Hotărârea nr. 98/2016

Hotărârea nr. 98/30.09.2016 privind modificarea Actului Constitutiv al A.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Având în vedere adresa Raportul întocmit de Direcția Resurse Umane din cadrul Primăriei Sector 5;

Luând în considerare prevederile H.C.L. Sector 5 nr.39/16.08.2010 privind înființarea S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., ale Hotărârilor Consiliului Local Sector 5 nr.43/28.12.2012 și nr. 104/12.12.2014, privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare și Salubrizare S.A. ;

în temeiul art.45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se modifică Actul Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., în sensul că se înlocuiește reprezentantul acționarului Administrația Domeniului Public Sector 5, cu sediul în strada Elefterie, nr. 47-49, sector 5, care va fi reprezentată prin Director General, dl. Letea Dorin - Ilian, cetățean român, născut la data de 07.07.1975, în Municipiul Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în București, Strada Focșani, nr.l, bl. M188, sc. 1, et.3, ap.20, Sector 5, București, posesor al C.I. Seria RT, nr. 845697, eliberată de SPCEP Sector 5, la data de 10.01.2013, C.N.P.1750707163225.

ART.2. - Se modifică Actul Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., în sensul că se înlocuiește reprezentantul acționarului Consiliul Local Sector 5, cu sediul în str. Constantin Miile ne. 10, Sector 1, București, care va fi reprezentat prin dna consilier Stroescu Marilena Daniela, cetățean român, născută la data de 24.03.1968 în Mun. Roman, Județul Neamț, domiciliată în Strada Democrației, nr.6, bl.l l,sc.l,et.6,ap.34, Sector 4, Mun. București, posesor al C.I. Seria RX, nr. 485624, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 05.05.2014, C.N.P.2680324272661.

ART.3 - împuternicit al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, este domnul Murgeanu Laurențiu-Mihail, cetățean român, născut la data de 05.11.1988 în municipiul București, Sector 5, domiciliat în București , Strada Petofi Șandor, nr.41, ap.l, Sector 1, posesor a CI seria RD nr.754022 eliberată de Mun. București la data de 04.05.2011, CNP 1881105450044 să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea întocmirii, depunerii și înregistrării la toate instituțiile competente a documentației aferente modificării Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., semnând valabil în numele și pentru Consiliul Local Sector 5 oriunde este necesar, semnătura sa fiindu-ne opozabi lă în limita prezentului mandat.

ART.4 - S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., Serviciul Secretariat Consiliul Local și persoanele menționate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRAS EMNEAZĂ p. SECRETA.R SECTOR DIRECTOR EXECUTIV,

FLOR^^DMGNEA

Nr. .93 /30.09.2016