Hotărârea nr. 93/2016

Hotărârea nr. 93 privind reorganizarea Administrației Piețelor Sector 5 și Anexele 1,2,3/30.09.2016

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

Privind reorganizarea Administrației Piețelor Sector 5

Având in vedere Rapoartele de Specialitate, întocmite de Administrația Piețelor Sector 5;

In baza art.45 alin 1 si art.81 alin 2 lit “e” din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba Organigrama, Statul de Funcții si Regulamentul de Organizarea si Funcționare al Administrației Piețelor Sector 5, începând cu data adoptării prezentei hotarari, conform anexelor 1,2,3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Se aproba modificarea taxelor si tarifelor Administrației Piețelor Sector 5, incepand cu data adoptării prezentei hotarari, conform anexei 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - Se aproba modificarea Grilei de salarizare a Administrației Piețelor Sector 5, incepand cu data adoptării prezentei hotarari, conform anexei 5 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 - Administrația Piețelor Sector 5 si Serviciul Relații cu Consiliul Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.


M<OW


Nr.

crt.

Compartiment

funcții

Nivel

Studii

Nr.

Personal

Studii

1

Director General

S

1

Tehnice, Economice, Juridice

2

Director General Adjunct

S

1

Economice,Juridice,Management,

3

Director

Administrativ

S

1

Juridice,A dm in istrative

4

Sef serviciu administrativ

S

1

Juridice,Economice

5

Secretara

M/S

1

6

Muncitori calificați

G/M

7

7

Muncitori

Necalificati

-

2

8

Șofer Mecanic

Auto

G/M

3

9

Sef Birou Achiziții, Investiții, Licitații

S

1

Economice, Juridice, Tehnice (de specialitate)

10

Achizitor materiale

M/S

1

11

Director Marketing

S

1

Economice, Juridice, Marketing

n

Administrator Piața

M/S

8

13

Muncitori

Necalificati

-

23

14

Director Economic

s

1

Economice

15

Sef serv. fin. — contab- salarizare

s

1

Economice

16

Magazioneri -încasatori

G/M

13

17

Contabil salarizare

M/S

2

(De Specialitate)

18

Casier

M/S

1

19

Consilier Juridic

S

1

Juridice

20

Inspector Resurse Umane

M/S

1

TOTAL GENERAL =71


ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 5

ANEXA NR.3 LA H.C.L.Sector 5 Nr.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR SECTOR 5 BUCUREȘTI

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Activitatea desfășurată în Sectorul 5, se realizează de către Administrația Piețelor, serviciu public de specialitate, aflat în subordinea directă a Consiliului Local Sector 5, cu personalitate juridică și cu capital integral de stat.

Art.2. Administrația Piețelor, cu sediul în București Sector 5, sos. Alexandriei 3-5, . funcționează pe baza gestiunii directe având autonomie financiară.

Art.3. Administrația Piețelor își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament propus de conducerea Administrația Piețelor Sector 5 și aprobat de Consiliul Local în scopul organizării, conducerii, funcționării și dezvoltării comerțului în piețe și în alte locuri organizate cu aceeași destinație pe raza teritorial-administrativă a sectorului 5, creând producătorilor și agenților economici condiții corespunzătoare.

Art.4. Prin prezentul regulament, se stabilesc modalități de organizare a comerțului în zonele publice, condițiile de dotare și regulile generale de funcționare, a formelor specifice de comerț și prestări servicii în centrele publice de desfacere.

Art.5. Regulamentul de organizare și funcționare are ca scop organizarea comerțului în zonele publice, în condiții de protecție optimă a consumatorilor și de concurență loială între producători si intre agenți economici.

Art.6. Administrația Piețelor își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament, având ca suport legal:

-    Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;

-    Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, precum și a altor prevederi legale și administrative normative cu aplicare în domeniu;

-    Ordonanța 71/2002, privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

Art.7. Structura organizatorică și numărul de personal este stabilit în concordanță cu specificul serviciului public Administrația Piețelor, în limita mijloacelor financiare de care dispune și cu respectarea dispozițiilor legale.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.8. (1) Structura organizatorică a serviciului public Administrația Piețelor, cuprinde:

I.    DIRECTOR GENERAL;

II.    DIRECTOR GENERAL ADJUNCT;

III.    DIRECTOR ADMINISTRATIV

-    SEF SERVICIU ADMINISTRATIV;

-    SECRETARA;

-    MUNCITORI CALIFICAȚI;

-    MUNCITORI NECALIFICATI;

-    ȘOFERI MECANICI AUTO;

-    SEF BIROU ACHIZIȚII, INVESTIȚII, LICITAȚII

-    ACHIZITOR MATERIALE

IV.    DIRECTOR ECONOMIC ( atribuții economice);

-    SERVICIUL CONTABILITATE

-    MAGAZIONERI ÎNCASATORI

-    CONTABILI SALARIZARE

-    CASIERIE - MAGAZIE

V.    DIRECTOR MARKETING

-    PIAȚA RAHOVA;

-    PIAȚA FERENTARI;

-    PIAȚA. 13 SEPTEMBRIE;

-    PIAȚA GEORGE COSBUC;

-    PIAȚA COTROCENI;

-    PIAȚA VOLANTA;

(ADMINISTRATORI DE PIAȚA SI MUNCITORI NECALIFICATI)

VI.    CONSILIER JURIDIC

VII.    INSPECTOR RESURSE UMANE

(2) Structura organizatorică de mai sus se poate modifica, în condițiile legii prin hotărâri ale Consiliului Local.

Art. 9. Organigrama, numărul de personal precum și statul de funcții sunt supuse spre aprobare Consiliului Local Sector 5 în subordinea directă a căruia se află Administrația Piețelor Sector 5.

Art.10. Conducerea Administrației Piețelor este asigurată de către Directorul General, numit prin hotărâre adoptată de Consiliul Local al Sectorului 5, în condițiile legii.

Art.ll. Serviciul public Administrația Piețelor are personal angajat, cu contract individual de muncă, căruia îi sunt aplicabile exclusiv prevederile legislației muncii.

Art.12. Nominalizarea posturilor care vor fi ocupate pe baza unui contract individual de muncă, se face prin dispoziție a Directorului General.

Contractul individual de muncă se va încheia între Directorul General și angajații care ocupă posturile stabilite potrivit alineatului precedent.

Art.13. Salariaților serviciului public Administrația Piețelor, angajați cu contract individual de muncă, le revin următoarele obligații specifice:

a)    Să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și la termene stabilite _____atribuțiile de serviciu reieșite-din-actele-normative, prezentul Regulament și / sau

dispozițiile șefilor ierarhici;

b)    Să își însușească și să aplice prevederile actelor normative de interes general și cele specifice muncii sale;

c)    Să acționeze pentru creșterea eficienței, operativității și calității activității proprii și a compartimentului sau biroului din care face parte, excluzând manifestările de formalism și birocrație;

d)    Să respecte cu rigurozitate ordinea și disciplina la locul de muncă precum și programul de activitate și să folosească integral și în mod eficient timpul de lucru;

e)    Să păstreze secretul de serviciu și să nu facă publice informațiile la care are acces prin natura serviciului, dacă acestea nu sunt destinate interesului public;

f)    Să utilizeze și să păstreze cu grijă bunurile încredințate spre folosire și să gestioneze în mod legal, corect și eficient fondurile bănești de care răspunde. Autoturismele, calculatoarele, mașinile de scris și de multiplicat, telefoanele precum și mijloacele materiale și bănești din patrimoniul Administrației Piețelor, se pot utiliza numai pentru interesul serviciului.

g)    Să își însușească și să respecte normele de protecție a muncii, de apărare împotriva incendiilor și alte norme specifice locurilor de muncă și să contribuie la preîntâmpinarea și înlăturarea oricăror situații care ar putea pune în pericol viața, integritatea personală, precum și integritatea bunurilor și valorilor aparținând Administrației Piețelor, având următoarele obligații:

-    să desfășoare activitatea în așa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;

-    să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă accidentele de muncă suferite de propria persoană și de alte persoane participante la procesul de muncă;

-    să oprească lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident și să îl informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă;

-    să utilizeze echipamentul individual de protecție din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat;

-    să dea relațiile solicitate de organele de control și de cercetare în domeniul protecției muncii;

h)    Să îndeplinească orice alte atribuții și sarcini care decurg din legislație sau stabilite prin dispoziție a superiorilor ierarhici;

Art.14. încălcarea cu vinovăție a obligațiilor de serviciu de către salariații Administrației Piețelor, va atrage după caz, răspunderea disciplinară sau răspunderea materială, civilă și penală, după caz.

Art.15. Pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea desfășurată, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de bază. Acesta poate fi de până la 15% aplicat la salariul de bază.

Persoanele care beneficiază de salariu de merit, se stabilesc o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, conform legislației în vigoare, avându-se în vedere anumite criterii pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii acestora și anume:

-    primirea și exercitarea unor răspunderi ce depășesc cerințele postului din evaluare;

obținerea unor rezultate deosebite, constant în activitatea desfășurată;

-    eficiență deosebită în activitatea desfășurată;

-    spirit de inițiativă, creativitate și spirit inovator, răspundere promptă la orice solicitare;

Nu se acordă salariu de merit, salariaților care au fost sancționați prin diminuarea salariului, pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu, respectiv celor sancționați disciplinar.

Art.16. Salariaților cu rezulate deosebite obținute în activitatea desfășurată li se vor acorda premii,

prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii, prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli.

Art.17. Programul de lucru al salariaților serviciului public Administrația Piețelor, este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

La locurile de muncă, unde datorită specificului activității nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru, se stabilesc forme specifice de organizare a timpului de lucru în ture.

CAPITOLUL III

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE PERSONALULUI ANGAJAT AL ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR

Atribuțiile principale ale Directorului General:

I.    Organizează, coordonează și controlează întreaga activitate a serviciului public Administrația Piețelor;

2.    Asigură conducerea curentă și aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului, în limitele activității serviciului public Administrația Piețelor;

3.    Angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

4.    Aproba îndatoririle și responsabilitățile personalului pe birouri și compartimente prin fișele posturilor;

5.    Aprobă operațiunile de încasări și plăți, asigurând respectarea legalității acestora;

6.    Elaborează prognoze și strategii de dezvoltare a Administrației Piețelor;

7.    Exercită controlul asupra activității comerciale desfășurate de persoanele fizice și agenții economici din piețele Sectorului 5;

8.Stabilește măsurile necesare și le prezintă Consiliului Sectorului 5 si/sau Primarului, pentru asigurarea dezvoltării comerțului în piețe în condiții de protecție optimă a consumatorilor și de concurență loială între agenții economici;

9.    Asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local, sau prin dispoziții ale Primarului pentru evidențierea, valorificarea și buna administrare a piețelor Sectorului. 5;

10.    Administrează patrimoniul instituției în mod corespunzător și ia măsurile necesare de interzicere a folosirii acestuia în alte scopuri;

II.    Organizează, îndrumă și controlează acțiunea de constatare, stabilire și colectare a taxelor locale datorate de persoane fizice, asociații familiale și persoane juridice, care desfășoară activități în Piețele Sectorului 5;

12.    Exercită funcția de ordonator principal de credite;

13.    Prezintă Consiliului Local si Primarului, anual sau ori de câte ori este nevoie, datele necesare pentru evidențierea stării economice a serviciului public Administrația Piețelor;

14.    Avizează și propune spre aprobare în condițiile legii amânări, eșalonări la plata taxelor și impozitelor precum și de amânare, reducere sau scutire de plata majorărilor de întârziere; lâ.Avizeaza și urmărește modul de elaborare a proiectelor de programe, hotărâri, dispoziții, privind buna funcționare a Administrației Piețelor și eficientizarea activității acesteia, susținând în comisiile de specialitate ale Consiliului Local documentația elaborată, care urmeiză a fi aprobată de acesta, în

scopul bunei gospodăriri a patrimoniului și valorificarea acestuia legală, prin licitații, închirieri, concesionări, etc.

lâ.Exercită și alte atribuții stabilite prin legi, hotătâri ale Guvernului, ordine, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului Sectorului 5;

II. Atribuțiile principale ale Directorului General Adjunct

Aproba perfectarea contractelor cu beneficiarii si alti prestatori si a actelor adiționale.

Asigura intocmirea programelor operative ale instituției (trimestriale si lunare) si resurselor necesare pe contracte, precum si actualizarea acestora in funcție de realizări.

Aproba programul de masuri tehnico-organizatorice necesare asigurării Securității si Sanatatii in Munca si a protecției ecologice.

Avizează necesarul de echipamente si materiale specifice de Securitatea si Sanatatea Muncii, conform programului aprobat.

Gestionează impreuna cu Directorul Economic potențialul tehnologic, material si financiar al instituției.

Dispune organizarea controlului financiar intern si a inventarierii anuale generale a patrimoniului instituției.

Asigura coordonarea periodica a ședințelor echipei de conducere la nivel de instituție.

Dispune analiza rapoartelor si dispozițiilor de control intern si extern, pe linie de calitate si mediu si dispune inlaturarea neconformitatilor sesizate si a cauzelor care le-au generat, pentru a preveni repetarea acestora.

Asigura accesul organelor de control extern si intern la documentele firmei cu ocazia inspecțiilor si auditurilor.

Executa orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale instituției in limitele respectării temeiului legal.

III. Atribuțiile principale ale Directorului Administrativ

1 .îndrumă și coordonează activitatea formațiilor de întreținere din subordinea sa, asigurând punerea în aplicare a dispozițiilor Directorului General referitoare la aceasta formație;

2Asigură repararea și întreținerea instalațiilor, celorlalte mijloace fixe și a obiectelor de invertar;

3.    Cortrolează modul de folosire a bunurilor și ia măsuri pentru întreținerea și repararea acestora, propune scoaterea din inventar a bunurilor uzate pe care le valorifică, după aprobare, potrivit dispozițiilor legale;

4.    Face propuneri și urmărește îndeplinirea măsurilor luate cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor, întocmind documentele necesare.

5.    Asigură încheierea și executarea contractelor pentru energie electrică, apă, gaze naturile și diverse prestări de servicii, propune conducerii măsuri pentru buna gospodărire a energiei electrice, combustibililor, apei, gazelor naturale, hârtiei, rechizitelor și a altor materiale de consum.

6.    Face propuneri pentru planul de investiții cu obiectivele necesare bunei funcționări a Adnâiistrației Piețelor, precum și privind reparații la imobile, instalații și mijloace fixe aflate în administrare, urmărește realizarea lucrărilor respective, participă Ia efectuarea recejției acestora și propune efectuarea plăților.

7.    Contribuie la elaborarea documentației tehnice necesare contractării lucrărilor de investiții sau reparații necesare la locațiile Administrației Piețelor;

8.    Asigură cadrul organizatoric și metodologia unitară privind organizarea, desfășurarea și desemnarea ofertelor câștigătoare ale adjudecărilor licitațiilor, inclusiv contractele de execuție pentru lucrări de investiții, reparații, achiziții necesare pe teritoriul Administrației Piețelor;

9.Organizează activitatea de exploatare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport auto dii dotare, asigurând verificarea stării tehnice a acestora și ia măsuri operative de remediere i deficiențelor acestora, răspunde de încheierea asigurărilor auto CASCO și obligatorii.

10.Coordonează și urmărește situația consumurilor de carburanți și lubrifianți pentru mijloacele d< transport auto din dotarea Administrației Piețelor; ține evidența consumurilor de carburanți urmărește și vizează foile de parcurs, întocmește lunar F.A.Z. -urile la toate autovehiculele dir dotarea Administraței Piețelor.

11..întocmește referate de necesitate centralizate pentru aprovizionarea piețelor cu materiale de întreținere, obiecte de inventar gospodăresc, rechizite de birou pentru toate compartimentele funcționale pe baza necesarului transmis în scris lunar și ori de câte ori este nevoie de către șefii de piețe și compartimente.

12.    Coordoneaza aprovizionarea și distribuția la piețe a materialelor de întreținere, obiectelor de inventar, gospodărire și rechizitelor după aprobarea referatului de necesitate de către Directorului General.

13.    Urmărește, verifică și supraveghează modul în care chiriașii Administrației Piețelor respectă și îndeplinesc condițile prevăzute în clauzele contractuale privind utilizarea spațiului și respectiv cele privind consumul și plata utilităților prezentând Directorului General referate;

Atribuții principale - Sef serviciu Administrativ;

1.    Să constate deficiențele existente la clădirile și instalațiile aparținând patrimoniului unității și corectitudinea sesizărilor primite de la formațiile de lucru;

2.    Participă la executarea și recepționarea lucrărilor de reparații și investiții, urmărind respectarea normelor de consum și vizează situațiile de lucrări;

3.    Răspunde și întocmește realizarea graficului de execuție potrivit programului de investiții și reparații;

4.    Urmărește modul de derulare a contractelor încheiate cu executanții de lucrări în conformitate cu clauzele care s-au stipulat între părți;

5 .Urmărește întocmirea cărții tehnice a construcțiilor pentru lucrări de investiții și reparații; â.Urmărește realizarea în condiții tehnice corespunzătoare a tuturor lucrărilor de construcții și reparații realizate;

7.    Ține legătura cu proiectantul lucrărilor pentru toate inadvertențele din proiect, inclusiv pentru problemele ridicate de executant pe parcursul lucrărilor;

8.    Urmărește modul de realizare a lucrărilor rămase de executant după efectuarea recepției;

9.    Contribuie la elaborarea documentației tehnice necesare contractării anumitor lucrări de reparații sau investiții necesare Administrației Piețelor ;

10.    Este șeful direct al echipei de muncitori, efectuează instructajul de protecție a muncii la locul de muncă, ține evidența pontajului la zi, planifică activitatea muncitorilor și verifică lucrările efectuate;

Atribuțiile principale - Secretara

1.    Primește, înregistrează și prezintă Directorului General sau locțiitorului acestuia corespondența intrată pentru a fi repartizată, pe care o distribuie cu respectarea rezoluției pe bază de semnături;

2.    Conduce registrul general de intrare-ieșire a corespondenței;

3.    întocmește, tehnoredactează sau dactilografiază lucrările de secretariat;

4.    Primește corespondenta instituției destinata expedierii și se îngrijește de expedierea in termen a acesteia;

5.    Efectuează transmisiile prin fax a corespondenței și înregistrează faxurile primite respectând circuitul documentelor în unitate;

6.    Păstrează ștampilele unității, răspunzând de corecta utilizare a acestora;

7.1ntocmește și depune necesarul de materiale feri de câte ori este nevoie;

Atribuții principale - Șofer mechanic auto

1.    Verifica starea tehnica a vehiculului inainte de plecarea in cursa;

2.    înscrie in foia de parcurs toate rutele efectuate cu viza utilizatorului;

3.    Asigura permanent buna funcționare si consumul rațional de carburant;

4? Asigura din timp 'intdcmifeaTisigufariLăutoobligatorii si CASCO;

5.    Asigura permanent alimentarea cu carburant si intretinerea curenta a vehiculului prin schimburi de ulei, filtre si consumabile etc. inclusiv spalarea;

6.    Asigura efectuarea la timp a reviziilor tehnice periodice, parțiale si totale;

7.    Asigura buna funcționare a alarmei de siguranța a vehiculului si răspunde de documentele autovehiculului;

8.    Participa la menținerea stocului de materiale, piese de schimb si accesorii;

9.    Remediază toate defecțiunile ușoare legate de domeniul sau de activitate;

10.    La sfârșitul programului de lucru parcheaza mașina in parcarea instituției si nu utilizează vehiculul decât in interes de serviciu;

11.    Nu incredinteaza vehiculul nimănui fara o aprobare prealabila;

12.    Participa la transportul materialelor si obiectelor achiziționate de mic volum;

13.    Asigura, după caz, transportul de bani la Trezoreria sector 5, al unor documente sau al conducerii la diferite instituții publice;

14.    Asigura deplasarea la locațiile instituției sau a altor instituții, după caz, chiar daca este solicitat in afara programului, urmărind trasee optime;

15.    Răspunde material pentru incalcarea atribuțiilor de serviciu si pentru daunele provocate din culpa;

16.    Răspunde de executarea la timp a sarcinilor si de calitatea lucrărilor executate;

17.Raspunde si la alte solicitări trasate de Șeful direct sau dispuse de Conducerea . instituției.

Atribuții principale - Sef serviciu achiziții, investiții, licitații

•    elaborează, pe baza analizelor proprii și propunerilor celorlalte servicii specializate, programele de achiziții, însoțite de note de fundamentare, pentru includerea în planurile de investiții, pe priorități, a fondurilor necesare

•    estimează valoarea lucrărilor selectate pentru programele de investiții și întocmește listele de investiții, pe baza datelor furnizate de celelalte servicii specializate

•    întocmește documentații în vederea obținerii certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construcție și propunerilor de cheltuieli aferente lucrărilor edilitare derulate

•    organizează procedurile de achiziții publice, colaborează cu proiectanții la elaborarea documentațiilor tehnico-economice, dosarelor de achiziții publice și contractelor aferente acestora

•    propune spre aprobare ordonatorului principal de credite prioritățile în vederea realizării obiectivelor de investiții, în limita bugetului aprobat și asigură evidența documentelor justificative prezentate Direcției Economice, în vederea efectuării plăților, inclusiv pentru actele adiționale

•    întocmește Caietele de Sarcini pentru achiziții, concesionări și contracte de comodat, împreună cu direcțiile de specialitate

•    colaborează cu celelalte compartimente în vederea elaborării și realizării planurilor de reparații pentru anul în curs

•    participă la întocmirea documentațiilor necesare și colaborează cu instituțiile guvernamentale abilitate în vederea obținerii de credite externe (cereri, avize, acorduri, etc.) asigură contactul permanent cu locuitorii privind starea lucrărilor edilitare și a rețelelor rutiere.

aplica corect legislația in vigoare privind achizițiile publice;

-    elaborează strategia de achiziții publice;

-    aplica principii in elaborarea cerințelor de selecție si elaborare a caietului de sarcini;

-    intocmesfe dosarulde licitație publica;

-    derulează procedurile specifice de achiziție publica;

-    gestionează contestațiile formulate in procedura de atribuire a contractului;

-    evalueaza ofertele depuse;

-    atribuie contractul de achiziție publica;

-    sa manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact in relațiile de serviciu;

-    sa răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii pentru indeplinirea unor sarcini conform fisei postului;

-    sa fie cinstit, loial si disciplinat, dând dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;

-    sa respecte cu strictete regulile de protecție a muncii si PSI din obiectivul unde desfasoara serviciul;

-    angajatul trebuie sa utilizeze, potrivit instrucțiunilor de utilizare a substanțele periculoase, instalațiilor, utilajele, mașinile, aparatura si echipamentele de lucru;

-    sa acorde ajutor atat cat este rațional posibil oricărui alt salariat aflat intr-o situație de pericol;

-    angajatul va desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expună la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alte persoane, in conformitate cu pregătirea si instruirea in domeniul protecției muncii primita de la angajatorul sau;

-    sa-si insuseasca si sa respecte normele si instrucțiunile de protecție a muncii si masurile de aplicare a acestora;

-    sa aduca la cunoștința de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alte personae din instituție;

-    sa coopereze cu persoanele cu atribuții specifice in domeniul securității si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerințe impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;

-    sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalți participanti.

-    sa informeze de indata conducerea despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;

-    sa execute alte activitati in legătură cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.

intocmirea programului anual al achizițiilor

•    primirea și analizarea referatelor de necesitate;

•    primirea si analizarea caietelor de sarcini

•    primirea si analizarea listelor cu cantiti de lucrări

•    primirea si analizarea temelor de proiectare

•    verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achiziție in parte;

•    alegerea procedurii de achiziție publica

•    Stabilește prin nota justificativa criteriile de calificare si selecție a ofertantilor, precum si criteriile de atribuire;

•    elaborarea, înaintarea spre semnare și punerea la dispoziția potențialilor ofertanți a documentațiilor de atribuire/fiselor de dâte

•    elaborarea invitațiilor sau a anunțurilor de participare

•    transmiterea spre publicare in SEAP (www.e-licitatie.ro)

•    transmiterea spre publicare a anunțurilor de participare către Monitorul Oficial al României;

•    elaborarea și înaintarea spre semnare a referatelor si dispozițiilor pentru constituirea Comisiei de evaluare si numirea

•    transmiterea informațiilor solicitate în baza unor prevederi legale;

-• -participarea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul;-----------

•    primirea și soluționarea solicitărilor de clarificare la documentația de atribuire;

•    primirea ofertelor;

•    participa la deschiderea ofertelor;

•    redactarea proceselor verbale și a rapoartelor aferente procedurilor de achiziții publice;

•    participarea la ședințele Comisiei de

•    verificarea propunerilor tehnice si financiare;

•    stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a ofertelor admisibile

•    primirea și înaintarea în vederea soluționării si redactarea actului prin care Comisia de evaluare soluționează contestațiile;

•    elaborarea și înaintarea spre semnare a contractelor de achiziție publică

•    întocmirea notelor interne pentru restituirea garanțiilor de participare către ofertantii câștigători si necastigatori;

•    stabilirea si organizarea ședințelor Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizițiilor Publice;

•    participarea impreuna cu membrii comisiei la ședințele pentru avizarea notelor justificative.

•    preluarea de la compartimentele de specialitate a proceselor verbale de recepție parțiala si finala

•    întocmirea actelor constatatoare pentru fiecare procedura in baza proceselor verbale parțiale sau finale.

•    IILAtribuțiileprincipale - Director Economic

Atribuțiile principale - Achizitor materiale

17.    Participa la întocmirea si aplicarea Planului general de aprovizionare;

18.    întocmește referate de necesitate, note justificative si note de valoare estimativa privind derularea achizițiilor directe de produse, servicii si lucrări;

19.    întocmește, după caz, contractile aferente achizițiilor directe de mai sus;

20.    întocmește deconturile necesare achizițiilor sub semnătură șefului direct;

21.    întocmește, in baza facturilor, ordonantarile de plata pentru produsele, materialele, serviciile achiziționate;

22.    întocmește referatele de scoatere a avansului bănesc din casierie, in baza referatelor de necessitate aprobate primate de la alte servicii;

23.    Răspunde de sumele ridicate din casierie si de facturile si chitanțele emise de furnizori;

24.    Răspunde de materialele achiziționate fara avizul șefului direct sau de director;

25.    Asigura achiziționarea de bunuri , materiale si servicii pe baza de referate de necesitate aprobate;

26.    Asigura primirea de la furnizori a documentelor de atestare a calitatii si de garanție pentru produsele, materialele si serviciile achiziționate;

27.    înregistrează in Registrul de corespondenta de intrare - ieșire a tuturor documentelor referitoare la activitatea proprie;

28.    Răspunde material pentru incalcarea atribuțiilor de serviciu si pentru daune sau lipsuri in gestiune;

29.    Răspunde de executarea la timp a sarcinilor si de calitatea lucrărilor executate;

30.    Redactează la P.C. toate documentele care se refera la activitatea proprie;

lâ.Raspunde si la alte solicitări trasate de Șeful direct sau dispuse de Conducerea . . instituției.

IILAtribuțiileprincipale - Director Economic

1 .Organizează și conduce întreaga evidență contabilă la nivelul Administrației Piețelor;

2.Fundamentează și întocmește anual la termenele prevăzute de lege B.V.C. asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite și Consiliului Local Sector 5;

3.Stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare B.V.C.;

4.Organizează, asigură și răspunde de exercitarea conform prevederilor legale a controlului financiar preventiv intern propriu;

A

5.    întocmește lunar și trimestrial lucrările evidenței contabile (balanță de verificare, bilanț și anexe la bilanț) împreună cu biroul contabilitate;

6.    Urmărește și răspunde de efectuarea cheltuielilor bugetare cu respectarea disciplinei - financiare și informează ordonatorul de credite;

7.    Urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea Hotărârilor Consiliului Local și a celorlalte acte normative în domeniul economico - financiar;

8.    Analizează, interpretează și prezintă conducerii datele cu privire la evoluția plăților și încasărilor;

9.    Controlează modul de încasare a taxelor și chiriilor stabilite în urma încheierii de convenții și contracte de închiriere a terenurilor, respectiv spațiilor comerciale aparținând domeniului public date în administrare directă Administrației Piețelor;

10.    Răspunde de organizarea inventarierii anuale a patrimoniulu. în calitate de președinte al comisiei de inventariere prezintă conducerii procesele - verbale ale comisiilor și ale comisiei centrale spre avizare și aprobare;

11.    Constată și sancționează contravențiile pentru nerespectarea prevederilor legale potrivit împuternicirii emise în condițiile actelor normative în vigoare.

IV.Atribuțiile principale - Șef serviciu Financiar Contabilitate Salarizare

1.    Organizează evidenta contabila, asigura efectuarea corecta si la timp a înregistrărilor contabile si urmărește activitatea salariaților din cadrul serviciului

2.    Introduce si verifica in programul de contabilitate înregistrările documentelor efectuate de către alte posturi

3.    Asigura întocmirea, circulația si pastrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile

4.    Analizează conținutul soldurilor, astfel incat acestea sa reflecte operațiunile reale

efectuate si înregistrate in contabilitate pe baza de documente justificative conform normelor metodologice si instrucțiunilor de aplicare a planului de conturi

5.    Efectuează cu ajutorul programului informatic închiderea conturilor de venituri si

cheltuieli verifica si reglează balanțele de verificare lunare

6.    Organizează si verifica modul de gestionare a valorilor materiale, a fondurilor fixe, a decontărilor cu debitorii si creditorii, exercita controlul periodic asupra organizării evidentei gestionare in vederea prevenirii înstrăinării, distrugerii sau aprovizionării peste nevoile reale ale instituției

7.    Supraveghează arhivarea documentelor si răspunde de evidenta, selecționarea, pastrarea si clasarea documentelor si crearea dosarelor arhivistice, in conformitate cu prevederile legale

io

8.    întocmește lunar balanța de verificare contabila împreuna cu execuția bugetului de venituri si cheltuieli

9.    Răspunde de întocmirea corecta si la timp a documentelor privind operațiunile de incasari si plăți prin trezorerie

10.    întocmește confirmările de sold la închiderea exercițiului, pentru clienți,furnizori si debitori 11 .Asigura evidenta tehnico-operativa a obiectelor de inventar

12.    Completează anual Registrul Inventar

13.    Asigura valorificarea inventarierii anuale a patrimoniului, determina rezultatele inventarierii si înregistrarea acestora in contabilitate

14.    Îndeplinește si alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de șefii ierarhici

Atribuțiile principale - Magazioneri încasatori

gestionează bunurile materiale Încredințate de către Administrația Piețelor sector 5,care prin folosirea lor aduce realizarea planului de venituri;interzice accesul altor persoane in afara celor din structura pieței,in locurile de păstrare a materialelor si in magazia de cintare;

•    asigura încasarea corecta si la zi a taxelor si tarifelor pe baza de documente legale de la toti agenții economici si producătorii particulari care desfasoara acte de comerț în perimetrul pieței agroalimentare;

•    incaseaza zilnic taxele legale prevăzute pentru inchirierea materialelor din dotare: cantare,greutati,halate, etc.iar sumele încasate le depune cu borderou zilnic la casieria Administrației, cu viza șefului de piața;

•    primește,recepționează si ia masuri de depozitarea bunurilor din dotare ce se folosesc in scopul bunei desfășurări a activitatii comerciale din piața;

•    răspunde de cei care desfac brinzeturi si came sa poarte halate albe curate;

•    întocmește chitanțe pentru încasarea prestațiilor de servicii conform metodologiei stabilite de Administrația piețelor sector 5 si pentru incasarea taxelor forfetare; răspunde de respectarea dispozițiilor directorului economic cu privire la termenul, timpul si modul de depunere a sumelor încasate, la casieria centrala a unitatii;

•    răspunde de gestionarea materialelor cu valoare încredințate ;

•    asigura producătorilor agricoli si celorlalți solicitând,prin plata legala,obiectele de inventar de care au nevoie;

•    ia masuri pentru restituirea obiectelor inchiriate;

•    sesizează șeful de piața de lipsa cantitativa sau nevoile pentru reparat a obiectelor de inventar ce sunt folosite pentru buna desfășurare a activitatii comerciale in piața;

•    zilnic,la terminarea programului,efectuează inventarul ingrijindu-se pentru intrarea in magazie a tuturor materialelor inchiriate,iar pentru cele lasate după închiderea pieței sa procedeze la aplicarea taxelor legale prin detașarea chitanței de încasare cu data pentru ziua urmatoare;in eventualitatea dispariției sau degradarea unor obiecte din piața, anunța șeful de piața care procedează la urmărirea producătorului;

•    predarea intre magazineri se face pe baza de proces verbal întocmit,cind este cazul,cu menționarea minusurilor sau a plusurilor existente in magazie;

•    trimestrial,executa împreuna cu șeful pieței,inventarul general al obiectelor din gestiune si face propuneri pentru scoaterea din uz prin casare,declasare sau trimiterea la reparat a obiectelor necorespunzatoare;

•    este obligat sa se supună tuturor controalelor ce au drept scop inventarierea sau verificarea obiectelor deținătoare a mărcii de stat (cintare, greutati,aparate de măsură si control);

•    are obligația de a sesiza șeful de piața pentru luarea de masuri de securitate a încăperii unde sunt depozitate obiectele de inventar ce le are in gestiune;

•    este obligat sa declare la intrarea in serviciu sumele de bani personali,pentru a nu fi confundate ci valorile incasate din taxe prestări servicii si sa le păstreze separat;

•    răspunde de tinuta de serviciu, avînd obligația de a purta echipament de lucru si ecuson ; magazinerul este ajutorul direct al șefului de piața si preia atributiunile acestuia in timpul ca

absentează;

•    îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducere ;

•    colaborează cu celelalte compartimente ale AdmmistfătieiT’ietelor sector 5

Atribuțiile principale - Contabil Salarizare

-    Asigura si răspunde de aplicarea legala a sistemului de salarizare;

-    întocmește statele de plata salariala pentru personalul Administrației Piețelor Sector 5, preluând de la biroul Resurse Umane toate documentele necesare(pontaje, decizii,referate etc.);

-    Calculează si tine evidenta indemnizațiile pentru concediile de odihna, concediile medicale,ore suplimentare si alte drepturi legale;

-    Operează popriri,rețineri, imputatii,rate ,cu respectarea legislației specifice;

-    Efectuează toate operațiunile referitoare la reținerile din salarii si evidenta veniturilor lunare ale personalului;

-    Tine evidenta contractelor de asigurări de sanatate;

-    întocmește documentele pentru efectuarea controlului salariilor la Trezoreria sector 5;

-    Furnizează date Biroului de Resurse Umane in vederea intocmirii adeverințelor din care sa rezulte plata fondului de asigurări de sanatate, numărul zilelor de concediu medical si casele de asigurări de sanatate la care sunt inscrisi salariatii Administrației Piețelor Sector 5 si adeverințe din care sa rezulte veniturile nete ale salariatilor Administrației Piețelor Sector 5;

-    Furnizează date Biroului de Resurse Umane in vederea intocmirii si transmiterii lunare către BCR pe discheta si suport hârtie situația privind efectuarea plătii salariilor pe cârd;

-    întocmește si depune lunar declarațiile privind obligațiile la fondul de asigurări de sanatate,la bugetul asigurărilor sociale si la bugetul fondului pentru plata ajutorului de șomaj,conform legislației in vigoare;

-    întocmește situația statistica lunara privind salariile si monitorizarea cheltuielilor de personal;

-    întocmește si depune fisele fiscale pentru personalul angajat permanent sau cu timp parțial;

-    întocmește periodic situația execuției bugetare a cheltuielilor de personal si urmărește încadrarea acestora in limitele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli;

-    întocmește actele financiare necesare si tine evidenta cheltuielilor pentru deplasări, detasari si a cheltuielilor cu pregătirea si perfecționarea profesionala a personalului;

-    întocmește documentele financiar - contabile, si tine evidenta contabila a salariilor si a cheltuielilor de personal, (note contabile,prevederi,angajamente, ordonantari, plăti, borderori OP-uri );

-    întocmește documentația privind recuperarea sumelor pentru incapacitate temporara de munca conform OUG 158/2005;

-    Tine legătură cu băncile, personalul si terti si întocmește ordinele de plata in ceea ce privește atribuțiile ce-i revin;

-    Tine evidenta contabila analitica, cu ajutorul programului informatic, a conturilor de materiale si obiecte de inventar, intocmeste lunar balanțe de verificare analitice,controlează gestiunea de materiale, verificând lunar concordanta dintre evidentele operative, contabile si cantitativ valorice .

La sfârșitul fiecărei luni stabilește stocul scriptic final pentru fiecare produs , efectuând confruntarea cu stocul scriptic din evidenta tehnic-operativa a gestiunii , pe care il certifica prin semnătură iar in cazul in care se constata diferente ia masurile ce se impun pentru intrarea in legalitate;

-    Verifica datele de pe documentele de recepție primite, luând masurile ce se impun pentru diferentele constatate, daca este cazul, centralizează lunar bonurile de consum primite de la magazie iar la sfârșitul lunii emite cu ajutorul programului informatic lucrările lunare de închidere, respectiv registrul stocurilor la gestiunea de materiale si dbiecte de inventar;

-    Operează casarea obiectelor de inventar;

-    Este membru în comisia de verificare a documentației și de evaluare a ofertelor pentru licitații și îr comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziții prin cerere de ofertă la nivelul Administrației piețelor;

-    întocmește documentația pentru intocmirea dosarelor in vederea acordării indemnizației pentru ingrijire copil pana la 2/3 ani;

-    Colaborează la tinerea corecta si la zi a evidentei financiar-contabile;

—- Indosariaza cronologie documentele cu care lucrează sau care ii sunt puse la dispoziție de către alte posturi si supervizează arhivarea lor;

-    îndeplinește toate atribuțiile cu caracter specific ce decurg din prevederile legale in domeniul financiar-contabil precum si alte atribuții ce decurg din domeniul de activitate al Administrației Piețelor Sector 5

-    Tine evidenta zilnica si lunara a veniturilor, pe surse de proveniența ;

-    Urmărește si tine evidenta imobilizărilor corporale si necorporale, a mișcărilor mijloacelor fixe pe locuri de folosința si pe fise de evidenta corespunzătoare, înregistrând si decontând in cadrul termenelor legale , cheltuielile privind amortizarea, înregistrează operațiuni privind scoaterea din funcțiune a imobilizărilor corporale ;

-    întocmește registrul cu numerele de inventar a mijloacelor fixe;

-    înregistrează documentele primare pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu in “ Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar “ ;

-    înregistrează corespunzător notele contabile in fisele contabile analitice si sintetice si efectuează analiza acestora, introduce si verifica in programul de contabilitate înregistrările documentelor efectuate de către alte posturi (notele contabile) ;

-    Efectuează cu ajutorul programului informatic închiderea conturilor de venituri si cheltuieli, verifica si reglează balanțele de verificare lunare;

-    Tine evidenta contractelor de închiriere a tarabelor pentru agenții economici, urmărește derularea acestora in termen, conform prevederilor contractuale ;

-    Tine evidenta contractelor de rezervare a tarabelor pentru producătorii individuali, urmărește derularea acestora in termen, conform prevederilor contractuale, incaseaza taxele de rezervare pentru producători si centralizează zilnic chitanțele de încasare a taxelor de rezervare,prin borderouri de incasari zilnice, pe care le preda împreuna cu monetarul la casierie;

-    Tine evidenta analitica a conturilor clienti si debitori pentru execuția contractelor de închiriere a tarabelor către agenții economici ( emitere facturi, evidenta incasari), întocmește confirmările de sold la inchiderea exercițiului, pentru clienti si debitori din contracte de rezervare tarabe agenti economici;

-    Efectuează somarea in scris a titularilor de contracte de închiriere care au restante la plata;

-    Participa la inventarierea generala si a lucrărilor de investiții;

-    Constituie, urmărește si restituie garanția de buna execuție in condițiile prevăzute in contractele derulate;

-    Verifica si vizeaza zilnic borderourile de depunere a incasarilor din piețe, asigura depunerea zilnica a incasarilor efectuate, asigura respectarea prevederilor legale si aplicarea corecta a taxelor si tarifelor;

-    Tine evidenta contabila si asigura decontarea cheltuielilor finanțate din fonduri cu destinație speciala stabilite potrivit legii;

-    Tine evidenta sintetica si analitica a furnizorilor;

-    Colaborează la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile;

-    Indosariaza cronologic documentele cu care lucrează sau care ii sunt puse la dispoziție de către alte posturi si supervizează arhivarea lor;

-    îndeplinește toate atribuțiile cu caracter specific ce decurg din prevederile legale in domeniul financiar-contabil precum si alte atribuții ce decurg din domeniul de activitate al Administrației Piețelor Sector 5

Atribuțiile principale - Casier

-    Răspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plăti prin casierie;

-    întocmește corect si la zi registrul de casa si inscrie operațiunile efectuate pe baza documentelor justificative, in conformitate cu dispozițiile legale, fara corecturi, ștersături sau tăieturi, iar daca se fac totuși, din gresala, suma greșit trecuta se bareaza cu o linie si se semnează de către casierul care a efectuat corectura;

—Distribuie cu forme legale materialul de valoare si chitanțiere cu regim special si tine evidenta— operativa a acestui material, a chitanțelor de casierie precum si a necesarului acestora, preda personalului incasator chitanțiere pe baza de semnătură , preluind cotorul celui anterior ( nu eliberează alt chitanțier pina la epuizarea celui anterior decit in cazul in care chitanțierul aflat la utilizator nu are file suficiente pentru activitatea de incasare din ziua următoare) , primește zilnic de la personalul-incasator si verifica numerarul, monetarele si chitanțele, pe baza borderoului-monetar, care servește la justificarea modului de utilizare a materialului de valoare si cu regim special;

-    Lunar intocmeste consumul de chitanțiere si material de valoare ;

-    Efectuează operațiunile cu Trezoreria Sector 5 ( ridicare extrase de cont si acte anexe, depuneri incasari si ridicări numerar etc), verifica seturile de documente pentru plățile electronice si tine legătură cu băncile si cu CEC in ceea ce privește atribuțiile ce-i revin;

-    întocmește zilnic situația disponibilului in numerar al instituției;

-    Incaseaza sumele de bani de la clienti si personalul-incasator din piețe, prin numărare faptica, in prezenta acestora;

-    Respecta plafonul de casa, plafonul de plati/zi si incasarea maxima /clienti, conform legislației in vigoare;

-    Asigura plăti in numerar aprobate de persoanele in drept si intocmirea completa si corecta a documentelor cerute de lege;

-    Are obligația de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispoziția organului de control a tuturor documentelor contabile, evidentelor si a oricăror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le deține;

-    Respecta cu strictete procedurile de lucru, asigura secretul si securitatea valorilor si actelor de evidenta;

-    Indosariaza cronologic documentele cu care lucrează sau care ii sunt puse la dispoziție de către alte posturi si supervizează arhivarea lor;

-    îndeplinește toate atribuțiile cu caracter specific ce decurg din prevederile legale in domeniul financiar-contabil precum si alte atribuții ce decurg din domeniul de activitate al Administrației Piețelor Sector 5

Atribuțiile principale - Consilier Juridic

1    Asigură și răspunde de respectarea legalității în desfășurarea activității Administrației Piețelor;

2    Asigură și răspunde de apărarea intereselor patrimoniale și nepatrimoniale proprii activității Administrației Piețelor;

»    9    9’

3    Asigură acordarea asistentei de specialitate compartimentelor de lucru din cadrul Administrației Piețelor, în relațiile cu terții, în legătură cu activitatea Administrației Piețelor;

4    Avizează din punct de vedere juridic proiectele de contracte, de convenții și alte acte încheiate sau emise de Administrația Piețelor și semnează contractele și convențiile încheiate, în condițiile în care acestea îndeplinesc condițiile legale;

5.Asigură reprezentarea Administrației Piețelor în fața instanțelor de judecată și a celorlalte organe de justiție, precum și în raport cu persoanele juridice și fizice în cauzele de interes ale Administrației Piețelor;

6.Introduce acțiuni, apeluri, recursuri sau căi extraordinare de atac, plângeri, cereri de executare, formulează întâmpinări, memorii și alte acte procedurale, în scopul apărării și valorificării drepturilor Administrației Piețelor, în baza dispoziției Directorului General.

7.Asigură luarea măsurilor pentru încasarea creanțelor, în care scop, solicită organelor competente aplicarea măsurilor asigurătorii titlurilor executorii, și punerea în executare a acestora;

B.Colaborează cu Biroul Juridic din cadrul Primăriei, pe tot parcursul procedurii de executare a_

creanțelor;

9.Conduce registrul general al oficiului juridic și completează la zi fazele procedurale, hotărârile pronunțate, titlurile executorii obținute pentru fiecare litigiu în parte;

10: Avizează pentru legalitate dispozițiile elaborate de conducerea Administrației Piețelor in contextul prevederilor legale;

11 .Tine evidența actelor normative publicate în M.O., comunică compartimentelor interesate prin șeful acestora, informațiile privind aplicarea prevederilor legale ce revin din acestea;

Atribuțiile principale - Inspector resurse umane: - propune Directorului General al Administrației Piețelor: proiectul de state de personal, structura organizatorică, numărul de personal în cadrul fiecărui compartiment de lucru al Administrației Piețelor, fișele posturilor și salarizarea acestora;

-in baza organigramei, aprobată de Consiliul Local, întocmește statul de funcții, respectând criteriile de gradare și nomenclatoarele de funcții;

-întocmește rapoarte de specialitate pentru plata concediilor de odihnă și concediilor de boală; -întocmește rapoarte de specialitate pentru premiile acordate în cursul anului, la propunerea șefilor de compartimente și cu aprobarea conducerii;

-intocmește rapoarte de specialitate pentru sumele cuvenite realizării unor activități în interesul Administrației Piețelor, cum ar fi organizarea licitațiilor pentru închirieri spații, achiziții de lucrări etc.;

-    efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, pensionarea sau încetarea contractului de muncă pentru personalul propriu, în limita și cu respectarea reglementărilor legale;

-    asigură organizarea în luna decembrie, pentru anul următor, propunerile privind programarea concediilor de odihnă, pe care o supune spre aprobare Directorului General.

-    întocmirea formelor de angajare (completare de formulare contract individual de munca, fisa cu

datele personale,etc.) si verificarea ca in dosarul personal sa existe fisa medicala eliberata de medicul de medicina muncii, repartiție de la șomaj si toate celelalte acte care trebuie sa existe in dosarul    oricărui    angajat;

-    întocmirea formelor de desfacere a contractului individual de munca (dispoziție de desfacere a

contractului    individual    de    munca,    nota    de    lichidare);

-    înregistrarea contractului individual de munca, deciziei de desfacere a contractului individual de munca sau orice alte modificări survenite in contractul de munca al angajatilor in REVISAL

-    in cazul renegocierii unor clauze din contractul individual de munca, la dispoziția conducerii, intocmirea adresei de instiintare a salariatului cu privire la modificările care se intenționează sa se aduca la acesta (contract individual de munca), conform Codului Muncii;

-    înregistrarea in registrul de evidenta al salariatilor a tututror schimbărilor survenite in situația

angajatilor    conform    legilor    si    instrucțiunilor    in    vigoare;

-evidenta    si    pastrarea    dosarelor    de    personal;

-    intocmirea dosarelor de pensionare conform legislației in vigoare pentru angajatii instituției care

solicita    aceasta;

eliberarea de adeverințe solicitate de salariati pentru medicul de familie sau alte motive;

-    eliberarea de adeverințe pentru grupa de munca si sporuri pentru foștii angajați ai instituției

precum si pentru cei plecați in străinătate in conformitate cu datele extrase din dosarele personale si conturile    existente    in    arhiva;

-    intocmirea pe calculator si redactarea de adeverințe, formulare si alte acte specifice biroului;

-    executarea altor lucrări privind evidenta de personal, la solicitarea superiorului direct.

V.Atribuții principale - Director Marketing:

1 .Coordonează și îndrumă întreaga activitate desfășurată în toate piețele;

2.    întocmește documentația necesară obținerii și vizării anuale la termenele scadente a autorizațiilor de funcționare a piețelor;

3.    Urmărește și verifică modul de exploatare a cântarelor pe piețe, predarea și primirea acestora, stabilește împreună cu administratorii de piețe necesarul de mijloace de măsurare, ia măsuri de reparare și întreținere a acestora în colaborare cu compartimentul tehnic.

4.    Urmărește folosirea și exploatarea rațională a clădirilor, instalațiilor, dotărilor, mijloacelor fixe și obiecte de inventar, coordonează mișcarea acestora de la un loc de folosință la altul întocmind formularele de predare - primire (bonuri de mișcare) pe responsabili;

5.    Coordonează desfășurarea activității de curățenie la nivelul serviciului public Administrația Piețelor și urmărește respectarea contractelor de prestări servicii, în acest sens.

6-Colaborează cu Poliția și Poliția Locala pentru desfășurarea de controale tematice în perimetrele piețelor, conform programărilor și protocoalelor perfectate, în acest sens.

7.    Prezintă lunar directorului General planificarea activității de îndrumare și coordonare a administratorilor de piețe.

8.    Propune Directorului General măsuri pentru îmbunătățirea activității în piețe.

Atribuțiile principale- Administrator piață:

1.    Asigură eliberarea cântarelor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, urmărind încasarea corectă a taxelor aferente și permiterea folosirii platoului pieței numai de către persoanele autorizate;

2.    Asigură rezervarea meselor, tonetelor pe bază de Contract.

3.    Urmărește respectarea sectorizării platoului pieței potrivit aprobării conducerii Administrației Piețelor; interzicerea comercializării oricăror produse (ciuperci, semințe și material săditor, produse de origine animală, etc.), fără documente legale.

4.    Verifică    certificatele de producător precum și existența documentelor necesare pentru

desfășurarea comerțului

5.    Cooperează cu persoanele cu atribuții de control în sensul stabilirii cazurilor și cauzelor în care casierii - încasatori nu au procedat la taxarea corectă, procedând împreună cu inspectorul de personal la întocmirea procesului verbal de constatare;

6.    Pune la dispoziția organelor competente de control și îndrumare a Registrului unic de control.

7.Se preocupă de realizarea integrală a veniturilor din perimetrul pieței prin încasarea în totalitatea a taxelor legale.

Constată și propune contravențiile pentru nerespectarea prevederilor legale în condițiile actelor normative în vigoare;    16

Răspunde de activitatea de curățenie din cadrul pieței pe care o gestionează, planifică și controlează activitatea muncitorilor necalificati.

Verifică activitatea desfășurată de către agenții de paza în cadrul pieței.

CAPITOLUL IV TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ

Art.18. In scopul sporirii gradului de responsabilitate al instituției față de cetățean, ca beneficiar al deciziei administrative respectiv, în scopul stimulării participării active a cetățenilor și a asociațiilor legal constituite în procesul de luare a deciziilor administrative cu referire expresă la cele care vizează organizarea și desfășurarea activității în centrele publice de desfacere - piețe vor fi întreprinse următoarele:

-    informarea în prealabil, din oficiu a persoanelor asupra problemelor de interes public și a proiectelor de acte normative care urmează a fi dezbătute de autoritatea publică locală;

-    consultarea cetățenilor - utilizatorilor piețelor la inițiativa Administrației Piețelor, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative care urmează a reglementa desfășurarea activității comerciale și de prestări servicii în centrele publice de desfacere -piețe;

Art.19. Procedura participării cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul elaborării proiectelor de acte normative constă:

-    în cadrul procedurii de elaborare a proiectelor de acte normative, Administrația Piețelor va publica și afișa într-un spațiu accesibil publicului anunțul referitor la această acțiune.

-    anunțul referitor la elaborarea proiectului de act normativ va fi adus la cunoștința publicului conform alineatului precedent cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către autoritatea publică.

Anunțul va cuprinde: o notă de fundamentare, o expunere de motive privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoarea de recomadare privind proiectul de act normativ.

-    Persoana desemnată de către conducătorul instituției responsabilă pentru relația cu societatea civilă va primi propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus într-un termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

-    Proiectul de act normativ se va transmite spre analiză și avizare autorității publice locale în scopul adoptării, numai după definitivare pe baza observațiilor și propunerilor formulate de persoanele interesate.

Art.20. In cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduce interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.

Administrația Piețelor va întocmi anual un raport privind transparența decizională care va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

numărul total al recomandărilor primite activității comerciale a utilizatorilor piețelor;

-    numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA COMERȚULUI ÎN CENTRELE PUBLICE DE DESFACERE

Art. 21. Utilizatorii piețelor sunt:

orice persoană juridică care desfășoară activitate de comercializare cu amănuntul a produselor;

--—asociațiile familiale, precum și persoanele juridice autorizate, inclusiv meșteșugarii;

-    producătorii agricoli individuali și asociațiile acestora, care își comercializează propriile

produse agricole și agroalimentare;

-    persoanele fizice care își vând ocazional bunurile proprii în piețe organizate în acest scop.

1. Forme de comeț specifice zonelor publice.

Art.22. Comerțul poate fi desfășurat în zone (centre) publice de desfacere, piețele locale, precum și în perimetre teritoriale delimitate de Sectorul 5, special amenajate pentru desfășurarea unor activități de comerț cu amănuntul sau prestări de servicii.

Art.23.(l). .Tipurile de piețe ce se organizează în zone (centre) publice de desfacere în Sectorul 5 sunt:

a)    piețe agroalimentare - ansambluri sau în unele cazuri numai locuri special amenajate,

organizate pentru aprovizionarea populației cu legume, fructe, lapte și produse lactate, carne și preparate din came, miere, produse conservate, pește, flori, semințe, material săditor, cereale, păsări și animale mici și alte asemenea, precum și unele articole de uz gospodăresc, realizate de mica industrie sau mici meșteșugari precum și alte articole nealimentare de cerere curentă;

b)    piață mixtă - structuri de vânzare destinate comercializării produselor și serviciilor

specifice piețelor agroalimentare, târgurilor si flori;

c)    piața volantă - amplasată după necesitățile locale cu durată limitată de

funcționare în timpul zilei;

(2). Tipurile de piețe prevăzute al alin. 1 se regăsesc în cuprinsul prezentului

Regulament sub denumirea de "piață".

2. Piețe: tipodimensiuni și amplasare

Art.24.(l) Piețele din Sectorul 5, sunt amplasate in marile cartiere.

(2) Serviciul public Administrația Piețelor Sector 5 are în componeneță următoarele

tipuri de piețe, astfel:

a)    piețe agroalimentare, organizate în număr de 4, cu perioadă de funcționare zilnică, respectiv:

-    Piața Rahova situata in Sos Alexandriei nr. 3-5

-    Piața Ferentari situata in Calea Ferentari nr 146

-    Piața 13 Septembrie situata in Sos Antiaeriana nr 6

-    Piața Cotroceni situata in Str Sf Elefterie nr 51

b)    Piața flori - unde se pot comercializa in principal flori si produse destinate sectorului floricol

c)    Piața Volanta

Art.25. Pentru amplasarea și realizarea de noi piețe, propunerile Administrației Piețelor se vor axa pe următoarele principii:    18

-    încadrarea, inclusiv din punct de vedere constructiv, în planul general de urbanism;

-    accesul facil al populației în piață;

-    asigurarea de legături cu arterele principale de acces;

-    asigurarea unui spațiu corespunzător pentru desfășurarea întregii activități în orice anotimp;

__- asigurarea locurilor de parcare pentru autovehicole și vehicole cu semnalizările _

corespunzătoare și în mod organizat;

-    existență, după caz, a spațiilor de depozitare, a mărfurilor și echipamentelor, necesare în dotarea piețelor;

Art.26. La propunerile pentru realizarea de noi piețe agroalimentare, în afara necesității încadrării în planul de urbanism al sectorului, se ține seama de amplasarea acestora în zonele cu o densitate mare de locuitori, de artere de circulație majoră, de artere de acces sau puncte de convergență ale traficului pietonal.

Art.27. Pentru realizarea de noi piețe, exploatarea și administrarea judicioasă a celor existente, în scopul satisfacerii interesului public, Administrația Piețelor, cu aprobarea organului ierarhic superior - Consiliul Local al Sectorului 5, poate coopera, respectiv colabora, cu persoane juridice din sectorul privat autorizate pentru atingerea acestui deziderat.

Art.28. Piața poate funcționa numai în baza unei autorizații eliberate de autoritatea publică locală - primar, după obținerea avizelor legale.

CAPITOLUL VI

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE A PIEȚELOR

Art.29. Administratorul pieței asigură buna funcționare a acesteia, cu respectarea următoarelor principii:

a)    Ansamblul fiecărei piețe se constituie dintr-un platou acoperit sau descoperit, dimensionat în raport cu un anumit număr de locuri de vânzare pentru producători și comercianți, precum și, unde este cazul, cu hale, structuri de vânzare, exploatate de persoane fizice autorizate, asociații familiale sau juridice;

b)    Platoul pieței este o platformă asfaltată și amenajată, cu posibilități de controlare a mărfurilor și produselor care intră în piață, cu utilități, dotare și echipare corespunzătoare desfacerii mărfurilor, instalații sanitare, electrice, de apă potabilă și canalizare, mobilier specific, copertine, punct cu mijloace inițiale de intervenție pentru PSI, punct de colectare a deșeurilor rezultate din activitatea comercială, grup sanitar, etc;

c)    Mobilierul din dotarea platourilor, în măsura aplicării programului de sistematizare și modernizare a piețelor, să se realizeze prin achiziția tarabelor din fibra de sticla sau construirea de mese din plăci de beton mozaicat, fixate pe schelet metalic sau postament din beton, având prevăzute sub blaturi spații de păstrare a mărfurilor, cu posibilități de aerisire, închidere și protecția acestora.

d)    în funcție de specificul fiecărei piețe și a produselor ce se comercializează prin grija Administrației Piețelor se va face sectorizarea pe grupe de produse, în relații compatibile de vecinătate, cu asigurarea de utilități și dotări adecvate. Comercializarea produselor de uz gospodăresc nu poate depăși 10 % din suprafața platoului, cu respectarea nomenclatorului de produse aprobat.

e)    Comercializarea laptelui si a produselor lactate se face numai in spatii special amenajate acestui scop, cu asigurarea condițiilor legale de igiena;

f) In spatiile proprii din hala sau alte construcții special amenajate, se va face vanzarea produselor agroalimentare specifice: came, preparate din carne, peste proaspăt si congelat, oua. brânzeturi, conserve si semiconserve de orice fel, legume-fructe, flori, etc., si vor fi dotate astfel incat sa fie asigurate normele de igiena in vigoare.

Art.30.(l) Prin îndeplinirea programelor de modernizare aprobat, piețele sunt dotate după caz, cu toate serviciile care facilitează desfășurarea locurilor de vânzare și de tipul de piață, respectiv cu:

-    depozitarea de mărfuri și ambalaje;

-    păstrarea și închirierea cântarelor;

-    locuri pentru amplasarea cântarelor de control;

-    bazine pentru spălarea produselor;

-    atelier de întreținere și reparații a instalațiilor electrice, termice, frigorifice și de apă;

-    punct sanitar de prim ajutor;

-    birou administrativ;

-    punct destinat activităților organelor de control;

-    spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie;

-    spații de parcare;

-    punct de strângere a deșeurilor;

-    punct cu mijloace de primă intervenție pentru PSI;

-    formație de pază;

-    WC-uri publice;

(2) în funcție de necesitățile care se vor crea, ca urmare a modernizării piețelor, a pretențiilor și dorințelor majore ale participanților la activitatea piețelor, Administrația Piețelor, în raport de posibilități, va realiza și alte servicii în baza unor atribuții specifice.

Art.31. Activitatea de alimentație publică în incinta piețelor, se va permite a fi realizată numai prin unitățile specializate și clasificate, potrivit legii, autorizate de Primăria Sector 5.

Art.32. Asigurarea informațiilor de piață privind oferta, prețurile practicate, etc., se face numai prin personalul împuternicit pentru acest scop.

Art.33 Consiliul Local, prin hotărâre, stabilește taxele și tarifele pentru utilizarea locurilor publice de desfacere - piețe, iar Administrația piețelor va asigura informarea corespunzătoare a utilizatorilor pieței, prin afișarea acestor taxe și tarife în locuri vizibile, ușor accesibile utilizatorilor.

Art.34. Programul de funcționare stabilit de conducerea Administrației Piețelor, va fi afișat la fiecare piață, în loc vizibil, de regulă în apropierea sediului.

Art.35. Administrația Piețelor va asigura, pentru atribuirea în folosință producătorilor agricoli care comercializează legume, fructe, cereale și semințe un număr de cântare, în stare de funcționare egal cu cel al locurilor de vânzare destinate acestora din cadrul pieței.

Art.36. Pentru desfășurarea unui comerț civilizat și pentru menținerea unor raporturi corecte între utilizatorii pieței și consumatori, Administrația Pieței are obligația:

-    să asigure verificarea periodică din punct de vedere metrologic a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieței;

-    să controleze dacă mijloacele de măsurare din proprietatea utilizatorilor pieței sunt verificate din punct de vedere metrologic și să interzică folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în vigoare;

-    să asigure gratuit cântare de control, verificate metrologic conform actelor normative în vigoare, pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor.

Art.37. Salubrizarea piețelor se efectuează zilnic și ori de câte ori este

nevoie.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor piețelor

Art.38. (1) Activitățile de comercializare și de prestări de servicii în piețe sau din cadrul piețelor se realizează numai în spațiile și în structurile de vânzare destinate comercializării produselor și serviciilor de piață, atribuite comercianților/producătorilor agricoli individuali/prestatorilor de servicii de piață.

(2) Comercializarea produselor agroalimentare de către producătorii agricoli, precum și comercializarea celorlalte produse se fac numai în spațiile destinate acestui scop.

Art.39. Comercianții persoane fizice autorizate, asociațiile familiale sau persoanele juridice, precum și producătorii agricoli individuali sau asociațiile acestora care vând în piață, sunt obligați să dețină documentele care atestă calitatea de producător/comerciant acordate conform legislației în vigoare.

Art.40. (1) Utilizatorii piețelor sunt obligați să respecte legislația în vigoare în domeniul comercializării produselor și serviciilor de piață, precum și în domeniul protecției consumatorilor.

(2)    Se interzice cedarea folosinței structurilor de vânzare deținute prin contract de închiriere sau asociere cu administrația pieței, prin orice forme de contracte cu terți, precum și a locurilor de vânzare atribuite producătorilor agricoli sau comercianților de produse de uz gospodăresc.

(3)    Utilizatorii pieței vor efectua cântărirea sau măsurarea mărfurilor numai cu mijloace de măsurare legale, verificate metrologic.

Art.41. Utilizatorul autorizat să desfășoare activitatea de comerț sau prestare de servicii în piețe, exploatează spațiile pe care le ocupă, pe propria răspundere.

Art.42. Este interzisă vânzarea în piață a substanțelor toxice, inflamabile sau explozive, precum și a armelor de foc și a muniției.

Art.43. Fiecare utilizator al pieței va păstra curățenia în perimetrul în care își desfășoară activitatea și va aduce la îndeplinire dispozițiile legale referitoare la situațiile de urgență (P.S.I.) în spațiul alocat desfășurării activității.

Art.44. Utilizatorii piețelor au următoarele drepturi:

a)    să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piață;

b)    să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administrația pieței cântare verificate metrologic;

c)    să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg. la o singură cântărire;

d)    să poată practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

e)    să aibă acces la toate serviciile oferite de Administrația pieței;

f)    să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței;

g)    să se adreseze pentru orice problemă, în legătură cu buna desfășurare a activității lor

Administrației Piețelor Sector 5 și Poliției Locale.

DISPOZIȚII FINALE

Art.45.Extrase din Regulamentul de organizare și funcționare a piețelor Sectorului 5, referitoare la obligațiile și drepturile utilizatorilor se vor afișa în perimetrul birourilor existente în fiecare piață

Art.46.Administrația Piețelor, va sprijini organele de control autorizate în activitatea acestora.

Art.47.Nerespectarea de către Administrația Piețelor sau de către oricare lucrător din cadrul acesteia, a atribuțiilor și a responsabilităților ce îi revin din prezentul Regulament, atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, potrivit legii. Art.48.Patrimoniul Administrației Piețelor2dste indivizibil, netransmisibil și garantat de lege.

Art.49.Terenurile ocupate de piețe aparțin domeniului public, ele nu pot fi scoase din circuitul civil, dacă legea nu prevede altfel, iar dreptul de proprietate asupra acestora este imprescriptibil.

Art.50.Prevederi le prezentului Regulament, se completează și /sau se modifică cu actele normative în vigoare.

22