce este vorba. Întreabă dacă mai este nevoie să-l mai prezinte încă odată.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina spune că da, să se filmeze.

Dl consilier Agheorghiesei Emil spune că a fost prezentat și au materialele. Dra consilier Niculescu Jacqueline Christ ina întreabă dacă nu se votează.

Dna consilier Crudu Claudia Elena intervine, spunând că partea cu încasarea din chirii, a veniturilor din chirii, nu este detaliată în nici un alt articol. Acest Centru Cultural este adresat strict pentru activități culturale, foarte frumos și foarte bine pentru sector, doar că trebuie să se asigure că nu se va face abuz, să se închirieze pentru alte activități. Să nu fie pe termene lungi, să fie exclusiv pentru spectacole. Are rugămintea să i se explice exact ce înseamnă partea aceasta cu chirii.

Dna Director Roxana Nedelcu spune că referitor la chirii, are legătură strict cu partea contabilă a modului de gestiune, a veniturilor obținute. În ceea ce privește veniturile obținute din chirii, în cazul în care Centrul Cultural se va dezvolta, va deține un spațiu, pe care îl va închiria diferiților artiști plastici. Din veniturile obținute, conform legii, au obligația de a vira 50% la bugetul local. Este mențiunea special făcută pentru această categorie de venituri proprii, care nu pot fi ținute exclusiv de către Centrul Cultural în totalitate.

Dra consilier Niculescu Jacqueline Christina întreabă ce lege prevede cele

menționate.

5

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela spune că este o lege care prevede ca orice instituție, inclusiv instituțiile de învățământ să vireze 50% la bugetul local.

Dna consilier Crudu Claudia Elena spune că această informare este

necesară cetățenilor.

5

Dna Director Roxana Nedelcu spune că a făcut această precizare în proiect, tocmai pentru că la un moment dat Consiliul Local a aprobat, să le revină veniturile în totalitate lor. Curtea de Conturi le-a atras atenția că nu este legal, conform prevederilor legale trebuie să vireze 50%. De aceea a făcut această mențiune ca nu cumva, în timp, să se uite.

Dl Primar Daniel Florea spune că este vorba de Legea nr. 213/1998.

Dna consilier Crudu Claudia Elena spune că acest lucru a dorit să știe, cetățenii trebuie să știe că Centrul va rămâne numai pentru cultură.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 24 voturi pentru.

La punctul Diverse, Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru îi dă cuvântul D-lui Primar Daniel Florea.

Dl Primar Daniel Florea aduce la cunoștință domnilor consilieri de faptul că este foarte fericit și foarte mândru, și dorește să împărtășească și dumnealor acest lucru. Grupul de copii, pentru care au acordat sprijin de a se deplasa acolo, pentru a participa la competiția Dance Fest de la Novi Sad , au obținut 8 premii I, 2 premii II și 2 premii III. Mai spune că fac lucruri foarte bune pentru acești copii, sunt foarte mândri de ei, îi felicită și să dea Dumnezeu să poată să-i sprijine în continuare.

D-nul consilier Franovici Bogdan ia cuvântul relatând ca au fost depuse două adrese USB, una pe 10 octombrie și alta pe 27 octombrie și nu s -a primit niciun răspuns după 42 respectiv 25 de zile. D-nul consilier întreabă ce îi împiedică să nu răspundă în scris la adresa referitoare la un spațiu de audiențe.

D-na Dragnea Florina-Secretar Interimar precizează că suntem în identificarea unui spațiu. Mai subliniază că și noi ne desfășurăm defectuos activitatea .

D-nul consilier Franovici Bogdan insistă cu întrebarea ce îi împiedică să se răspundă unei adrese.

D-na secretar interimar Dragnea Florina răspunde că a fost adus la

cunoștință în ședință și s-a considerat că nu mai era nevoie.

5    5    5    5    5

D-nul Primar adaugă că se pot ține acolo unde dumnealui și dl viceprimar țin audiențe (la parterul instutuției) exceptând zilele de luni si de joi între orele 16-18.

D-nul consilier Franovici Bogdan solicită și o persoană de contact cu care să se stabilească aceste detalii. D-nul primar nominalizează ca d-na secretar Florina Dragnea să fie această persoană. D-nul Primar adaugă că, în afară de luni și joi între 16 si 18 când sunt audiențele cu primarul și viceprimarul, se poate folosi fără nicio problemă acel spațiu.

În legătură cu cea de-a doua adresă , d-nul consilier Franovici Bogdan solicită răspunsul pentru construcția unui complex pe strada Arefu colț cu Drumul Cooperativei.

D-na Secretar interimar Florina Dragnea spune că a fost trimisă sesizarea la Poliția Locală pentru a efectua cercetările și la Direcția de Urbanism pentru punctul lor de vedere, urmează să primiți răspuns.

D-nul consilier Franovici Bogdan spune că trebuia să primească răspuns în

10 zile, și întreabă dacă mai trebuie să se revină cu o cerere sau nu și că dorește

7    5    5    5

să primească răspunsul în scris. D-nul consilier Ploscaru George adaugă că poate în 10 zile se va primi răspuns că lucrarea a fost redirecționată către Poliția Locală.

D-nul Primar adaugă că răspunsul îl vor primi la ședința ordinară din această lună. D-nul consilier Franovici Bogdan adaugă ca dorește răspunsul in scris.

Având în vedere că ordinea de zi a fost epuizată, dl președinte de ședință mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 10,36.