Proces verbal din 19.07.2016

Proces verbal şedinţa extraordinară din data de - 19.07.2016

PROCES VERBAL al ședinței extraordinare

DIN DATA DE 19.07.2016

Lucrările ședinței încep la ora 18,10 și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 2423/15.07.2016.

Toți membrii consiliului local au fost convocați atât telefonic, cât și prin intermediul poștei electronice.

în sală sunt prezenți 25 consilieri. Lipsește dna consilier Stroescu Marilena Daniela și dl. consilier Jelea Bogdan Ion.

Din partea executivului sunt prezenți dl. Primar Daniel Florea și dna. Florina Dragnea-Secretar Interimar.

Dl. Agheorghiesei Emil, în calitate de președinte de ședința, dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 06.07.2016;

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016;

3.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.43/25.03.2016 privind revocarea HCL 39/20.12.2012;

4.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.44/25.03.2016 privind preluarea amenajărilor în valoare de 14.939.154,09 lei, înregistrate în evidențele contabile ale societății Amenajare Edilitară și Salubrizare SA;

5.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.45/25.03.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor dejoacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5;

6.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.46/25.03.2016 privind modificarea domeniului principal de activitate al SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA;

7.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.47/25.03.2016 privind aprobarea facturării serviciilor prestate de către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA;

8.    Proiect privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.21/24.03.2015 referitoare la constituirea Comisiei de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor prin care se solicită repartizarea de locuințe;

9.    Proiect de hotărâre privind numirea a trei consilieri locali din cadrul Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

10.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.

11.    Proiect de hotărâre privind componența Comisiei Locale de Ordine Publică;

12.    Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Primăriei Sectorului 5;

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționale ale Administrației Domeniului Public Sector 5;

14.    Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Poliției Locale Sector 5;

15.    Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 5;

16.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.39/20.12.2012 privind transmiterea bunurilor care fac obiectul HCGMB nr.203/29.11.2012 în administrarea SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA;

17.    Proiect de hotărâre privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor dejoacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5;

18.    Proiect de hotărâre privind preluarea amenajărilor înregistrate în evidențele contabile ale SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA

19.    Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 de la nivelul Sectorului 5;

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Pro Familia, pentru organizarea programului socio-cultural și educativ Seri de film, muzică și poezie, în perioada 29 iulie - 10 septembrie 2016;

21.    Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Parohia Tuturor Sfinților Români, Parohia Sfânta Treime Ghencea) în anul 2016;

22.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor Sector 5, constituit prin HCL Sector 5 nr.27/19.03.2014 și modificată prin HCL Sector 5 nr.82/26.11.2015;

23.    Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

24.    Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României a trecerii spațiilor situate la parterul imobilului din București, str. Uranus nr.102-104, bl.A7, se. B și se. C, sector 5, aflate în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 5 prin Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5.

25.    Diverse.

25.1.    Comunicarea dlui Stochiță Aurel Cătălin, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.26798/06.07.2016;

25.2.    Solicitarea dlui Stochiță Aurel Cătălin, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.26799/06.07.2016;

25.3.    Solicitarea dlui Stochiță Aurel Cătălin, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.26800/06.07.2016.

25.4.    E-mail-ul dlui George Balosin, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr.27843/13.07.2016;

Dl Primar Daniel Florea solicită scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 15-proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 5.

Se supune la vot propunerea Dlui Primar, care este aprobată cu 20 voturi pentru și 5 abțineri(Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot ordinea de zi așa cum a fost modificată, care este aprobată cu 25 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi-aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 06.07.2016.

Dl consilier Franovici Bogdan are obiecții privind procesul verbal, dat fiind că la pagina zece nu a fost consemnat faptul că l-a întrebat pe Dl Primar dacă proiectele de hotărâri au fost afișate pe site-ul primăriei, Dl Primar răspunzând afirmativ. Precizează că lipsește remarca dnei Dragnea Florina-Secretar Interimar, care l-a contrazis.

Dna Florina Dragnea confirmă cele spuse de dl consilier Franovici Bogdan, precizând faptul că la ședința anterioară proiectele de hotărâri nu au fost afișate pe site-ul primăriei, fiind comunicate domnilor consilieri pe adresa de email ordinea de zi si celelalte materiale ale ședinței.

5    9    9

Dl consilier Franovici Bogdan apreciază însă că pentru această ședință au fost afișate toate materialele, speră ca pe viitor să se întâmple la fel, iar după terminarea ședinței să fie afișat procesul verbal, precum și toate hotărârile.

Dl Primar răspunde că, în măsura în care procesul verbal va fi aprobat în următoarea ședință, va fi afișat.

9    9?    9

DI președinte de ședință Agheorghiesei Emil spune că procesul verbal neaprobat de consiliu nu se poate afișa.

Dna Dragnea Florina-Secretar Interimar intervine, precizând că procesul verbal, conform legii, trebuie afișat în trei zile de la data ședinței. La ședința anterioară, procesul verbal a fost afișat pe site-ul primăriei, urmează să se întâmple la fel și de această dată, în momentul în care se va finaliza redactarea lui.

Dl consilier Franovici Bogdan întreabă dacă și cu hotărârile se va întâmpla la fel.

Dna Dragnea Florina-Secretar Interimar răspunde că hotărârile au un alt regim. Trebuie ca, în termen de zece zile lucrătoare, se fie transmise Instituție Prefectului, iar după aceea vor putea fi afișate pe site-ul primăriei.

Dna consilier Crudu Claudia Elena intervine spunând că are o obiecțiune tehnică: la pagina patru din procesul verbal în loc de Crudu Claudia Elena a fost scris Crudu Daniela Elena și roagă să se facă modificarea.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot procesul verbal, cu modificările propuse, care este adoptat cu 25 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dlui Primar Daniel Florea.

Dl Primar Daniel Florea precizează că a făcut aceste modificări având în vedere ultimele adrese primite de la Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 privind modul în care se colectează taxele, modificări de organigramă și delegarea de gestiune, care este extrem de importantă și care necesită mișcări în conturi. Dl Primar îi roagă pe domnii consilieri să fie de acord cu această rectificare. Mai spune că ar fi trebuit ca acest proiect să fie trecut spre sfârșitul ordinii de zi. De aceea a comunicat raportul, precum și toate datele și cifrele pe site-ul primăriei pentru a se ști cu ce cifre se lucrează.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă cu cât crește bugetul prin această rectificare față de bugetul anterior aprobat.

Dl Primar Daniel Florea răspunde că nu crește, rămâne în aceiași parametri.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel mai întreabă de ce nu s-a făcut acest lucru într-o ședință ordinară.

Dna Dragnea Florina-Secretar Interimar răspunde că a avut loc o ședință ordinară în luna aceasta, iar legea nu permite a doua ședință ordinară în aceiași lună.

Dna consilier Coroblea Cristina precizează că grupul USB are obiecții în legătură cu acest buget, și anume rectificare bugetară intră sub incidența legii privitoare la buget-lg. 273/2006, care spune că este nevoie de 15 zile de dezbatere publică pentru rectificările bugetare. De asemenea, documentația pe care a primit-o nu a fost foarte bine detaliată pe capitole, astfel încât să se înțeleagă ce și unde au fost făcute modificări. în afară de acest lucru urmează o nouă rectificare, la nivel guvernamental, care va modifica veniturile celor din administrația publică și probabil va fi nevoie de o nouă rectificare.

întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 15 voturi pentru și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena, Cursaru Paul Gabriel, Franovici Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Vasilescu Andreea).

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 43/25.03.2016 privind revocarea HCL 39/20.12.2012.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul dnei Secretar -Interimar Florina Dragnea.

Dna Secretar-Interimar Florina Dragnea menționează că în ședința anterioară a dat citire adresei Instituției Prefectului, prin care se aducea la cunoștință faptul că, în ședința ordinară din data de 25.03.2016, Consiliul Local a aprobat mai multe hotărâri, care nu au fost avizate de legalitate de secretar, iar Dl. Prefect a considerat că nu sunt legale, întrucât nu sunt însoțite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, prin urmare se cere revocarea acestei hotărâri.

întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este adoptat cu 25 voturi pentru.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.44/25.03.2016 privind preluarea amenajărilor în valoare de 14.939.154,09 lei înregistrate în evidențele contabile ale societății Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei Secretar -Interimar Florina Dragnea care precizează că este aceeași situație ca la punctul anterior, inclusiv la punctul 7.

întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este adoptat cu 25 voturi pentru.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie propune să se treacă la punctul 8 de pe ordinea de zi, punctele 5, 6 și 7 prezentând aceeași situație.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot proiectele de hotărâri aflate la punctele 5, 6, și 7 menționate pe ordinea de zi, care sunt adoptate cu 25 de voturi pentru.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi- proiect privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.21/24.03.2015 referitoare la constituirea Comisiei de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor prin care se solicită repartizarea de locuințe.

Dna Pavel Viorica de la Serviciul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație prezintă raportul de specialitate.

Dna Secretar -Interimar Florina Dragnea are o sugestie și anume că, dat fiind faptul că la punctele 8, 9, 10, 11 și 22 toate aceste proiecte presupun vot secret, să se facă mai întâi propunerile și, la finalul ședinței, să se voteze.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel menționează faptul că dna Secretar Interimar Florina Dragnea nu are calitatea de a face propuneri, astfel că propune dumnealui cele sugerate de Dna Secretar-Interimar Florina Dragnea.

Se supune la vot propunerea dlui consilier Cursaru Paul Gabriel, propunere aprobată în unanimitate.

Dl consilier Gheorghe Ștefan intervine, spunând că la punctul 8 se autopropune.

Dl consilier Gheorghe Ștefan se autopropune în comisia de la punctul 8-Comisia de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor prin care se solicită repartizarea de locuințe deoarece, după cum se știe, situația locativă a romilor din sectorul 5 este foarte precară, romii trăiesc într-o cameră confort 3,4 câte șapte, opt, zece persoane. Are rugămintea să se ia în considerare propunerea dumnealui deoarece, în calitate de reprezentant în Comisia 4 pentru minorități, își dorește foarte mult acest lucru. Totodată dorește ca dna Pavel Viorica să nu facă parte din această comisie deoarece și-a permis să-l dea afară pe dumnealui și pe un membru din comunitatea de romi, spunându-i că nu are voie în acel birou. Dânsul i-a sugerat să pună un anunț cu „Interzis țiganilor în acel birou”. Precizează că va merge împreună cu aceea persoană să depună reclamație la Consiliul pentru discriminare. Dorește să se analizeze această situație.

î    î

Dl consilier Cursaru Paul se autopropune, cu mențiunea că dumnealui vrea să slujească toți cetățenii din sectorul 5, nu doar anumite categorii.

Dna consilier Coroblea Cristina din partea USB o propune pentru această comisie pe dna Crudu Claudia Elena.

Următorul punct de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind numirea a trei consilieri locali din cadrul Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Se trece la propunerile pentru punctul 9.

Dna consilier Coroblea Cristina se autopropune.

Dl. Ciupitu Teodor ia cuvântul însă dna Secretar -Interimar Florina Dragnea intervine, spunând că, potrivit legii, propunerile le face Dl Primar.

Dl consilier Cursaru Paul spune că așteaptă propunerile Dlui Primar.

Dna Secretar-Interimar Dragnea Florina precizează că le au în materialele transmise.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie sugerează să spună cine au fost propuși.

Dna Secretar-Interimar Dragnea Florina dă citire celor propuși: dna Săndulescu Nina, dna Crudu Claudia Elena și dl Jelea Bogdan-Ion.

Dna consilier Crudu Claudia Elena are rugămintea ca în locul dumneaei în această comisie să fie propusă dna consilier Coroblea Cristina.

Dl consilier Cursaru Paul, din partea grupului PNL, face propunerea ca în locul dlui Jelea Bogdan Ion să fie reprezentați de dna consilier Pop Claudia Ramona.

Următorul punct de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.

Dna consilier Coroblea Cristina propune pe dl. consilier Franovici Bogdan, iar ca membru supleant pe dna consilier Crudu Claudia Elena.

Următorul punct de pe ordinea de zi-proiect de hotărâre privind componența Comisiei Locale de Ordine Publică.

Dl consilier Lazarov Alexandru Sebastian propune pe dl consilier Bîrsan Mihai, dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae și dl consilier Melnic Constantin Ion.

Se trece la propunerile pentru punctul 22 de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind modificarea componenței Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor Sector 5, constituit prin HCL Sector 5 nr.27/19.03.2014 și modificată prin HCL Sector 5 nr.82/26.11.2015.

Dl consilier Bîrsan Mihai propune din partea grupului PNL pe dl. Giurcă Augustin Răzvan.

întrucât propunerile pentru proiectele de hotărâre ce presupun vot secret au fost finalizate, o parte din personalul aparatului tehnic se retrage pentru a asigura tipărire buletinele de vot, lucrările ședinței reluând-și cursul.

Următorul punctul de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Primăriei Sectorului 5.

Dna Director Violeta Dobre prezintă raportul de specialitate. Precizează că structura propusă de Dl Primar Daniel Florea este una flexibilă, modernă și crede că și eficientă. Precizează că materialele a fost puse la dispoziția tuturor pe site-ul primăriei, structura primăriei va crește de la 303 posturi la 399 posturi, dar Iară a se depăși numărul total alocat pentru Sectorul 5 de Prefectul Municipiului București.

Dl Primar Daniel Florea precizează că singura modificare pe care o supune discuției Consiliului Local este la serviciul de urbanism, din subordinea arhitectului șef, un serviciu care a rezultat din comasarea a două Direcții, intenția a fost să fie Direcție. în loc de Serviciul de Urbanism și Autorizații de Construire, care are 21 de oameni, să se numească Direcția de Urbanism, iar Biroul de Autorizare să se numească Compartiment.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot această modificare.

Dl consilier Cursaru Paul intervine spunând că nu poate vota pentru modificare dacă nu se fac dezbaterile pe tot proiectul. Dorește să se lase această modificare la final și apoi să se voteze per ansamblu. Totodată, întreabă pe dna Director Violeta Dobre cu ce se ocupă Direcția de Tineret și Sport din cadrul Direcției de învățământ.

Dna Director Violeta Dobre răspunde că este un compartiment care se va ocupa de organizarea evenimentelor sportive ale tinerilor din sectorul 5.

Dl consilier Cursaru Paul o întreabă pe Dna Director dacă știe câți tineri sunt în sector.

Dna Director Violeta Dobre răspunde că nu știe exact.

Dl consilier Cursaru Paul precizează că la compartimentul următor din organigramă-D/'reCulte sunt prevăzuți 3 oameni mai mulți decât la Direcția de Tineret și Sport și dorește să afle de ce pentru Tineret și Sport se alocă atât de puține resurse umane și bugetare. Totodată, întreabă care este impactul bugetar asupra cheltuielilor de salariu conform noii organigrame.

Dna Director Violeta Dobre răspunde că se mărește organigrama primăriei și numărul de posturi, dar totodată va scădea numărul de posturi din celelalte instituții subordonate Consiliului Local, astfel că, atunci când se va trage linie, cheltuielile de personal sunt aceleași.

Dl consilier Cursaru Paul întreabă cu ce se ocupă Direcția de Relații și Evenimente Internaționale, cu ce fel de evenimente, 7 oameni cu șef de serviciu, în condițiile în care la Tineret și Sport, care probabil însumează un sfert din locuitorii sectorului, există doar 2 oameni. Crede că această construcție a acestei organigrame nu vine deloc să sprijine, în anumite locuri, așa cum ar trebui. Totodată întreabă dacă există avizul de la ANFP.

Dna Director Violeta Dobre răspunde afirmativ.

Dna consilier Coroblea Cristina întreabă de cine sunt preluate atribuțiile Protecției mediului.

Dna consilier Crudu Claudia Elena spune că nici în buget nu mai apare.

Dna Director Violeta Dobre răspunde că Poliția Locală, potrivit legii 155/2010, are un compartiment care se ocupă de protecția mediului.

Dna consilier Coroblea Cristina spune că era o nelămurire, crede că sunt probleme foarte grave la nivelul primăriei, dar este de acord cu faptul că trebuie modificată organigrama, dar există loc de îmbunătățiri. Grupul USB crede că ar trebui stabilită o perioadă, după care să fie reevaluată această organigramă pentru a se face o analiză completă. Are rugămintea, ca noile posturi care vor apărea să fie scoase, așa cum cere legea, la concurs public și să fie anunțate și pe site-ul primăriei pentru ca cei care doresc să participe la concurs, să poată să-și pregătească dosarele etc.

Dl. Primar Daniel Florea spune că organigrama este ca un organism viu, se va vedea cum va merge, pentru toți este o provocare. în momentul în care se vor observa deficiențe, se va face evaluare periodic, oricum domnii consilieri vor avea acces la toate informațiile. în ceea ce privește Compartimentul de Tineret și Sport, acesta nu există în acest moment. A înființat acest compartiment cu gândul la tinerii din sector, ar dori să reușească să facă educație de masă, sport de masă, să dea tinerilor posibilitatea să fie creativi. Acesta este unul dintre lucrurile pentru care vor reflecta și vor vedea dacă este necesară o modificare a organigramei. Speră ca, începând de anul viitor, să vadă o efervescență în domeniu. Apoi, adresându-i-se dlui consilier Cursaru Paul, în ceea ce privește Compartimentul de Relații și Evenimente Internaționale, menționează faptul că, de când este în Primăria Sectorului 5, a vorbit cu patru ambasadori și a primit invitații de la mai multe ambasade pentru a merge în capitalele țărilor lor, să vadă cum se lucrează acolo. Totodată, ar dori ca acest Compartiment de Relații Internaționale să furnizeze niște specialiști, în diverse domenii, care să țină legătura cu specialiști din străinătate. Dl. Primar crede că este extrem de important să avem o reprezentare bună în momentul în care mergem la Bruxelles, Paris, Oslo sau Copenhaga. A înființat acest Compartiment cu gândul de a atrage cât mai mulți bani europeni și putem avea colaborări cu mai multe primării. A dat mai mulți oameni la acest Compartiment, 7+1, deoarece crede că ar putea face ,,Proiectul Ferentari". Adaugă și faptul că sunt mai multe ambasade interesate și sunt semnale bune și de la Bruxelles. Nu are pretenția că este perfect, dar măcar intențiile sunt bune.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel este de acord cu Dl Primar, dar își păstrează punctul de vedere: 3 oameni la Direcția de Culte, unde se știe câte parohii există, și 2 oameni la Tineret și Sport, unde nu se știe câți tineri sunt, i se pare un dezechilibru prea mare.

Dl Primar Daniel Florea menționează că anul acesta sunt trei evenimente extrem de importante, primul este Anul Antim Ivireanul, se fac niște evenimente cu participare internațională la nivelul Patriarhiei Române și crede că trebuie să trimită acolo oameni educați. în al doilea rând, este un congres al tinerilor ortodocși și se va face prima slujbă în clădirea cea nouă a Patriarhiei Române. în anul 2018 speră să inaugureze, odată cu Centenarul și Catedrala Mântuirii Neamului. De aceea, a crezut de cuviință să avem un Compartiment de genul acesta și speră să fie funcțional din prima zi. Precizează că acestea sunt motivele pentru care a dat 3 persoane acolo.

întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot prezentul proiect de hotărâre.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel intervine, spunând că trebuie să supună spre aprobare propunerea inițială a Dlui Primar.

Se supune la vot propunerea Dlui primar ca Serviciul de Urbanism și Autorizații de Construire să devină Direcție de Urbanism, aceasta fiind aprobată cu 20 voturi pentru și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot prezentul proiect de hotărâre, per ansamblu, care este aprobat cu 20 voturi pentru și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Următorul punctul de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționale ale Administrației Domeniului Public Sector 5.

Dl. Director Dan Docan prezintă raportul de specialitate. Precizează faptul că, în ceea ce privește Administrația Domeniului Public ca instituție, proiectul nu face decât să aducă situația reală în legalitate, și anume faptul că un număr impresionant de personal este deja detașat și lucrează la SC Amenajare EdiLitară și Salubrizare SA. între societate și Administrația Domeniului Public este o legătură strânsă, iar personalul de la spații verzi este detașat și lucrează la societate. Avantajul acestor oameni este că la societate salariul este mai mare, deci lucrează într-un mediu financiar mai bun. Prin propunerea de organigramă pe care o face se reduce numărul de personal care lucrează la spații verzi, dar de fapt este detașat la societate. Efortul financiar este redus.

De asemenea, menționează că se desființează Serviciul de Protecția Mediului pentru că nu-și avea rostul atâta timp cât există un compartiment similar în cadrul Poliției Locale. Cei din acest serviciu vor urmări tot ceea ce însemnă contracte edilitare.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă pentru organigrama Administrației Domeniului Public s-a obținut avizul de la ANFP, dar și pentru celelalte organigrame.

Dna Secretar-Interimar Dragnea Florina răspunde că nu trebuie avizul ANFP-ului pentru organigrama Administrației Domeniului Public deoarece, personalul este contractual.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel îl întreabă pe dl Director Dan Docan câte persoane își pierd locul de muncă.

Dl. Director Dan Docan răspunde că nu-și pierde nimeni locul de muncă, persoanele sunt detașate la SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă detașarea nu se face în baza unui contract.

Dl Director Dan Docan răspunde că acești oameni sunt detașați la SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA din anul 2010.

Dl. Primar Daniel Florea intervine spunând că aprobarea acestor organigrame, nu-și pierde nimeni locul de muncă, din contră se creează noi locuri de muncă, aproximativ o sută de locuri de muncă.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 20 voturi pentru și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Următorul punctul de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Poliției Locale Sector 5.

Dl Mincă Nicușor prezintă raportul de specialitate. Precizează că a fost gândită o reorganizare a Poliției Locale, astfel că vor fi desființate Biroul de prevenire pentru situații de urgență și Serviciul de Autorizare Activități Comerciale, acestea fiind transferate în cadrul aparatului propriu al Primarului. Mai

menționează că a solicitat desființarea funcției de Director Adjunct al Poliției Locale, a cerut reorganizarea Direcției de Ordine Publică și Circulație pe Drumurile Publice, în două direcții și anume: Direcția de Siguranță a Cetățeanului și Direcția de Circulație pe Drumurile Publice. Totodată, a cerut reorganizarea Direcției de Evidență a Persoanelor și Evidență a Contravențiilor în Direcția de Evidență a Persoanelor. De asemenea, a cerut înființarea unei Direcții Juridice, care să cuprindă un Birou Juridic și un Compartiment de Legalitate Acte, precum și un Birou de Evidență Contravenție. Precizează că nu au făcut altceva decît să reducă numărul de posturi, de la 398 la 384 de posturi, diferența au dat-o aparatului propriu al Primarului.

Dna Director Violeta Dobre intervine, precizând că, de fapt, sunt activități preluate de aparatul de specialitate al Primarului.

Dl consilier Bîrsan Mihai întreabă: dacă se desființează funcția de Director Adjunct al Poliției Locale, atunci cine va fi locțiitorul Poliției Locale, făcând o analogie cu modul de organizare al poliției rurale unde este prevăzuta funcția de ajutor de șef de post. întreabă cine o să conducă în momentul când directorul pleacă în concediu.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian răspunde că fiecare Direcție are un Director Executiv.

Dl Mincă Nicușor intervine, spunând că sunt destul de mulți specialiști, care pot ține locul directorului general și anume un director la Direcția de Circulație pe Drumurile Publice, Direcția Juridică, un director la Direcția de Siguranță a Cetățeanului, la Direcția de Evidență, etc.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că dacă se crede că un „specialist,, care este de la poliția rutieră poate conduce la un moment dat Poliția Locală, a înțeles si mulțumește frumos.

9    5    5    5

Dl Viceprimar Țigănuș Marian îl întreabă pe dl Cursaru Paul Gabriel de ce crede că un specialist de la poliția rutieră nu poate să facă față la asta.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel răspunde că nu trebuie să-i dea dumnealui explicații.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian precizează că orice specialist de poliție rutieră, are o pregătire generală care îi permite să îndeplinească astfel de prerogative.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă pe Dl. Viceprimar Țigănuș Marian dacă este polițist cadru. îi spune că, dacă nu este polițist, să-și păstreze poziția. Dl. Viceprimar îi răspunde că a fost polițist. Dl. consilier îi spune că nu vrea să jignească tagma. Mai spune că este un substrat și cunoaște bine acest substrat, pentru care un post de Director Adjunct care este ocupat prin concurs, prin modificarea organigramei este scos din sistem.

Dl. consilier Melnic Constantin Ion îl contrazice pe Dl Cursaru, spunând că în cadrul Statului Major General al Armatei, din patru în patru ani conducerea este asigurată de altă armă.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel îi spune că nu este o comparație potrivită, aici se discută despre Poliția Locală.

Dna consilier Crudu Claudia Elena este îngrijorată în ceea ce privește Protecția Mediului, a înțeles că s-a mutat la Poliția Locală.

Dl Mincă Nicușor spune că nu s-a mutat, era dintotdeauna la Poliția Locală.

Dna consilier Crudu Claudia Elena întreabă cum acționează și ce măsuri s-au luat, nu înțelege cum Poliția Locală poate să se ocupe de protecția mediului. Mai întreabă prin ce departament și care sunt serviciile de ordine publică care se ocupă de protecția mediului.

Dl Mincă Nicușor răspunde că un singur serviciu este specializat în acest domeniu, se numește Serviciul Salubritate și Mediu și funcționează în cadrul în Direcției de Inspecție și Control General.

Dna consilier Pop Claudia Ramona întreabă cine răspunde dacă poliția locală nu îsi face treaba, dacă există audit sau vreo comisie.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că nu a văzut pe organigramă niciun birou special de control propriu.

Dl Mincă Nicușor răspunde că șeful Poliției Locale răspunde direct D-lui Primar.

Dl Primar Daniel Florea spune că, după cum se observă, în organigramă există un Serviciu de Control Intern.

Dna consilier Vasilescu Andreea întreabă dacă Serviciul Dispecerat-Compartiment Analiză Sinteză va face și rapoarte privind numărul de infracțiuni raportate în anumite zone

Dl Mincă Nicușor răspunde că tocmai de aceea s-a propus înființarea acestui compartiment, să vină în sprijinul Serviciului Dispecerat, care exista și înainte, cei de acolo vor analiza și vor prezenta șefului de serviciu și șefului Poliției Locale absolut toate evenimentele semnalate de cetățeni și apoi rezolvarea lor.

Dna consilier Vasilescu Andreea întreabă dacă aceste rapoarte pot fi publice.

Dl Mincă Nicușor răspunde că nu știe dacă aceste rapoarte pot fi publice.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel intervine spunând că există un raport anual pe care îl face Poliția Locală și acolo sunt prezentate structural toate evenimentele .

întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru și 6 abțineri(Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru

Lucian Mihai și Crudu Claudia Elena).

Se trece la următorul punct de pe ordine de zi- proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.39/20.12.2012 privind transmiterea bunurilor care fac obiectul HCGMB nr.203/29.11.2012 în administrarea SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.

Dl președinte Agheorghiesei Emil dă cuvântul dnei Teodorescu Dana pentru a prezenta raportul de specialitate. Dna Teodorescu precizează că prin Hotărârea nr. 39/20.12.2012, terenurile amplasate între blocurile de locuințe sunt administrate de SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA, iar acest lucru contravine legii, potrivit art. 868 din Codul Civil conform căruia "dreptul de administrare aparține regiilor autonome sau, după caz, autorităților administrației publice centrale sau locale și altor instituții publice de interes național, județean ori local". In acest sens propune modificarea acestei Hotărâri, asfel încât bunurile să fie administrate de sectorul 5 prin aparatul propriu de specialitate al Primarului, conform legii.

DI consilier Franovici Bogdan crede că s-a strecurat o greșeală în titlul proiectului și anume că a rămas în administrarea SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.

Dna Secretar-Interimar Florina Dragnea îi spune că așa este denumirea Hotărârii nr. 39/20.12.2012, aceasta este titulatura, iar din art.l reiese clar acest aspect.

întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Următorul punct de pe ordinea de zi-proiect de hotărâre privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5.

Dl președinte Agheorghiesei Emil dă cuvântul d-nei Teodorescu Dana.

Dna Teodorescu Dana prezintă raportul de specialitate. Menționează că una din prioritățile Sectorului 5 o reprezintă spațiile verzi, curățenia, salubrizarea acestor spații și consideră oportună aprobarea delegării serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, prin negociere directă, către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA. Mai spune că acest lucru se face cu respectarea O.G. 71/2002 "privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local".

Dna consilier Coroblea Cristina spune că are o mare reținere față de tarife. Precizează că, după o scurtă căutare pe internet, a găsit prețuri mult mai mici, nu înțelege cum s-a ajuns la astfel de tarife. Din cauză că au găsit prețuri mult mai mici, nu pot fi de acord cu cele prezentate.

Dl consilier Bârsan Mihai întreabă dacă poate să dea exemple.

Dna consilier Coroblea Cristina face referire la specia: chenia japonica de 35 cm- 36 lei. Dumneaei a găsit pe internet tariful de 20 lei, pentru o plantă cu dimensiunea de 60-70 cm. Un alt exemplu prezentat: buxus care este aproximativ 300 lei, a găsit pe internet cu dimensiuni asemănătoare la 100 și ceva lei, diferența de un milion lei vechi i se pare foarte mare.

Dl Primar Daniel Florea spune că atunci când s-a discutat despre prețuri a verificat toate prețurile de la toate sectoarele din București și asigură că prețurile sunt cu cel puțin 5% mai mici decât cele practicate în restul sectoarelor.

Dl loniță Răzvan spune că fundamentarea a fost făcută în baza unor prețuri practicate de pepinierele din România. Crede că acele prețuri mai mici, pe care domnii consilieri le-au prezentat sunt prețuri de import. Dumnealor au mers pe prețuri oferite de serele din sectorul 4 și pe anumite piețe din sectorul 3.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie intervine, spunând că una este teoria și alta este practica. Cei care participă la licitații sunt oameni care știu să participe la licitații. Adresândui-se d-nei Coroblea Cristina, spune că ceea ce au găsit dumnealor pe internet sunt firme mai mici sau firme care au un anumit magazin.

Dna consilier Coroblea Cristina spune că nu este adevărat și nu este o scuză de a arunca bani.

Referitor la afirmația D-lui Primar că prețurile de la societate sunt cu 5% mai mici decât în alte sectoare, dl. consilier Daniel Marian Vanghelie spune că prețurile propuse de societate sunt cu cel puțin 30%-50% mai mici față de prețurile practicate la nivel național și față de prețurile altor societăți de tipul SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA, care sunt societăți ale administrației locale. Dacă se face comparație cu Sectorul 4, există o diferență de cel puțin 30%. Mai spune că sunt firme specializate care vând cu prețuri de 200% mai puțin, de 2000, de 1000 ori la firme private, iar cele care vin în sistemul de stat au 200%-400% adaos comercial, dar acele firme care sunt în sistemul privat nu participă la licitații în sistemul public. Societatea nu se poate raporta la niște prețuri foarte mici, pentru că acele prețuri nu vor exista niciodată. îi sugerează d-nei Coroblea Cristina să înființeze o firmă, cineva să organizeze și să vină cu prețuri. Mai spune că dumnealui s-a confruntat cu acest fenomen, după ce faci licitația nu ai decât una dint variantele: ori se contestă între ei și stagnează licitația, ori se înțeleg între ei, ori administratorul trebuie să anuleze și se mai stă încă trei-patru luni și nu se poate în practică ceea ce se dorește. Mai spune că dacă se ia sistemul de stat la nivel național, nu la nivel de București, o să se observe o diferență enorm de mare față de prețurile care au fost trecute de societate. D-nul consilier Vanghelie dă exemplu sistemul de asfaltare unde între firmele mici și firmele mari este o diferență dublă, firmele mari nu pot să participe la licitațiile mari, iar cele mici lucrează sub antreprenor. Precizează că așa a fost făcută legislația, le dorește domnilor consilieri să ajungă în Parlament, să schimbe legislația, să aibă o viziune națională și după ce o să aibă o viziune națională să apoi să o pună în practică și la Sectorul 5.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel vine în sprijinul d-nei consilier Coroblea Cristina și este de părere că nu trebuie să stăm în birou și să așteptăm să vină ofertele cele mai mici și niciodată să nu ieșim să le căutăm. Solicită să i se spună dacă acele liste de investiții care au fost prevăzute în planul tarifar pentru parcurile respective, dacă există studiu de fezabilitate.

Dl Ioniță Răzvan răspunde că este întocmit studiu de fezabilitate, plus fundamentarea pentru fiecare loc dejoacă.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel vrea să aducă la cunoștință că acest raport, studiul de oportunitate, poartă semnătura strict a beneficiarului. In practica curentă, orice studiu de oportunitate este creat de către o terță parte, neutră, care vine cu propuneri pertinente și care aduce în discuție problemele reale. Precizează că anul trecut a avut aceeași situație în consiliu și nu au fost de acord, raportul nu poartă marca niciunui specialist în domeniu care să fie terță persoană, neutră. Spune că față de acest subiect este total împotrivă. Recomandă aparatului executiv ca în viitor studiul de oportunitate să fie făcut de o terță persoană, nu de către eu pentru mine, „eu pentru mine o să spun tot timpul că sunt cel mai bun, cel mai frumos, curat,,. Poate că o altă terță ar fi spus că nu este bine, trebuie să închidem

Dl Murgeanu Laurențiu intervine, spunând că acest raport nu este semnat de reprezentanții societății, ci de reprezentanți ai Sectorului 5, care l-au și întocmit.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel consideră că prin acest lucru îi confirmă ceea ce a spus mai înainte, adică noi, Sectorul 5, ne facem propriul studiu, cu propriii noștri oameni și suntem foarte buni.

Dl Primar Daniel Florea spune că este propriul nostru sector, trebuie să facă treabă pentru oameni. Precizează că studiul de oportunitate care există acum nu îl aveau în ședința din 25.03.2016.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel îl atenționează pe D-nul Primar, că nu se procedează așa și îl contrazice, spunându-i că la ședința din 25.03.2016 era același studiu de oportunitate.

Dl Primar Daniel Florea menționează că, în ceea ce privește prețurile, acestea sunt semnificativ mai mici ca cele din 25.03.2016. Se adresează d-lui consilier Cursaru, spunându-i că atunci când au aprobat, nu au avut niciun fel de problemă și întreabă de ce exista această abordare acum când lucrurile se fac cum trebuie.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel răspunde că se poate verifica care a fost atunci situația la vot. Consideră că studiul de oportunitate este creat de propriii angajați ai aparatului executiv, nu schimbă nimic, drept pentru care dumnealui crede că nu reprezintă realitatea din teren și recomandă să se facă studiul de fezabilitate de către o terță parte.

Dl Primar Daniel Florea precizează că, în ceea ce privește studiul de oportunitate, acesta este destul de amplu și se referă la atât de multe lucruri, în comparație cu cel dinainte, care avea trei pagini.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune din nou că este identic cu cel dinainte.    ....

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie intervine adresându-i-se dlui consilier Cursaru, și afirmă că acești oameni, care au făcut studiul de fezabilitate, sunt plătiți din banii dumnealor si ai Consiliului Local pentru a face această muncă, pe când pentru a respecta recomandarea dlui Cursaru, ar însemna să se facă o licitație care să coste câteva mii de euro.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel îi răspunde că la proiectul de la punctul 20 de pe ordinea de zi, se dau bani pentru niște filme în parc. Spune că se putea negocia mai puțin și se făcea și acest lucru. Dl consilier Daniel Marian Vanghelie precizează că legea nu permite, dacă ai serviciu Juridic nu ai voie să angajezi o Casa de Avocatură atâta timp cât ai specialiști angajați și îi plătești, nu mai poți să plătești o altă firmă exact pentru același domeniu.

Dna consilier Pop Claudia Ramona intervine, spunând că în cazuri speciale se poate, cu aprobarea Consiliului Local.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie spune că aici avem un caz normal, asta trebuie să facă, dacă nu sunt buni să fie schimbați.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel crede că, la câți bani s-au cheltuit, nu se poate să nu existe 2000-3000 euro pentru această licitație.

întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Cursaru Paul Gabriel, Franovici Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Vasilescu Andreea).

Dl Primar Daniel Florea spune că din acest lucru trebuie să înțeleagă că nu este bine să delege acest serviciu pentru a avea zone verzi, pentru a nu mai exista purici și căpușe.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel îi răspunde că este bine să se facă cum trebuie.

Dna consilier Coroblea Cristina intervine, spunând că nu sunt împotriva delegării, din contră, crede că este foarte bine că se face acest lucru. Părerea dumneaei despre caietul de sarcini este că pare a fi în regulă. Menționează că planta de la poziția 397, care are prețul la noi de 280 lei, pe internet, en-detail fără să se pună problema de en-gros, a găsit-o cu 185 lei și e posibil să fie să mai ieftină.

Dl Primar Daniel Florea întreabă pe cei de la societate dacă ei nu fac licitații pentru asta.

Dl loniță Răzvan răspunde că, în afară de achiziția materialului propriu zis, prețul include și transportul, și manopera, și manipularea acelui material. în prețurile tarifare nu sunt cuprinse doar achiziția acelui material, după cum reiese din detalierea prețului din anexa 1 a caietului de sarcini.

Dna consilier Coroblea Cristina spune că aceste diferențe sunt destul de mari. Este de părere că nu se poate ca la numai o bucată, manopera să fie de câteva sute de lei, nu se transportă pe bucată.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie îi spune d-nei Coroblea Cristina că trebuie să se știe că se va face licitație și s-ar putea să aibă surpriza ca prețurile să fie duble față de cele estimate. îi spune d-nei consilier Coroblea că are dreptate, dar pe fond, ceea ce se întâmplă în România trebuie tratat ca atare. Menționează că nu de ei depind prețurile, deoarece va fi o licitație, au dat prețuri doar informativ.

Dna consilier Coroblea Cristina a crezut că acestea sunt prețurile.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că sunt prețurile tarifare pe care le vor opera de acum încolo.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie invocă din nou că vor avea loc

licitații.

»

Dl Primar Daniel Florea spune că nu scrie nicăieri în baza unor licitații.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie menționează că cei de la societate nu produc acele lucruri, a fost precizat un preț informativ, ei vor trebui pentru acele produse care nu le au ei să facă o licitație, în baza licitației, când vor lua acele produse, vor aduce la facturare sumele la care se vor ajunge.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că oricum planul tarifar a fost aprobat.

Dl Primar Daniel Florea precizează că este atât de important să se facă ceva pentru că în acest moment nu s-a tăcut nimic, sunt locuri de joacă făcute praf, copaci care stau să cadă, iarbă mare în parcuri, căpușe și purici în parcuri, iar copii nu pot să se joace. Spune că în acest moment nu există posibilitate legală pentru a începe treaba. înțelege că este o reținere în ceea ce privește prețurile și le dă dreptate domnilor consilieri și dumnealui a avut aceeași reținere, de aceea le-a diminuat pe toate. Mai spune că este important să se înceapă salubrizarea în parcuri, în spațiile verzi, pe terenurile de joacă. Crede că este mult mai importantă activitatea, decât niște chestiuni punctuale pe care le poate înțelege.

Dna consilier Coroblea Cristina menționează că merg foarte des pe teren și Parcul Humulești este un teren viran, cu bălări crescute, înconjurat de plasă, unde nu există nici măcar o bancă. Parcul Sebastian la fel, nu există pază, nu mai merge fântâna.

Dl Primar Daniel Florea precizează că nu s-a dat posibilitatea legală, astăzi le dă posibilitatea legală să facă.

Dna consilier Coroblea Cristina spune că nu pot accepta acele prețuri.

Dna consilier Pop Claudia Ramona intervine, spunând că a fost director de licitații la Mobexpert și știe ce înseamnă o licitație. Aduce la cunoștință domnilor consilieri faptul că la o licitație nu se merge cu prețuri. Spune că la o licitație vin firmele cu plic închis și fiecare propune un preț. Nicidecum primăria nu o să propună un preț, conform legii nu are voie și va câștiga cel care are prețul cel mai mic. în cazul în care prețul cel mai mic, adică cel care a câștigat licitația, are anumite nereguli vizavi de actele pe care le-a depus, vine următorul după el.

Totodată, menționează că primăria nu poate propune un preț, aceasta face caietul de sarcini și partea tehnică, fără propunerea de preț.

Dl președinte Agheorghiesei Emil are rugămintea să se treacă la ordinea de zi odată ce acest proiect a fost supus spre aprobare și totodată adoptat.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel intervine și spune că au dreptul la o opinie și îl roagă pe D-nul Primar să nu mai spună niciodată că „ne oprim la prețuri, dar nu vedem delegarea de activități”, practic D-nul Primar spune „facem bine cu orice preț și cu orice bani ” și nu pot accepta acest lucru.

Dl Primar Daniel Florea îi răspunde că asta a înțeles numai dumnealui și îi reproșează că a votat împotriva delegării serviciului.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel precizează că a explicat motivul pentru care a votat împotrivă. Spune că motivul este că în această delegare s-a pus și planul tarifar, dacă se făceau două subpuncte, atunci vedea dacă aproba planul tarifar.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie explică că, dacă pe planul tarifar puneau un preț de 10% mai mic decât este acum, oricum nu avea nicio relevanță, pentru că avea loc o licitație și putea să fie cu 200% mai mult. Menționează că acolo a fost pus doar un preț formal, preț realizat după ce s-a făcut o analiză la nivel național.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că nu este adevărat și îi sugerează să dea un exemplu.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie dă exemplu: un gardian astăzi costă primăria 2000 lei cu cheltuieli, impozite etc., iar dacă se ia o firmă de pază, per total, la nivelul unui gardian, vor fi cheltuieli duble.

Se trece la următorul punct de pe ordine de zi- proiect de hotărâre privind preluarea amenajărilor înregistrate în evidențele contabile ale SC Amenajare Edilitară si Salubrizare SA.

Dna Teodorescu Dana prezintă raportul de specialitate.

întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, dl președinte de ședință

Agheorghiesei Emil supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 18 voturi pentru și 7 abțineri (Bîrsan Mihai, Crudu Claudia Elena, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Eucian Mihai și Vasilescu Andreea).

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 de la nivelul Sectorului 5.

Dl consilier Bîrsan Mihai propune să fie incluși în Comisia pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 următorii consilieri : dl consilier Agheorghiesei Emil, dl consilier Matei Ion și dl consilier Jelea Bogdan Ion.

întrucât nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot propunerea d-lui Bîrsan Mihai care este votată cu 22 voturi pentru și 3 abțineri (Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan și Niculescu Jacqueline Christina).

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Pro Familia, pentru organizarea programului socio-cultural și educativ Seri de film, muzică și poezie, în perioada 29 iulie - 11 septembrie 2016.

Dl. consilier Cursaru Paul Gabriel aduce la cunoștință domnilor consilieri că odată cu aprobarea bugetului, consilierii în funcție atunci, au aprobat calendarul de activități socio-culturale pe anul 2016, care a fost prezentat prin raportul Direcției învățământ. Proiectul de astăzi, care este sub dezbatere, a avut cerere pe data de 6 iulie, și astăzi trebuie să-l voteze. Spune că concepția sa este total neavenită, nu se prezintă foarte clar elementele descriptive, elementele necesare derulării proiectului, nu se știe ce filme se rulează, se știe doar că rulează între orele 19-21. Costul proiectului este de 45.000 euro pentru două săptămâni, 3200 euro pe zi, adică 1600 euro pe oră. Menționează că, dacă este aprobat acum, weekendul următor îi va costa 8.240 euro pentru două ore în Parcul Sebastian, în condițiile în care nu se știe ce film rulează, șase animatori fac face-painting. Dl consilier atrage atenția că suntem în perioada concediilor, iar prezența în parcuri va fi destul de redusă. Consideră că acest proiect nu este bine venit în acest moment, nu poate înțelege de ce atâta grabă pentru aprobarea acestui proiect și trebuie luat în calcul că el se suprapune cu alte activități cultural- educative, care au fost deja aprobate.

Dl Primar Daniel Florea întreabă care sunt acelea.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel îi răspunde D-lui Primar că există calendarul de activități la Direcția învățământ.

Dl Primar Daniel Florea îl roagă pe d-nul consilier Cursaru să precizeze ce activități se suprapun.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel menționează că unul dintre proiecte este Teatru la Operă sau Plimbare la Operă, un proiect de 160 000 lei, al doilea ar fi Balkan Fest, un proiect care se desfășoară cu activități teatrale, festival pe care și D-nul Daniel Marian Vanghelie l-a avut de douăsprezece ori până acum.

Dl Primar Daniel Florea îl întreabă dacă crede că nu se fac din cauza acestui eveniment.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel răspunde că nu a spus că nu se fac, dar nu înțelege de ce trebuie să cheltuiască niște bani atât de repede, sub forma aceasta. Precizează că ar fi putut exista un concurs de proiecte pe aceeași bani, dar mult mai bune, mult mai valoroase, mult mai întinse în timp. Este de părere că una este să stai cu copilul în parc de la ora 7 la 9 seara să vezi un film de comedie și alta este să fii la 10 dimineața sau poate în fiecare zi. Dl consilier Cursaru Paul crede că un concurs de proiecte poate să asigure o mai bună cheltuială a banului public și o mai mare eficiență. Aceasta este opinia dumnealor, a grupului PNL, drept pentru care vor vota împotrivă.

Dl Primar Daniel Florea menționează că niciunul dintre aceste proiecte nu are de suferit, pentru că se adresează unor categorii socio-profesionale diferite. în ceea ce privește aceste filme, toate sunt filme Disney. Precizează că toate filmele sunt luate cu licență de la organisme specializate și s-a stabilit să ruleze între orele 19-21 pentru că este o perioadă de vară și este foarte cald, iar pe de altă parte, la ora 21 copiii ar trebui să fie în casă. în ceea ce privește prezența copiilor în parc, D-nul Primar spune că sunt cu siguranță extrem de mulți, pentru că dumnealui a fost în toate parcurile din sector, în ultimele zile, cel puțin de două ori pe zi, la diferite ore. Dumnealui ar fi dorit să facă acest lucru de acum două săptămâni, pentru că spera să prindă 20 iulie, ziua lui Adrian Păunescu. D-nul Primar ar fi dorit să marcheze ziua marelui poet și îi pare extrem de rău că nu a reușit, dar speră că o să-l aducă pe Andrei Păunescu să facă o seară acolo. Mai spune că acest proiect se adresează copiilor, fără să facă niciun fel de manifestare violentă sau scandaluri. Precizează faptul că acolo sunt săli de film, de muzică și de poezie. Se va recita din marii poeți, vor fi mari cântăreți români, iar filmele vor fi Disney. îl roagă pe dl consilier Cursaru Paul Gabriel să nu transforme acest lucru în ceva urât.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel îi răspunde că este departe de dumnealui gândul că este un lucru urât. Părerea grupului PNL este că, dacă se uită pe bugetul programului respectiv, o să descopere lucruri pe care nu le înțeleg. întreabă de ce trebuie să existe o concepția a evenimentului, pentru a proiecta un film Disney, să ai niște animatori care să picteze copii, să vină o echipă de 2,3 actori care să prezinte o scenetă de 20 - 30 minute, de ce trebuie să se numească concepție, costă 2 000 euro numai concepția.

Dl Primar Daniel Florea spune că dacă se aprobă acest proiect, îi invită pe domnii consilieri să-și spună punctul de vedere în consiliu, mai ales că proiectul se va desfășura în perioada 29 iulie -11 septembrie.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel îi precizează D-lui Primar că dumnealui a organizat foarte multe astfel de manifestații.

Dl Franovici Bogdan intervine, spunând că este total împotriva acestui stil netransparent de a face lucrurile. Mai adaugă că această Asociație Pro Familia a fost înființată în anii '90 și nu are un site funcțional. Dumnealor nu știu ce parteneriat a avut, ce evenimente a făcut această Asociație și de la cine a luat finanțare. Nu pot avea garanția că această Asociație poate realiza evenimente socio-culturale sau educative. Toate acestea îl duc cu gândul că această Asociație este abonată la banii statului.

întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru și 10 voturi împotrivă (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina,Crudu Claudia Elena, Cursaru Paul Gabriel, Franovici Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Vasilescu Andreea).

Următorul punct de pe ordinea de zi-proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Parohia Tuturor Sfinților Români, Parohia Sfânta Treime Ghencea) în anul 2016.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă de ce s-a făcut raportul abia acum, cererea cetățenilor fiind înregistrată încă din luna martie.

Dna Dragnea Florina-Secretar Interimar răspunde că documentația nu a fost completă, cererea a fost făcută în martie, dar documentația s-a completat abia acum.

întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru și 10 voturi împotrivă (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina,Crudu Claudia Elena, Cursaru Paul Gabriel, Franovici Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Vasilescu Andreea).

Dl Primar Daniel Florea informează că banii sunt folosiți pentru construirea unui cămin de bătrâni la una dintre biserici și pentru copii cu probleme de natură socială.

Următorul punct de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Dl Director Dan Docan prezintă raportul de specialitate. Informează pe domnii consilieri că în momentul de față, Administrația Domeniului Public, până la 05.07.2016, data ultimului angajament, a încheiat cu diverse firme contracte pentru reparația de drumuri. Propunerea dumnealor este de a se utila, echipa și de a face singuri aceste reparații, în ideea de a face economii de foarte multe milioane de lei care s-au dus la diverse firme private. Prin dotările respective dumnealor urmează să efectueze toate aceste reparații. Dl Director Docan Dan dă și un exemplu, și anume că, în ultimele trei luni s-au cheltuit peste 1 142 000 lei către o firmă, pentru o lucrare care a durat trei luni de zile. Dotările pe care dumnealor le solicită sunt în jurul acestei sume.

Dna Crudu Claudia Elena întreabă dacă nu vor fi costuri suplimentare pentru aceste echipamente.

Dl Director Dan Docan răspunde că nu.

întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Cursaru Paul Gabriel, Franovici Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Vasilescu Andreea).

Dna Coroblea Cristina spune că nu este împotriva ideii de a cumpăra utilaje pentru A.D.P. Menționează că este același lucru ca și rectificarea bugetară, dar, fiind o cheltuială în plus, consideră că trebuie supusă și aceasta dezbaterii publice.

Următorul punct de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României a trecerii spațiilor situate la parterul imobilului din București, str. Uranus nr. 102-104, bl.A7, sc. A,B și C, sector 5, aflate în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 5 prin Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5.

Dl președinte de ședință dă cuvântul d-nei Mariana Grigoriu care prezintă raportul de specialitate. Precizează că prin acest proiect solicită Guvernului României acest spațiu, deoarece Direcția de Impozite și Taxe Locale funcționează în spații improprii, mici, care nu permit accesul contribuabililor. Nu au spații suficiente nici pentru a-și desfășura activitatea. Mai spune că a identificat acest spațiu care în acest moment este liber și într-o stare de depreciere. Acest spațiu este în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale. Aduce la cunoștință că au făcut toate demersurile și are rugămintea către Consiliului Local să aprobe acest proiect pentru a putea solicita Guvernului inițierea acestor proceduri de transfer al spațiului din domeniul public al statului, în domeniul public al unității administrativ teritoriale și apoi pe cale de consecință în utilizarea efectivă a Direcției de Impozite și Taxe Locale.

întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este adoptat cu 25 voturi pentru.

Dl președinte Agheorghiesei Emil dorește să se treacă la următorul punct de pe ordine de zi -Diverse unde sunt patru adrese după cum urmează:

-Comunicarea dlui Stochiță Aurel Cătălin, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.26798/06.07.2016;

-Solicitarea D-lui Stochiță Aurel Cătălin, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.26799/06.07.2016;

-Solicitarea dlui Stochiță Aurel Cătălin, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.26800/06.07.2016.

- E-mailul dlui George Balosin, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr.27843/13.07.2016.

Dl Daniel Marian Vanghelie are rugămintea să nu se mai dea citirea adreselor de la Diverse, precizând faptul că toți domnii consilieri au primit materialele si adresele au fost citite.

5

Dna Dragnea Florina-Secretar Interimar aduce la cunoștință domnilor consilieri că a mai primit o adresă de la Fundația Centrul de Resurse pentru participare publică, înregistrată la Primăia Sectorului 5 sub nr. 28 447/18.07.2016, prin care solicită punerea la dispoziție a listei consilierilor locali din Consiliul Local Sector 5 cu apartenență politică, adresele de email, numerele de telefon și orarul de audiențe.

Dna Vasilescu Andreea întreabă dacă este posibil să aibă fiecare adrese de email cu ....@sector 5.ro.

Dl consilier Franovici Bogdan întreabă ce spații sunt la dispoziție în Primărie pentru audiențe.

Dl Primar Daniel Florea îi răspunde că pot ține ședințele în sala de jos a Primăriei Sector 5. Menționează că în sector există șapte locații care sunt folosite pentru relațiile cu cetățenii, locații care vor intra extrem de rapid într-un proces de refacere. Dar dacă doresc să țină audiențe acolo, le va pune la dispoziție locațiile și vor afișa pe site orele și zilele când dumnealor sunt disponibili pentru a ține aceste audiențele.

Dna Dragnea Florina-Secretar Interimar îi răspunde d-lui consilier Franovici Bogdan că pot să lase adresele de email la secretariat, ca să le poată publica pe site-ul primăriei.

întrucât buletinele de vot necesare votului secret pentru proiectele de hotărâre de la punctele 8,9,10,11 și 22 au fost tipărite, se trece la exercitarea votului secret.

După finalizarea procedurii de vot, comisia de validare se retrage pentru deschiderea urnei, numărarea voturilor și consemnarea rezultatului în procesul verbal al Comisiei de Validare.

Se ia o pauză.

La ora 20,55 membrii comisiei de validare revin în sala de ședințe. Dl consilier Cursaru Paul Gabriel-președinte al comisiei de validare dă citire proceselor- verbale ale Comisiei de Validare, după cum urmează:

-    procesul-verbal privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 în Comisia de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor prin care se solicită repartizarea de locuințe.

Rezultatul votului este următorul:

1.    Dna Crudu Claudia Elena- 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 vot nul

2.    Dl Gheorghe Ștefan- 10 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 4 voturi nule

3.    Dl Cursaru Paul Gabriel-1 lvoturi pentru,10 voturi împotrivă, 3 voturi nule

-    procesul-verbal privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Sector 5 în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Rezultatul votului este următorul:

1.    Săndulescu Nina- 21 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 voturi nule.

2.    Coroblea Cristina-22 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 vot nul.

3.    Pop Claudia Ramona-20 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 voturi nule.

-    procesul-verbal privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.

Rezultatul votului este următorul:

1.    Franovici Bogdan- membru titular-21 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 voturi nule.

2.    Crudu Claudia Elena-membru supleant-20 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 3 voturi nule.

-    procesul-verbal privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Sector 5 în Comisia Locală de Ordine Publică.

Rezultatul votului este următorul:

1.    Bîrsan Mihai-21 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 voturi nule.

2.    Șuhan Valeriu Nicolae- 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 4 voturi nule.

3.    Melnic Constantin Ion-19 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 4 voturi nule.

- procesul-verbal privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 în Grupul de Lucru Local pentru problemele romilor - Sector 5.

Rezultatul votului este următorul:

-Giurcă Augustin Răzvan- 22 voturi pentru și 2 voturi nule.

Având în vedere că ordinea de zi a fost epuizată, președintele de ședință mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 21,00.

24