Proces verbal din 05.09.2016

Proces verbal ședința extraordinară din data de 05.09.2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE

1    9

DIN DATA DE 05.09.2016

Lucrările ședinței încep la ora 12,12 și se desfășoară în sala de ședințe a

5    5    1    >5    5    55

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 2763/01.09.2016.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

În sală sunt prezenți 23 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Vanghelie Marian

Daniel.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, D-na Dobre Violeta care înlocuiește Secretarul- Interimar al Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia și Dl. Viceprimar Țigănuș Marian.

Dl. Președinte de ședință Agheorghiesei Emil deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 23 prin urmare, ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Dl. Președinte de ședință Agheorghiesei Emil propune să nu mai dea citire ordinii de zi, pe care o are toată lumea și este afișată, după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al

Consiliului Local Sector 5, pe anul 2016;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București;

5    ~

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului ”Zilele Recoltei 7-9 octombrie 2016”;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea programului Pro-CEECS - Programul Local de Creștere a Eficienței Energetice a Condominiilor din Sectorul 5;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării proiectului ”Eficiență energetică - clădiri de infrastructură publică din Sectorul 5” (EECIPS- 5);

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 5 al Municipiului București la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național - Rabla și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic Rabla Plus;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării, în parteneriat, a proiectului ” Mai bine pentru toți- împreună pentru noi!” și a cheltuielilor de implementare, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU);

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe;

9.    Proiect de hotărâre privind derularea activităților ce implică investiții de reparații, modernizare, reabilitare, construcție, igienizare, dotare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza sectorului 5;

10.    Proiect de hotărâre privind demararea proiectului ” Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 - SYS 5”;

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării proiectului ” ECO charge CITY friendly” prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”;

12.    Diverse.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu 23 voturi pentru.

Primul punct al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5, pe anul 2016

Dra. Director Disăgilă Isabela prezintă Raportul de Specialitate. Precizează că datorită unei sincope intervenite între Direcția de

Învățământ și Direcția Economică, în sensul că bugetul le-a parvenit prea târziu și nu au fost cuprinse cheltuielile de personal pentru Grădinița 168, de aceea, cu acordul dumnealor vrea să le supună spre aprobare și să le cuprindă și pe acestea în buget. Menționează faptul că valoarea este de 440.68 mii lei, sumă care nu va modifica bugetul per total, vor fi doar modificări între capitole și articole bugetare.

Dra. Director Disăgilă Isabela cere scuze domnilor consilieri că datorită timpului foarte scurt fiind o ședință extraordinară, nu a avut timp să pună pe site-ul primăriei formulele în- XL- așa cum a promis în ședința anterioară.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă referitor la creșterea

5

cheltuielilor pentru preluarea serviciilor de salubrizare, de unde se știe cu cât au crescut cheltuielile de salubrizare.

Dra. Director Disăgilă Isabela îi răspunde că aceste sume au fost trecute în baza unei note de fundamentare și momentan nu este vorba decât despre o estimare.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul

proiect de hotărâre care este adoptat cu 15 voturi pentru și 8 abțineri (Bîrsan

Mihai, Jelea Bogdan-Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Crudu Claudia -Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline Christina și Vasilescu Andreea).

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei Director Vasile Anna-Maria să prezinte Raportul de Specialitate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel o întreabă pe Dna Director pe ce acțiune dorește să meargă, pe procedură accelerată sau pe procedură normală.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că propune procedura de urgență și va fi prin licitație deschisă. A trebuit să scurteze cât mai mult termenul legal pentru a putea atribui prin licitație deschisă. Precizează că delegarea va fi definită în momentul în care este finalizată strategia pe Sectorul 5.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă în cazul unor chestiuni de natură juridică, această dată de 15 octombrie va fi depășită, ce soluții sunt sau se soluții se vor lua pentru că acestea nu sunt prezentate.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că dacă vor fi probleme de natură juridică vor încerca o negociere rapidă precizănd faptul că termenul de 15 octombrie nu este un termen care l-au stabilit dumnealor, este stabilit de Primăria Municipiului București. Mai spune că dacă nu vor reuși să încheie contractul pe licitație deschisă vor trebui să procedeze conform legislației în vigoare la negociere fără complicare cu toți cei care sunt responsabili.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă legea permite acest lucru.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că da.

Dl consilier Franovici Bogdan întreabă când preconizează că se va încheia delegarea gestiunii.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că delegării gestiunii i se conferă mai mulți pași, și anume aprobarea strategiei de salubrizare pe Sectorul 5, în conformitate cu Legea nr. 101/2016 îi obligă să facă această strategie prin consultare publică care va dura minim 45 de zile. Menționează că delegarea de gestiune durează 90 de zile cu licitație dar în funcție de procedurile juridice dumneaei nu știe cât poate să dureze, deci nu poate să spună un termen exact.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel îl întreabă pe Dl Primar Florea Daniel dacă are posibilitatea, în cazul în care nu se reușește acest lucru la termen, pentru o săptămână sau mai mult, cu mijloace proprii, să poată prelua gunoiul din sector.

Dl Primar Florea Daniel îi răspunde că în acest moment nu are capacitatea necesară la nivel de 9000 de tone cât ar trebui strânse din Sector. Spune că se pot găsi soluții alternative și că a vorbit cu cei de la Primăria Municipiului București, care au spus că se poate face o procedură rapidă astfel încât până pe 15 octombrie, dacă nu se poate respecta termenul, să se facă în procedură de urgență o delegare pe procedură accelerată.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă tarifele de colectare a gunoiului către populație rămân neschimbate precizând faptul că aceste aspecte lipsesc din prezentul contract.

Dl Primar Florea Daniel îi răspunde că nu sunt precizate pentru că deocamdată nu se știu. Menționează că după cum bine se știe aceste taxe se plătesc către diverși furnizori, pentru că există mai mulți furnizori, nu există un singur contract.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă există vreo estimare care să prevadă o creștere, o minimă creștere sau la rămâne la fel.

Dl Primar Florea Daniel îi răspunde că dorește ca în caietul de sarcini să fie introduse asemenea prevederi numai că trebuie să vadă cum, iar sumele care sunt plătite în acest moment către Primăria Municipiului București să nu fie depășite în contractul primăriei, adică în Sectorul 5 să fie mai ieftine. Mai spune că după ce se preia salubrizarea la sectorul 5 trebuie să vadă dacă este necesar să se facă consultare publică, sau nu, că dacă nu atunci se va scuti mult timp.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel precizează că a întrebat despre acest lucru pentru a nu fi puși în fața situației în care prin hotărârea luată de Consiliul Local Sector 5 să se ajungă a se plăti mai mulți bani de la populație, lucru care ar crea asupra Consiliului Local o aversiune și practic prin aceasta Dl Primar își asumă faptul că orice creștere o va deconta.

Dl Primar Florea Daniel îi răspunde că sigur taxele nu vor crește.

Dl consilier Franovici Bogdan întreabă pe Dl Primar cum explică faptul că această hotărâre a Consiliului practic îi obligă la o procedură de urgență, de ce a făcut Consiliul General al Municipiului București acest lucru.

Dl Primar Florea Daniel îi răspunde că dumnealui crede că cei de la CGMB nu au vrut să treacă prin iarnă cu această delegare pe procedură de urgență. Menționează că mai mult nu știe, i s-au pus întrebări dar nu i-a explicat nimeni nimic.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot pr ezentul

proiect de hotărâre care este adoptat cu 20 voturi pentru și 3 abțineri (Jelea

Bogdan-Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Cursaru Paul Gabriel).

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea

organizării evenimentului ” Zilele Recoltei 7-9 octombrie 2016”.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei Director Vasile Anna-Maria să prezinte Raportul de Specialitate.

Dl Primar Florea Daniel atrage atenția referitor la Art. 4 unde a constatat o greșeală materială care trebuie corectată și anume scrie că ,,se vor organiza între

20 și 40 de standuri pentru expoziție.....” trebuie rectificat și trecut ,,.120 și

140 de standuri...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că referitor la aceasta o să susțină un domn consilier pentru a se face rectificarea.

Dna consilier Crudu Claudia-Elena întreabă pe Dna Director Vasile Anna-Maria cum s-a făcut estimarea acestui proiect dacă nu există un program.

Dna Director Vasile Anna-Maria răspunde că estimarea a fost făcută la nivel maxim, ea constă doar în ceea ce va plăti dar și ce nu va încasa, tarabele fiind gratuite pentru cetățeni nu vor avea venituri, deci valoarea se raportează doar la costul chiriei.

Dna consilier Crudu Claudia-Elena dorește să afle cât reprezintă, din această sumă, partea din evenimente.

Dl Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că partea din evenimente în momentul în care o să fie finalizat regulamentul o să fie supus încă o dată spre aprobare.

Dl consilier Jelea Bogdan spune că ideea este lăudabilă numai că i se pare o sumă foarte mare pentru două zile. Dumnealui înțelege că trebuie o sumă care să acopere toate costurile, dar consideră că ar fi fost bine dacă s-ar fi prezentat o notă de fundamentare, sau o manieră mai explicitară a bugetului

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel crede de cuviință că la orice sumă care

5

le este supusă spre aprobare, să nu fie trecută doar suma respectivă, să fie trecut

organizatorul evenimentului, bugetul de venituri, cheltuieli pe fiecare tarabă, pe

fiecare formație care vine să cânte, pe fiecare atelier care vine și cere bani.

Dumnealui personal consideră că locația din P-ța Ferentari nu va fi o locație

frecventabilă pentru tot Sectorul 5, solicită și propune să se găsească o altă

locație reprezentativă pentru un astfel de târg. Consideră că pentru a ajunge în

P-ța Ferentari, fizic este o problemă plus că aceasta are un renume și nu crede

că vor putea revitaliza acea zonă doar pentru că vor face târgul acolo.

Dna Director Vasile Anna-Maria precizează faptul că la Art. 5 al prezentului proiect de hotărâre se spune clar că pentru a se putea demara acest eveniment, se va prezenta Consiliului Local programul și vor fi prezentate și costurile.

Dl Primar Florea Daniel intervine, spunând că la ședinșa ordinară de la sfârșitul acestei luni o să fie prezentat programul.

Dl consilier Jelea Bogdan propune Dlui Primar să-și dea acordul privind amânare acestui proiect, pentru atunci când vor avea materialele integrale.

Dl Primar Florea Daniel răspunde că nu se poate deoarece trebuie să demareze procedurile.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă

(Crudu Claudia -Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline Christina și Vasilescu Andreea) și 4 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan-Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Cursaru Paul Gabriel).

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea programului Pro-CEECS - Programul Local de Creștere a Eficienței Energetice a Condominiilor din Sectorul 5.

Dna Director Vasile Anna-Maria prezintă Raportul de Specialitate.

Dl consilier Franovici Bogdan precizează că grupul USB nu poate vota acest proiect, deși este necesară creșterea eficienței energetice, pentru că îi lipsește proiectul cu totul, nu există proceduri.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde Dlui consilier Franovici Bogdan că aceste proceduri sunt stabilite conform Ordonanței 18 și conform Programului de Dezvoltare Națională Locală. Mai spune că procedurile există numai că acestea sunt stabilite prin lege, iar primăria nu poate emite proceduri deasupra legii.

Dl consilier Franovici Bogdan întreabă cum sunt selectate.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că sunt selectate exact pe principiul după cum cetățeanul vine să se înscrie în acel program. Mai spune că vor veni să se înscrie doar dacă doresc, dumnealor nu pot să-i oblige să facă acest lucru, pentru că este proprietatea lor.

Dl consilier Franovici Bogdan întreabă dacă se stabilesc priorități.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că nu există priorități decât în măsura în care ei vor veni și se vor înscrie în program.

Dna consilier Vasilescu Andreea întreabă că ,,primul venit, primul servit,,. Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că da este adevărat, pentru că în secunda în care ei vor veni trebuie făcut un proiect tehnic, acest proiect tehnic va trebui întocmit împreună cu asociațiile de proprietari, așadar nu există niciun fel de prioritizare.

Dna consilier Crudu Claudia-Elena spune că o mare îngrijorare a oamenilor care au trecut prin acest program este cum se fac recepțiile, sau cum

se fac lucrările. Dumneaei vrea să știe cât de atentă, și ce măsuri va lua Primăria

5    >5

Sectorului 5 să nu se întâmple ca aceste lucrări să fie de proastă calitate.

Dna Director Vasile Anna-Maria precizează că Primăria Sectorului 5 trebuie să ia măsurile pe care legea i le permite, dumneaei nu știe că se pot face altfel lucrurile decât în conformitate cu toate normativele și legile în vigoare și

este convinsă că noua administrație asta va face.

5

Dl consilier Scripcaru Lucian-Mihai întreabă ce se întâmplă cu dosarele care au fost depuse până acum.

Dl Primar Florea Daniel îi răspunde că, dosarele care au fost depuse până acum vor fi revizuite.

Dl Primar Florea Daniel intervine spunând că, au fost 139 de dosare depuse pentru care s-au făcut niște studii, ultimele în anul 2013. Precizează că din 2013 și până acum s-a schimbat legislația, motiv pentru care, în afară de faptul că nu mai corespunde studiul cu situația de pe teren, mai trebuie și certificat de eficiență energetică, acesta fiind introdus prin lege în 2014, de aceea

dumnealor trebuie să facă și acest certificat, și să actualizeze acele studii.

5    >5

Menționează că mâine la ora 15,00 la Colegiul Național Gheorghe Lazăr va avea loc o întâlnire cu toți administratorii și le vor explica ce urmează să fie făcut și în ce termen. Mai spune că până la începutul anului următor vor avea documentația, din estimările pe care le are aceasta este pentru aproximativ 500 de blocuri.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că din câte știe cele 139 de dosare au intrat pe noul buget din anul 2016 și puse spre execuție un număr de 29. Dl consilier îl întreabă pe Dl Primar, având în vedere cele 139 dosare cu documentații schimbate, dacă s-a stabilit o prioritizare a lor, sau nu, și cum le va

reeșalona ca și criteriu de intrare în stadiu de construcție. Dl consilier Cursaru

5    5    5

mai întreabă întreabă că dacă la poziția 87 există o asociație care are documentația recentă și valabilă și o alta la poziția 86, care nu are documentația necesară, se va începe cu prima menționată, se va respecta această ordine.

Dl Primar Florea Daniel răspunde că este unul din subiectele pe care le va

discuta mâine la întâlnirea anterior menționată.

5

Dna Director Vasile Anna-Maria intervine spunând că, legislația s-a schimbat și în ceea ce privește cotele de participație și vor fi multe lucruri de discutat cu Asociațiile de Propietari.

Dl Primar Florea Daniel menționează că sunt puțini bani anul acesta pentru reabilitări, Sectorul 5 fiind mult în urmă față de alte sectoare. Mai adaugă că a încercat să găsească toate posibilitățiile de finanțare, guvernamentale sau fonduri europene. Mai spune că toate aceste demersuri pe care Primăria Sector 5 le face acum, alte sectoare le-au făcut de foarte mult timp și sunt mult înaintea noastră.

Dl consilier Franovici Bogdan întreabă cum sunt informate Asociațiile de Proprietari.

Dl Primar Florea Daniel răspunde că există o structură în cadrul primăriei care se ocupă de relația cu Asociațiile de Proprietari.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că au fost contactați telefonic, iar cei care nu au putut fi contactați li s-au pus afișe la avizierul

asociațiilor.

5

Dl Primar Florea Daniel adaugă că aveau încă de săptămâna trecută 112 confirmări de la Asociațiile de Proprietari.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel înțelege prin acest lucru că aceștia vor trebui informați, iar fiecare asociație să-și țină ședința proprie cu locatarii, să ia o decizie, iar în urma acelei decizii luată împreună cu proprietarii se vor înscrie în acest program. Întreabă dacă prima listă se anulează și se începe cu alta nouă, în conformitate cu noile prevederi legale.

Dna Director Vasile Anna-Maria răspunde că listele nu se anulează, doar se actualizează și în momentul când se vor înscrie în program vor fi conștienți de faptul că de data aceasta trebuie să plătească.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă se va face o nouă listă dacă o asociație aflată pe lista cea veche nu dorește să participe.

Dna Director Vasile Anna-Maria răspunde că dacă o asociație nu vrea să participe, se va face o nouă listă.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel dorește să știe dacă dintre cele 139

5    5

dosare sunt asociații la 15 poziții diferite, care vor dori să meargă mai departe, cum se vor pune pe listă, tot în baza ,,primul venit, primul servit,, sau se respectă ordinea lor.

Dna Director Vasile Anna-Maria răspunde că se vor lua toate odată, proiectele tehnice se actualizează toate odată, iar proiectarea și execuția se va facilita tot odată. Mai adaugă că în secunda în care se licitează și au contractul și proiectul gata, constructorul are contractul de execuție semnat cu executantul pentru toate blocurile înscrise în program. Menționează că nu va fi o prioritizare, se vor duce la bloc și dacă cetățeanul dorește, cel care are contractul își asumă să le facă pe toate odată.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că nu a auzit de așa ceva niciodată.

Dna Director Vasile Anna-Maria precizează că se va respecta lista după cum se vor înscrie în program.

Dl consilier Jelea Bogdan crede că acest program este benefic și constructiv și trebuie realizat, fiind în interesul oamenilor. Întreabă pe Dl Primar dacă după discuțiile pe care o să le aibă cu asociațiile, ca executiv al Primăriei, va găsi o formulă de armonizare între cei care au depus dosarul și cei care doar ce s-au înscris în program. Resursele sunt limitate, timpul este limitat și o să dureze mult până se va reabilita tot sectorul. Dumnealor trebuie să se

asigure, dacă tot votează acest proiect, să nu genereze discuții între oameni și asociațiile de proprietari.

Dl Primar Florea Daniel răspunde că s-au gândit la acest lucru dar și-au asumat asta, mai bine să fie înjurați și să facă, decât să nu facă. Precizează că în următoarele două săptămâni va avea întâlniri cu asociațiile de proprietari pentru a le explica cum stă situația și ce trebuie făcut.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel îi sugerează Dlui Primar că poate ar fi bine dacă ar face un ghid.

Dl Primar Florea Daniel menționează că actualul site este nefuncțional și

5    5    5

trebuie actualizat. Mai spune că a dat drumul la execuția unui site, care încă nu este gata, însă în momentul în care va funcționa, toate informațiile vor fi afișate și pe acest site. Cei de la Direcția de Comunicare lucrează la mai multe ghiduri, ghiduri de un real ajutor pentru oameni, ca în momentul în care vin la primărie să știe cu ce documente să se prezinte. Totodată, dorește ca în acele containere pe care le are în sector să facă puncte de informare și crede că de la începutul lunii viitoare toate acestea vor deveni operaționale.

Dl consilier Gheorghe Ștefan ia cuvântul spunând că în Sectorul 5 sunt

foarte multe locuințe confort 2 și 3 și foarte multe asociații ale acestor blocuri nu

5    5    5    5

au posibilitate să plătească această contribuție. După cum se știe acolo nu mai există asociație de proprietari sau locatari și doresc și ei această anvelopare, repararea subsolului sau repararea terasei. Întreabă ce măsuri se vor lua cu aceste blocuri.

Dl Primar Florea Daniel îi răspunde că la punctul 8 de pe ordinea de zi se

va discuta ce se va face cu banii și cu contribuția oamenilor.

5    5

Dna Director Vasile Anna-Maria intervine spunând că acela este un Regulament de Recuperare, în momentul de față, legislativ vorbind, cetățeanul trebuie să contribuie.

Dl consilier Gheorghe Ștefan are rugămintea ca Dl Primar să trimită o comisie în zona Zăbrăuți. Precizează că în acea zonă anveloparea arată foarte bine, doar că la subsoluri nu s-a lucrat deloc și sunt pline de mizerie.

Dl Primar Florea Daniel spune că a fost ieri în aceea zonă și cunoaște foarte bine situația, încearcă să găsească soluții împreună cu oamenii de acolo. Menționează că o să se facă și deratizarea în zonă, pentru că dumnealui personal a văzut cum pe sub anvelopare urcă șobolanii până la etajul 2.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 23 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea

demarării proiectului ” Eficiență energetică - clădiri de infrastructură publică din Sectorul 5” (EECIPS- 5).

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei Director Vasile Anna-Maria să prezinte Raportul de Specialitate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă care este gradul de contribuție a

solicitantului.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că contribuția pentru solicitant, școala este zero, numai primăria și fonduri europene.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 23 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 5 al Municipiului București la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național - Rabla și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic Rabla Plus.

Dna Director Vasile Anna-Maria prezintă Raportul de Specialitate.

Dl consilier Scripcaru Lucian Mihai întreabă cine folosește aceste mașini în momentul de față.

Dna Director Vasile Anna-Maria răspunde că sunt parcate undeva, nu știe să spună exact locația, însă acestea au fost casate de o comisie și nu sunt

funcționale.

5

Dna consilier Crudu Claudia-Elena spune că se înțelege că din prețul

mașinii se scade 6 800 lei.

5

Dna Director Vasile Anna-Maria precizează că se scad 6500 lei pe mașină și primesc bani și din fondul pe mediu.

Dl consilier Scripcaru Lucian Mihai spune că în total ar fi vorba de 6800

euro și întreabă cine suportă diferența de bani în condițiile în care o mașină

5    1    5    5    5

electrică mai ieftină costă în jur de 20 000 euro.

Dl consilier Cursaru spune că diferența o suportă Consiliul Local.

Dna consilier Crudu Claudia-Elena ia cuvântul și în numele grupului USB o felicită pe Dna Director Vasile Anna-Maria pentru implicarea în partea

de mediu. Totodată întreabă dacă această achiziție se va face direct.

5

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că achiziția se va face în conformitate cu legislația în vigoare și se va pune pe SEAP. Precizează că sunt cinci mașini, nu ar putea fi achiziționate direct niciodată. Spune că va trebui să facă un concurs pe SEAP unde cel care va fi mai convenabil față de nevoile

instituției, acela va fi achiziționat.

5    ~    5

Dna consilier Crudu Claudia-Elena spune că la un simplu calcul suma ajunge aproape la cât se cheltuie pe acel eveniment. Întreabă, dacă nu ar fi mai bine să se implice pe partea ecologică pentru că rezultatele pe termen lung sunt mult mai bune.

Dl Primar Florea Daniel intervine spunând că era cel mai ușor mod de a cere bani pentru ecologizare, igenizare să arate că vor să facă ceva și au început de undeva. Precizează că a trebuit să înceapă de undeva și dorește să demonstreze că atunci când cere bani pentru reabilitare termică, salubrizare sau spații verzi, etc., sunt cu adevărat interesați și a considerat că acesta este pasul

cel mai mic și cel mai ieftin să demonstreze că vor să facă ceva.

5

Dl consilier Scripcaru Lucian Mihai întreabă dacă Proiectul Rabla mai este în vigoare.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că da, până pe data de 15 octombrie.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot pre zentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 23 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea derulării, în parteneriat, a proiectului ” Mai bine pentru toți- împreună pentru noi!” și a cheltuielilor de implementare, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU).

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei Director Vasile Ana-Maria să prezinte Raportul de Specialitate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că are o singură problemă în ceea ce privește acest proiect nu prin implicațiile lui care sunt foarte dure, dar faptul că se vorbește despre ghid, dumnealui nu trebuie să citească ghidul dorește să fie informat de Dna Director unde este trecută valoarea totală a proiectului, cu câți bani trebuie să vină Consiliul, cum vor fi cheltuiți și în câți pași.

La ora 13,03 Dna consilier Stroescu Marilena Daniela spune că a intervenit o problemă personală, își cere scuze și părăsește sala de ședință .

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde Dlui Cursaru că în acest proiect primăria nu apar ca solicitant, în acest proiect au calitatea de partener. Precizează că numai solicitantul va depune toți banii pentru acest proiect și dumnealor vor participa cu partea lor de cheltuieli. Spune că partea dumnealor de cheltuieli pentru aceste proiecte, din valoarea totală de 3 700 000 lei, este calculată la procent, însemnând o valoare de maxim 800 000 lei. Acești bani sunt alocați pentru cheltuieli, din care Primăria Sectorului 5 va participa cu o cotă de 7%. Mai adaugă că aceste cheltuielile de implementare întâi se cheltuiesc, apoi se recuperează banii. Menționează că în aceste condiții, aceste cheltuieli de implementare pentru a le putea implementa pe zona Luptătorii

Antifasciști este necesar ca Consiliul Local să pună banii, iar dumnealor să-i recupereze.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că atunci când dumnealor vorbesc despre bani publici, trebuie să vorbească pe sume, nu pe cheltuieli. Aceasta este poziția dumnealui despre acest proiect. Proiectul este unul lăudabil și foarte bun, dar nu le sunt prezentate aceste sume și ce înseamnă fiecare în parte.

Dna Director Vasile Anna-Maria menționează că acest proiect va fi supus către finanțare de finanțatorul lui și în momentul în care va fi gata numai atunci va putea să-l prezinte. În momentul de față se aprobă proiectul și că susțin cheltuielile de implementare. În momentul în care va avea contractul va ști cât valorează proiectul și va fi supus și acesta spre aprobare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion intervine spunând că practic acum își asumă calitatea de parteneri în acest proiect.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă acest program se va mai derula în cazul în care acest proiect nu este aprobat astăzi.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că nu se mai poate derula.

Dl consilier Franovici Bogdan întreabă referitor la punerea la dispoziție de către Primărie a unui spațiu necesar asistenței comunitare, de ce nu s -a propus construirea unui astfel de spațiu.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că atunci când se duce să ceară banii respectivi, i se pun condiții pe care trebuie să le îndeplinească. A primit bani pentru reabilitare nu pentru construcție.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 22 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe privind creșterea eficienței energetice a

blocurilor de locuințe.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei Director Vasile Anna-Maria să prezinte Raportul de Specialitate.

Dl Cursaru Paul Gabriel întreabă ce se întâmplă dacă pe parcursul celor 5 ani de grație își vinde apartamentul și pleacă.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că are contractul cu Asociația de Proprietari, nu cu proprietarul care a vândut apartamentul. Juridic răspunde Asociația de Proprietari, nu proprietarul.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion întreabă dacă sumele pe care le suportă Primăria sub formă de împrumut pentru locatari sunt între 20% și 25% din valoarea totală a lucrărilor.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că da 20%-25% din valoarea totală a lucrărilor, a construcției și montajului. Precizează că mai sunt mici cheltuieli cu organizarea de șantier.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion înțelege că aceste cheltuieli nu sunt atât de

substanțiale încât să modifice volumul total. Întreabă dacă există vreun risc din

5

punct de vedere legal sau juridic astfel încât Instituția Primăriei să se confrunte cu situația ca anumiți locatari să poată invoca în instanță, sau prin altă formă de atac, faptul că ei nu-și puteau asuma să accepte că vor plăti ceva fără să știe cât vor costa lucrările.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că prin legislație trebuie să-și

asume documentația, în momentul în care vor semna contractul, vor știi exact ce

5    ~    ~    5

se va întâmpla. În acel proiect este trecută o sumă, sumă care ar trebui să fie acoperitoare pentru toate lucrările și în mod normal toate acestea trebuie să se încadreze în această sumă totală. Precizează că ei și-o asumă printr-o hotărâre a Asociației de Proprietari.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă în cazul unei Asociații de

t

Proprietari unde o treime nu va dori această finanțare și celelalte două sunt de acord, ce se întâmplă.

Dna Director Vasile Anna-Maria răspunde că în Legea Asociațiilor de Proprietari spune clar că este de ajuns ca 50+1 să ia o hotărâre și 2/3 în programele acesteia. Dacă 2/3 sunt de acord restul trebuie să accepte, ei locuiesc în condominiu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă s-ar începe de anul viitor și ar fi un număr de 100-150 de blocuri, ce presupune gradul de îndatorare a Consiliului Local. Mai dorește să afle care este gradul de îndatorare în acest moment pe Primăria Sectorului 5 și dacă s-a luat în vedere că această sumă poate fi suportată de la bugetul Primăriei.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că încearcă să facă tot felul de programe prin care să finanțeze aceste reabilitări, Consiliul Local trebuie să participe pentru că altă variantă prin care să-și demonstreze dorința de a îndeplini directivele Orizont 2020 nu are. În aceste condiții participă la acest program cu acești bani.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că acest lucru l-a înțeles, însă întrebarea dumnealui se referea la gradul de îndatorare. Întreabă dacă s-a făcut o estimare asupra gradului de îndatorare. Spune că în acest moment se funcționează pe credit destul de mult în mai multe situații, iar dacă aceste lucrări demarează destul de brusc și spontan, v-a însemna o creșterea a gradului de îndatorare pe Consiliul Local.

Dl Primar Florea Daniel dă cuvântul Dnei Director Disăgilă Isabela, care spune că nu știe pe dinafară, urmează să analizeze și să-i informeze care este exact gradul de îndatorare al bugetului local.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că din câte știe dumnealui există o prevedere legală prin care orice credit pentru instituțiile publice au o limită de 25%, 30%-grad de îndatorare.

Dna Director Disăgilă Isabela menționează că în lege este prevăzut 30%. Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă cine recuperează banii, sau încasează banii. În regulament nu este specificat acest lucru și este de părere că trebuie să fie foarte preciși.

Dna Director Vasile Anna-Maria menționează că acest contract este

5

încheiat între Primăria Sectorului 5 și Asociația de Proprietari.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă plățile se fac prin prin DITL.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că nu se fac prin DITL. Asociația de Proprietari va trebui să constituie fondurile și să le depună la Primărie. Nu se va putea face prin DITL pentru că nu este taxă.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă ce pot face sau cum pot determina începerea plății acestora după finalizarea celor 5 ani de grație, ce instrument au dumnealor.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că va fi un contract de mandat încheiat în care se vor specifica astfel de clauze urmând ca după 5 ani de la finalizarea implementării și predării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, va curge perioada de grație.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă nu vor plăti, care sunt mecanismele.

Dna Director Vasile Anna-Maria răspunde că sunt mecanisme legale.

Dl consilier Gheorghe Ștefan întreabă pe Dl Primar dacă există legislație

pentru ca acești bani care li se cer administrațiilor, să fie suportate de Consiliul Local.

Dl Primar Florea Daniel îi răspunde că nu există, de aceea și motivul pentru care în primii cinci ani costul la întreținere este redus considerabil, oamenii văd că totul este bine, urmând ca în următorii cinci ani să plătească

eșalonat.

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă nu ar fi fost mai bine să se înceapă plata mai repede și peste zece ani să suporte o sumă mult mai mică.

Dl Primar Florea Daniel îi răspunde că dumnealui încă speră să se modifice legislația pentru a putea suporta aceste sume, sume care sunt de la oameni tot pentru oameni.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că poate ar fi fost mai bine să nu existe această perioadă de grație sau perioada să fie mai mică, poate doar un an

de zile. Precizează că a avut această situație la asociația unde a locuit și unde

5    5    5

atunci se opriseră fondurile, s-a făcut prin împrumut bancar, defalcarea fiind de 60 lei/ lună. Consideră că ar fi mai bine să nu existe această perioadă de grație, banii încasați să-i ruleze și să ajute alte asociații de proprietari care au nevoie.

Dl Primar Florea Daniel i se adresează Dlui consilier Cursaru spunând că poate ar fi bine să le ofere asociațiilor ca alternativă varianta aceasta. Adică ori cinci ani perioadă de grație, iar în următorii cinci urmând a se achita, ori cei zece ani în care vor plăti mai puțin.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion este de părere că din punct de vedere al filozofiei umane majoritatea oamenilor au reflexul instinctiv să spună ,,lasă, luăm o pauză și plătim după aceea”, ceea ce este firesc și din păcate oamenii nu au educația aceasta suficient de bine dezvoltată. Crede că dacă se va lăsa la aprecierea oamenilor se îndoiește că cineva va alege să plătească din prima.

Dna Director Vasile Anna-Maria intervine spunând că acesta este o marjă generală pe care Primăria îl poate pune la dispoziție pe o perioadă de grație de cinci ani.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că poate ar trebui să schimbe regulamentul și să se specifice ,,cu o grație de până la cinci ani,, în care fiecare asociație își poate asigura ori cinci ani, ori poate alege perioade de trei ani.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că nu se poate face un regulament care să lase loc de interpretare ,,dumneavoastră vă dau ceva ,iar dumneavoastră vă dau altceva,,. Menționează că acesta este un bun regulament, dacă vrea să vină să-și depună bani înainte, foarte bine, este un regulament cu marc general.

Dl consilier Scripcaru Lucian Mihai întreabă dacă acesta ar putea fi un criteriu de selecție și dacă plătesc anticipat să se apuce de bloc imediat.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că nu.

Dl consilier Franovici Bogdan propune în numele grupului USB ca

perioada de grație să fie de un an, în locul celei de cinci ani. Crede că oamenii vor uita că au această datorie.

Dna Director Vasile Anna-Maria spune că nu va uita de această datorie Asociația de Proprietari.

Dna consilier Crudu Claudia Elena crede că ar fi bine să se țină o

5

dezbatere cu asociațiile referitor la această perioadă de grație.

Dl Primar Florea Daniel îi răspunde că o să fie această dezbatere mâine și

menționează că dumnealor au discutat cu Asociațiile de Proprietari.

Dna Director Vasile Anna-Maria spune că scopul asociației este să reabiliteze, să crească eficiența energetică și să îndeplinească ce are de îndeplinit în Programul ,,Orizont 2020”. Acest Program ,,Orizont 2020” este peste cinci ani și în momentul în care se va face calculul acestor lucrări, administrația va trebui, conform Directivelor Europene să îi amendeze pentru că nu și-au făcut reabilitarea termică așa cum este prevăzut. Are rugămintea ca domnii consilieri să-i ajute, pentru că dacă nu vor intra în acest program, vor căpăta această problemă. Pentru ei este mult mai ușor să capete această perioadă de grație, să aibă sentimentul că vor intra mult mai ușor în acest program că oricum vor trebui făcute reabilitările termice la blocuri. Subliniază faptul că Directiva Europeană este o directivă care le impune clar acest lucru.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 22 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind derularea activităților ce implică investiții de reparații, modernizare, reabilitare, construcție, igienizare, dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza sectorului 5.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei Director Vasile Ana-Maria să prezinte Raportul de Specialitate.

Dl Primar Florea Daniel intervine, spunând că a avut discuții cu toți

directorii și directorii economici de la școli, discuții la care au fost întrebați

5    5    >    5    5

dacă vor să se ocupe fie dumnealor, fie primăria de aceste activități de investiții, reparații, etc,. Bucuria a fost foarte mare când au auzit că o să preia primăria aceste activități. Precizează că pentru a accesa fonduri europene, unitatea administrativ teritorială trebuie să fie cea care aplică, nu școala respectivă. Dumnealor nu ar putea să facă asta decât cu bani din bugetul propriu ceea ce le-ar fi imposibil.

Dna consilier Vasilescu Andreea întreabă dacă există o listă cu necesa rul fiecărei școli sau grădinițe.

Dna Director Vasile Anna-Maria îi răspunde că aceste liste există, ele sunt întocmite de directorii școlilor sau grădinițelor respective.

Dna consilier Vasilescu Andreea întreabă dacă aceste liste pot fi publice. Dumneaei înțelege că Directorii de școală vin la Primărie, spun care sunt nevoile instituției pe care o reprezintă și apoi cineva din primărie consideră oportun sau nu acea investiție.

Dra Director Nedelcu Roxana îi răspunde că necesitatea unitățiilor directorii o subliniază. Mai spune că de aceea în cadrul acestei ședințe a fost precizat că Primăria preia aceste activități, dar fără sprijinul directorilor nu vor putea lucra deoarece, ei sunt în teritoriu și știu cu ce probleme se confruntă, ei sesizează problema pe care o au, iar apoi un specialist trebuie să elaboreze un studiu.

Dl Primar Florea Daniel crede că implicarea domnilor consilierilor ca reprezentanți în Consiliile de Administrație este absolut necesară pentru a le explica aceste lucruri.

Dna consilier Vasilescu Andreea spune că mai există și părinții care poate au alte păreri față de directori și ar fi necesare și opiniile lor.

Dra Director Nedelcu Roxana precizează că părinții au reprezentanți în

Consiliile de Administrație, Consiliul de Administrație la nivelul școlii este ca

5    ~    5    5

și Consiliul Local în Primărie. Vor găsi acolo reprezentanți ai sindicatului, ai profesorilor și elevilor.

Dna consilier Vasilescu Andreea spune că practic acest proiect de pe ordinea de zi este un acord de principiu că aceste cheltuieli vor fi făcute de către Consiliul Local.

Dna Director Vasile Anna-Maria precizează că aceste contracte vor fi făcute de către Primărie, pentru că în cadrul primăriei există Departament Tehnic, asta pentru a putea ști că acele lucruri pe care cei care le-au proiectat sunt conforme cu normativele în vigoare.

Dna consilier Vasilescu Andreea întreabă dacă în cazul în care o școală

5

estimează că are nevoie de ceva și dumnealor demarează lucrările, Consiliul

5    ~

Local trebuie să mai aprobe suma necesară cheltuielilor.

Dna Director Vasile Anna-Maria răspunde că la fiecare proiect în parte

dumnealor vor aproba indicatorii tehnico-economici, acum se aprobă doar ca aceste investiții să fie preluate prin Primărie.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezen tul proiect de hotărâre care este adoptat cu 22 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind demararea

proiectului ” Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 - SYS

5”.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei Director Vasile Ana-Maria să prezinte Raportul de Specialitate.

Dl Primar Florea Daniel ia cuvântul precizând faptul că la nivelul Poliției Locale a Municipiului București există un sistem dispecerat extraordinar. Dl Viceprimar Țigănuș Marian, fiind specialist pe această problemă, i-a explicat anumite lucruri. Consideră că ar fi necesar să facă un sistem integrat, un sistem care să se potrivească cu sistemul de supraveghere care există deja și este funcțional și anume Poliție Națională-Poliție Locală. Mai spune că dacă vor face

5    5    5    5    5    1

pază în școli și parcuri este extrem de important ca cel care este mai aproape să intervină în momentul respectiv. Dorește să fie sistem integrat, deoarece în momentul când va da drumul la dispecerat să poată funcționa simultan.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion consideră această inițiativă foarte bună, lăudabilă și extrem de necesară. Întreabă dacă există o evaluare cu privire la costuri. Crede că un asemenea sistem este foarte complex pentru a integra partea operațională cu partea informativă. Mai întreabă dacă astăzi aprobă demararea proiectului, urmează ulterior încă o ședință în care să li se expună și costurile și

concluziile cu privire la ,,studiile necesare, a obținerii autorizațiilor aferente și

achiziția...,,.

Dna Director Vasile Anna-Maria răspunde că astăzi se va demararea

proiectului și se va demara acest studiu de fezabilitate. Mai spune că acestea

sunt solicitări pe care le-a primit de la toate structurile din Consiliul Local: AES, ADP, Poliție Locală, etc., zone care vor trebui supravegheate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă de ce în titlul proiectului nu este introdus și ,, pentru aprobarea studiului de fezabilitate” .

Dna Director Vasile Anna-Maria răspunde că nu există studiu de fezabilitate în momentul de față, dumnealor aprobă o demarare a acestui proiect pentru încheierea acestui studiu de fezabilitate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă de ce din Art. 2 reiese că acum se aprobă tot.

Dna Director Vasile Anna-Maria precizează că astăzi nu se aprobă și indicatorii tehnico-economici, dar fără indicatorii tehnico-economici nu se poate face niciun fel de investiție. Dacă nu sunt indicatori tehnico-economici

5

dumnealor nu aprobă nici un fel de sumă, în concluzie astăzi aprobă doar ca acest proiect să fie demarat de către Primăria Sectorului 5.

Dl Primar Florea Daniel intervine spunând că toate lucrurile cu privire la bani și toate studiile care se vor face, vor fi prezentate în ședința ordinară de la sfârșitul acestei luni pentru ca dumnealor să aibă timp să le studieze.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă de ce Raportul de Specialitate nu prezintă și semnătura Directorului General al Poliției Locale. Și-ar fi dorit ca dumnealui să întocmească raportul și să le explice lucrurile foarte clare.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian informează că va face un studiu în baza unor analize în colaborare cu Poliția Națională, lucru care i se pare firesc dat fiind că sunt forțe componente a ceea ce se numește ,,menținerea ordinii și liniștii publice,,. Precizează că se va lucra pe o hartă tactică elaborată de Poliția Națională privind starea infracțională pe teritoriul sectorului pe care vor aplica

starea contravențională constatată în ultimii doi ani de către Poliția Locală,

5    5    ~

urmând ca pe acestea să se puncteze locurile de fixare a camerelor de luat vederi a sistemului. Mai spune că în funcție de obiectivele principale, pe care le -a enunțat Dl Primar mai sunt și unități de învățământ, piețe, aglomerări publice, intersecții dar și în zone cu potențial criminogen ridicat. Este de părere că schimbul de informații pe care trebuie să-l facă cu Poliția Locală, potrivit strategiei naționale de ordine publică este foarte important pentru cetățeni, pentru a le asigura securitatea.

Dl Primar Florea Daniel precizează faptul că dumnealor studiază acum posibilitatea de a introduce în caietul de sarcini a unei prevederi extrem de clare, potrivit căreia, cei care fac paza la școală și la instituții să poată da socoteală polițistului local și polițistului național cu privire la ceea ce fac. Este de părere că cel care este plătit din banii primăriei să facă paza, trebuie să se conformeze planului de securitate care este la nivelul sectorului. Menționează și faptul că o să prezinte tot conceptul când o să fie gata.

Dl consilier Bîrsan Mihai spune că la școli există un plan de pază și agentul de pază trebuie să-l respecte.

Dra Director Nedelcu Roxana precizează că acel plan de pază este aprobat de poliție.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că nu este vorba de probleme tehnice, dumnealui ar fi propus ca denumirea acestui proiect să fie ,, privind demararea tuturor procedurilor legale privind efectuarea studiilor necesare pentru ,,Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5-SYS 5”pentru că în Art.2 spune foarte clar ,,și achiziția și instalare unui sistem de supraveghere video a zonelor sensibile din punct de vedere al infracționalității.”

Dna Director Vasile Anna-Maria precizează că în Art. 2 se menționează că doar desemnează nu pot să facă și achiziția.

Dna consilier Crudu Claudia-Elena întreabă dacă investiția pentru supraveghere video se poate face din fonduri europene cum s-a făcut la Sectorul 3.

Dna Director Vasile Anna-Maria răspunde că s-a făcut în Sectorul 3 pentru că la momentul respectiv, în Programul 2007-2013 era cuprins acest lucru, în Programul 2014-2020 nu este. Precizează că sunt fonduri de la bugetul de stat și dumnealor vor apela la acestea, dar în momentul de față până când se va finaliza studiul de fezabilitate o să le fie prezentate indicatorii și zonele pe care le-au găsit și care trebuie să fie supravegheate.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil informează pe domnii consilieri că acest proiect o să treacă și prin Comisia de Ordine Publică și va fi analizat de consilierii care fac parte din această comisie.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion consideră această inițiativă foarte corectă și

necesară, propune ca la Art. 2 unde nu presupune și procedura ulterioară.

Propune ca în Art. 2 să fie precizat în loc de pentru efectuarea studiilor necesare, a obținerii autorizațiilor aferente și achiziția.....”, să se rectifice astfel

,, .... în vederea achiziției și instalării unui sistem de supraveghere.....”.

Precizează că dacă sunt de acord cu această modificare dumnealor vor aproba acest proiect, dacă nu, se vor abține.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune spre aprobare propunerea Dlui consilier Jelea Bogdan Ion de modificarea a Art. 2, care este aprobată în unanimitate.

Se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 22 voturi pentru.

Următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea demarării proiectului ” ECO charge CITY friendly” prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dnei Director Vasile Ana-Maria să prezinte Raportul de Specialitate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă au fost identificate cele patru zone.

Dna Director Vasile Anna-Maria răspunde că cele patru zone sunt în parcări publice Sebastian-13 Septembrie, sunt în zonă centrală, parcări publice care sunt în subordinea ADP-lui.

Dna consilier Crudu Claudia-Elena întreabă de ce patru.

Dna Director Vasile Anna-Maria răspunde că sunt pe cost-beneficiu și pe

deasupra trebuie urmărite și verificate. Dacă se vor găsi fonduri sau proiecte pilot, iar dacă dumnealor văd că sunt agreate, acceptate și folosite, atunci vor face mai mult.

Dna consilier Crudu Claudia-Elena întreabă dacă există un studiu în ceea ce privește numărul de mașini eco pe sector.

Dna Director Vasile Anna-Maria răspunde că pe municipiu sunt aproximativ 400 de mașini.

Dl Primar Florea Daniel intervine spunând că a discutat cu ceilalți primari

și toți au fost interesați de acest proiect. Crede că se va face și la nivelul

5    5    5    1    5

Bucureștiului, dar deocamdată Sectorul 5 este primul care demarează acest proiect.

Dna consilier Crudu Claudia-Elena spune că dumnealor s-ar bucura și la achiziția de mașini dar în raport nu există calcule și estimări.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel propune modificarea Art. 2-(1) ,, se aprobă demararea înființării a patru stații de reîncărcare pentru vehicule

electrice valoarea totală de 150 000 lei” și la Art. 2-(2) ,,valoarea totală a

finanțării.... diferența până la ...este asigurată”. Menționează că în acest fel dumnealor știu cât au statutat de la început.

Dl Primar Florea Daniel spune că i se pare în regulă ce a propus Dl

consilier Cursaru Paul Gabriel.

Dl consilier Scripcaru Lucian Mihai întreabă dacă aceste pompe nu le pot

instala companiile de carburant: Petrom, OMV.

Dl Primar Florea Daniel răspunde că nu, pentru că între acestea este o

competiție, care ar fi interesul.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune spre aprobare

propunerea Dlui consilier Cursaru Paul Gabriel privind modificarea Art. 2 așa cum a fost menționată mai sus, care este aprobată în unanimitate.

Se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 22

voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil dă cuvântul Dlui Primar care în încheiere dorește să li se adreseze.

5

Dl Primar Florea Daniel precizează că are nevoie de ajutorul dumnealor în

mai multe probleme. Prima ar fi referitor la proiectul privind utilizarea bazelor

sportive ale unitățiilor de învățământ pentru cei care vor să facă sport în curtea școlii. Dorește dacă s-ar putea să prezinte proiectul în următoarea ședință ordinară de la sfârșitul lunii. Rugămintea dumnealui ar fi dacă știu și au propuneri și idei să vină la dumnealui și să-l conceapă împreună.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel este de părere că nu se poate face peste tot deoarece sunt probleme foarte clare de logistică, sunt probleme legate de răspundere, probleme legate de titulari, cine vine, cum vine și ce fac. Totodată, este de părere că trebuie găsită o locație cu acces separat, plus că vor crește cheltuielile peste tot, paza, etc., deoarece pe perioada vacanței nu există pază.

Dl Primar Florea Daniel menționează că a discutat cu directorii școli ilor și

5    5    5

le-a cerut să-i transmită toate probleme pe care le văd dumnealor în aplicarea

acestei idei. Totodată, referitor la implicarea administrației în susținerea celor

care fac sport sau diverse activități cultural educative organizat, dumnealui

dorește să se implice astfel încât să-i poată susțină. Crede că trebuie susținuți în

sensul că trebuie ajutați să participe în mod organizat la competiții la nivel

interjudețean sau național. Dorește să-i ajute să li se deconteze cheltuielile de

transport, cazare, achiziționare de echipament sportiv, etc. Nu dorește să se

implice deocamdată în chestiuni ce privesc norma de hrană. Are rugămintea și

cere sprijinul domnilor consilieri ca acest proiect să fie introdus pe ordinea de zi în următoarea ședință ordinară să îl ajute, și să vină cu idei.

Dl Primar Florea Daniel precizează că până acum au identificat 2000 de copii care fac sport. Dă cuvântul Drei Director Roxana Nedelcu.

Dra Director Roxana Nedelcu precizează că sunt 440 copii în școli organizați în echipe de handbal, fotbal, baschet și 2000 copii care activează în școli, dar care activează în cadrul unor asociații sportive extrașcolare.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă câți copii sunt în total.

Dra Director Roxana Nedelcu îi răspunde că la clasele I-VIII sunt

aproximativ 20 000.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel constată că sunt foarte puțini îndrumați către sport.

Dl Primar Florea Daniel menționează că încearcă să atragă cât mai mulți copii spre sport sau spre alte activități educative astfel încât ei să nu mai stea pe stradă, să învețe să respecte niște reguli, să respecte partenerul, să fie supravegheat de un îndrumător. Informează pe domnii consilieri asupra faptului că au început să vină mulți investitori, mulți care vor să investească aici. Există

un parteneriat care a fost semnat în anul 2008 cu Guvernul Francez care se

numea Reabilitarea „Habitatului Insalubru Precizează că momentan sunt

în discuții cu cei de la Ministerul Dezvoltării să creeze un nou cadru a acestui

5

parteneriat împreună cu Guvernul Francez, Guvernul României și Primăria Sectorului 5, dar care să se numească Regenerare Urbană Ferentari.

Dl Primar Florea Daniel spune că până la 15 Septembrie să aibă un draft bine conturat a planului de dezvoltare a sectorului. Menționează că a luat legătura cu Universitatea de Arhitectură Ion Mincu, care fac planul urbanistic general al Bucureștiului pentru a le da idei cum ar vedea dezvoltarea ulterioară a sectorului față de planul urbanistic general al Capitalei. Referitor la ședința ordinară de la sfârșitul acestei luni Dl Primar spune că ar fi dorit să aibă loc în data de 22.09 nu pe 29.09 pentru că pe aceea dată o să participe la o întâlnire organizată de Camera de Comerț cu foarte mulți investitori care vor să vină în România. Dumnealui a primit invitația pentru a prezenta ce doresc să facă în Sector. În momentul în care o să aibă invitația oficială o să le-o prezinte și domnilor consilieri pentru că ar fi bine să participe și dumnealor. Aduce la cunoștință că pe 3-4 octombrie va fi un eveniment care are denumirea de Urban Fest, eveniment organizat de DG REGIO, Comisia Europeană, Guvernul României, privind diverse planuri de dezvoltare a localităților din țară. Are rugămintea ca domnii consilieri să participe la acest eveniment în cadrul căruia va prezenta acest proiect pentru cartierul Ferentari și unele zone ale Sectorului 5. Informează pe domnii consilieri că s-ar putea să fie nevoie să găsească încă un sediu pentru Primărie. În acest moment acest sediu este nefuncțional, iar dacă va trebui să elibereze sediul vechi, pentru că a înțeles că sunt în faza finală de atribuire de contract, nu are unde să mute oamenii. Precizează că spațiile care le-au fost propuse erau foarte mici. Dorește să înceapă să facă demersuri pentru a găsi un spații, să le prezinte variantele și poate reușește să mute o parte din administrație sau dacă ar reuși să găsească un spațiu în centrul sectorului unde oamenii să ajungă mai ușor.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă dacă dorește un spațiu cu chirie sau vrea să-l cumpere.

Dl Primar Flore a Daniel îi răspunde că deocamdată să se stea cu chirie până se reabilitează sediul vechi. Dorește să obțină acceptul dumnealor pentru început, apoi o să încerce să găsească niște soluții la cel mai mic preț.

Dl consilier Bîrsan Mihai spune că ar putea compartimenta Economatul de la Rahova, dacă tot nu-l închiriază.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel este de părere că și P-ța Ferentari ar putea fi o alternativă.

Dl Președinte de ședință Agheorghiesei Emil spune că în sediul vechi sunt

400 de oameni ai Poliției Locale și ai DGASPC-lui, deci le trebuie un sediu mai

5    5    ~

mare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion întreabă pe Dl Primar dacă se gândește la

situația din acest sediu și la cei care își desfășoară activitatea pentru că dacă s-ar

5    5    5    5    1

muta doar DGASPC-ul și Poliția Locală soluția cu spațiul de la Economat ar

5    5    5    1    5

putea să fie viabilă, nu știe dacă punct de vedere tehnic.

Dl Primar Florea Daniel spune că dacă ar fi după dumnealui ar muta pe toți în același sediu și aici ar lăsa ceva oarecum independent, adică DITL-ul sau Poliția Locală. Mulțumește domnilor consilieri pentru timpul acordat acestor

discuții.

5

Dl consilier Franovici Bogdan are rugămintea de a spune câteva cuvinte despre evenimentul din str. Iacob Andrei. Aduce la cunoștință că pe data de 30 august, un număr de 19 familii au primit somație ca în termen de 72 ore să plece pentru că vor fi demolați. Mai spune că a doua zi au venit buldozerele, într-adevăr fără să-i demoleze, dar are rugămintea să se facă tot posibilul pentru a nu se repeta genul acesta de acțiuni radicale, adică să se pună un termen atât de scurt.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian îi spune că acesta este termenul legal.

Dl consilier Franovici Bogdan crede că pot exista soluții omenești și condamnă acest stil de lucru. Menționează că acest lucru se putea face printr-o înștiințare din timp a oamenilor, prin dialog cu DGASPC-ul și astfel nu se mai crea panică. Spune că în sală există oameni din comunitate care doresc să spună câteva cuvinte.

Dna Rodica Păun mulțumește Dlui Primar pentru că a găsit soluții. Spune că acolo nu este vorba de 2 familii, sunt 70 oameni copii care au nevoie de

educație

5

Dl consilier Gheorghe Ștefan ia cuvântul și spune că acolo este o situație gravă de vreo 15 ani de zile. Este de părere că trebuie să spună și cine i-a coordonat acolo. Menționează că acele persoane au avut interes, care ridicau ajutoare de urgență, acești oameni au fost folosiți. Dumnealui nu este de acord ca acești oameni să fie alungați în stradă, din contră a vrut să vină cu o inițiativă în sprijinul lor. Precizează că trebuie luat în considerare și faptul că acești

oameni și-au vândut locuințele. Dorește ca această situație să fie foarte bine

5    5    5    5

analizată și este de acord să se facă curățenie în zonă pentru ca acest sector să devină un sector european, să fie ajutați, să nu arate semne de slăbiciune deoarece aceste persoane au fost folosite timp de 15 ani.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel are rugămintea să se păstreze caracterul legal al ședinței de consiliu. Persoanele care nu îndeplinesc statutul de consilieri locali, nu trebuie să vorbească într-o ședință publică decât cu acordul celorlalți consilieri. Dorește ca pe viitor să fie informați despre aceste demersuri.

Dl Primar Florea Daniel aduce la cunoștință că această decizie a fost luată

5    5

în urma discuțiilor pe care le-a avut cu toți, în special cu cei de la asistența socială în vederea rezolvării situației de acolo. Precizează că nu a existat lipsă de coordonare, din contră, acest demers a fost făcut în urma aprobării în ședința

Consiliului Local de a avea posibilitatea acordării de ajutoare sociale pentru oamenii din sector, să poată plăti școlarizarea celor care nu și-o pot permite și totodată criteriile prin care dumnealor să poată acorda ajutorul social. Abia după aceea s-a făcut demersul menționat mai sus. Menționează că urmează să igienizeze locurile unde vor fi mutați acei oameni, iar ei urmează să -și facă documentația pentru ajutoare sociale. Într-adevăr, își asumă faptul că nu a gestionat comunicarea din primul moment, a avut acea scăpare de comunicare, dar intenția nu a fost niciodată rea, și nici modul în care o va pune în aplicare.

Dl consilier Gheorghe Ștefan spune că s-a deschis linia de proiecte pentru romi și are rugămintea să se înceapă accesarea acestor fonduri. Se pot cere bani pentru acele anvelopări se pot cere bani europeni, pentru educație, sănătate, infrastructură.

Dna Director Vasile Anna-Maria intervine spunând că prin proiectul de la punctul 4, care a fost aprobat astăzi exact asta fac, fac blocurile, și pentru zonele marginalizate.

Având în vedere că discuțiile și ordinea de zi au fost epuizate, preș edintele

de ședință mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței la

55    55±±±5    55

ora 14,15.

34


35