Proces verbal din 06.07.2016

Proces verbal şedinţa ordinară din data de - 06.07.2016

1

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 06.07.2016

Lucr ă rile ș edinței încep la ora 10,45 și se desfășoară în sala de ședin țe a

5    5    ±    '5    5    55

Primăriei Sectorului 5.

Ședinț a a fost convocată de c ă tre Primarul Sectorului 5 prin Dispozi ția nr. 2364/30.06.2016.

To ți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

În sal ă sunt prezenți 26 consilieri. Lipsește Dl consilier Scripcaru Lucian Mihai.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea și D-na

Florina Dragnea-Secretar Interimar.

Dl Agheorghiesei Emil, dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni;

2.    Aprobarea procesului verbal al ședinței de constituire a Consiliului Local Sector 5 din data de 24.06.2016;

3.    Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Sectorului 5;

4.    Proiect de hotărâre privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5;

5.    Diverse.

-adresa dlui Edu Adrian înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.

24771/23.06.2016;

-adresa grupului USB din cadrul Consiliului Local Sector 5, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.25574/29.06.2016;

-adresa nr.1344/16.06.2016 emisă de Curtea de Conturi a României/Camera de Conturi București, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.

24167/21.06.2016;

-adresa nr. 1374/22.06.2016 emisă de Curtea de Conturi A României/ Camera de Conturi București, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.

25108/27.06.2016;

-Informare privind activitatea S.C. ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L., societate al cărei unic acționar este Consiliul Local al Sectorului 5.

5

-adresa nr. HM/6525/P/25.05.2016 emisă de Instituția Prefectului Municipiului București, înregistrată la Primăria Sectorului 5sub nr. 21.014/31.05.2016; -informare privind activitatea S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., ale cărei acțiuni sunt deținute de Consiliul Local al Sectorului 5 în procent de

66,66% din capitalul social total și Administrația Domeniului Public Sector 5 în procent de 33,33% din capitalul social total.

Dl preș edinte de ședin ță Agheorghiesei Emil propune completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

5.1 Proiect de hotărâre privind revocarea membrilor Consiliului de

Administrație a S.C. Economat Sector 5 S.R.L.;

5    ~

5.2 Proiect de hotărâre privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație a S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.;

5.3 Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.26298/04.07.2016 din partea Asociației Creștin Democrată a Romilor.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă cine a propus proiectele din completarea ordinii de zi.

Dl consilier Agheorghiesei Emil răspunde că în urma întâlnirii grupului PSD-UNPR s-au făcut aceste propuneri.

Se supune la vot ordinea de zi aș a cum a fost completată și modificat ă , care este aprobată cu 21 voturi pentru și 5 voturi împotrivă ( Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline Christina,Vasilescu Andreea).

D-na consilier Crudu Claudia Elena menț ionează că grupul USB a votat împotriva completărilor ordinii de zi deoarece nu au primit materiale referitor la proiectele de hotărâri menționate mai sus.

Se trece la primul punct al Ordinii de zi- proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni.

Dl consilier Ciupitu Teodor propune din partea alian ței PSD-UNPR ca președinte de ședință pe Dl Agheorghiesei Emil.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion propune ca președinte de ședință pe Dl consilier Bîrsan Mihai din partea PNL.

Întrucât nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot propunerea d-lui consilier Ciupitu Teodor care este votată cu 16 voturi pentru și 10 abțineri (Bârsan Mihai, Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena, Cursaru Paul Gabriel, Franovici Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jacqueline-Christina, Pop Claudia-Ramona, Vasilescu Andreea).

Se supune la vot și propunerea d-lui Jelea Bogdan Ion care este votată cu 5 voturi pentru, 5 abțineri (Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline-Christina, Vasilescu Andreea) și 16 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Ciupitu Teodor, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Săndulescu Nina, Serediuc Mircea, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Șuhan Valeriu Nicolae, Țigănuș Marian, Vanghelie Marian Daniel).

Prin urmare, Dl Agheorghiesei Emil este ales președinte de ședință, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.

Următorul punct al ordinii de zi- aprobarea procesului verbal al ședinței de constituire din data de 24.06.2016.

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot procesul verbal care este adoptat cu 26 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Sectorului 5.

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae propune pe Dl consilier Țigănuș Marian din partea PSD.

Dl Cursaru Paul Gabriel propune din partea PNL pe Dl consilier Jelea Bogdan.

Dl Gheorghe Ștefan se autopropune pentru funcția de viceprimar.

Dl Agheorghiesei Emil informează că votul este secret.

Dna Coroblea Cristina precizează că grupul USB nu o să participe la vot.

Dna Secretar-Interimar Florina Dragnea precizează că înainte de a se

trece la vot trebuie stabilită procedura de vot, prezentând variantele de exercitare

a votului, prevăzute la art. 11 din O.G. 35/2002 și anume:

a)    - din lista de candidați vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților pe care consilierul nu dorește să îi aleagă, rămânând nebarat numele consilierului sau, după caz, al consilierilor pe care pe care dorește să îl/să îi aleagă votantul;

b)    - pe buletinul de vot se scrie cuvântul „DA” în dreptul numelui/numelor celui/celor pe care dorește să îl/să îi voteze;

c)    - alte modalități, la alegerea consiliului.

Dl Jelea Bogdan propune ca pe buletinele de vot să se respecte ordinea, în funcție de propunerile făcute și fiecare consilier să-și exprime opțiunea încercuind numărul de ordine.

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Jelea Bogdan, care este votată cu 26 voturi pentru.

Întrucât votul este secret, se trece la tipărirea buletinelor de vot.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie propune ca în timpul tipăririi voturilor lucrările ședinței să continue. Întrucât toți consilierii sunt de acord cu propunerea d-lui Vanghelie se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil prezintă următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5.

Dl președinte de ședință dă cuvântul d-lui consilier Șuhan Valeriu Nicolae, care propune următoarea structură a Comisiilor de specialitate:

Comisia 1-Comisia Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

5    ~

-Comisia 2 -Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

-Comisia 3 -Privatizare, Comerț, Protecția Consumatorului, Relația cu Patronatul și Sindicatele;

-Comisia 4- Protecție Socială, Culte și Minorități Naționale;

-Comisia 5 -Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor; -Comisia 6-Juridic și Disciplină, Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

-Comisia 7- Educație, Sănătate, Tineret, Cultură și Sport

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie precizează că protecția socială este legată de sistemul de învățământ. Crede că ar trebui îmbinate culte, minorități

naționale și societate civilă iar direcția socială, care este o direcție foarte vastă

)    5    )    7    5

protecția socială și sănătatea să fie introduse în comisia de învățământ.

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae întreabă ce legătură are protecția

socială cu învățământul.

5

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie răspunde că are legătură pentru că se ocupă de copiii străzii, etc. Să rămână culte, minorități naționale, societate civilă iar protecția copilului , protecția socială, sănătate alături de învățământ.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel intervine spunând că protecția socială

înseamnă mai mult decât copii cu probleme, cuprinde mai multe categorii: pensionari, persoane cu probleme. Consideră că nu au cum să bage pensionarii

A.

la comisia de învățământ. Dorește să rămână Comisia de Învățământ așa cum

5    5    )    5

este ea.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie spune că sunt două variante, varianta d-lui consilier Șuhan Valeriu cu cele 7 comisii, sau varianta cu direcția de asistență socială, protecție socială, sănătate, să se facă o comisie specială.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că mai bine înființează încă o comisie.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion consideră că protecția socială are legătură cu sănătatea și propune ca partea de protecție socială de la Comisia 4 și partea de sănătate de la Comisia 7, să fie unite în Comisia 8, care să se ocupe de protecție socială și sănătate. Așadar, comisia 4 să poarte denumirea de Cultură, Culte și Minorități Naționale și Societate Civilă, iar Comisia 7 să poarte titulatura Educație, Tineret și Sport, iar comisia pe care o propune să o înființeze -Comisia 8, să poarte titulatura de protecție socială și sănătate.

Dl consilier Gheorghe Ștefan intervine sugerând domnilor consilieri să citească H.G. 18/2015 care cuprinde strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020. Nu este de acord a se scoate protecția socială din comisia din care fac parte minoritățile naționale. În condițiile în care se știe bine situația romilor din

)    )    5    5    5

sectorul 5, educația fiind prioritară, consideră că educația și protecția socială trebuie să facă parte din aceeași comisie cu învățământul. Dacă se consideră că minoritățile din sectorul 5 nu trebuie protejate, este alegerea domnilor consilieri. Din partea USB, dna consilier Crudu Claudia Elena propune ca la Comisia 4 să se introducă protecție socială și sănătate și la comisia 7- culte si minorități

r    }    s    s    )

naționale. Este de părere că orice țară evoluează prin educație, în afară de ajutoare sociale este important să susțină educația pentru absolut toți cetățenii

Dl consilier Jelea Bogdan Ion propune să se rămână la un număr de 7 comisii- pentru a fi mai operativi și este de părere că o comisie trebuie să se ocupe exclusiv de educație, tineret și sport, iar sănătatea și cultura să le mutăm pe o altă comisie. Consideră bună propunerea dnei consilier Crudu Claudia

Daniela, de a aduce la comisia de educație, cultele și minoritățile naționale.

' } ' } } }

Este foarte puțin probabil să se introducă, în mod eficient, sănătatea și cultura

într-o comisie care    să    conțină    și    protecție    socială,    și    culte,    și    minorități.

Consideră că ar fi ceva mult prea amplu și destul de disfuncțional.

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae propune la comisia 4, titulatura protecție socială, culte, minorități sociale iar la comisia 7 să rămână- educație, tineret, cultură și sport.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie intervine spunând că nu are nicio legătură realitatea cu propunerile care au fost făcute. Menționează că organigrama guvernamentală este una, iar organigrama administrației locale este cu totul alta. Precizează că protecția socială este legată de sistemul de învățământ. Spune că nu are nicio legătură minoritatea cu protecția socială și sănătatea. Crede că ar trebui îmbinate culte, minoritățile naționale și protecție civilă, iar protecția socială, sănătatea să fie băgate în comisia de învățământ. Este de părere că sănătatea și protecția socială nu au nicio legătură cu minoritățile naționale. Trebuie găsită o formulă prin care să funcționeze. Părerea dumnealui este că trebuie înființată a opta comisie pentru protecție socială și tot

ce înseamnă asistență socială.

5

Dl consilier Gheorghe Ștefan precizează că în perioada următoare se va ocupa de repartizarea copiilor romi în unitățile de învățământ, cum va explica dumnealui că face parte din altă comisie decât cea de învățământ. Dumnealui se reprezintă în teritoriu ca făcând parte din comisia care reprezintă romii.

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae propune o pauză de 5 minute pentru consultări.

Dl consilier Bîrsan Mihai dorește să se supună la vot propunerea d-lui

Șuhan Valeriu Nicolae pentru cele 7 comisii, cu modificarea propusă: cultura de la comisia 7 să treacă la comisia 4.

Deoarece procedura de tipărire a buletinelor de vot, necesare votului noului viceprimar, s-a finalizat, se trece la exercitarea votului.

După finalizarea procedurii de votare, comisia de validare se retrage pentru deschiderea urnei, numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votării, în procesul-verbal.

Se ia o pauză.

La ora 11,25 membrii comisiei de validare revin în sala de ședințe. Dl

7    9    9

consilier Cursaru Paul Gabriel-președinte al comisiei de validare citește procesul- verbal privind votul alegerii viceprimarului sector 5, din care rezultă că după verificarea și numărarea voturilor s-au constatat următoarele:

1.    Dl Țigănuș Marian - 15 voturi pentru;

2.    Dl Jelea Bogdan Ion -5 voturi pentru;

3.    Dl Gheorghe Ștefan - 1 vot pentru.

Prin urmare, Dl consilier Țigănuș Marian este ales viceprimar al Consiliului Local Sector 5.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul noului viceprimar ales- Dl Țigănuș Marian.

Noul viceprimar ales, Dl Țigănuș Marian mulțumește tuturor pentru încrederea acordată și asigură că va fi un bun secundant al primarului nou ales și va pune în slujba cetățenilor sectorului 5 întreaga capacitate intelectuală și

fizică, pentru binele cetățenilor din Sectorul 5. Mulțumește și celor care nu l-au votat și promite că are aceeași considerație și respect.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil propune reluarea discuțiilor în ce privește titulatura Comisiilor de specialitate.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion propune să se supună la vot titulatura celor

8 comisii, după cum urmează:

Comisia 1-Comisia Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte

Activități Economice;

5    ~

-Comisia 2 -Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

-Comisia 3 -Privatizare, Comerț, Protecția Consumatorului, Relația cu

~    5 7    5    7    5

Patronatul și Sindicatele;

5    7

-Comisia 4- Cultură, Culte, Minorități Naționale și Societate Civilă;

7    7    5    5    5    7

-Comisia 5-Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor; -Comisia 6-Juridic și Disciplină, Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

5    5    5    7

-Comisia 7- Educație, Tineret și Sport;

-Comisia 8- Protecție Socială și Sănătate.

5    5

Dl consilier Gheorghe Ștefan dorește să se recitească din nou titulatura

Comisiei 4.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion recitește titulatura comisiei 4: Cultură,

Culte, Minorități Naționale și Societate Civilă.

7    f    1    1

Dl consilier Gheorghe Ștefan propune să se desființeze comisia 4, din punct de vedere social, pentru minoritățile naționale, protecția socială și sănătatea sunt prioritare exact ce nu se regăsește în titulatura comisiei 4.

Dl consilier Cursaru Paul i se adresează d-lui consilier Gheorghe Ștefan spunându-i că poate face parte și din celelalte comisii, unde se regăsesc acestea.

Dl Primar Daniel Florea consideră că societatea civilă la protecția socială și sănătate ar fi o comisie care ar merge împreună, pentru că societatea civilă, ONG-urile, toate sunt interesate de acest lucru și au, preponderent în sectorul 5, un asemenea obiect de activitate. Consideră că la comisia 6 ar trebui eliminată din titulatură -disciplina, propune de asemenea ordine publică, fără juridic și disciplină, să nu se inducă vreo confuzie.

Din partea grupului USB, D-na consilier Crudu Claudia Elena consideră de bun augur introducerea societății civile în comisia de protecție socială, sănătate. Punctul lor de vedere este că ar fi bine dacă s-ar rămâne la 7 comisii, comasând cultură, culte, minorități naționale cu educație, tineret și sport.

Dl Primar Daniel Florea nu poate fi de acord cu această propunere, nefuncțională din punct de vedere al structurii primăriei deoarece minorități naționale, culte, cultură este un domeniu vast, iar educația, tineretul și sportul de asemenea un domeniu vast, care ar da foarte mult de lucru acestei comisii încât această comisie ar trebui să se stea numai în ședințe. Faptul că am avea încă o comisie ar ajuta la eficientizarea activității.

D-na consilier Crudu Claudia Elena este de acord cu propunerea făcută de domnul primar, considerând că dumnealui cunoaște mult mai bine structura administrativă.

Dl pre ș edinte de ș edin ță Agheorghiesei Emil supune la vot num ă rul de 8

comisii cu amendamentele menționate, care este votată în unanimitate.

5    7

În continuare, Dl Agheorghiesei Emil supune la vot, denumirea comisiilor, așa cum au fost prezentate, care este votată în unanimitate.

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae propune ca fiecare comisie de specialitate să fie compusă din 9 membri.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot propunerea d-

lui consilier Șuhan Valeriu, care este votată în unanimitate.

5    7

Dl Șuhan Valeriu Nicolae precizează că, conform art.17 din O.G. nr. 35/2002, ,,numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau

consilierilor independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către

consiliul local în funcție de ponderea acestora în cadrul consiliului” și anume:

PSD- 4 membri;

PNL-2 membri;

USB-2 membri;

INDEPENDENT-1 membru.

Dl Primar Daniel Florea precizează că în lege scrie ca votul individual este secret, și ca să nu se piardă prea mult timp să se voteze pentru fiecare consilier în parte, propune să se facă un singur buletin de vot cu întreaga

componență pe comisii în ansamblu.

Se propune o pauză pentru tipărirea buletinului de vot cu privire la componența comisiilor de specialitate pentru a fi supuse votului.

D-na Secretar Interimar Florina Dragnea dă citire comisiilor de specialitate, cu următoarea componență:

Comisia 1: BUGET , FINANȚE, TAXE LOCALE, FONDURI EUROPENE ȘI ALTE

ACTIVITĂȚI ECONOMICE:

1. BOLOȘ FLORINEL

2. ȘUHAN VALERIU NICOLAE

3. COANDĂ MIHAI

4. SĂNDULESCU NINA

5. COROBLEA CRISTINA

6. VASILESCU ANDREEA

7. VANGHELIE MARIAN DANIEL

8. BÎRSAN MIHAI

9. CURSARU PAUL GABRIEL

Comisia 2:    URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE, ADMINISTRAREA

TERITORIULUI, DOMENIULUI PUBLIC ȘI PATRIMONIULUI, FOND FUNCIAR:

1. ȘUHAN VALERIU NICOLAE

2. PLOSCARU GEORGE ALEXANDRU

3. LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN

4. BOLOȘ FLORINEL

5. NICULESCU JACQUELINE CHRISTINA

6. FRANOVICI BOGDAN

7. AGHEORGHIESEI EMIL

8. GIURCĂ RĂZVAN

9. SCRIPCARU LUCIAN MIHAI

Comisia 3: PRIVATIZARE, COMERȚ, PROTECȚIA CONSUMATORULUI, RELAȚIA CU PATRONATUL ȘI SINDICATELE:

1.    COANDĂ MIHAI

2.    STANCIU ANDREEA CRISTINA

3.    MATEI ION

4.    CIUPITU TEODOR

5.    CRUDU CLAUDIA ELENA

6.    FRANOVICI BOGDAN

7.    AGHEORGHIESEI EMIL

8.    SCRIPCARU LUCIAN MIHAI

9.    POP CLAUDIA RAMONA

Comisia 4: CULTURĂ, CULTE, MINORITĂȚI NAȚIONALE:

1.    CIUPITU TEODOR

2.    MATEI ION 3.SEREDIUC MIRCEA

4.GHEORGHE Ș TEFAN

5.    FRANOVICI BOGDAN

6.    SCRIPCARU LUCIAN MIHAI 7.STROESCU MARILENA DANIELA

8.    CURSARU PAUL GABRIEL

9.    POP CLAUDIA RAMONA

Comisia 5:    ECOLOGIE, PROTECȚIA MEDIULUI, SALUBRIZARE,

RECICLAREA DEȘEURILOR:

1.LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN

2. MELNIC CONSTANTIN ION 3.SĂNDULESCU NINA 4.SEREDIUC MIRCEA

5.    VASILESCU ANDREA

6.    NICULESCU JACQUELINE CHRISTINA 7.STROESCU MARILENA DANIELA

8. JELEA BOGDAN ION

9.GIURCĂ RĂZVAN AUGUSTIN

Comisia 6: ORDINE PUBLICĂ, APĂRAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI:

1.    SEREDIUC MIRCEA

2.    COANDĂ MIHAI

3.    BOLOȘ FLORINEL

4.    CIUPITU TEODOR

5.    CRUDU CLAUDIA ELENA

6.    NICULESCU JACQUELINE CHRISTINA

7.    AGHEORGHIESEI EMIL

8. BÎRSAN MIHAI

9.POP CLAUDIA RAMONA Comisia 7 : EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT:

1.    STANCIU ANDREEA CRISTINA

2.    PLOSCARU GEORGE ALEXANDRU

3.    LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN

4.    MELNIC CONSTANTIN ION

5. VASILESCU ANDRTEEA

6. COROBLEA CRISTINA

7. STROESCU MARILENA DANIELA

8. CURSARU PAUL GABRIEL

9. JELEA BOGDAN ION

Comisia 8: PROTECȚIE SOCIALĂ, SĂNĂTATE SI SOCIETATE CIVILĂ

1.    PLOSCARU GEORGE ALEXANDRU

2.    MATEI ION

3.MELNIC CONSTANTIN ION 4.S ĂNDULESCU NINA

5.    COROBLEA CRISTINA

6.    CRUDU CLAUDIA ELENA

7.    VANGHELIE DANIEL MARIAN

8.    GIURC Ă AUGUSTIN R Ă ZVAN

9.    JELEA BOGDAN ION

Componența nominală a comisiilor de specialitate propusă este supusă votului secret.

La ora 12,45 membrii comisiei de validare se retrag din sala de consiliu pentru numărarea voturilor.

Dna consilier Claudia Ramona Pop îi sugerează domnului Primar stabilirea unei zile de ședință a Consiliului Local.

5    5

Dl primar Daniel Florea răspunde că s-a gândit la ultima zi de joi din lună, la ora 18,00.

La ora 12,55 președintele comisiei de validare Dl Cursaru Paul dă citire procesului verbal privind componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5 București, cu componența mai sus prezentată, și anunță următorul rezultat: numărul de voturi pentru -26, din care valabil exprimate -26. Având în vedere finalizarea dezbaterilor proiectelor de hotărâre, se trece la prezentarea celorlalte adrese prevăzute în ordinea de zi completată și modificată după cum urmează:

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil prezintă adresa nr.24769/23.06.2016 și adresa nr.24942/24.06.2016 transmise de Dl Stochiță

5    5

Cătălin prin care solicită să aibă calitatea de invitat permanent, pe considerentul că ședințele sunt publice. Ședințele fiind publice, nu crede că îl împiedică nimeni să participe.

Dl consilier Franovici Bogdan intervine spunând că deocamdată pe Dl Stochiță Cătălin îl împiedică faptul că nu știe când au loc ședințele.

D-na Secretar-Interimar Florina Dragnea îi spune că ședințele au fost anunțate pe site-ul primăriei.

Dl consilier Franovici Bogdan întreabă dacă pe viitor se poate face un calendar al ședințelor care se vor ține în decursul anului.

5    5    5

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil prezintă adresa d-lui Edu Adrian înregistrată la Primăria Sectorului 5 nr. 24771/23.06.2016 care solicită acelasi lucru ca și dl Stochiță Cătălin și anume participarea permanentă la ședințele Consiliului Local Sector 5.

5    5

Se trece la prezentarea adresei grupului USB din cadrul Consiliului Local Sector 5, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 25574/29.06.2016;

Dl consilier Franovici Bogdan dă citire adresei, de fapt o declarație a grupului USB, prin care se solicită implementarea următoarelor măsuri: transparența activității consiliului, sistem de vot electronic, permiterea accesului publicului la ședințele de consiliu, sistem care să permită înregistrarea on-line a ședințelor de consiliu și a ședințelor comisiilor de specialitate, comunicarea către consilieri într-un timp rezonabil a proiectelor de hotărâri și publicarea lor pe site-ul primăriei, precum și comunicarea către public a calendarului

ședintelor consiliului local.

5

Dl Primar Daniel Florea este de acord cu cerințele grupului USB și precizează că deja a demarat o discuție cu cei de la PMB în ceea ce privește votul electronic pentru a fi adoptat și în PS5. Accesul publicului la ședințele de consiliu este permis, iar la ședințele comisiilor de specialitate fiecare comisie în parte va stabili în funcție de obiectul pe care îl are de discutat, prezența cetățenilor. Referitor la proiectele de hotărâri, au fost afișate pe site-ul primăriei și vor fi în continuare afișate conform legii precizând că transparența va fi totală.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel intervine spunând că există și posililitatea transparenței votului, se poate vota nominal, se poate vota pe grupuri de consilieri, se consemnează în procesul verbal și până la implementarea votului electronic nu crede că există vreo problemă. Cât privește transmiterea proiectelor de hotărâre într-un timp rezonabil, speră să le primească cu 5 zile înainte de ședința de consiliu, menționând faptul că în mandatul anterior nu le primeau sau ajungeau la dumnealor foarte târziu, speră ca pe viitor să nu se practice aceleași obiceiuri.

Dl Gheorghe Ștefan îi reproșează dlui consilier Cursaru Paul Gabriel că a venit în pantaloni scurți la ședință și are rugămintea să aibă puțină decență.

Dl consilier Franovici Bogdan are rugămintea ca odată cu anunțarea

ședinței, să le fie transmise și celelalte materiale.

5    5    7    5

Dl Primar Daniel Florea îi răspunde că toate materialele ședinței au fost afișate pe site-ul primăriei.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie solicită să se pună punct acestor discuții și să se treacă la următorul punct de pe ordine de zi.

Se trece la următorul punct de pe ordine de zi, Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul dnei. Secretar-Interimar Florina Dragnea pentru a prezenta adresa nr. 1344/16.06.2016, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 24.167/21.06.2016 și adresa nr. 1374/22.06.2016, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 25.108/27.06.2016,transmise de Curtea de Conturi

A României/ Camera de Conturi Bucureș ti.

5

D-na Secretar-Interimar Florina Dragnea prezintă adresa nr. HM/6525/P/25.05.2016 emisă de Prefectura Municipiului București, înregistrată

la Primăria Sectorului 5sub nr. 21.014/31.05.2016. Menționează că această

5

adresă se referă la hotărârile adoptate în data de 25.03.2016, în legătură cu activitatea S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., Dl prefect consideră că aceste hotărâri, adoptate de consiliul local, nu sunt legale întrucât nu sunt însoțite de raportul de specialitate. Solicită revocarea acestor hotărâri pentru a nu se ajunge în instanța de judecată pentru anularea lor. D-na Florina Dragnea precizează faptul că în următoarea ședință de consiliu trebuie să se stabilească, punctual pentru fiecare hotărâre în parte, ce decizie adoptă.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi -Informare privind

activitatea S.C. ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L., societate al cărui unic acționar

7    5

este Consiliul Local al Sectorului 5.

Dl Primar Daniel Florea precizează că în sală este prezent Dl Petrovici

Sorin membru în consiliul de administrație al S.C. ECONOMAT SECTOR 5

5

S.R.L. și îi întreabă pe domnii consilieri dacă au întrebări referitor la această informare.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel solicită să se treacă peste acest subiect considerând că executivul va trebui să ia cele mai importante măsuri în cadrul acestei societăți, directorul societății nefiind prezent în sală, propune să se treacă la următorul subiect.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi- informare privind activitatea S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., ale cărei acțiuni sunt deținute de Consiliul Local al Sectorului 5 în procent de 66,66% din capitalul social total și Administrația Domeniului Public Sector 5 în procent de 33,33% din capitalul social total.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul d-lui director Dan Cristea care este prezent în sală.

Dl director Dan Cristea menționează că a făcut toate demersurile ca

5

executiv, nu a avut sprijin în primărie, stă la dispoziția domnilor consilieri dacă există întrebări.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel mulțumește pentru raportul prezentat, dar nu înțelege de ce în incheierea prezentării se solicită propuneri. Consideră că

face obiectul altei acțiuni.

5

Dl director Dan Cristea răspunde că în momentul în care i s-a cerut această prezentare nu a știut că informarea este adresată consiliului local.

D-na consilier Vasilescu Andreea intervine spunând că în momentul de

față S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. funcționează într-un mod

5    J    5    5

netransparent. Mai spune că cetățenilor le este greu să-și dea seama cum se cheltuie și care este bugetul societății, ce acțiuni demarează societatea, câți angajați are, etc. Întreabă unde pot găsi aceste informații.

Dl director Dan Cristea răspunde că aceste informații le pot găsi la sediul

societății la secretariat.

5

D-na consilier Vasilescu Andreea solicită în numele grupului USB ca această informare, referitoare S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. precum și cea S.C. Economat Sector 5 S.R.L. să fie făcute public, fiind societăți care depind de bani publici și în mod normal cheltuirea lor trebuie făcută în mod public transparent. Iar referitor la stabilirea unei ședințe extraordinare pentru eventualele decizii, privind noul contract, grupul USB dorește o ședință ordinară pentru a avea și un raport al comisiilor de specialitate.

Dl Primar Daniel Florea aduce la cunoștință că există rapoarte ale Curții de Conturi și în ceea ce privește S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. și

S.C. Economat Sector 5 S.R.L. În ceea ce privește lipsa de transparență, este cunoscută. Faptul că la S.C. Economat, din diferite motive, nu există și nici nu a existat niciun fel de profit niciodat ă , este de p ă rere c ă trebuie ori s ă se investească foarte mult, ori trebuie găsite alte soluții. În acest moment, actualele consilii de administrații nu le mai pot îndeplini. În ceea ce privește

S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. se știe că au funcționat luând bani

J    5    5    5

din capitalul social, Curtea de Conturi le-a cerut facturi, societatea funcționează dar nu poate factura deoarece competența este la Consiliu, neexistând contract facturile acestea nu pot fi emise în baza unui contract. Are rugămintea să fie de acord să numească provizoriu alți membri în consiliul de administrație, alții

decât cei care sunt acum, cu altă viziune și cu alte soluții, aceasta fiind o

7    9    5    ~

modalitate de soluționare. Acesta este motivul pentru care s-a cerut suplimentarea ordinii de zi.

D-na consilier Coroblea Cristina este de părere că situația societății este foarte gravă ținând cont că din 2001 până în prezent sunt pierderi de aproximativ 84.500.000 lei. Consideră că nu are cum să-și atingă scopul, indiferent cine face parte din consiliul de administrație, crede că trebuie să fie desființată. Scopul fiind unul social nu are cum să ofere prețuri mici la alimente de bază, plus că este deschis tuturor categoriilor sociale, ceea ce înseamnă că nu este destul de îndreptat pe grupul social pe care trebuie să-l sprijine.

Dl Primar Daniel Florea spune că acesta este motivul pentru care are rugămintea să i se permită să schimbe provizoriu consiliul de administrație pentru că sunt alți oameni care vin cu alte propuneri și alte soluții, soluții care vor fi prezentate în următoarea ședință. Sunt alți oameni care vor veni cu alte propuneri de redresare, nu neapărat de a se închide.

D-na consilier Coroblea Cristina crede vor face propuneri de redresare care nu vor fi viabile. Totodată este de părere că momentan societatea este o gaură neagră care trebuie desființată.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel intervine spunând că trebuia ca pe ordinea de zi să fie revocarea celor 5 hotărâri ale consiliului local ce privesc S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., apoi să fie schimbați membri din consiliului de administrație. Faptul că doriți schimbarea membrilor din consiliul de administrație nu face altceva decât să persiste aceeași situație.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie solicită să se treacă la ordinea de

zi.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că nu este total împotriva schimbării celor din consiliul de administrație, dar probabil acest lucru trebuia să se facă sub altă formă.

Dl Primar Daniel Florea precizează că a vrut să fie cât mai transparent propunând revocarea consiliului de administrație, să vină oameni care vor prezenta noi soluții, alții decât cei care au adus societățiile în această situație. Speră ca în doua săptămâni să aibă noi puncte de vedere făcute de alți oameni ca apoi să poată să prezinte soluțiile legale. Este de părere că revocările hotărârilor nu rezolvă problema pentru că trebuie făcute alte hotărâri de consiliu și dumnealui dorește să se ia decizia în cunoștință de cauză, și prezentată de alți

5    5    5    5    7    5    ±    5

oameni decât cei care sunt acum.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel crede că problema S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. și modul cum a crescut și s-a rostogolit acest bulgăre nu ține de oamenii care sunt acolo, ci de hotărârile consiliului local care au fost adoptate la înființarea societății.

D-na consilier Crudu Claudia Elena întreabă dacă practic se schimbă conducerea și problema rămâne aceeași. Ideea este că trebuie să-i responsabilizeze pe toți cei care au adus aceste societăți în această situație.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie intervine spune că s-a înțeles greșit, s-a cerut o prezentare pentru executiv, nicidecum pentru consiliul local. Explică pe scurt concepția    S.C Economat. Menționează că asocierea dintre S.C

Economat a avut un alt sens, nu există pierdere. Pe fond există o investiție mare

a Consiliului Local prin care s-au câștigat două lucruri: Administrația Piețelor fiind extrabugetară , nu avea posibilitatea să primească bani de la consiliul local pentru amenajarea piețelor. Singura formulă era ca prin această asociere a Administrației Piețelor și SC Economat, noi să amenajăm piețele nu să le privatizăm. În opinia dumnealui aceste pierderi nu înseamnă pierderi, înseamnă plus valoare când se va face evaluarea acelui spațiu. Precizează și faptul că S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. a făcut o serie de investiții în parcuri și în tot ceea ce a însemnat domeniul public. Este de acord cu Dl Primar că aceste societăți nu se pot desființa pe baza unui material în care nu au toate informațiile și nici nu au știut către cine să se adreseze. Există un material al consiliului local care pregătea ca aceste spații să fie scoase la licitație, spații care astăzi arată într-un alt fel. Precizează că toate investițiile făcute se vor regăsi atunci când se va face evaluarea lor.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că exercițiul financiar înseamnă câți bani am încasat și câți bani am cheltuit, în fiecare an investițiile și amortizările sunt prinse în conturi bugetare separate.

O persoană din sală intervine în discuția cu Dl consilier Daniel Marian Vanghelie.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie îl întreabă ce calitate are , îl roagă pe dl Primar să-l dea afară din sală.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel precizează că cetățenii care participă la ședință nu pot lua cuvântul.

Dl Primar Daniel Florea precizează că s-au întocmit două proiecte de hotărâre pe care Dl președinte de ședință le va da citire. Are rugămintea ca până la sfârșitul lunii să aibă de la actuala conducere niște puncte de vedere foarte bine articulate și foarte bine motivate.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil prezintă proiectul de hotărâre privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație a S.C. Economat Sector 5 S.R.L.;

Se supune la vot proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 16 voturi pentru și 10 abțineri ( Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena,

Cursaru Paul Gabriel, Franovici Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jacqueline-Christina, Pop Claudia Ramona, Vasilescu Andreea). Următorul punct al ordinii de zi -proiect de hotărâre privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație a S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.;

Întrucât nu sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 16 voturi pentru și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Cursaru Paul Gabriel, Franovici Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jacqueline-Christina, Pop Claudia Ramona, Vasilescu Andreea).

D-na Secretar-Interimar Florina Dragnea prezintă adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.26298/04.07.2016 din partea d-lui Edu Adrian în calitate de președinte al Asociației Creștin Democrată a Romilor.

Dl consilier Jelea propune d-lui Primar ca în ultima joi a fiecărei luni să

aibă loc ședințele de consiliu.

5    5

Dl Primar Daniel Florea este de acord cu această propunere.

Având în vedere că ordinea de zi a fost epuizată, președintele de ședință mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.