Hotărârea nr. 99/2016

Hotărârea nr. 99/30.09.2016 privind aprobarea plăţii sumei de 518.427 lei reprezentând amenzi neplătite.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea plătii sumei de 518.427 lei reprezentând amenzi neplatite

Având in vedere Raportul de specialitate comun intocmit de Direcția Economica si Direcția

Juridica ,

Având in vedere adresa nr. 38404/27.09.2016 primita de la Administrația Sector 5 a Finanțelor

Publice

In temeiul art. 45 , alin(2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTĂRĂȘTE:

ART1. Se aproba suportarea din bugetul local a sumei de 518.427 lei reprezentând amenzi conform Adresei nr. 38404/27.09.2016 , suma ce va fi înregistrata in contul 473 “ Decontări privind operațiuni in curs de clarificare”

ART 2 Primarul Sectorului 5 prin Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu va intreprinde masurile legale in vederea recuperării sumei de 518.427 lei.

ART. 3 Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local , Direcția Economica si Direcția Juridica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

CRISTINA CORNfoklk F/feuRDEAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTOR 5

STR . CONSTANTIN MILLE NR. 10, SECTOR 1    Tel.: 314.46.80 314.43.18

Cod fiscal: 4433953_Fax: 311.04.65 311.15.68

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECȚIA JURIDICA


Raport de specialitate privind aprobarea plătii

reprezentând amenzi neplatite

Prin adresa din data de 23.09.2016 Direcția Strategii si Programe de Dezvolatre Durabila solicita eliberarea unui certificat de cazier fiscal , certificatul de atestare fiscala privind obligațiile de plata către bugetul de stat, certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in vederea completării dosarului de acceptare in cadrul Programului Rabla +,

Prin adresa nr. 38404/27.09.2016 Administrația Sector 5 a Finanțelor Publice a comunicat instituției noastre Fisa Sintetica Totala , fisa din care reiese ca instituția figurează cu amenzi neplatite in valoare de 518.427 lei.

In vederea obținerii unui certificat fiscal fara datorii se impune achitarea amenzilor din bugetul local urmând ca suma respectiva sa fie inregistrata in contul 473 « Decontări privind operațiuni in curs de clarificare » si pe cale consecința sa fie recuperata suma de la persoanele care se fac răspunzătoare.

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare Consiliului Local Sector 5 Proiectul de hotarare.


DIRECTOR EXECUTIV DRAGNEA FLORINA