Hotărârea nr. 95/2016

Hotărârea nr. 95/30.09.2016 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr.59/05.09.2016, pentru aprobarea organizării evenimentului "Zilele Recoltei 7-9octombrie 2016".

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 021.314.70.53

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr.59/5.09.2016, pentru aprobarea organizării evenimentului „Zilele Recoltei 7-9 octombrie 2016”

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Transparență Instituțională;

/\

In temeiul :

Art. 36, alin (2) și alin. (6), art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. J, din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE

9

Art. 1.(1) Se modifică denumirea HCL Sector 5 nr. 59/05.09.2016 și va avea următorul conținut: "Hotărârea privind aprobarea organizării evenimentului "Zilele Recoltei- ediția 2016”.

(2) Se modifică art. 1 al HCL Sector 5 nr. 59/05.09.2016 și va avea următorul cuprins: ”Se aprobă organizarea evenimentului Zilele Recoltei - ediția 2016, în perioada 7-16 octombrie 2016.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea evenimentului „Zilele Recoltei - ediția 2016”, conform Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri.

Art. 4. Se aprobă Programul evenimentului „Zilele Recoltei - ediția 2.016” conform Anexei nr. 2 a prezentei hotărâri.

Art. 5. Se aprobă alocarea defalcată din bugetul aprobat prin HCL 59/5.09.2016 a sumelor necesare achiziționării fiecărui tip de servicii, conform Anexei nr. 3 a prezentei hotărâri.---------

Art.6. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, Administrația Piețelor, Administrația Domeniului Public și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. V ) /30.09.2016

Anexa nr. 1 la HCL S5 Nr.,c/p 30.09.2016

Regulament privind organizarea „ZILELE RECOLTEI - ediția 2016

1. INFORMAȚII GENERALE j

1.1.    Primăria Sectorului 5, în colaborare cu Administrația Piețelor Sector 5, cu aportul Administrației Domeniului Public Sector 5 și al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 organizeză în perioada 7-16 octombrie 2016 evenimentul intitulat „ZILELE RECOLTEI - ediția 2016”, în scopul stimulării consumului de produse provenite direct de la producători autohtoni, încurajarea micilor producători, cât și promovarea tradițiilor și obiceiurilor ce țin de Sărbătoarea Culesului.

1.2.    Locația în care se va desfășura evenimentul este Piața Ferentari și platoul adiacent acestui centru agroalimentar.

1.3.    Se estimează participarea unui număr maxim de 130 de expozanți -producători și agenți economici.

1.4.    Expozanții - producători, agenți economici care desfășoară activități de alimentație publică, participanții la ateliere de creație și manifestări cultural -artistice specifice au obligația de a se încadra în orarul de funcționare : 10.00 - 21.00 și în cel de aprovizionare : 06.00 - 08.00.

1.5.    Fiecare producător și agent economic se obligă să-și asigure echipamentul adecvat, cât și personalul de servire.

1.6.    Tarabele/standurile de comercializare din incinta și de pe platoul Pieței Ferentari puse la dispoziție de Administrația Piețelor Sector 5 vor fi predate în starea în care s-au preluat, în baza procesului verbal.

1.7.    Inaugurarea evenimentului va avea loc vineri, 7 octombrie 2016, la ora 17.00, dată care va fi respectată de toți expozanții. La această dată, toate spațiile destinate comercializării vor fi deschise și aprovizionate corespunzător în vederea deschiderii oficiale.

2. AMPLASAMENTUL TÂRGULUI ”ZILELE RECOLTEI”

2.1.    Târgul se va desfășură în incinta Pieței Ferentari, cât și pe platoul adiacent acestui centru agroalimentar al Sectorului 5.

2.2.    Suprafețele destinate comercializării sunt reprezentate de tarabe standard din patrimoniul Administrației Piețelor Sector 5 și de standuri expoziționale, tip cort, de dimensiune 3m x 2 m, care vor fi_amplasate pe pLatoul

exterior al pieței.

2.3.    Amplasamentele tarabelor/standurilor tip cort vor fi marcate în planurile de situație ridicate la scara 1 : 500.

2.4.    Tipul de activitate care se poate desfășura la tarabe și la standurile din/ în incinta pieței se referă la comercializarea fructelor și legumelor, a produselor alimentare și nealimentare tradiționale, alimentație publică, ateliere meșteșugărești, artistice.

3. CONTRACT SI PROCEDURĂ DE AUTORIZARE

5

3.1.    In baza HCL Sector 5 nr. 59/5.09.2016, expozanții care fac dovada faptului că sunt producători autentici, conform atestatului de producător, sunt scutiți de la taxa de tarabă și de la cea de ocupare a domeniului public.

3.2.    Agenții economici care vor desfasura activitati de alimentație publica vor încheia contract pentru ocuparea spațiilor respective cu Administrația Piețelor Sector 5, achitând taxele aferente.

3.3.    în baza documentelor stipulate la punctul 3.2, cât și a actelor societății, la care se anexează o cerere, fiecare agent economic se va înscrie, până cel mai târziu la data de 01.10.2016, în vederea participării la Târg, la sediul Administrației Piețelor Sectorului 5, șos. Alexandriei nr. 3-5, Biroul Juridic.

3.4.    Agenții economici care vor desfășura activități de alimentație publică și care vor comercializa produse alimentare au obligația de a-și obține până la data începerii activității în cadrul Târgului toate avizele sanitare

necesare.

3.5.    în cazul agenților economici, în lipsa dovezii achitării taxei de ocupare a suprafeței administrate de Administrația Piețelor Sector 5, contractul încetează de drept.

3.6.    Agenții economici care vor desfășura activități de alimentație publică și de comerț cu produse alimentare vor achita, prin taxa percepută de către Administrația Piețelor Sector 5 plata utilităților - apă, energie electrică, aferentă perioadei în care este organizat Târgul, în funcție de consum.

3.7. Ptățrfe—crtihrtăți4ur=aferente asigurării necesarului alimentări i cu'

energie electrică și a închirierii toaletelor ecologice pentru toată perioada desfășurării târgului, respectiv, 10 zile, și a serviciilor de pază în locație pentru cele 3 zile în care vor avea loc manifestările artistice intră în sarcina Primăriei Sectorului 5.

4. CRITERII DE ELIGIBILITATE

4.1.    Selecția participanților se va realiza, în limita locurilor disponibile, de către o comisie desemnată, prin dispoziție, de Primarul Sectorului 5.

4.2.    în procesul de selecție se va urmări ca documentația depusă în vederea participării să conțină: formular de înscriere, lista produselor comercializate, dovada faptului că agentul economic este constituit într-una dintre modalitățile prevăzute de lege în vederea desfășurării activității cu scop lucrativ, dovada achitării taxei de ocupare a spațiului.

5. DISPOZIȚII FINALE

9

A

5.1.    In baza prezentului regulament, agenții economici care desfășoară activități în domeniul alimentației publice au obligația de a achita către Administrația Piețelor Sector 5 contravaloarea utilităților - energie electrică, apă, salubritate, pentru toată durata în care utilizează spațiul prevăzut prin contractul încheiat.

5.2.    Asigurarea ordinii și liniștii publice pe toată perioada desfășurării evenimentului intră în sarcina Direcției de Politie Locală Politiei Sector 5.

99    9

5.3.    Paza obiectivului pe toată durata desfășurării evenimentului va fi asigurată de către o societate ce are în obiectul de activitate servicii de pază, în

baza unui contract încheiat de Primăria Sectorului 5; plata prestației intră în sarcina Primăriei Sectorului 5, conform bugetului de eveniment aprobat prin HCL 59/5.09.2016.

5.4. închirierea toaletelor ecologice se va realiza în baza unui contract încheiat de Primăria Sectorului 5 ; plata prestației se va realiza în baza facturii emise de prestator, de către Primăria Sectorului 5, conform bugetului de eveniment aprobat prin HCL 59/5.09.2016.

—5t± Nerespectareaumeiadintre prevederile mai sus menționate prin

prezentul regulament atrage rezilierea de drept a contractului, respingerea participării la următoarele ediții ale Târgului, precum și aplicarea de sancțiuni contravenționale, conform legii.

Anexa nr. 2 la HCL S 5 Nr ffi’ Z30.09.2016

PROGRAM ARTISTIC ZILELE RECOLTEI - ediția 2016

9

Reîntorcându-ne lă tradiții vechi care vorbesc despre celebrarea

Anotimpului Recoltei printr-o serbare câmpenească, cât și pentru a stimula participarea în număr cât mai mare a producătorilor ce vor expune în cadrul târgului "Zilele Recoltei”, propunem organizarea unor programe artistice specifice, după cum urmează:

7    Octombrie 2016

17.00 - deschiderea oficială a Târgului Zilele Recoltei - concert de fanfara

17.30 - moment dans Călușul - ansamblu copii talentați 17.45 - Taraf + soliști muzică populară

19.15 - 21.00 - Recitaluri artiști de folclor consacrati

9    9

8    octombrie 2016

17.00 - 17.30 -trupă dansuri tradiționale și internaționale - copii talentați

17.30    - 18.00 - muzică ușoară - șlagăre

18.00 - 19.30 - taraf + soliști muzică lăutărească și populară

19.30    - 21.00 - recitaluri artiști de folclor consacrati

9    9

9    octombrie 2016

17.00 - 17.30 - dansuri și cântece copii

17.30 - 18.00 - muzică ușoară - melodii celebre si romanțe

5    5    5

18.00 - 19.00 - taraf + soliști muzică populară

19.00 - 21.00 - recitaluri artiști de folclor consacrati

5    5


CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR SECTOR DIRECTOR EXBCUTIV,

FLORBjWW^QNEA

Anexa 3 la HCL S5 Nr. ) /30.09.2016

Buget de cheltuieli privind promovarea, organizarea și derularea evenimentului ”Zilele Recoltei - ediția 2016

9

Din bugetul total alocat promovării, organizării și derulării acestui eveniment, respecțiv, 600.000 de Iei, sumă aprobată prin HCETSector 5 nr.'

59/05.09.2016, după studierea ofertelor existente și în virtutea completărilor și modificărilor propuse prin prezentul proiect de hotărâre, estimăm următoarele cheltuieli necesare:

Primăria Sectorului 5

1.

Program artistic pentru 3 zile — perioada 7

- 9 octombrie 2016, în intervalul orar

17.00 - 21.00 - concerte, recitaluri soliști,

ansambluri de dans, prezentator spectacol

150.000 lei

3.

Echipament tehnic - scenă sunet /lumini

închiriat pentru 3 zile de program artistic

41.250 lei

4.

Promovare Mass - Media -

realizare/creatie + difuzare anunț Radio -

9    9

TV, machete publicații de mare tiraj, site-

uri de profil, pentru 7 zile premergătoare

inaugurării târgului

100.000 lei

5.

Promovare outdoor -afișe, flyere, bannere

în marile intersecții, bannere de locație-

70.000 lei

acces târg și spate scenă, rollupuri, pentru

7 zile premergătoare inaugurării târgului

și pe toată perioada desfășurării acestuia,

respectiv, 10 zile

6.

Alte cheltuieli - servicii de pază a

obiectivului, toalete ecologice, asigurare

necesar alimentare energie electric, pentru

toată perioada desfășurării târgului,

respectiv, 10 zile

50.000 lei

Total estimat

411.250 lei