Hotărârea nr. 97/2016

Hotărârea nr. 97/30.09.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă "Alexandru Ioan Cuza " (Filiala 5 București), în vederea realizării materialului științific cu tema ”Drumul de luptă al armatei române pentru eliberarea părților de nord-vest a României”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (Filiala 5 București), în vederea realizării materialului științific cu tema „Drumul de luptă al armatei române pentru eliberarea părții de nord-vest a României”

Având în vedere:

- raportul comun al Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Economice;

adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 38524/28.09.2016, emisă de Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” - Filiala 5 București;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” - Filiala 5 București, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa la HCLS 5 nr.    off <W & .

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei emise de Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” - Filiala 5 București, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 38524/28.09.2016, părțile, respectiv:

■Rr™50 Sectorului 5 București— ---- -    ■    .    -

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea, în calitate de Primar, și doamna Isabela Nicoleta Disăgilă, în calitate de Director Economic,

Și

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” - Filiala 5 București

Cu sediul în București, B-dul Iuliu Maniu, nr. 13, sector 6, având certificatul de înscriere juridică nr. 86/28.10.2008, C.I.F. 24908542, reprezentată prin domnul Costică Grosu, în calitate de Președinte,

convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie sprijinirea activităților științifice vizând elaborarea materialului documentar cu tema „Drumul de luptă al armatei române pentru eliberarea părții de nord-vest a României (01 septembrie - 25 octombrie 1944)”, în urma participării membrilor asociației la activitățile din cadrul excursiei de documentare.

Prin intermediul acestui studiu se va realiza valorificarea superioară a potențialului științific și de experiență al cadrelor militare în rezervă/retragere, în interesul (re)afirmării unor adevăruri istorice privind fenomenul militar național din timpul celui de-al II-lea război mondial. Analiza va fi publicată în revista Rezerva Oștirii Române și va reprezenta punctul de pornire al unei lecții de istorie privind acțiunile glorioase ale armatei române pentru eliberarea părții de nord-vest a teritoriului național și privind modul în care au fost materializate în lucrări de artă monumentală faptele de eroism ale militarilor români. Lecția va fi susținută în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 150 din sectorul 5.

Excursia de documentare se va derula în perioada 22-27 octombrie 2016, iar itinerariul va însuma peste 1.700 de km și va presupune vizitarea unor monumente cu o puternică încărcătură istorică: Muzeul Aurel Vlaicu, Monumentul Glorie Ofițerului Român, Monumentul Crișurilor,

Monumentul Ostașului Român din Cărei, situate pe traseul București - Brașov - Sf. Gheorghe - Tg.-Mureș - Cluj-Napoca - Satu-Mare - Oradea - Arad - Deva -Alba-Iulia - Sibiu -București. Pe timpul deplasării și în locurile în care au fost desfășurate bătălii istorice, se vor face prezentări ale operațiunilor și acțiunilor de luptă ale armatei române din perioada 01 septembrie - 25 octombrie 1944, precum și analiza terenului pentru identificarea influenței acestuia asupra acțiunilor de luptă.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

aferente desfășurării excursiei de documentare.

Cop. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie până la data de 20.12.2016. Excursia propriu-zisă se va derula în perioada 22-27 octombrie 2016.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord.

Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3. Obligațiile Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” - Filiala 5 București

Art. 4.3.1. Va face demersuri pentru contractarea serviciilor aferente organizării și desfășurării excursiei de documentare;

Art. 4.3.2. Va elabora și publica materialul documentar având ca temă „Drumul de luptă al armatei române pentru eliberarea părții de nord-vest a României (01 septembrie - 25 octombrie 1944)”. Asociația va prezenta Primăriei Sectorului 5 un exemplar al revistei Rezerva Oștirii Române, în care a fost publicat respectivul studiu.

Art. 4.3.3. Va susține o lecție de istorie în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 150 din sectorul 5, pentru prezentarea concluziilor materialului documentar.

Art. 4.3.4. Va promova parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările oficiale ale asociației, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 4.3.5. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, asociația va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5 un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.4 Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1. Primăria Sectorului 5, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, va participa la lecția de istorie în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 150.

Art. 4.4.2. Va promova parteneriatul cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” în comunicările oficiale ale instituției, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 4.4.3. Va achita suma prevăzută la art. 2,1, în baza facturii emise de Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, reprezentând valoarea prezentului acord de parteneriat.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi /    .2016, în două exemplare cu

caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

Contrasemnează, p. Secretar Sector 5,