Proces verbal din 15.11.2016

Proces verbal ședința extraordinară din data de 15.11.2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 15.11.2016

Lucrările ședin ței încep la ora 16,22 și se desfășoară în sala de ș edinț e a

5    5    ±    '5    5    55

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de c ătre Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 3164/11.11.2016.

To ți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

In sală sunt prezenți 20 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Cursaru Paul Gabriel, Franovici Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan și Vasilescu Andreea.

Este prezent Dl Prefect Paul Nicolae Petrovan, iar din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, D-na Florina Dragnea-Secretar Interimar și Dl Viceprimar Țigănuș Marian.

Dl Președinte de ședință deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 20, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Dl Președinte de ședință - Ploscaru George Alexandru dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1.    Aprobarea Procesului Verbal al Ședinței Ordinare din 31.10.2016;

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016;

3.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării proiectului educațional ,,Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul” de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti în perioada 12 decembrie 2016-14 iunie 2017;

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării programului ,,Servicii complexe

pentru creșterea participării școlare a copiilor din grupuri vulnerabile, în perioada 2016-2019” de către Organizația Salvați Copiii România, în parteneriat cu Școala Gimnazială I.C.Brătianu;

5.    Proiect de Hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2016-2017;

6.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Clubul Sportiv Dan Dacian;

7.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Română de Backgammon;

8.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Colorăm Zâmbete;

9.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru derularea proiectului „Șezătoarea din străbuni”, în perioada decembrie 2016-iunie 2017;

10.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Scoala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru derularea proiectului „Ajută natura și ea te va ajuta pe tine!”, în perioada noiembrie- decembrie 2016;

11.    Proiect de Hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Liceului Teoretic Ștefan Odobleja către Asociația de Părinți a Liceului Teoretic ,,Ștefan Odobleja”;

12.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale Darurile lui Moș Nicolae, în perioada 20 noiembrie - 6 decembrie 2016;

13.    Proiect de Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 5;

14.Diverse.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru face precizarea că s-a solicitat completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

14.1 Proiect de hot ă râre privind demararea proiectului „Ready, Steady, GO!- Pe locuri, fiți gata, START!”;

14.2 Proiect de hot ă râre privind demararea proiectului de prevenire, urmă rire și combatere a consumului de droguri din Sectorul 5 ,,Nu lăsa drogurile să-ți

trăiască viața!”;

5    ~

14.3 Proiect de hot ărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 16/19.07.2016 ;

14.4 Proiect de hotărâre privind înfiin țarea Centrului Cultural ș i de Tineret „Ștefan Iordache” și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Dl președinte de ședință - Ploscaru George Alexandru supune la vot ordinea de zi așa cum a fost completată, care este aprobată cu 20 voturi pentru.

Se trece la primul punct al ordinii de zi- aprobarea procesului verbal al

ședinței extraordinare din data de 31.10.2016.

5    5

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelă ri, se supune la vot procesul verbal care este votat cu 20 voturi pentru.

Următorul punct de pe ordinea de zi- Proiect de hot ă râre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.

Dra Director Disă gil ă Isabela prezintă Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect

de hotărâre care este adoptat cu 19 voturi pentru și o abținere (Niculescu Jacqueline Christina).

Următorul punct de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea

derulării proiectului educațional ,,Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul” de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti în perioada 12 decembrie 2016-14 iunie 2017.

D-ra Director Nedelcu Roxana prezintă Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru.

Urmă torul punct de pe ordinea de zi- Proiect de hot ă râre privind aprobarea

derulării programului „Servicii complexe pentru creșterea participării școlare a copiilor din grupuri vulnerabile, în perioada 2016-2019” de către Organizația Salvați Copiii România, în parteneriat cu Școala Gimnazială I.C.Brătianu.

Dra Director Nedelcu Roxana prezintă Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru.

Următorul punct de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2016-2017.

Dra Director Nedelcu Roxana prezintă Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru.

Următorul punct de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Clubul Sportiv Dan Dacian.

Dra Director Nedelcu Roxana prezintă Raportul de Specialitate.

Dl Primar Daniel Florea îi mulțumește d-nei consilier Pop Claudia Ramona pentru această inițiativă, care îi aparține.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru.

Următorul punct de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Română de Backgammon.

D-ra Director Nedelcu Roxana prezintă Raportul de Specialitate.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru.

Următorul punct de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea

încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Colorăm Zâmbete.

Dra Director Nedelcu Roxana prezintă Raportul de Specialitate. Precizează că în sală se află Dna Alina Georgiana Cimpoieru în calitate de Președinte al Asociației Colorăm Zâmbete, asociație care gestionează activitatea unui minunat grup de copii, care vor participa la competiția Dance Fest de la Novi Sad. Toți copiii sunt în evidența sectorului 5 sau învață la unități de învățământ din Sectorul 5. Mai spune că a avut plăcuta surpriză să constate că aceștia sunt elevi ai Colegiului ,,Dinu Lipati” sau „Capsali”. Menționează că implicarea Consiliului ar consta în acoperirea cheltuielilor de transport, cazare și taxe de participare pentru acești copii. Le urează mult succes și să se întoarcă de la această competiție cu premii frumoase.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru.

Următorul punct de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru derularea proiectului „Șezătoarea din străbuni”, în perioada decembrie 2016-iunie 2017.

Dra Director Nedelcu Roxana cere permisiunea domnilor consilieri să prezinte pe lângă acest proiect și pe cel de la punctul 10, deoarece ambele proiecte sunt derulate de Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu. Mai spune că același tip de proiect îl au aprobat de către Consiliul Local pentru Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”.

Având acceptul Consiliului, domnișoara director Roxana Nedelcu prezintă ambele Rapoarte de Specialitate.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru supune la vot și

proiectul de hotărâre de la punctul 10 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Scoala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru derularea proiectului „Ajută natura și ea te va ajuta pe tine!”, în perioada noiembrie- decembrie 2016, care este adoptat cu 20 voturi pentru.

Următorul punct de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Liceului Teoretic Ștefan Odobleja către Asociația de Părinți a Liceului Teoretic „Ștefan Odobleja”.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru menționează că acest proiect are nevoie de două treimi din numărul de voturi, deoarece este vorba de patrimoniu.

Dra Director Nedelcu Roxana prezintă Raportul de Specialitate. Precizează că Asociația de Părinți din cadrul Liceului Teoretic ,,Ștefan Odobleja” este constituită ca și persoană juridică, care are nevoie să i se pună la dispoziție un spațiu în vederea folosirii acestuia ca sediu social. Unitatea de învățământ este de acord să le dea în folosință gratuită un cabinet metodic pentru a-și putea dobândi personalitate juridică.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru.

Următorul punct de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale Darurile lui Moș Nicolae, în perioada 20 noiembrie - 6 decembrie 2016.

Dra Director Nedelcu Roxana prezintă Raportul de Specialitate. Precizează că este vorba de o manifestare de tradiție la nivelul sectorului 5. Acest festival

5

este organizat din anul 2000, festival în care fiecare grădiniță își prezintă un moment artistic, și toți copiii din grădinițe, cât și cei de pe scenă, sunt premiați. Menționează că anul acesta s-au gândit să se adreseze și segmentului- grupa pregătitoare până la clasa a-IV-a. Precizez că, dintr-o eroare materială, la cadrul bugetului estimativ, cantitatea și prețul unitar aferente materialelor auxiliare (pungi respectiv saci) au fost inversate. Acest fapt nu influențează valoarea totală a bugetului.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion spune c ă iniț iativa este foarte frumoas ă , dar sa uitat ș i la sumă , iar dincolo de faptul c ă suma nu este chiar mic ă , ț ine cont că este și un număr foarte mare de copii, înțelegând acest lucru. Întreabă de ce să nu se numească Cadourile lui Moș Crăciun și această acțiune să aibă loc după data de 11 decembrie 2016.

Dl Primar Daniel Florea îi răspunde că atunci copiii sunt în vacanță.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion precizeaz ă c ă este convins c ă Dna Director

Roxana Nedelcu muncește foarte mult și rezultatul final este unul foarte bun, dar

5    5    7

vorbește de două lucruri, de contextul electoral și de sumă, care este substanțială.

5    7    5    7    5

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina îi sugerează d-lui consilier Jelea să spună direct acest lucru.

Dl Primar Daniel Florea îi întreabă dacă dumnealor se gândesc că aceasta

este o acțiune electorală.

5

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina îi r ă spunde că nu trebuie s ă se gândească, este destul de clar.

Dl Primar Daniel Florea întreab ă ce vin ă au copiii.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion îi r ăspunde c ă , copiii nu au nicio vin ă .

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae îl întreab ă pe Dl consilier Jelea dacă a întrebat-o pe Dra Director în ce perioadă au fost organizate aceste acțiuni până acum, dacă au avut loc tot de Sf. Nicolae.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion spune c ă poate s ă o întrebe.

Dra Director Nedelcu Roxana r ă spunde c ă da, aceast ă ac ț iune a avut loc în

fiecare an de Moș Nicolae.

5

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae spune că împrejurarea pe care dl consilier Jelea vrea să o inducă este aceea că această acțiune ar avea legătură cu alegerile

și nu vede care este relevanța.

5    5

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie spune c ă nu s-a în ț eles pentru că guvernul este tehnocrat.

Dl consilier Melnic Constantin Ion propune ca în situaț ia în care sunt fonduri și bugetul permite, această acțiune să aibă loc și de Crăciun.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion precizeaz ă c ă dumnealor vor fi de acord cu această acțiune, dacă ar avea loc oricând după data de 11 decembrie. Precizează că atunci ar vota, ar promova și ar ajuta cu tot ce se poate. Să nu se înțeleagă că este vorba de rea voință față de copii.

Dra Director Nedelcu Roxana menț ionează c ă nu este o acțiune a vreunui

5    5

partid politic, este o acțiune a Primăriei Sectorului 5, acțiune cu care se pot lăuda fiecare dintre dumnealor. Îi invită pe domnii consilieri pe data de 7 decembrie la Palatul Copiilor.

Dl Primar Daniel Florea îi invit ă pe domnii consilieri să fie prezen ți în sală pe data de 7 decembrie, menționând faptul că la această acțiune este invitată și Dna Stela Popescu. Mai spune că vor fi foarte mulți copii care vor susține recitaluri și programe artistice.

Dra Director Nedelcu Roxana spune c ă vor fi în jur de o mie de copii și cei de la Teatrul pentru copii îi ajută să ofere gratuit un spectacol pentru copiii de la clasele I-IV.

Întrucât nu mai sunt obiec ții sau interpel ă ri, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Niculescu Jacqueline Christina ) și 3 abțineri (Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Următorul punct de pe ordinea de zi- Proiect de hot ă râre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 5.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru dă cuvântul Dlui Director Adjunct Matei Constantin din cadrul Administrației Domeniului Public pentru a prezenta Raportul de Specialitate.

Dl Primar Daniel Florea intervine, spunând c ă nu se schimb ă nu ș tiu ce ș efi, pur și simplu trebuie dimensionate activitățile.

Dl Director Adjunct Matei Constantin precizeaz ă c ă posturile care au fost în plus s-au raportat către primărie, iar dumnealor merg cu structura organizatorică aprobată de domnii consilieri ceea ce îi satisfac din punct de vedere funcțional.

Dl consilier Melnic Constantin Ion întreab ă dacă s-au dat posturi c ătre primărie.

Dl Primar Daniel Florea intervine spunând că sunt posturi contractuale ca să se poată încadra în numărul de personal.

Întrucât nu mai sunt obiecț ii sau interpel ă ri, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 16 voturi pentru și 4 abțineri (Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Niculescu Jacqueline Christina).

Urmă torul punct de pe ordinea de zi- Proiect de hot ă râre privind demararea proiectului „Ready, Steady, GO!- Pe locuri, fiți gata, START!”.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru îi dă cuvântul d-nei Director Anna Maria Vasile să prezinte Raportul de Specialitate.

La ora 16,46 iese din sală Dl consilier Agheorghiesei Emil. Prezen ți-19 consilieri.

Dl Primar Daniel Florea intervine, spunând c ă s-a încheiat un Protocol de Colaborare de nivel general, după care, în momentul în care vor face acțiunile concrete, le va prezenta în Consiliu, pentru încurajarea sportului de masă. Mai spune că cei de la Federația Română de Fotbal au spus că le vor pune la dispoziție echipament, arbitri, premii, care să-i ajute să poată să desfășoare activități sportive și pentru fete și pentru băieți.

Întrucât nu mai sunt obiec ții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 18 voturi pentru și o abținere ( Niculescu Jacqueline Christina).

Următorul punct de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind demararea proiectului de prevenire, urmărire și combatere a consumului de droguri din Sectorul 5 ,,Nu lăsa drogurile să-ți trăiască viața!”

Dl pre ș edinte de ș edin ță Ploscaru George Alexandru îi d ă cuvântul Dnei Director Anna Maria Vasile să prezinte Raportul de Specialitate.

La ora 16,49 intră în sală dl consilier Agheorghiesei Emil. Prezenți-20 consilieri.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina întreab ă câț i dependenț i de droguri sunt în sectorul 5.

Dl Primar Daniel Florea răspunde că sunt 484 de dependenți de droguri pe care îi au în evidență, din aceștia 372 au fie HIV, fie hepatita de tip C.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina întreab ă dac ă ace știa sunt cei pe

care îi au în evidență.

5

Dl Primar Daniel Florea îi ră spunde c ă da. Mai spune c ă în ceea ce îi prive ș te pe cei care nu sunt luați în evidență, există ONG-uri care se ocupă de aceștia și dorește să-i ajute. Precizează că sunt mai mulți care se ocupă de aceștia, doar că ei nu îi identifică cu nume si prenume, au niște coduri, se lucrează mai greu cu ei, iar cei de la Agenția Antidrog, cu care a vorbit, precum și cei de la Crucea Roșie, au o evidență pe care o va prezenta, probabil, în luna ianuarie sau, dacă reușește mai repede, în decembrie la următoarea ședință. Mai spune că are un plan și dorește să identifice împreună cu specialiștii, locuri unde să monteze aparate speciale pentru seringi, scopul fiind să nu mai arunce seringile pe jos, aceste aparate fiind bine supravegheate. Totodată, încearcă să ia niște unități sanitare mobile pentru a putea să le acorde asistență, trebuie să găsească niște formule alternative pentru că faptul că sunt locuri fixe unde vin oamenii, sau unde se joacă copii, sau unde sunt școli, este o problemă. Trebuie să găsească o modalitate pentru a combate fenomenul, a face promovarea și a asigura protecție în zonă. De aceea a fost necesar să încheie acest Protocol, și o să prezinte acțiunile concrete după ce o să le discute cu ei. Precizează că a avut o întâlnire săptămâna trecută pe această temă și să dea Dumnezeu să reușească să țină sub control fenomenul.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina întreab ă ce va face Primă ria fața de Agenția Națională Antidrog.

Dna Director Vasile Anna Maria îi răspunde că noi suntem cei asupra cărora cei de la Agenția Națională Antidrog își desfășoară activitățile pentru școlarizare. Banii nu poate să-i pună Agenția Antidrog la dispoziție și nici polițiștii noștri locali și nici informațiile din școli. Mai spune că ei nu pot intra fără acordul primăriei în școală să-i școlească. Acestea sunt activități care se vor face cu o documentație de formare prevăzută de către ANA, pentru care

dumnealor nu au cunoștințele necesare pentru a desfășura activități de formare în

5    5    ±    5    5

această direcție, drept urmare, ei ne vor pune la dispoziție programul de formare și noi vom ajuta la punerea în aplicare a acțiunilor lor.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina întreabă de polițiștii locali, concret.

Dna Director Vasile Anna Maria îi răspunde că polițiștii locali, concret vor fi școliți pentru a ști cum să se poarte cu ei. Mai spune că este foarte important ca polițiștii să știe cum să negocieze sau să discute cu o persoană aflată în această situație ( sevraj ori alte comportamente specifice persoanelor care se droghează).

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 19 voturi pentru și o abținere (Niculescu Jacqueline Christina).

Următorul punct al ordinii de zi- proiectul privind modificarea HCL Sector 5 nr.16/19.07.2016.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru îi dă cuvântul d-nei Viorica Pavel s ă prezinte Raportul de Specialitate.

Dl Primar Daniel Florea precizeaz ă că votul este secret. Are rug ă mintea s ă se facă propuneri.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina o propune pe d-na consilier Coroblea Cristina din partea grupului USB să facă parte din componența Comisiei de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor prin care se solicită repartizarea

de locuințe.

)

D-nul Gheorghe Ștefan intervine spunând că dumnealui a contestat mereu această Comisie . Se autopropune pentru calitatea de membru a acestei comisii.

D-nul consilier Jelea Bogdan Ion îl întreabă pe Dl consilier Gheorghe Ștefan cum poate să candideze la o Comisie pe care o contestă.

Dl Gheorghe Stefan spune că știe destul de bine că nu o să fie votat.

Dna Dună Mariana se retrage din sala de ședințe pentru a tipări buletinele de vot.

Următorul punct al ordinii de zi -proiectul privind aprobarea înființării Centrului Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache” a Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Dna Director Roxana Nedelcu prezintă Raportul de Specialitate.

Dl Prefect Paul Nicolae Petrovan intervine atrăgând atenția cu privire la chestiuni de procedură referitoare la aspectul juridic al adoptării acestei hotărâri. Precizează că astăzi a participat la ședința CGMB, știind că proiectul s-a votat, dar dorește să atragă atenția că o hotărâre a oricărui Consiliu Local produce efecte juridice după comunicarea la Prefectură. Nu dorește să fie pus în situația de a ataca această hotărâre, deocamdată nici nu are cum, că nu a fost redactat procesul verbal, și nu a fost comunicată. Dl Prefect Paul Nicolae Petrovan propune să amâne această discuție pentru următoarea ședință.

Dl Primar Daniel Florea aduce la cunoștință ca avem un număr de

5    5

înregistrare de la Prefectură și că a fost comunicat.

Dl Prefect Paul Nicolae Petrovan spune că dacă se face dovada comunicării la Prefectură este în regulă, dumnealui nu are știință de așa ceva dar dacă se știe sigur că a fost comunicată, nu este o problemă. Consideră că ar fi bine să se verifice înainte de a o pune pe ordinea de zi. Nu dorește să se ajungă în situația de a se uita urât unii la alții pentru vicii de procedură și nici nu vrea să le strice momentul de bucurie însă, trebuie să se respecte legea.

D-nul consilier Jelea Bogdan propune să se treacă la votul secret care va dura aproximativ 10 minute. În timpul acesta ne documentam dacă avem numărul de înregistrare de la Prefectură. Dacă există , o votăm astăzi, dacă nu, o punem pe

ordinea de zi a ședinței următoare.

5    5

Se trece la exercitarea votului secret.

Ulterior, membrii Comisiei de Validare prezenți în sală se retrag pentru

numărarea voturilor și consemnarea rezultatului în Procesul Verbal al Comisiei.

5

S-au fă cut verific ă ri atât de Dl Primar cât ș i de Dl Prefect și s-a ajuns la

concluzia că nu s-a comunicat Instituției Prefectului Hotărârea CGMB din data de

5

15.11.2016.

Se propune amânarea acestui proiect de hotărâre și D-nul Primar întreabă membrii consiliului dacă sunt de acord cu stabilirea ședinței extraordinare pentru luni 21.11.2016 la ora 10,00. Membrii consiliului confirmă.

Domnul consilier Melnic Constantin Ion , membru al Comisiei de Validare dă citire Procesului Verbal al Comisiei de Validare.

Au fost doi candidați si anume: Dl Gheorghe Ștefan și Dna Coroblea Cristina. D-nul Gheorghe Ștefan a obținut 4 voturi pentru, 15 voturi împotrivă și un vot nul iar dna Coroblea Cristina a obținut 15 voturi pentru și 4 voturi împotrivă. Totodată se menționează că s-a constatat și un vot lipsă.

D-na consilier Pop Claudia cere permisiunea de a mulțumi Dlui Primar pentru implicarea în acțiunea ,,Școala altfel”, acțiune pentru care au fost puse la dispoziție trei autobuze pentru copiii de la Școala nr.150.

Precizează de asemenea că și Poliția Locală a fost prezentă la fața locului iar acțiunea a avut un impact foarte mare și succes, copiii și părinții fiind foarte

mulțumiți.

5    5

Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 17,15.

14